Tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. - 31.12.2

Aktia Säästöpankki Oyj 14.2.2003 klo. 10.00

Tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. - 31.12.2002

Kasvu jatkui vakaana, mutta alentunut korkotaso
heijastui kannattavuuteen

Vuosi lyhyesti
- Konsernin luotonanto lisääntyi 12,8 % 2 412
 Meuroon verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuotta
 aiemmin
- Konsernin asuntolainakanta kasvoi 19,2 %
 1 525 Meuroon
- Hypoteekkilainojen myynti ylsi 98 Meuroon
 ylittäen odotukset
- Kotitalouksien säästäminen lisääntyi 2,6 %
 1 893 Meuroon*
- Rahoituskate laski 2,6 % 75 Meuroon
- Kulut yhteensä nousivat 9,6 % 90 Meuroon
- Liikevoitto väheni 38,6 % 19,7 Meuroon
- Oman pääoman tuotto (ROE) oli 7,2 %
 (sektorikohtaiset luottotappiovaraukset pois lukien
 8,7 %)
- Konttoritoiminta jaettiin uuden
 toimintamallin mukaan yksityis- ja
 yritysasiakasorganisaatioiksi
- Mikael Ingberg aloitti toimitusjohtajana
 15.9.2002
* Yksityisasiakkaiden talletukset ja
rahastosäästäminen Aktia-konsernissa


Tulos

Konsernin liikevoitto 2002 laski
38,6 prosenttia 19,7 miljoonaan
euroon verrattuna vastaavaan
ajanjaksoon vuotta aiemmin. Oman
pääoman tuotto (ROE) oli 7,2
prosenttia (sektorikohtaiset
luottotappiovaraukset pois lukien
8,7 %). Liiketoiminnan kasvu
jatkui. Luotonanto kotitalouksille
ylitti edelleen markkinoiden
kasvun. Säästäminen lisääntyi
hieman. Rahoituskate laski jonkin
verran, kun taas muut tuotot
pysyivät samalla tasolla kuin
vuotta aiemmin samanaikaisesti kuin
kulut kasvoivat. Vuoden voitto oli
12,6 miljoonaa euroa.


Tuotot
Konsernin tuotot yhteensä laskivat 1,8 prosenttia
112,4 miljoonaan euroon. Rahoituskate laski otto- ja
antolainauksen kasvusta huolimatta 2,6 prosenttia
75,2 miljoonaan euroon. Lasku aiheutui pääosin
nopeasti alentuneesta markkinakorkotasosta ja osin
myös kiristyneen kilpailun kaventamista anto- ja
ottolainausmarginaaleista. Muut tuotot laskivat
nimellisesti (-0,3 %) 37,3 miljoonaan euroon.
Palkkiotuotot kasvoivat 1,0 prosenttia 31,5
miljoonaan euroon. Palkkiotuottojen kehitys oli
kaksijakoista. Pääomamarkkinoiden kehitykseen suoraan
sidoksissa olevat tuotot, kuten tuotot
arvopaperinvälityksestä ja rahastojen
hallinnointipalkkiot, laskivat selvästi. Perinteiset
palkkiotuotot sitä vastoin kasvoivat suuremman
liiketoimintavolyymin ansiosta. Myös liiketoiminnan
muut tuotot, jotka valtaosin koostuvat
kiinteistötuotoista, supistuivat 6,0 prosenttia 7,3
miljoonaan euroon konsernin jatkaessa
kiinteistöomaisuutensa pienentämistä.Kulut
Konsernin kulut yhteensä nousivat 9,6 prosenttia 90,1
miljoonaan euroon. Pääosa kasvusta aiheutui
henkilöstökuluista, jotka lisääntyivät 4,9 miljoonaa
euroa 37,9 miljoonaan euroon. Konsernin
keskimääräinen henkilöstömäärä vuoden aikana kasvoi
38 henkilöllä. Resurssitarpeen lisääntyminen aiheutui
konttoriverkon uudelleenjärjestämisestä erillisiin
yksityis- ja yritysasiakasorganisaatioihin sekä
toimintakonseptin vahvistamisesta myyntiresursseilla.
Osittain henkilöstön kasvun ja osittain
lisääntyneiden markkinointipanostusten myötä muut
hallintokulut kasvoivat 9,3 prosenttia 26,5
miljoonaan euroon. Liiketoiminnan muut kulut nousivat
vain 1,7 prosenttia 15,4 miljoonaan euroon.

Poistot olivat 10,4 miljoonaa euroa. Konserni ei
tehnyt arvonalennuksia jakson aikana (1,0 miljoonaa
euroa vuonna 2001). Suunnitelman mukaiset poistot
kasvoivat 17,0 prosenttia. Osaksi tämä johtui
konttoritilojen uudistamisesta. Kasvusta lähes
puolet, 0,7 miljoonaa euroa, johtuu uudesta
poistokäytännöstä ja kertaluonteisten poistojen
lisääntymisestä. Uuden poistokäytännön mukaan muun
muassa pc-laitteiden kulukirjaukset tehdään suoraan.

Kustannusten nousun vuoksi kulujen suhde tuottoihin
nousi 0,73:sta 0,81:een.

Tase ja taseen ulkopuoliset sitoumukset

Konsernin taseen loppusumma 31.12.2002 oli 3 514
miljoonaa euroa, kun se vastaavana ajankohtana vuotta
aiemmin oli 3 332 miljoonaa euroa.

Taseen ulkopuolisia sitoumuksia oli 218 miljoonaa
euroa. Johdannaissopimusten kohde-etuuksien arvo oli
683 miljoonaa euroa.


Lainaaminen ja säästäminen


Aktian strategian mukaisesti
liiketoiminnan kasvu jatkui
edelleen. Voimakkainta kasvu oli
antolainauksessa, erityisesti
asuntolainoissa, kun taas
säästämisen kasvu oli vähäisempää.
Pääomamarkkinoiden epävarmuudesta
huolimatta uusien rahasto-osuuden
omistajien lukumäärä kasvoi yli
10 800:lla (13,1 %) ja
säännöllisesti rahastoihin
säästävien määrä yli 2 600
henkilöllä (9,5 %).

Verrattuna vastaavaan ajankohtaan edellisvuonna
konsernin luotonanto kasvoi 12,8 prosenttia 2 412
miljoonaan euroon ja antolainaus kotitalouksille 16,4
prosenttia 1 876 miljoonaan euroon. Asuntolainakanta
kasvoi 19,2 prosenttia 1 525 miljoonaan euroon. Tämän
seurauksena Aktian markkinaosuus asuntolainoista
nousi jakson aikana 4,7 prosentista 5,0 prosenttiin.

Yleisön talletukset konsernissa kasvoivat 3,7
prosenttia 1 926 miljoonaan euroon, kun taas
kotitalouksien talletukset kasvoivat 3,3 prosenttia 1
569 miljoonaan euroon. Rahastopääomien kehitys oli
pörssikurssien putoamisen johdosta vaatimatonta.
Kotitalouksien rahastopääomat supistuivat 0,7
prosenttia 325 miljoonaan euroon. Kotitalouksien
säästäminen (talletukset + rahastopääoma) puolestaan
kasvoi 2,6 prosenttia 1 893 miljoonaan euroon Aktian
markkinaosuuden pysyessä lähes ennallaan (3,8 %).

Riskienhallinta

Luottotappiot ja -riskit
Konsernin järjestämättömät saatavat ja nollakorkoiset
lainat kasvoivat 12,5 miljoonasta eurosta (12,0 %)
14,0 miljoonaan euroon. Niiden suhteellinen osuus
koko vastuukannasta säilyi ennallaan 0,6 prosentissa.

Konsernin luottotappiot säilyivät marginaalisina
johtuen pankin riskejä karttavasta
luottopolitiikasta. Konserni kirjasi vuoden aikana
0,8 miljoonaa euroa uusia luottotappioita ja 0,3
miljoonaa euroa aiemmin tehtyjen luottotappioiden
palautuksia. Nettomääräisesti luottotappioita
kirjattiin näin ollen yhteensä 0,5 miljoonaa euroa
verrattuna 0,2 miljoonaan euroon vuotta aiemmin.
Toimialoittain kohdistettuja luottotappiovarauksia
lisättiin kuitenkin 0,4 miljoonasta eurosta 2,9
miljoonaan euroon. Tämän perusteena on se, että
taloudellinen tilanne kasvattaa tulevaisuuden
luottotappioriskiä.

Korkoriskit
Konsernin korkokate on herkkä koronmuutoksille
johtuen siitä, että luotonanto on pääosin sidottu
lyhyisiin markkinakorkoihin, kun taas talletukset
ovat valtaosaltaan kiinteäkorkoisia. Suurin osa
tehdyistä johdannaissopimuksista on tarkoitettu
vähentämään otto- ja antolainauksen
korkosidonnaisuuksien erilaisuudesta johtuvaa
rahoituskatteen vaihtelua. Vuodenvaihteessa näiden
johdannaissopimusten yhteenlaskettujen kohde-
etuuksien arvo oli 635 miljoonaa euroa, josta 295
miljoonaa euroa oli koronvaihtosopimuksia ja 340
miljoonaa euroa korko-optiosopimuksia.


Vakavaraisuus

Konsernin omat varat olivat 31. joulukuuta 243
miljoonaa euroa, josta 168 miljoonaa euroa oli
ensisijaista omaa pääomaa. Vuoden aikana pankki laski
liikkeeseen toissijaiseen omaan pääomaan kirjattavia
debentuurilainoja 50,9 miljoonaa euroa. Tämän
seurauksena toissijainen pääoma kasvoi 35,4
miljoonasta eurosta 75,2 miljoonaan euroon. Konsernin
riskipainotetut saamiset nousivat vuoden aikana 17,7
prosenttia 1 859 miljoonaan euroon. Nousu aiheutui
asuntoluottokannan kasvun ohella likvidien
sijoitusten siirtämisestä keskuspankista (0 %:n
riskiluokka) pankkivastapuoliin (20 %:n riski).
Vakavaraisuusaste oli 13,1 prosenttia ja ensisijaisen
oman pääoman osuus 9,0 prosenttia. Tilikauden voitto
sisältyy ensisijaiseen omaan pääomaan.

Henkilöstö

Konsernin henkilöstön määrä oli kauden lopussa 896
(848 vastaavana ajankohtana 2001). Henkilöstön
keskimääräinen lukumäärä laskentakauden aikana oli
885 (847).

Luottoluokitus

Kansainvälisen luottokelpoisuuslaitos Moody´s
Investors Servicen arvio Aktian luottokelpoisuudesta
on A3 pitkäaikaiselle varainhankinnalle, P-2
lyhytaikaiselle varainhankinnalle ja C
taloudelliselle vahvuudelle, kaikki vakain näkymin.

Osingonjakoehdotus


Hallitus ehdottaa varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että
osakkeenomistajille jaetaan 0,17
euroa osinkoa osaketta kohti (sama
kuin vuonna 2001), mikä vastaa
yhteensä 6,0:aa miljoonaa euroa.

Muutoksia hallintoneuvostossa, hallituksessa ja
johdossa


- Aktia Säästöpankki Oyj:n yhtiökokous nimitti
 23. huhtikuuta hallintojohtaja Håkan Mattlinin ja
 varatuomari Kari Kyttälän hallintoneuvoston uusiksi
 jäseniksi. Edellä mainitut valittiin
 hallintoneuvoston puheenjohtajana toimineen
 varatuomari Carl-Olaf Homénin ja agronomi Eero
 Oittilan, joita yhtiöjärjestyksen ikärajoituksen
 vuoksi ei voitu valita uudelleen, tilalle.
- Ensimmäisessä kokouksessaan 15. toukokuuta
 hallintoneuvosto nimitti Svenska Litteratursällskapet
 i Finlandin toimitusjohtajan, kamarineuvos Henry
 Wiklundin puheenjohtajaksi.
- Aktia Säästöpankki Oyj:n hallintoneuvosto
 nimitti 12.marraskuuta pitämässään kokouksessa pankin
 hallituksen uusiksi jäseniksi toimikaudeksi 1.1. -
 31.12.2003 diplomi-insinööri Stig Stendahlin
 (puheenjohtaja), oikeustieteen kandidaatti,
 diplomiekonomi Kaj Berghin, valtiotieteen
 lisensiaatti Hans Frantzin, diplomiekonomi Folke
 Lindströmin, filosofian maisteri Carola Teir-Lehtisen
 ja kauppatieteiden maisteri Dag Wallgrenin. Yllä
 mainitut valittiin tekniikan lisensiaatti Patrick
 Enckellin, valtiotieteen maisteri Erik Bärnasin,
 kauppatieteiden tohtori Caj-Gunnar Lindströmin ja
 varatuomari Stefan Wikmanin tilalle. Kauppatieteiden
 maisteri Robert Charpentier, diplomiekonomi Lasse
 Koivu (varapuheenjohtaja) ja ekonomi Lars-Erik Kvist
 valittiin uudelleen.
- Ph.D. (Econ.) Mikael Ingberg aloitti Aktia
 Säästöpankki Oyj:n toimitusjohtajana 15.9. seuraten
 toimessa varatuomari Erik Andersonia, joka 15.5.
 ilmoitti jäävänsä eläkkeelle täytettyään 60 vuotta
 31. tammikuuta 2003.


Vuoden toimintaa ja tapahtumia

Konttoritoiminta

Konttoritoiminta jaettiin kahdeksi erilliseksi
liiketoiminta-alueeksi - Yksityisasiakkaat ja
Yrityspankki. Uudelleenjärjestelyn tavoitteena oli
keskittämisen avulla kasvaa voimakkaammin, parantaa
laatua, osaamisen tasoa ja riskienhallintaa sekä
ennen kaikkea vapauttaa enemmän aikaa asiakkaille.
Pankille tärkein kohderyhmä - Täysetu- ja
Etuasiakkaat - kasvoi 6 prosenttia.

Aktia Yksityisasiakkaat
Aktia Yksityisasiakkaat on jaettu 10 alueeseen,
joilla toimii yhteensä 67 konttoria. Työtapojen
yhtenäistämiseksi ja tehostamiseksi otettiin vuoden
aikana käyttöön uusi toimintamalli. Uusi organisaatio
ja toimintamalli merkitsivät huomattavia panostuksia
osaamisen kehittämiseen, uuteen henkilöstöön ja
tekniikkaan. Helmikuussa Aktia avasi palvelupisteen
kauppakeskus Jumboon Vantaalle. Uusi keskeinen
yksikkö, konttorituki, aloitti toimintansa
maaliskuussa. Konttorituki huolehtii aiemmin
konttoreissa suoritetuista tehtävistä, jotka eivät
edellytä suoraa asiakaskontaktia. Toiminta on alkanut
hyvin, ja sekä asiakkaat että konttorihenkilökunta
ovat olleet tyytyväisiä. Myös verkkokonttori
Aktia@netin syyskuussa 2001 alkanut toiminta on
päässyt hyvään alkuun. Asiakkaat arvostavat
pankkiasioiden sujuvaa ja nopeaa hoitamista ja
erityisesti henkilökohtaiselta yhteyshenkilöltään
saamaansa palvelua.

Aktia aloitti uusien hypoteekkilainamuotoisten
asuntolainojen myynnin. Koekäyttö aloitettiin
joulukuussa 2001 ja kevään aikana tuote ja
järjestelmä otettiin vähitellen käyttöön Aktian
kaikissa konttoreissa. Uusi tuote on saanut hyvän
vastaanoton sekä asiakkailta että henkilöstöltä, ja
myynti on ylittänyt odotukset. Hypoteekkilainasta on
tullut yksi Aktian asuntolainavalikoiman
päätuotteista. Hypoteekkilainat myöntää Aktian
kokonaan omistama tytäryhtiö Aktia Hypoteekkipankki
Oyj, joka perustettiin vuonna 2001. Vuoden lopussa
Hypoteekkipankin lainakanta oli 97,9 miljoona euroa
ja lainojen lukumäärä noin 1 300. Hypoteekkipankilla
ei ole omia konttoreita, vaan myynti tapahtuu Aktian
konttoreiden kautta. Aktia jälleenrahoittaa
Hypoteekkipankkia joukkovelkakirjalainoilla, joiden
vakuutena on asuntolainakanta, ja pyrkii näin
alentuneiden jälleenrahoituskustannusten myötä
alentamaan jälleenrahoituskustannuksiaan, jolloin se
voi tarjota asiakkailleen edullisia asuntolainoja.

Kovasta kilpailusta ja epävarmasta
markkinatilanteesta huolimatta myyntitavoitteet
saavutettiin useilla alueilla. Erityisen hyvin
onnistui asuntolainojen, rahastojen ja vakuutusten
myynti.

Aktia Yrityspankki
Aktia Yrityspankki aloitti toimintansa tammikuussa.
Yrityspankki on jaettu neljään alueeseen, ja se
toimii 11 eri paikkakunnalla Aktian toiminta-
alueella. Vuoden alkupuolella toiminta keskittyi
yritysasiakkaiden siirtämiseen
yksityisasiakaskonttoreista Yrityspankkiin, uuden
henkilökunnan rekrytointiin sekä toiminnan alulle
panemiseen ja organisointiin. Työ edistyi
suunnitelmien mukaan. Huolimatta mittavasta kehitys-
ja organisointityöstä Yrityspankki ylitti sekä myynti-
että aktiviteettitavoitteensa vuodelle.


Muut tapahtumat

Euron käyttöönotto käteisvaluuttana sujui hyvin.
Odotettu ruuhka konttoreissa oli ohi muutamassa
viikossa, tekniikka toimi ja uudet setelit ja kolikot
otettiin nopeasti käyttöön.

Helmikuussa Säästöpankkiliiton ja Pohjola-Yhtymä
Oyj:n hallitukset julkistivat suunnitelmansa aloittaa
neuvottelut läheisestä finanssiyhteistyöstä. Aktia
oli aluksi mukana neuvotteluissa mutta päätti
sittemmin olla osallistumatta ehdotettuun
yhteistyöhön. Tällä hetkellä Aktia tekee yhteistyötä
useiden eri vakuutustuotteiden toimittajien kanssa.
Aktia pyrkii ratkaisuihin, joiden myötä pankki
säilyttää oman asiakaskantansa asiakastiedot myös
vakuutustuotteiden kohdalla.

Huhtikuussa toiminto säästö- ja
paikallisosuuspankkien asiakkaiden arvo-osuustilien
säilytysyhteisönä siirtyi Samlinkista Aktiaan.

Säästöpankkien Vakuusrahasto
Aktia ja kaikki muut säästöpankit kuuluvat
säästöpankkien vapaaehtoiseen vakuusrahastoon.
Rahaston tehtävänä on säästöpankkien vakaan toiminnan
turvaaminen. Rahaston säännösten mukaan säästöpankit
eivät ole yhteisvastuussa toistensa veloista tai
sitoumuksista. Rahasto on velaton, ja vuoden lopussa
sen varat olivat 28,2 miljoonaa euroa.

Pankkien talletussuojarahasto
Vuonna 1998 perustettuun talletussuojarahastoon
kuuluminen on pakollista kaikille pankeille.
Rahastosta korvataan tallettajan varat 25 228 euroon
asti. Aktian kannatusmaksu rahastolle oli 1,5
miljoonaa euroa. Vuoden lopussa rahaston varat olivat
243,3 miljoonaa euroa.

Sijoittajien korvausrahasto
Pankit ja pankkiiriliikkeet kuuluvat sijoittajien
korvausrahastoon, jonka tarkoituksena on suojata
piensijoittajia pankin tai pankkiiriliikkeen
menetettyä maksukykynsä. Yksittäiselle sijoittajalle
voidaan korvata enintään 20 000 euroa. Rahaston varat
olivat vuoden lopussa 4,2 miljoonaa euroa.

Tapahtumia tilikauden jälkeen

Aktia on saanut Rahoitustarkastukselta luvan
toissijaiseen omaan pääomaan luetun 8,0 miljoonan
euron debentuurilainan ennenaikaiseen poismaksuun
maaliskuun 2003 aikana. Poismaksu alentaa konsernin
vakavaraisuutta noin 0,4 prosenttiyksikköä verrattuna
vuoden vaihteen tilanteeseen.

Aktia erosi Säästöpankkiliitosta 1. tammikuuta 2003.
Liiton pääasiallinen toiminta siirtyy
liittokokouksessa 16. syyskuuta 2002 tehdyn päätöksen
mukaan Samlinkiin, joka siitä lähtien toimii
säästöpankkien yhteisenä palvelukeskuksena.

 Diplomiekonomi Folke Lindström ilmoitti 29.
tammikuuta eroavansa Aktia Säästöpankki Oyj:n
hallituksesta.

Näkymät vuodelle 2003

Aktian aloittamien tehostamistoimenpiteiden odotetaan
johtavan kustannusten kasvun taittumiseen. Alhaisen
korkotason, kiristyvän marginaalikilpailun ja
epävarmojen taloudellisten näkymien vuoksi
kannattavuuden arvioidaan kuitenkin pysyvän vuoden
2002 tasolla.
Tuloslaskelma
        Konserni        Pankki
         1-12/02  1-12/01  1-12/02  1-12/01
(milj. euroa)
------------------------------------------------------
 Korkotuotot    144,0   161,5 144,7   163,1
 Korkokulut     68,7   84,3  68,9   83,5
------------------------------------------------------
Rahoituskate    75,2   77,2  75,8    79,6
 Tuotot oman     0,4    0,4  0,9    0,8
 pääoman
 ehtoisista
 sijoituksista
 Palkkiotuotot   31,5   31,2  26,9    26,2
 Palkkiokulut    -3,7   -4,0  -2,9    -2,7
 Arvopaperi-     1,6    1,9  1,8    1,9
 kaupan ja
 valuuttatoi-
 minnan netto-
 tuotot
 Liiketoiminnan   7,3    7,8  6,3    6,1
 muut tuotot
 Muut tuotot    37,2   37,3  33,1    32,4
 yhteensä
--------------------------------------------------------
Tuotot yhteensä  112,4   114,5 108,9   112,0
 Henkilöstö-    37,9   33,0  36,2    32,3
 kulut
 Muut hallinto-   26,5   24,2  25,8    23,8
 kulut
 Poistot ja     10,4    9,9  9,0    8,5
 arvonalennukset
 aineellsista ja
 aineettomista
 hyödykkeistä
 Liiketoiminnan   15,4   15,1 16,2    16,2
 muut kulut
 Kulut yhteensä   90,1   82,2 87,1    80,8
--------------------------------------------------------
Tulos ennen     22,3   32,3 21,8    31,3
luottotappioita
 Luotto- ja     -3,0   -0,2 -3,0    -0,2
 takaustappiot
 Pysyviin vas-    0,0  -     0,0     -
 taaviin kuulu-
 vien arvopape-
 reiden arvon-
 alentumiset
 Osuus omistus-   0,4   0,0   -      -
 yhteysyritysten
 voitosta
------------------------------------------------------
Liikevoitto     19,7   32,1    18,8  31,0
 Tilinpäätös-     -    -    -13,9  -12,8
 siirrot
 Tilikauden     -3,0   -6,2  -2,9    -5,9
 ja aikaisempien
 tilikausien
 verot
 Laskennallisen   -4,0   -3,7   -      -
 verovelan muutos
 Vähemmistön    -0,1   -0,1   -      -
 osuus tilikauden
 voitosta/tappiosta
-------------------------------------------------------
Tilikauden     12,6   22,0  2,1    12,3
voitto


Tase         Konserni          Pankki
        31.12.02  31.12.01  31.12.02 31.12.01
(milj. euroa)
---------------------------------------------------------
Vastaavaa
---------------------------------------------------------
Käteiset varat  175,7    294,0   175,7    294,0
Keskuspankki-   536,9    563,6   534,5    562,7
rahoitukseen
oikeuttavat
saamis-
todistukset
Saamiset     72,7     103,4   158,4    103,3
luotto-
laitoksilta
Saami-     2 412,1    2 138,2  2 341,9   2 167,9
set
yleisöltä
ja julkis-
yhteisöiltä
Saamisto-     99,1     22,1   102,8     25,2
distukset
Osakkeet
ja osuudet     4,2      3,6    2,7     2,0
Osakkeet ja    2,8      2,7   21,7     11,7
osuudet
omistus-
yhteysyrityksissä
ja samaan kon-
serniin kuulu-
vissa yrityk-
sissä
Aineettomat    3,7      4,5    3,7     4,4
hyödykkeet
Aineelliset   122,6     129,6   90,5     95,0
hyödykkeet
Muut varat    57,5     48,8   57,0     48,3
Siirto-      26,5     21,3   26,2     21,4
saamiset
------------------------------------------------------------
Vas-      3 513,8    3 331,9  3 515,2    3 335,9
taavaa
yhteensä


Vastattavaa
------------------------------------------------------------------
-----
Velat      802,8     820,6   807,1    826,5
luotto-
laitoksille
ja
keskus-
pankeille
Velat     1 926,3    1 857,5  1 928,1   1 859,5
yleisöltä
Velat      146,7     118,1   147,3    119,1
julkis-
yhteisöille
Yleiseen    246,7     136,1   246,7    136,1
liikkeeseen
lasketut
velkakirjat
Muut      96,7      126,7   96,4    125,3
velat
Siirto-     16,6      15,8   15,7     15,9
velat
Pakolliset    2,2      2,2    2,2     2,2
varaukset
Velat,      86,6      76,1   86,6     76,1
joilla
on huonompi
etuoikeus kuin
muilla veloilla
Tilinpäätös-    -        -   39,5     25,6
siirtojen
kertymä
Laskennalliset  11,5      7,4    -     -
verovelat
Vähemmistön    0,4      0,4    -     -
osuus
pääomasta
Osakepääoma   70,5      70,5   70,5     70,5
Ylikurssi-    1,8      1,8    1,8     1,8
rahasto
Vara-       8,1      8,1    8,1     8,1
rahasto
Edellisten    84,4      68,4   63,2     56,9
tilikausien
voitto
Tilikauden    12,6      22,0    2,1     12,3
voitto
------------------------------------------------------------
Vas-     3 513,8    3 331,9  3 515,2   3 335,9
tattavaa
yhteensä

Taseen
ulkopuoliset
sitoumukset

Takauset    38,9      42,4    38,9    42,4
ja
pantit

Muut taseen  179,3     120,2   192,3    120,2
ulkopuoliset
sitoomukset
------------------------------------------------------------
        218,2     162,6   231,2    162,6

Johdannais- Suojaa- Muut Suojaa- Muut Suojaa- Muut Suojaa- Muut
sopimukset mistark-   mistark-   mistark-   mistark-
      oituk-    oituk-    oituk-    oituk-
      sessa    sessa    sessa    sessa
      tehdyt    tehdyt    tehdyt    tehdyt

Kohde-
etuuksien
arvo
Korkojoh- 634,5  0,0 199,4 281,0 649,9  0,0 199,4 281,0
dannaiset
Korkoter-  0,0  0,0  0,0 281,0  0,0  0,0  0,0 281,0
miinit
Korko-   294,5  0,0 199,4  0,0 309,9  0,0 199,4  0,0
vaihto
sopimukset
Korko-   340,0  0,0  0,0  0,0 340,0  0,0  0,0  0,0
optiot
Asetut   170,0  0,0  0,0  0,0 170,0  0,0  0,0  0,0
Ostetut  170,0  0,0  0,0  0,0 170,0  0,0  0,0  0,0
Osake-   31,6  0,0  0,0  0,0  31,6  0,0  0,0  0,0
johdan-
naiset
Osake-   31,6  0,0  15,4  0,0 31,6  0,0  15,4  0,0
optiot
Asetetut  15,8  0,0  7,7  0,0  15,8  0,0  7,7  0,0
Ostetut   15,8  0,0  7,7  0,0  15,8  0,0  7,7  0,0
Valuutta-  16,7  0,0  11,5  0,0  16,7  0,0  11,5  0,0
johdan-
naiset
Valuutta-  16,7  0,0  11,5  0,0  16,7  0,0  11,5  0,0
termiinit

Luotto-    
vasta-
arvo
Korko-    10,8     2,4     11,2     2,4
johdan-
naiset
Osake-    1,9      0,5     1,9     0,5
johdan-
naiset
Valuutta-  0,4      1,2     0,4     1,2
johdan-
naiset
Johdan-   13,0      4,0     13,4     4,0
nais-
sopimukset
yhteensä

Tulos      4/2001  1/2002 2/2002 3/2002 4/2002
neljännes
vuosittain
(milj.euroa)
Rahoituskate   17,8   17,8   19,2  19,1  19,1
Muut tuotot    10,1   9,8   9,5   8,2   9,7
Tuotot
yhteensä     28,0   27,7   28,6  27,3  28,9

Henkilöstö-    -8,0   -9,1   -9,5  -8,5  -10,8
kulut
Muut kulut    -11,7   -9,4  -11,2  -9,9  -11,4
Poistot- ja    -2,5   -2,5   -2,4  -2,4  -3,0
arvonalennukset
Kulut yhteensä  -22,2  -21,0  -23,1  -20,8  -25,2

Luottotappiot   -0,6   0,1   -0,1  -0,1  -2,9
Osuus omistus-   0,0   0,1   0,1   0,2   0,0
yhteysyrityksistä
Liikevoitto    5,2   6,8   5,6   6,6   0,7


 Konsernin tunnusluvut
           31.12.2002    31.12.2001
 (milj. euroa)
Luottokannan
jakautuminen
 Kotitaloudet       1 876    1 611
 Yritykset          335     338
 Asuntoyhteisöt       151     138
 Voittoa           22      18
 tavoittelemattomat
 yhteisöt
 Julkisyhteisöt        29      33
 Yhteensä         2 412    2 138

 Riskisitoumukset
 Järjestämättömät      12,9     11,2
 luotot
 Nollakorkoiset luotot    1,1     1,3
 Järjestämättömät      0,6     0,6
 / luottokanta sis.
 sitoumukset (%)

 Tunnusluvut
 Liikevaihto1)       184,9    202,8
 Tulos/osake2)        0,36    0,62
 Oma pääoma/osake 3)     5,03    4,84
 Oman pääoman tuotto,     7,2    13,5
 % (ROE) 4)
 Kulu-tuotto -suhde 5)    0,81    0,73
 Osakkeiden määrä    35 258 050  35 258 050
 Osakkeiden määrä    35 258 050  35 258 050
 keskimäärin kauden
 aikana
 Henkilöstön määrä      885     847
 keskimäärin kauden
 aikana

1) Korkotuottojen, oman pääoman ehtosista sijoituksista
saatavien tuottojen, palkkoiotuottojen, arvopaperikaupan
ja valuuttatoiminnan nettotuloksen sekä muiden tuottojen
yhtennlaskeetu määrä
2) Liikevoitto vähennettynä vähemmistön osuudella tilikauden
voitoista jaettuna osakkeiden keskimääräisellä lukumäärällä
vuoden aikana
3) Oman pääoman ja varausten yhteenlaskettu määrä jaettuna
osakeiden keskimääräisellä lukumäärällä vuoden aikana
4) Liikevoitto vähennettynä veroilla jaettuna tilikauden
alun ja lopun keskiarvoisella oman pääoman, vähemmistön
osuuden ja vapaehtoisten varausten yhteenlasketulla
määrällä
5) Palkkiokulujen, hallintokulujen, poistojen ja liike-
toiminnan muiden kulujen yhteenlaskettu määrä jaettuna
rahoituskatteen, oman pääoman ehtoisista sijoituksista
saatavien tuottojen, palkkiotuottojen, arvopaperikaupan
ja valuuttatoiminnan nettotuloksen sekä muiden tuottojen
yhteenlasketulla määrällä


 Vakavaraisuus
 Ensisijainen oma       168,1  160,7
 pääoma
 Toissijainen oma       75,2   35,4
 pääoma
 Markkinariskien        0,0   1,4
 kattamiseksi vaadittava
 pääoma
 Omat varat          243,3   197,5
 Riskipainotetut      1 859,6  1 579,2
 sitoumukset
 Vakavaraisuus, %       13,1   12,5
 Ensisijaisen oman       9,0   10,2
 pääoman osuus, %

Tilikauden voitto, josta on vähennetty ehdotettu osinko,
sisältyy ensisijaiseen omaan pääomaan.

Tilikaudelta ei ole vielä tehty tilintarkastuskertomusta.


Helsinki 14. helmikuuta 2003

AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Mikael Ingberg, puh. 010 247 6210
Viestintäjohtaja Ulrika Romantschuk,
puh. 010 247 6590, 050 563 8554

Lähettäjä:

Ulrika Romantschuk
viestintäjohtaja
ulrika.romantschuk@aktia.fi

Jakelu: HEX Helsingin Pörssi, tiedotusvälineet