Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2004

Aktia Säästöpankki Oyj Pörssitiedote 4.5.2004 klo 9.00

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2004

Kannattavuus parani ensimmäisellä neljänneksellä

Kausi lyhyesti
- Konsernin liikevoitto parani 48,9 % 9,7 milj. euroon
- Tuotot kasvoivat 11,0 % 30,2 milj. euroon ml.
 nettomäärältään 2,2 milj. euron kertaluonteiset erät
- Kulut pysyivät edellisvuoden tasolla 20,3 milj. euroa
- Oman pääoman tuotto (ROE) nousi 13,9 %:iin (10,6 %)
- Kulu-tuotto-suhde parani 0,68:een (0,75)
- Kotitalouksien säästäminen* kasvoi 9,4 % 2 076 milj.
 euroon
- Luotonanto kotitalouksille lisääntyi 11,1 % 2 123 milj.
 euroon
- Hypoteekkilainakanta kasvoi 135 milj. eurosta 283 milj.
 euroon (+110,2 % maaliskuusta 2003)
* Yksityisasiakkaiden talletukset ja rahastosäästäminen
 Aktia-konsernissa

Tulos

Konsernin liikevoitto nousi 9,7 miljoonaan euroon, mikä
merkitsi 3,2 miljoonan euron (48,9 %) parannusta
edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Nousu
perustuu kasvaneisiin tuottoihin, joihin sisältyy
kertaluonteisia eriä nettomääräisesti 2,2 miljoonaa
euroa. Kulut puolestaan pysyivät edellisvuoden tasolla.
Liiketoiminnan kasvu jatkui. Sekä koko antolainauksen
että kotitalouksien luottojen kasvu oli jonkin verran
hitaampaa kuin vastaavana jaksona vuotta aiemmin.
Kokonaissäästämisen kasvu oli puolestaan selvästi
nopeampaa. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana
kirjattiin luottotappioita nettomääräisesti vain 
0,1 miljoonaa euroa, kun edellisvuonna ensimmäisellä
neljänneksellä niitä kirjattiin 0,5 miljoonaa euroa.

Kauden voitto laskennallisten verojen jälkeen nousi
41,6 prosenttia päätyen 6,7 miljoonaan euroon, kun
voitto edellisvuonna oli 4,8 miljoonaa euroa. Konsernin
kannattavuus parani merkittävästi ensimmäisen
neljänneksen aikana, ja oman pääoman tuotto (ROE) nousi
10,6 prosentista 13,9 prosenttiin. Kulu-tuotto-suhde
parani 0,75:stä 0,68:aan

Tuotot

Konsernin tuotot nousivat 11,0 prosenttia 30,2 miljoo-
naan euroon. Markkinakorkojen alhaisuus vaikutti
edelleen hyvin negatiivisesti operatiiviseen
rahoituskatteeseen. Kireä kilpailu pienensi sekä anto-
että ottolainauksen asiakasmarginaaleja. Siksi
konsernin rahoituskate laski viime vuoden ensimmäiseen
neljännekseen verrattuna 5,8 prosenttia 17,6 miljoonaan
euroon otto- ja antolainauksen kasvusta huolimatta.
Markkinakorkotason laskua vastaan tehdyt
taseensuojaustoimenpiteet paransivat rahoituskatetta
1,4 miljoonalla eurolla (vuoden 2003 ensimmäisellä
neljänneksellä 0,8 miljoonaa euroa).

Oman pääoman ehtoisten sijoitusten tuotot kasvoivat 
1,4 miljoonaa euroa Ålandsbankenin osakkeista saatujen
osinkotuottojen seurauksena.

Palkkiotuottojen trendinomainen kasvu jatkui.
Palkkiotuotot nousivat 1,9 miljoonaa euroa (23,5 %) 
9,6 miljoonaan euroon.

Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotulos parani
1,0 miljoonaa euroa 1,2 miljoonaan euroon. Suurimmaksi
osaksi tämä perustui OMHEXin osakkeiden myynnistä
saadun myyntivoiton ja toisaalta Ålandsbankenin
osakkeiden pörssikurssia vastaavan arvostamisen
aiheuttaman arvonalennuksen nettovaikutukseen.

Liiketoiminnan muut tuotot laskivat 13,8 prosenttia 
1,4 miljoonaan euroon, mikä johtui lähinnä pienentyneistä
kiinteistötuotoista konsernin jatkaessa
kiinteistöomistuksensa vähentämistä.

Kulut

Konsernin kulut pysyivät edellisvuoden tasolla ollen
20,3 miljoonaa euroa.

Henkilöstökulut supistuivat 3,0 prosenttia 9,0 mil-
joonaan euroon ja keskimääräinen henkilöstömäärä
871:stä 809:ään.

Muut hallintokulut kasvoivat 6,0 prosenttia 5,7 mil-
joonaan euroon lähinnä jakson aikana tehtyjen
markkinointipanostusten vuoksi.

Suunnitelman mukaiset poistot pienentyivät 10,5 pro-
senttia 1,9 miljoonaan euroon lähinnä pienentyneen
kiinteistöomistuksen seurauksena.

Liiketoiminnan muut kulut nousivat 4,7 prosenttia 
3,6 miljoonaan euroon. Kuluneena kautena niitä lisäsivät
kuitenkin 0,6 miljoonan euron kertaluonteiset
kiinteistöihin kohdistetut kulut.

Lainaaminen ja säästäminen

Liiketoiminnan kasvu jatkui. Antolainaus
kotitalouksille, erityisesti asuntolainat, kasvoivat

voimakkaasti. Kasvu, joka viimeisten 12 kuukauden
aikana on ollut jonkin verran markkinoita hitaampaa, on
vuodenvaihteen jälkeen seurannut markkinoiden
kehitystä. Koko luottokannan korkomarginaalit
supistuivat edelleen.

Konsernin antolainaus oli raportointijakson lopussa 
2 668 miljoonaa euroa, mikä merkitsee 202 miljoonan euron
(8,2 %) lisäystä verrattuna vastaavaan ajankohtaan
vuotta aiemmin. Käytännössä koko kasvu tuli
kotitalouksista, joiden luottokanta lisääntyi 
212 miljoonaa euroa (11,1 %) 2 123 miljoonaan euroon.
Asuntolainakanta kasvoi 13,0 prosenttia 1 723 mil-
joonaan euroon, josta 283 miljoonaa euroa oli
hypoteekkilainoja. Hypoteekkilainakanta on kasvanut
110,2 prosenttia maaliskuusta 2003.

Yleisön talletukset olivat 1 984 miljoonaa euroa, jossa
oli 2,9 prosenttia lisäystä verrattuna vastaavaan
ajankohtaan viime vuonna. Säästäminen yhteensä
(talletukset + rahastopääoma) kasvoi huomattavasti
voimakkaammin, 9,7 prosenttia 2 704 miljoonaan euroon.

Myös kotitalouksien säästäminen (talletukset +
rahastopääoma) kasvoi selvästi, 9,4 prosenttia 
2 076 miljoonaan euroon. Kotitalouksien talletukset
lisääntyivät 3,65 prosenttia 1 620 miljoonaan euroon.

Luottotappiot ja -riskit

Konsernin luottotappiot olivat edelleen vähäisiä.
Neljänneksen aikana kirjattiin luottotappiota
nettomääräisesti 0,1 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa
euroa netto viime vuoden ensimmäisellä neljänneksellä).
Uusia luottotappioita kirjattiin 0,3 miljoonaa euroa ja
aiemmin kirjattujen luottotappioiden palautuksia 
0,2 miljoonaa euroa. Toimialakohtaisiin
luottotappiovarauksiin ei ole kirjattu muutoksia
joulukuun 2003 jälkeen, ja ne olivat jakson lopussa 
4,2 miljoonaa euroa. Konsernin järjestämättömät saatavat ja
nollakorkoiset lainat lisääntyivät 16,5 miljoonaan
euroon. Niiden suhteellinen osuus koko luottokannasta
on edellisvuoden tasolla, eli 0,6 prosenttia, missä on
kuitenkin lisäystä vuodenvaihteesta, jolloin osuus oli
0,5 prosenttia.

Korkoriskit

Konsernin rahoituskate on herkkä koronmuutoksille,
koska luotonanto on pääosin sidottu lyhyisiin
markkinakorkoihin ja talletukset puolestaan ovat
valtaosaltaan kiinteäkorkoisia. Suurin osa
johdannaissopimuksista on tehty vähentämään otto- ja
antolainauksen korkosidonnaisuuksien erilaisuudesta
johtuvaa rahoituskatteen vaihtelua.
Johdannaissopimuksilla on tarkoitus rajoittaa
vuositasolla korkomuutosten vaikutusta
rahoituskatteeseen.

Katsauskauden lopussa suojaavien johdannaissopimusten
kohde-etuuksien arvo oli 2 022 miljoonaa euroa, josta
505 miljoonaa euroa oli korkotermiini- ja
koronvaihtosopimuksia, 1 405 miljoonaa euroa korko-
optiosopimuksia, 52 miljoonaa euroa
valuuttatermiinisopimuksia ja 60 miljoonaa euroa
osakeoptioita.

Vakavaraisuus

Maaliskuun 31. päivänä 2004 konsernin omat varat olivat
280,9 miljoonaa euroa, josta 187,3 miljoonaa euroa oli
ensisijaista omaa pääomaa ja 93,6 miljoonaa euroa
toissijaista omaa pääomaa. Katsauskauden aikana
konserni laski liikkeeseen toissijaiseen omaan pääomaan
kirjattavia debentuurilainoja 29,2 miljoonan euron
edestä. Konsernin riskipainotetut sitoumukset nousivat
1 957 miljoonaan euroon. Vakavaraisuusaste oli 
14,4 prosenttia ja ensisijaisen oman pääoman suhde
riskipainotettuihin sitoumuksiin 9,6 prosenttia.
Ensisijaiseen omaan pääomaan sisältyy katsauskauden
voitto, ja omaa pääomaa pienentävät yhtiökokouksen
vahvistamat osingot vuodelle 2003 sekä
raportointikauden laskennallinen osinkokustannus, joka
on viime vuoden vastaavalta jaksolta toteutuneen
osinkotason suuruinen.

Henkilöstö

Henkilöstön määrä - voimassa olevat työsuhteet - oli
kauden lopussa 807, eli 55 henkilöä pienempi kuin 
31. maaliskuuta 2003. Varsinaisen pankkihenkilöstön määrä
on vähentynyt 64 henkilöllä 749:ään verrattuna samaan
ajankohtaan viime vuonna. Varsinaisen pankkihenkilöstön
määrä vastasi katsauskauden lopussa 685:tä
kokopäiväistä henkilöresurssia (742 vuonna 2003).
Keskimääräinen henkilöstömäärä oli jakson aikana oli
809 (871).

Muut tapahtumat

Aktia osti 1. tammikuuta 2004 kaikki ruotsalaisen Robur
Försäkring AB:n suomalaisen tytäryhtiön Robur
Henkivakuutus Oy:n osakkeet. Kaupalla on erittäin
vähäinen merkitys konsernin vakavaraisuusasteelle ja
ensisijaisen pääoman suhteelle riskipainotettuihin
sitoumuksiin, sillä vakuutuksiin sijoitettuun pääomaan
ja sen tuottoon liittyvä riski kuuluu
vakuutuksenottajille. Koska yhtiö on pieni koko Aktia-
konsernin taseen loppusummaan ja pääomavaateeseen
nähden, se on yhdistelty konserniin
Rahoitustarkastuksen määräysten edellyttämällä tavalla
pääomaosuusmenetelmää käyttäen. Robur Henkivakuutus
Oy:n toiminimi muutettiin 30. maaliskuuta 2004 Aktia
Henkivakuutus Oy:ksi.

Aktia päätti 29. tammikuuta 2004 olla toteuttamatta
Ålandsbanken Abp:n kanssa 26. toukokuuta 2003
allekirjoittamaansa aiesopimusta. Aktia omistaa
edelleen vajaat 9 prosenttia Ålandsbankenin pääomasta
ja noin 2,7 prosenttia äänistä. Osakkeet hankittiin
yhteistyömahdollisuuksien arvioinnin yhteydessä vuonna
2003. Kun päätös aiesopimuksen toteuttamatta
jättämisestä oli tehty tammikuussa 2004, osakkeiden
luokitus muutettiin pysyvistä vastaavista vaihtuviin
vastaaviin ja ne arvostettiin 31. maaliskuuta 2004
noteerattuun pörssikurssiinsa.

Yhdessä pankin omistajasäätiöiden kanssa järjestettiin
Aktia-päivät 31. maaliskuuta ja 2. huhtikuuta välisenä
aikana. Aktia-päivät sisälsivät ohjelmaa sekä
pankkisaleissa että konttoreiden ulkopuolella, kuten
esimerkiksi lähiseudun kauppakeskuksissa ja toreilla.
Useat konttorit pitivät ovensa auki myös lauantaina 
3. huhtikuuta. Aktia-päivät oli suunnattu nykyisille ja
potentiaalisille asiakkaille, omistajille ja
tiedotusvälineille. Teemana oli säästäminen eri
muodoissaan. Juhlaseminaarin yhteydessä Vaasassa 
2. huhtikuuta Vuoden säästäjäksi valittu Mustasaaressa
sijaitseva Stundarsin ulkomuseo sai 10 000 euron
stipendin.

Johtaja ja konserninjohdon jäsen Kenneth Kaarnimo erosi
Aktian palveluksesta 1. huhtikuuta.

Aktia Säästöpankki Oyj:n yhtiökokous 20. huhtikuuta
vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätökset.

Hallintoneuvostolle, hallitukselle, toimitusjohtajalle
ja hänen varamiehelleen myönnettiin vastuuvapaus.
Osingoksi päätettiin 0,20 euroa osakkeelta.

Hallintoneuvoston vuonna 2004 erovuorossa olevat
jäsenet Sten Eklundh, Torbjörn Jakas, Margareta
Pietikäinen, Gunvor Sarelin-Sjöblom, Lars Wallin, Bo
Gustav Wilson, Maj-Britt Vääriskoski ja Ann-Mari Åberg
valittiin uudelleen hallintoneuvoston jäseniksi
seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi.

Hallintoneuvoston uusiksi jäseniksi valittiin
toimitusjohtaja, kauppatieteiden maisteri Patrik
Lerche, diplomi-insinööri Clas Nyberg ja
FöreningsSparbankenin hallituksen puheenjohtaja,
ekonomi Carl Eric Stålberg. Nyberg ja Stålberg
valittiin kolmivuotiskaudeksi vuoden 2007 varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka. Vuosittain erovuorossa olevien
hallintoneuvoston jäsenten määrän tasaamiseksi
päätettiin Lerchen toimikauden päättyvän vuoden 2005
varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Säästöpankkien vakuusrahasto

Aktia ja kaikki muut säästöpankit kuuluvat
säästöpankkien vapaaehtoiseen vakuusrahastoon. Rahaston
tehtävänä on säästöpankkien vakaan toiminnan
turvaaminen. Rahaston säännösten mukaan säästöpankit
eivät ole yhteisvastuussa toistensa veloista tai
sitoumuksista. Rahasto on velaton ja sen varat olivat
vuodenvaihteessa 29,6 miljoonaa euroa.

Pankkien talletussuojarahasto

Vuonna 1998 perustettuun talletussuojarahastoon
kuuluminen on pakollista kaikille pankeille. Rahastosta
korvataan tallettajan varat 25 000 euroon asti. Vuoden
2003 lopussa rahaston varat olivat 285,4 miljoonaa
euroa.

Sijoittajien korvausrahasto

Pankit ja pankkiiriliikkeet ovat sijoittajien
korvausrahaston jäseniä. Rahaston tarkoituksena on
suojata piensijoittajia pankin tai pankkiiriliikkeen
menetettyä maksukykynsä. Yksittäiselle sijoittajalle
voidaan korvata enintään 20 000 euroa. Rahaston varat
olivat vuodenvaihteessa 4,5 miljoonaa euroa.

Näkymät vuodelle 2004

Vuonna 2003 aloitetut tehostamistoimenpiteet ovat
saaneet aiemmin nousussa olleen kustannustrendin
kääntymään.
Henkilöstön väheneminen vuoden 2003 jälkipuoliskolla
oli suurempaa kuin keskimäärin vuoden aikana, joten
vähenemisen koko kustannusvaikutus näkyy vasta vuonna
2004.

Konsernin vuoden 2004 rahoituskate on hyvin suojattu
mahdollisesti edelleen jatkuvaa korkojen laskua vastaan
kuitenkin siten, ettei suojaus juurikaan rajoita
maltillisen korkojen nousun myönteisiä vaikutuksia.

Tavoitteena on jatkaa toiminnan tehostamista ja pitää
kannattavuus samalla tasolla kuin vuonna 2003
alhaisista koroista, kireästä kilpailusta ja yhä
epävarmoina jatkuvista talousnäkymistä huolimatta.

Tuloslaskelma          Konserni        Pankki
(milj. euroa)       1-3/04 1-3/03 1-12/03 1-3/04 1-3/03 1-12/03
 Korkotuotot        27,8  34,1  123,0  27,2  33,9  121,8
 Korkokulut         10,3  15,5  49,1  10,3  15,6  49,2
Rahoituskate        17,6  18,6  73,9  16,9  18,4  72,6
 Tuoto oman pääoman 
 ehtoisista sijoituksista  1,4   0,0   0,9  3,3  0,6   1,4
 Palkkiotuotot        9,6   7,7  33,0  8,2  6,8  28,8
 Palkkiokulut        -0,9  -0,9  -3,4  -0,6  -0,6  -2,5
 Arvopaperikaupan ja
 valuuttatoiminnan 
 nettotuotot         1,2   0,2   2,0  1,1  0,3   1,9
 Liiketoiminnan muut tuotot 1,4   1,6   8,0  1,1  1,3   6,8
 Muut tuotot yhteensä    12,6   8,6  40,6  13,1  8,3  36,4
Tuotot yhteensä       30,2  27,2  114,5  30,1  26,7  109,0
 Henkilöstökulut       9,0   9,3  35,9  8,5  8,8  34,2
 Muut hallintokulut     5,7   5,4  22,5  5,4  5,3  21,2
 Poistot ja arvonalentumiset
 aineellisista ja aineet-
 tomista hyödykkeistä    1,9   2,1   9,3  1,6  1,8   8,0
 Liiketoiminnan muut kulut  3,6   3,5  15,3  3,9  3,7  16,3
Kulut yhteensä       20,3  20,3  83,1  19,4  19,6  79,7
Tulos ennen luottotappioita 9,9   6,9  31,5  10,6  7,1  29,3
 Luotto- ja takaustappiot  -0,1  -0,5  -2,3  -0,1  -0,5  -2,3
 Pysyviin vastaaviin 
 kuuluvien arvopapereiden
 arvonalentumiset       -    -    -   -   -    -
 Osuus omistusyhteys-
 yritysten voitosta     0,0   0,2   1,0   -   -    -
Liikevoitto         9,7   6,5  30,2  10,5  6,6  27,0
 Tilinpäätössiirrot      -    -    -  -3,3  -4,4  -13,2
 Tilikauden ja aikaisempien 
 tilikausien verot     -1,9  -0,5  -5,5  -2,2  -0,6  -5,2
 Laskennallisen verovelan 
 muutos           -1,0  -1,3  -4,1   -   -    -
 Vähemmistön osuus tili-
 kauden voitosta/tappiosta  0,0   0,0  -0,1   -   -    -
Tilikauden voitto      6,7   4,8  20,5  5,0  1,6   8,6

Tase            Konserni          Pankki
(milj. euroa)    31.3.04 31.3.03 31.12.03 31.3.04 31.3.03 31.12.03
VASTAAVAA
 Käteiset varat    239,4  173,9  209,3  239,4  173,9  209,3
 Keskuspankkirahoituk-
 seen oikeuttavat 
 saamistodistukset   415,8  442,0  457,2  412,6  439,8  454,6
 Saamiset 
 luottolaitoksilta   17,7  63,5   16,2  281,9  187,1  245,8
 Saamiset yleisöltä 
 ja julkisyhteisöiltä 2668,4 2466,9  2595,0 2411,8 2356,9  2381,5
 Saamistodistukset   74,7  136,1   41,6  77,3  139,7   45,2
 Osakkeet ja osuudet  21,8   4,3   24,1  20,0   2,8   22,4
 Osakkeet ja osuudet 
 omistusyhteysyrityk-
 sissä ja samaan 
 konserniin kuuluvissa 
 yrityksissä       7,6   2,7   3,6  28,0  21,7   21,7
 Aineettomat hyödykkeet 2,5   3,5   2,7   2,5   3,5   2,7
 Aineelliset 
 hyödykkeet      104,4  116,2  105,8  74,2  84,6   75,3
 Muut varat       36,0  52,9   37,8  35,5  52,3   37,3
 Siirtovelat      18,1  19,1   18,7  17,6  19,1   20,1
Vastaavaa yhteensä  3606,5 3481,2  3511,9 3600,9 3481,5  3515,9

VASTATTAVAA
 Velat luotto-
 laitoksille ja 
 keskuspankeille    790,6  750,0  803,4  792,8  752,9  812,5
 Velat yleisölle   1984,2 1928,4  2001,8 1988,7 1930,8  2005,1
 Velat julkis-
 yhteisöille      98,7  145,7  100,9  98,7  146,4  101,5
 Yleiseen liikkeeseen 
 lasketut velkakirjat 288,1  227,0  192,3  288,1  227,0  192,3
 Muut velat       89,8  134,4   98,3  88,2  133,8   97,4
 Siirtovelat      22,2  19,8   18,9  21,1  18,9   17,8
 Pakolliset varaukset  1,0   1,9   1,3   1,0   1,9   1,3
 Velat joilla on 
 huonompi etuoikeus 
 kuin muilla veloilla 116,2  78,6   87,0  113,0  78,6   87,0
 Tilinpäätössiirtojen 
 kertymä          -    -    -  56,0  43,8   52,7
 Laskennalliset 
 verovelat       16,6  12,7   15,6    -    -    -
 Vähemmistön osuus 
 pääomasta        0,5   0,4   0,5    -    -    -
 Osakepääoma      70,5  70,5   70,5  70,5  70,5   70,5
 Ylikurssirahasto    1,8   1,8   1,8   1,8   1,8   1,8
 Vararahasto       8,1   8,1   8,1   8,1   8,1   8,1
 Edellisten tili-
 kausien voitto    111,5  97,0   91,0  67,9  65,3   59,3
 Tilikauden voitto    6,7   4,8   20,5   5,0   1,6   8,6
Vastattavaa yhteensä 3606,5 3481,2  3511,9 3600,9 3481,5  3515,9

Taseen ulkopuoliset sitoumukset
(milj. euroa)        Konserni          Pankki
           31.3.04 31.3.03 31.12.03 31.3.04 31.3.03 31.12.03
 Takaukset       39,5  37,5   38,3  39,5  37,5   38,3
 Muut kolmannen 
 puolesta annetut 
 sitoumukset      21,8  19,4   21,0  21,8  19,4   21,0
 Käyttämättömät 
 luottojärjestelyt   201,2  149,0  168,8  210,3  160,3  181,6
 Muut peruuttamattomat 
 sitoumukset      26,6  12,0   18,1  29,0  12,4   19,3
Taseen ulkopuoliset 
sitoumukset yhteensä  289,0  217,9  246,2  300,6  229,6  260,3

Johdannaissopimukset
 Korkojohdannaiset  1913,9 1644,5  2444,7 2139,5 1680,9  2516,0
 Korkotermiinit    200,0  10,0  300,0  355,0  20,0  310,0
 Koronvaihtosopimukset 304,7  294,5  404,7  375,3  320,9  466,0
 Korko-optiot     1409,2 1340,0  1740,0 1409,2 1340,0  1740,0
 Ostetut       704,6  670,0  870,0  704,6  670,0  870,0
 Asetetut       704,6  670,0  870,0  704,6  670,0  870,0
 Valuuttajohdannaiset  51,5  24,6   35,9  51,5  24,6   35,9
 Valuuttatermiinit   51,5  24,6   35,9  51,5  24,6   35,9
 Osakejohdannaiset   120,7  31,6   94,0  120,7  31,6   94,0
 Osaketermiinit     0,0   0,0   3,3   0,0   0,0   3,3
 Osakeoptiot      120,7  31,6   90,7  120,7  31,6   90,7
 Ostetut        60,3  15,8   45,3  60,3  15,8   45,3
 Asetetut       60,3  15,8   45,3  60,3  15,8   45,3
Johdannaisopimusten luottovasta-arvo
 Korkojohdannaiset   17,9   9,7   13,5  20,3  10,5   14,7
 Valuuttajohdannaiset  -0,1   0,3   -0,6  -0,1   0,3   -0,6
 Osakejohdannasiet    7,9   1,5   5,3   7,9   1,5   5,3
 Johdannaissopimukset 
 yhteensä        25,7  11,6   18,1  28,1  12,4   19,3

Kaikki johdannaissopimukset, lukuun ottamatta asetettuja korko-optiota 
4,6 miljoonan euron edestä ja asetettuja osakeoptioita, on tehty 
suojaamistarkoituksessa.
  
Tulos neljäänesvuosittain (milj. euroa)    1/04 4/03 3/03 2/03 1/03
 Rahoituskate                 17,6 18,3 18,2 18,7 18,6
 Muut tuotot                 12,6 11,3 10,7 10,0 8,6
Tuotot yhteensä                30,2 29,6 29,0 28,7 27,2
 Henkilötöskulut               -9,0 -9,9 -7,9 -8,8 -9,3
 Muut kulut                  -9,4-11,5 -8,3 -9,1 -8,9
 Poistot ja arvonalennukset          -1,9 -2,1 -3,0 -2,1 -2,1
Kulut yhteensä                -20,3-23,6-19,2-20,0-20,3
 Luottotappiot                -0,1 -0,4 -0,9 -0,5 -0,5
 Osuus omistusyhteysyrityksistä        0,0 0,1 0,4 0,3 0,2
Liikevoitto                  9,7 5,7 9,4 8,5 6,5

Konsernin tunnusluvut (milj. euroa)      31.3.04 31.3.03 31.12.03
Luottokannan jakautuminen
 Kotitaloudet                  2123  1911   2059
 Yritykset                    348   350   341
 Asuntoyhteisöt                  145   149   144
 Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt        38   29    38
 Julkisyhteisöt                  14   28    15
Yhteensä                     2668  2467   2596

Riskisitoumukset
 Järjestämättömät saamiset            15,5  13,0   12,7
 Nollakorkoiset lainat              1,0   1,2   1,1
 Järjestämättömät/luottokanta 
 sis. sitoumukset (%)               0,6   0,6   0,5

Tunnusluvut
 Liikevaihto (1                 41,3  43,6  167,0
 Tulos/osake (2                 0,19  0,13   0,58
 Oma pääoma/osake p.a. (3            5,63  5,17   5,44
 Oman pääoman tuotto, % (ROE) (4         13,9  10,6   11,1
 Kulu-tuotto-suhde (5              0,68  0,75   0,73
 Osakkeita                 35258050 35258050 35258050
 Osakkeiden määrä keskimäärin kauden aikana 35258050 35258050 35258050
 Henkilöstön määrä keskimäärin kauden aikana   809   871   838

1) Korkotuottojen, oman pääoman ehtoisista sijoituksista saatavien 
tuottojen, palkkiotuottojen, arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan 
nettotuloksen sekä muiden tuottojen yhteismäärä
2) Kauden liikevoitto vähennettynä vähemmistöosuudella ja 
laskennallisilla veroilla ja jaettuna osakkeiden keskimääräisellä 
lukumäärällä kauden aikana
3) Oman pääoman ja varausten yhteismäärä vähennettynä laskennallisilla 
veroilla ja jaettuna osakkeiden lukumäärällä kauden lopussa
4) Liikevoitto vähennettynä laskennallisilla veroilla ja jaettuna kauden 
keskimääräisen oman pääoman, vähemmistöosuuksien ja vapaaehtoisten 
varausten yhteismäärällä
5) Palkkiokulujen, hallintokulujen, poistojen ja liiketoiminnan muiden 
kulujen yhteismäärä jaettuna rahoituskatteen, oman pääoman ehtoisista 
sijoituksista saatavien tuottojen, palkkiotuottojen, arvopaperikaupan ja 
valuuttatoiminnan nettotuloksen sekä muiden tuottojen yhteismäärällä

Vakavaraisuus (milj. euroa)   31.3.04  31.3.03 31.12.03
 Ensisijainen oma pääoma      187    172    183
 Toissijainen oma pääoma       94    67    77
 Markkinariskien kattamiseksi 
 vaadittava pääoma          -     -     -
 Omat varat             281    239    260
 Riskipainoteut sitoumukset    1957   1893   1873
 Vakavaraisuus, %         14,4   12,6   13,9
 Ensisijaisen oman pääoman 
 osuus, %              9,6    9,1    9,7

Katsauskauden voitto, josta on vähennetty viime vuoden
osinkoa vastaava laskennallinen osinko,
sisältyy ensisijaiseen omaan pääomaan.

Helsinki 4. toukokuuta 2004

AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ

Hallitus

Tilintarkastuskertomus

Olemme suorittaneet Aktia Säästöpankki Oyj:n
osavuosikatsauksen 31.3.2004 yleisluonteisen
tarkastuksen. Mielestämme osavuosikatsaus on laadittu
voimassa olevien säännösten mukaisesti. Konsernin
liikevoitto ajalta 1.1. - 31.3.2004 on 9,7 miljoonaa
euroa.

Helsingissä 4. toukokuuta 2004

Oy Joe Sundholm & Co Ab
KHT-yhteisö

Jan Holmberg, KHT