Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2004

Aktia Säästöpankki Pörssitiedote 18.8.2004 klo 9.00

Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2004

Vahvaa kasvua kannattavuus säilyttäen

Kausi lyhyesti
- Konsernin liikevoitto parani 16,0 % 17,5 milj.
 euroon vuoden 2003 ensimmäiseen puoliskoon verrattuna
- Tuotot kasvoivat 3,5 % 57,8 milj. euroon ml.
 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana saadut
 nettomäärältään 2,2 milj. euron kertaluonteiset erät
- Kulut laskivat 1,7 % 39,6 milj. euroon
- Oman pääoman tuotto (ROE) nousi 12,3 %:iin (12,0 %)
- Kulu-tuotto-suhde parani 0,70:een (0,73)
- Kotitalouksien säästäminen (talletukset ja
 rahastosäästäminen) kasvoi 9,7 % 2 166 milj. euroon
- Luotonanto kotitalouksille lisääntyi 12,3 % 2 201
 milj. euroon
- Hypoteekkilainakanta kasvoi 176 milj. eurosta 334
 milj. euroon (+90,2 % kesäkuusta 2003)
- Aktia Hypoteekkipankki toteutti ensimmäisenä
 suomalaisena pankkina kiinteistövakuudellisen
 joukkovelkakirjalainaemission euromarkkinoilla

Tulos

Konsernin liikevoitto nousi 17,5 miljoonaan euroon,

mikä merkitsi 2,4 miljoonan euron (16,0 %) parannusta
edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Nousu
perustuu ensi kädessä kasvaneisiin tuottoihin, joihin
sisältyy vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana
kirjattuja kertaluonteisia eriä nettomääräisesti 2,2
miljoonaa euroa. Kannattavuuden parantumiseen vaikutti
osaltaan myös alhaisempi kustannustaso.

Liiketoimintavolyymi kasvoi selvästi vuoden
ensimmäisellä puoliskolla. Niin antolainauksen kuin
säästämisen ja ottolainauksenkin osalta kasvuvauhti oli
edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa nopeampaa.

Kauden aikana kirjattiin luottotappioita
nettomääräisesti 0,6 miljoonaa euroa, kun edellisvuoden
ensimmäisellä vuosipuoliskolla niitä kirjattiin 1,0
miljoonaa euroa.

Kauden voitto laskennallisten verojen jälkeen nousi
11,9 miljoonaan euroon. Verrattuna edellisvuoden 10,8
miljoonaan euroon nousua oli 10,7 prosenttia. Oman
pääoman tuotto (ROE) nousi 12,0 prosentista 12,3
prosenttiin. Kulu-tuotto-suhde parani 0,73:sta
0,70:een.

Tuotot

Konsernin tuotot nousivat 3,5 prosenttia 57,8
miljoonaan euroon.

Markkinakorkojen alhaisuus vaikutti edelleen
huomattavan negatiivisesti operatiiviseen
rahoituskatteeseen. Lisäksi kireä kilpailu kavensi sekä
anto- että ottolainauksen asiakasmarginaaleja. Siksi
konsernin rahoituskate laski 5,6 prosenttia 35,2
miljoonaan euroon viime vuoden ensimmäiseen puoliskoon
verrattuna otto- ja antolainauksen kasvusta huolimatta.
Markkinakorkotason laskua vastaan tehdyt
taseensuojaustoimenpiteet paransivat rahoituskatetta
3,0 miljoonalla eurolla (vuoden 2003 ensimmäisellä
puoliskolla 2,2 miljoonaa euroa).

Oman pääoman ehtoisten sijoitusten tuotot kasvoivat 1,4
miljoonaa euroa Ålandsbankenin osakkeista vuoden
ensimmäisellä neljänneksellä saatujen osinkojen
seurauksena.

Palkkiotuotot nousivat 2,6 miljoonaa euroa (+16,4 %)
18,5 miljoonaan euroon. Nousu perustuu lähinnä selvästi
lisääntyneisiin rahasto- ja pörssikaupan provisioihin.
Myös antolainauksen palkkiot kasvoivat.

Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotulos parani
0,6 miljoonaa euroa 1,3 miljoonaan euroon vuoden
ensimmäisen neljänneksen aikaisten kertaluonteisten
erien seurauksena.

Liiketoiminnan muut tuotot laskivat 8,5 prosenttia 3,1
miljoonaan euroon. Tämä johtui lähinnä pienentyneistä
kiinteistötuotoista konsernin jatkaessa
kiinteistöomistuksensa vähentämistä.

Kulut

Konsernin kulut pienenivät 1,7 prosenttia 39,6
miljoonan euroon viime vuoden ensimmäiseen puoliskoon
verrattuna.

Varauksiin tehdyt muutokset huomioiden henkilöstökulut
pysyivät edellisvuoden tasolla 18,3 miljoonassa
eurossa. Keskimääräinen henkilöstömäärä laski 858:sta
810:een.

Muut hallintokulut pienenivät 4,4 prosenttia 10,9
miljoonaan euroon. Suurimmat kulujen supistukset
koskivat tietotekniikkaa ja markkinointia.

Suunnitelman mukaiset poistot laskivat 9,3 prosenttia
3,8 miljoonaan euroon, mihin vaikuttivat toisaalta
alhaisemmat uusinvestoinnit, toisaalta pienentynyt
kiinteistöomistus.

Liiketoiminnan muut kulut nousivat 1,5 prosenttia 6,6
miljoonaan euroon. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana
niitä lisäsivät 0,6 miljoonan euron kertaluonteiset
kiinteistöihin kohdistetut kulut.

Säästäminen ja lainaaminen

Liiketoiminnan kasvu jatkui. Sekä ottolainaus että
säästäminen yhteensä lisääntyivät nopeammin kuin
vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Yleisön
talletukset kasvoivat markkinoiden keskiarvoa
nopeammin, 7,2 prosenttia 2 103 miljoonaan euroon
verrattuna vastaavaan ajankohtaan viime vuonna.
Säästäminen yhteensä (talletukset + rahastopääoma)
kasvoi vielä voimakkaammin, 11,1 prosenttia 2 836
miljoonaan euroon.

Myös kotitalouksien säästäminen (talletukset +
rahastopääoma) kasvoi selvästi, 9,7 prosenttia 2 166
miljoonaan euroon. Kotitalouksien talletukset
lisääntyivät 7,2 prosenttia 1 707 miljoonaan euroon.

Antolainaus kotitalouksille, erityisesti asuntolainat,
kasvoivat voimakkaasti. Kireä kilpailu ja sen myötä
jatkunut koko luottokannan korkomarginaalien
kapeneminen vaikuttaa kuitenkin pitkän aikavälin
kannattavuuteen.

Konsernin antolainaus oli raportointikauden lopussa 2
747 miljoonaa euroa, mikä merkitsee 242 miljoonan euron
(9,7 %) lisäystä verrattuna vastaavaan ajankohtaan
vuotta aiemmin. Käytännössä koko kasvu tuli
kotitalouksista, joiden luottokanta lisääntyi 241
miljoonaa euroa (12,3 %) 2 201 miljoonaan euroon.
Asuntolainakanta kasvoi 14,1 prosenttia 1 791
miljoonaan euroon, josta 334 miljoonaa euroa oli
hypoteekkilainoja. Hypoteekkilainakanta on kasvanut
90,2 % kesäkuusta 2003.

Luottotappiot ja -riskit

Konsernin luottotappiot olivat edelleen vähäisiä.
Kauden aikana kirjattiin luottotappiota
nettomääräisesti 0,6 miljoonaa euroa (1,0 miljoonaa
euroa netto viime vuoden ensimmäisellä puoliskolla).
Summaan sisältyy 0,5 miljoonan euron toimialakohtaisten
luottotappiovarausten lisäys. Kauden lopussa
toimialakohtaisia luottotappiovarauksia oli 4,7
miljoonaa euroa. Uusia luottotappioita kirjattiin 0,4
miljoonaa euroa ja aiemmin tehtyjen luottotappioiden
palautuksia 0,3 miljoonaa euroa.

Konsernin järjestämättömät saatavat ja nollakorkoiset
lainat pienenivät 14,8 miljoonasta eurosta 14,2
miljoonaan euroon. Niiden suhteellinen osuus laski näin
ollen 0,5 prosenttiin koko luottokannasta, samalle
tasolle kuin vuoden 2003 lopussa.

Korkoriskit

Konsernin rahoituskate on herkkä koronmuutoksille,
koska luotonanto on pääosin sidottu lyhyisiin
markkinakorkoihin ja talletukset puolestaan ovat
valtaosaltaan kiinteäkorkoisia. Suurin osa
johdannaissopimuksista on tehty vähentämään otto- ja
antolainauksen korkosidonnaisuuksien erilaisuudesta
johtuvaa rahoituskatteen vaihtelua.
Johdannaissopimuksilla on tarkoitus vuositasolla
rajoittaa korkomuutosten vaikutusta rahoituskatteeseen.

Katsauskauden lopussa suojaavien johdannaissopimusten
kohde-etuuksien arvo oli 2 126 miljoonaa euroa, josta
601 miljoonaa euroa oli korkotermiini- ja
koronvaihtosopimuksia, 1 405 miljoonaa euroa korko-
optiosopimuksia, 44 miljoonaa euroa
valuuttatermiinisopimuksia ja 76 miljoonaa euroa
osakeoptioita.

Vakavaraisuus

Kesäkuun 30. päivänä 2004 konsernin omat varat olivat
286,4 miljoonaa euroa, josta 191,0 miljoonaa euroa oli
ensisijaista omaa pääomaa ja 95,5 miljoonaa euroa
toissijaista omaa pääomaa. Konsernin riskipainotetut
sitoumukset nousivat 1 993,1 miljoonaan euroon.
Vakavaraisuusaste oli 14,4 prosenttia ja ensisijaisen
oman pääoman suhde riskipainotettuihin sitoumuksiin 9,6
prosenttia. Ensisijaiseen omaan pääomaan sisältyy
katsauskauden voitto ja katsauskauden laskennallinen,
viime vuoden osinkotasoa vastaava omaa pääomaa
pienentävä osinkokustannus.

Henkilöstö

Henkilöstön määrä - voimassa olevat työsuhteet - oli
kauden lopussa 820, eli 21 henkilöä pienempi kuin 30.
kesäkuuta 2003. Varsinaisen pankkihenkilöstön määrä on
vähentynyt 20 henkilöllä 764:ään verrattuna samaan
ajankohtaan viime vuonna. Varsinaisen pankkihenkilöstön
määrä vastasi katsauskauden lopussa 727:ää
kokopäiväistä henkilöresurssia (744 vuonna 2003).
Keskimääräinen henkilöstömäärä oli kauden aikana 810
(858).

Muut tapahtumat

Panostukset säästämisen tuotteisiin ja palveluihin
jatkuivat myös vuoden toisella neljänneksellä.
Normaalin ottolainauksen lisäksi pankki on laskenut
liikkeeseen useita, niin perinteisiä kuin
indeksisidonnaisia debentuuri- ja
joukkovelkakirjalainoja. Indeksisidonnaisten Aktia
Kombi -talletusten tuominen markkinoille jatkui.
Toukokuussa Aktialla oli 1 vuoden määräaikaistalletusta
koskeva kampanja. Talletuksen korko oli 2,3 prosenttia.
Aktian rahastot ovat saaneet luokituslaitos
Morningstarin arvioissa keskimäärin 4,1 pistettä 5
mahdollisesta, mikä on yksi pankkisektorin parhaista
tuloksista.

Kesäkuun 2. päivänä Aktia Säästöpankki ilmoitti
kokonaan omistamansa tytäryhtiön Aktia Hypoteekkipankin
perustaneen 1 miljardin euron joukkovelkakirjaohjelman.
Ensimmäinen 250 miljoonan euron erä toteutettiin
kesäkuussa, ja se suunnattiin eurooppalaisille
institutionaalisille sijoittajille. Joukkovelkakirjojen
vakuutena olivat pankin myöntämät kiinnitysluotot.
Luokituslaitos Moody's antoi emissiolle korkean
luottoluokituksen: Aa2. Laina ylimerkittiin
moninkertaisesti, ja se hajautui hyvin eri puolille
Eurooppaa. Hypoteekkipankin
joukkovelkakirjalainaemissio oli ensimmäinen laatuaan
Suomessa.

Heinäkuun 5. päivänä Aktia ja muut paikallispankit
ilmoittivat, että paikallispankkien yhteiset
käteisautomaatit liitetään Automatia Pankkiautomaatit
Oy:n omistamaan Otto.-käteisautomaattiverkkoon. Tämä
merkitsee sitä, että Aktian asiakkaat voivat nostaa
maksutta käteistä noin 1 800 automaatista ympäri
Suomen. Siirtyminen tapahtuu syksyn aikana.

Säästöpankkien vakuusrahasto

Aktia ja kaikki muut säästöpankit kuuluvat
säästöpankkien vapaaehtoiseen vakuusrahastoon.
Rahaston tehtävänä on säästöpankkien vakaan toiminnan
turvaaminen. Rahaston säännösten mukaan säästöpankit
eivät ole yhteisvastuussa toistensa veloista tai
sitoumuksista. Rahasto on velaton ja 30. kesäkuuta 2004
sen varat olivat 29,8 miljoonaa euroa.

Näkymät vuodelle 2004

Vuonna 2003 aloitetut tehostamistoimenpiteet ovat
saaneet aiemmin nousussa olleen kustannuskehityksen
kääntymään.

Konsernin vuoden 2004 rahoituskate on hyvin suojattu
mahdollisesti edelleen jatkuvaa korkojen laskua vastaan
kuitenkin siten, ettei suojaus juurikaan rajoita
maltillisen korkojen nousun myönteisiä vaikutuksia.

Tavoitteena on jatkaa toiminnan tehostamista ja pitää
kannattavuus samalla tasolla kuin vuonna 2003
alhaisista koroista ja kireästä kilpailusta huolimatta.


Tuloslaskelma          Konserni        Pankki
(milj. euroa)       1-6/04 1-6/03 1-12/03 1-6/04 1-6/03 1-12/03
 Korkotuotot        56,8   65,6  123,0  54,9  65,1  121,8
 Korkokulut        21,6   28,3  49,1  21,0  28,3  49,2
Rahoituskate        35,2   37,3  73,9  33,9  36,8  72,6
 Tuotot oman pääoman 
 ehtoisista 
 sijoituksista       1,8   0,4   0,9  3,6  0,9   1,4
 Palkkiotuotot       18,5   15,9  33,0  16,1  13,9  28,8
 Palkkiokulut       -2,1   -1,8  -3,4  -1,4  -1,2  -2,5
 Arvopaperikaupan ja 
 valuuttatoiminnan 
 nettotuotot        1,3   0,7   2,0  1,2  0,7   1,9
 Liiketoiminnan muut 
 tuotot           3,1   3,4   8,0  2,6  2,8   6,8
 Muut tuotot yhteensä   22,6   18,6  40,6  22,1  17,1  36,4
Tuotot yhteensä      57,8   55,9  114,5  56,1  53,9  109,0
 Henkilöstökulut      18,3   18,1  35,9  17,2  17,2  34,2
 Muut hallintokulut    10,9   11,4  22,5  10,5  10,9  21,2
 Poistot ja arvonalen-
 tumiset aineellisista              
 ja aineettomista 
 hyödykkeistä        3,8   4,2   9,3  3,2  3,6   8,0
 Liiketoiminnan muut 
 kulut           6,6   6,5  15,3  7,2  7,2  16,3
Kulut yhteensä       39,6   40,3  83,1  38,2  38,8  79,7
Tulos ennen 
luottotappioita      18,2   15,6  31,5  17,9  15,1  29,3
 Luotto- ja 
 takaustappiot       -0,6   -1,0  -2,3  -0,6  -1,0  -2,3
 Pysyviin vastaaviin 
 kuuluvien 
 arvopapereiden 
 arvonalentumiset       -    -    -   -   -    -
 Osuus omistusyhteys-
 yritysten voitosta    -0,1   0,5   1,0   -   -    -
Liikevoitto        17,5   15,1  30,2  17,3  14,1  27,0
 Tilinpäätössiirrot      -    -    -  -6,6  -7,1  -13,2
 Tilikauden ja 
 aikaisempien 
 tilikausien verot     -3,4   -2,2  -5,5  -3,5  -2,1  -5,2
 Laskennallisen 
 verovelan muutos     -2,0   -2,0  -4,1   -   -    -
 Vähemmistön osuus 
 tilikauden 
 voitosta/tappiosta    -0,1   0,0  -0,1   -   -    -
Tilikauden voitto     11,9   10,8  20,5  7,2  4,9   8,6

Tase             Konserni         Pankki
(milj. euroa)    30.6.04 30.6.03 31.12.03 30.6.04 30.6.03 31.12.03
Vastaavaa                               
 Käteiset varat    543,5  242,7  209,3  543,5  242,7  209,3
 Keskuspankkirahoi-
 tukseen oikeuttavat
 saamistodistukset  479,6  492,8  457,2  465,5  490,5  454,6
 Saamiset 
 luottolaitoksilta   27,6   11,2   16,2  132,4  168,8  245,8
 Saamiset yleisöltä ja 
 julkisyhteisöiltä  2746,7  2504,4  2595,0 2438,8 2356,1  2381,5
 Saamistodistukset   93,4   67,1   41,6  96,2  70,8   45,2
 Osakkeet ja osuudet  21,3   21,1   24,1  19,9  19,5   22,4
 Osakkeet ja osuudet 
 omistusyhteysyrityksissä 
 ja samaan konserniin kuu-
 luvissa yrityksissä  7,6   3,0   3,6  28,0  21,7   21,7
 Aineettomat 
 hyödykkeet       2,4   4,4   2,7   2,3   4,4   2,7
 Aineelliset 
 hyödykkeet      103,0  114,5  105,8  73,3  83,4   75,3
 Muut varat      62,2   51,1   37,8  61,6  50,5   37,3
 Siirtosaamiset    17,9   19,8   18,7  17,9  20,8   20,1
Vastaavaa yhteensä  4105,0  3532,1  3511,9 3879,4 3529,2  3515,9
Vastattavaa                              
 Velat luottolaitok-
 sille ja keskus-
 pankeille      845,8  787,6  803,4  890,4  787,8  812,5
 Velat yleisölle   2102,5  1961,8  2001,8 2106,7 1964,8  2005,1
 Velat julkis-
 yhteisöille      98,9  174,6  100,9  98,9  175,3  101,5
 Yleiseen liikkee-
 seen lasketut 
 velkakirjat     562,2  216,0  192,3  312,7  215,9  192,3
 Muut velat      131,3  102,2   98,3  129,6  101,5   97,4
 Siirtovelat      22,4   22,3   18,9  21,1  21,2   17,8
 Pakolliset 
 varaukset       0,9   1,6   1,3   0,9   1,6   1,3
 Velat, joilla on huo-
 nompi etuoikeus kuin 
 muilla veloilla   126,1   69,9   87,0  111,4  69,9   87,0
 Tilinpäätössiir-
 tojen kertymä      -    -    -  59,3  46,5   52,7
 Laskennalliset 
 verovelat       17,6   13,5   15,6    -    -    -
 Vähemmistön osuus 
 pääomasta       0,6   0,4   0,5    -    -    -
 Osakepääoma      70,5   70,5   70,5  70,5  70,5   70,5
 Ylikurssirahasto    1,8   1,8   1,8   1,8   1,8   1,8
 Vararahasto      8,1   8,1   8,1   8,1   8,1   8,1
 Edellisten tilikau-
 sien voitto     104,4   90,9   91,0  60,8  59,3   59,3
 Tilikauden voitto   11,9   10,8   20,5   7,2   4,9   8,6
Vastattavaa 
yhteensä       4105,0  3532,1  3511,9 3879,4 3529,2  3515,9

Taseen ulkopuoliset sitoumukset
               Konserni         Pankki
          30.6.04 30.6.03 31.12.03 30.6.04 30.6.03 31.12.03
 Takaukset       43,3   35,1   38,3  43,3  35,1   38,3
 Muut kolmannen 
 puolesta annetut 
 sitoumukset      22,0   19,7   21,0  22,0  19,7   21,0
 Käyttämättömät 
 luottojärjestelyt  179,8  166,9  168,8  189,7  179,0  181,6
 Muut peruuttamat-
 tomat sitoumukset   23,0   21,5   18,1  28,9  22,9   19,3
Taseen ulkopuoliset 
sitoumukset yhteensä 268,1  243,3  246,2  283,9  256,8  260,3

Johdannaissopimukset     Konserni         Pankki
          30.6.04 30.6.03 31.12.03 30.6.04 30.6.03 31.12.03
 Korkojohdannaiset  2012,6  2031,3  2444,7 2306,0 2075,7  2516,0
 Korkotermiinit    200,0   0,0  300,0  180,0   0,0  310,0
 Koronvaihto-
 sopimukset      403,4  291,3  404,7  716,8  335,7  466,0
 Korko-optiot    1409,2  1740,0  1740,0 1409,2 1740,0  1740,0
 Ostetut       704,6  870,0  870,0  704,6  870,0  870,0
 Asetetut      704,6  870,0  870,0  704,6  870,0  870,0
 Valuuttajohdannaiset 44,4   34,6   35,9  44,4  34,6   35,9
 Valuuttatermiinit  44,4   34,6   35,9  44,4  34,6   35,9
 Osakejohdannaiset  152,2   40,5   94,0  152,2  40,5   94,0
 Osaketermiinit    0,0   0,0   3,3   0,0   0,0   3,3
 Osakeoptiot     152,2   40,5   90,7  152,2  40,5   90,7
  Ostetut       76,1   20,3   45,3  76,1  20,3   45,3
  Asetetut      76,1   20,3   45,3  76,1  20,3   45,3

 Johdannaissopimusten luottovasta-arvo                
 Korkojohdannaiset  12,5   18,6   13,5  18,3  20,1   14,7
 Valuuttajohdannaiset 0,2   0,7   -0,6  -0,2   0,7   -0,6
 Osakejohdannaiset   8,5   2,2   5,3   8,5   2,2   5,3
 Johdannaissopimukset 
 yhteensä       20,8   21,5   18,1  26,6  22,9   19,3
 Kaikki johdannaissopimukset, lukuun ottamatta 2,0 milj. euron 
 koronvaihtosopimuksia, 4,6 milj.euron korko-optioita ja asetettuja 
 osakeoptioita, on tehty suojaamistarkoituksessa. 
   
Tulos neljännesvuosittain    2/04   1/04  4/03  3/03   2/03
(milj. euroa)                            
 Rahoituskate          17,7   17,6  18,3  18,2   18,7
 Muut tuotot          10,0   12,6  11,3  10,7   10,0
Tuotot yhteensä         27,7   30,2  29,6  29,0   28,7
 Henkilöstökulut        -9,2   -9,0  -9,9  -7,9   -8,8
 Muut kulut           -8,2   -9,4  -11,5  -8,3   -9,1
 Poistot ja arvonalennukset   -1,9   -1,9  -2,1  -3,0   -2,1
Kulut yhteensä         -19,4  -20,3  -23,6  -19,2  -20,0
 Luottotappiot         -0,5   -0,1  -0,4  -0,9   -0,5
 Osuus omistusyhteysyrityksissä -0,1   0,0   0,1   0,4   0,3
Liikevoitto           7,7   9,7   5,7   9,4   8,5
                        
Konsernin tunnusluvut             30.6.04 30.6.03 31.12.03
(milj. euroa)                             
Luottokunnan jakautuminen                       
 Kotitaloudet                 2201,2 1960,0  2058,7
 Yritykset                   350,5  338,0  341,0
 Asuntoyhteisöt                 144,0  153,0  144,0
 Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt       38,0  27,0   37,7
 Julkisyhteisöt                 13,0  26,0   14,5
Yhteensä                    2746,7 2504,0  2595,9

Riskisitoumukset                           
 Järjestämättömät saamiset            13,2  13,7   12,7
 Nollakorkoiset luotot              1,0   1,1   1,1
 Järjestämättömät/luottokanta sis. 
 sitoumukset, %                  0,5   0,6   0,5

Tunnusluvut                              
 Liikevaihto (1                 81,5  85,9  167,0
 Tulos/osake (2                  0,3   0,3   0,6
 Oma pääoma/osake p.a. (3             5,6   5,2   5,4
 Oman pääoman tuotto (ROE), % (4         12,3  12,0   11,1
 Kulu-tuotto-suhde (5               0,7   0,7   0,7
 Osakkeiden määrä           35258050,0 35258050,0 35258050,0
 Osakkeiden määrä keskimäärin 
 kauden aikana            35258050,0 35258050,0 35258050,0
 Henkilöstön määrä keskimäärin 
 kauden aikana                 810,0  858,0  838,0
(1 Korkotuottojen, oman pääoman ehtoisista sijoituksista saatavien 
  tuottojen, palkkiotuottojen, arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan 
  nettotuloksen sekä muiden tuottojen yhteenlaskettu määrä       
(2 Liikevoitto vähennettynä vähemmistön osuudella tilikauden voitosta 
  jaettuna osakkeiden keskimääräisellä lukumäärällä tilikauden aikana  
(3 Oman pääoman ja varausten yhteismäärä vähennettynä laskennallisilla 
  veroilla ja jaettuna osakkeiden lukumäärällä kauden lopussa      
(4 Liikevoitto vähennettynä veroilla jaettuna vähemmistön osuudella 
  tilikauden alun ja lopun keskiarvoisella oman pääoman, vähemmistön 
  osuuden ja vapaaehtoisten varausten yhteenlasketulla määrällä     
(5 Palkkiokulujen, hallintokulujen, poistojen ja liiketoiminnan muiden 
  kulujen yhteismäärä jaettuna rahoituskatteen, oman pääoman ehtoi-
  sista sijoituksista saatavien tuottojen, palkkiotuottojen, arvo-
  paperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuloksen sekä muiden tuot-
  tojen yhteismäärällä.
                            
Vakavaraisuus                             
 Ensisijainen oma pääoma            191,0  175,0  182,6
 Toissijainen oma pääoma             95,0  62,0   77,0
 Markkinariskien kattamiseksi 
 vaadittava pääoma                 -    -    -
 Omat varat                   286,0  237,9  259,6
 Riskipainotetut sitoumukset          1993,0 1854,0  1873,4
 Vakavaraisuus, %                14,4  12,8   13,9
 Ensisijaisen oman pääoman osuus, %        9,6   9,5   9,7
 Tilikauden voitto, josta on vähennetty laskennallinen osinko, sisältyy 

 ensisijaiseen omaan pääomaan.                


Helsingissä 18. elokuuta 2004

AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ

Hallitus


Tilintarkastuskertomus

Olemme suorittaneet Aktia Säästöpankki Oyj:n
osavuosikatsauksen 30.6.2004 yleisluonteisen
tarkastuksen. Mielestämme osavuosikatsaus on laadittu
voimassa olevien säännösten mukaisesti. Konsernin
liikevoitto ajalta 1.1. - 30.6.2004 on 17,5 miljoonaa
euroa.

Helsingissä 18. elokuuta 2004

OY JOE SUNDHOLM & CO AB
KHT-yhteisö

Jan Holmberg, KHT


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Mikael Ingberg, puh. 010 247 6210
Johtaja Olav Uppgård, puh. 010 247 6397, 0500 532 628

Lähettäjä:
Tiedotuspäällikkö Jonna Varhama
puh. 010 247 6294, 050 563 2926
jonna.varhama@aktia.fi