Volyymi kasvaa edelleen - kannattavuus p

Aktia Säästöpankki Oyj Pörssitiedote 29.4.2003 klo 10.00

Volyymi kasvaa edelleen - kannattavuus pysynyt vakaana

Aktia-konsernin liiketoiminnan volyymi kasvoi edelleen
vuoden 2003 ensimmäisellä neljänneksellä. Luotonanto
kotitalouksille ylitti markkinoiden kasvun ja
lisääntyi 14,2 prosenttia. Etenkin asuntolainakanta
kasvoi voimakkaasti. Kotitalouksien säästöt kasvoivat
2,3 prosenttia, ja rahastosäästäminen lisääntyi
pääomamarkkinoiden epävarmuudesta huolimatta.
Rahoituskate kasvoi 4,0 prosenttia, ja ensimmäisen
vuosineljänneksen liikevoitto oli 6,5 miljoonaa euroa.
Konsernin toiminnan tehostamisen ansiosta kustannusten
kasvu on pysähtynyt ja kustannukset laskivat 3,3
prosenttia. Oman pääoman tuotto oli 10,6 prosenttia
huolimatta vaikeasta markkinatilanteesta.

Edellisvuoteen verrattuna konsernin liikevoitto
pieneni vuoden 2003 ensimmäisellä neljänneksellä
hiukan; se oli 6,5 miljoonaa euroa. Toiminnan
tehostamisen seurauksena kokonaiskustannukset laskivat
0,7 miljoonaa euroa (-3,3 prosenttia) ja olivat nyt
20,3 miljoonaa euroa. Kokonaistuotto laski vain 1,7
prosenttia 27,2 miljoonaan euroon, vaikka
toimintaympäristö ja taloudellinen tilanne ovat
heikentyneet entisestään. Ensimmäisellä
vuosineljänneksellä kirjattiin luottotappioita 0,5
miljoonaa euroa. Liiketoiminnan kasvu jatkui, mikä
yhdessä suojaavien johdannaissopimusten kanssa
vaikutti siihen, että rahoituskate kasvoi 4,0
prosenttia 18,6 miljoonaan euroon huolimatta siitä,
että markkinakorot laskivat edelleen ja
asiakasmarginaalit pienenivät. Konsernin kannattavuus
oli näissä oloissa tyydyttävä: oman pääoman tuotto
kohosi 10,6 prosenttiin.

- Jakson tulos on odotusten mukainen, sanoo
toimitusjohtaja Mikael Ingberg. Aktian kannattavuus on
vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta tyydyttävä,
ja ilahduttavaa on myös, että säästötoimilla alkaa
olla toivottuja vaikutuksia.

Aktia kasvaa asuntolainamarkkinoilla tasaisesti

Aktian liiketoiminnan volyymi kasvoi edelleen.
Konsernin antolainaus kasvoi ensimmäisellä
vuosineljänneksellä 2 466,9 miljoonaan euroon; kasvua
oli 12,0 prosenttia edellisvuoden vastaavaan
ajankohtaan verrattuna. Erityisen selvästi kasvoi
antolainaus kotitalouksille, ja niissä Aktian kasvu
(14,2 %) ylitti jälleen markkinoiden yleisen kasvun.
Tämän ansiosta Aktian markkinaosuus on nyt 5,0
prosenttia koko asuntolainakannasta (helmikuu 2003).

Talouskehitystä koskeva yleinen epävarmuus heijastui
kuitenkin ensimmäisellä vuosineljänneksellä
säästämiseen. Rahastosäästäminen on silti lisääntynyt
selvästi, ja Aktia sai jakson aikana 1 182 uutta
rahastoasiakasta. Kotitalouksien säästäminen eli
talletukset ja rahasto-osuudet Aktia-konsernissa
kasvoivat 2,3 prosenttia 1 885,3 miljoonaan euroon.
Pelkät talletukset kasvoivat 4,1 prosenttia 1 563,3
miljoonaan euroon. Kotitalouksien sijoitukset Aktian
joukkolainoihin lisääntyivät lisäksi 82,3 prosenttia
67,1 miljoonaan euroon.

Vuoden 2003 näkymät

Kustannusten kasvu on pysähtynyt Aktian
tehostamistoimien ansiosta. Matalan korkotason,
entistä kireämmän kilpailun ja talousnäkymien jatkuvan
epävarmuuden vuoksi konsernin tuloksen arvioidaan
jäävän koko vuoden osalta samalle tasolle kuin vuonna
2002.

Liite: Osavuosikatsaus ajalta 1.1-31.3.2003.
Tulosesittely ladattavissa osoitteesta www.aktia.fi,
kohdasta Tietoa konsernista.

AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Mikael Ingberg, puh. 010 247 6210
varatoimitusjohtaja Jarl Sved, puh. 010 247 6222
talousjohtaja Jukka Sarkanen, puh. 010 247 6509, 050
347 5988

Lähettäjä:
Jonna Varhama
tiedottaja
puh. 010 247 6294, 050 543 2926
jonna.varhama@aktia.fi

Jakelu: HEX Helsingin Pörssi, tiedotusvälineet

- - -

Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2003

Volyymi kasvaa edelleen - kannattavuus pysynyt vakaana

Kausi lyhyesti
· Kotitalouksien luottokanta kasvoi 14,2 % 
 1 911,3 miljoonaan euroon verrattuna vastaavaan
 ajankohtaan vuotta aiemmin
· Uusien asuntolainojen myynti jatkui vilkkaana
· Kotitalouksien säästäminen* kasvoi 2,3 % 
 1 885,3 miljoonaan euroon
· Rahoituskate parani 4,0 % 18,6 miljoonaan
 euroon verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuotta
 aiemmin
· Palkkiotuotot laskivat 4,7 % 7,7 miljoonaan euroon
· Kulut laskivat 3,3 % 20,3 miljoonaan euroon
· Liikevoitto supistui 3,7 % 6,5 miljoonaan euroon
· Oman pääoman tuotto (ROE) oli 10,6 %

* Yksityisasiakkaiden talletukset ja rahastopääoma
Aktia-konsernissa

Tulos

Konsernin vuoden 2003 ensimmäisen vuosineljänneksen
liikevoitto laski vain hieman edellisvuoteen nähden
huolimatta alentuneesta korkotasosta ja
pääomamarkkinoiden epävakaasta kehityksestä ja oli 6,5
miljoonaa euroa. Kulut yhteensä laskivat 0,7 miljoonaa
euroa (-3,3 prosenttia) 20,3 miljoonaan euroon
toiminnan tehostamisen seurauksena. Tuotot yhteensä
laskivat ainoastaan 1,7 prosenttia 27,2 miljoonaan
euroon vaikeutuneesta toimintaympäristöstä ja
heikentyneestä taloudellisesta tilanteesta huolimatta.
Luottotappioita kirjattiin ensimmäisen
vuosineljänneksen aikana 0,5 miljoonaa euroa, kun
vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin luottotappioita
ei ollut. Konsernin kannattavuus säilyi olosuhteisiin
nähden tyydyttävänä, ja oman pääoman tuotto oli 10,6
prosenttia.

Tuotot

Tuotot yhteensä laskivat 0,5 miljoonaa euroa 27,2
miljoonaan euroon edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon
verrattuna. Liiketoiminnan kasvu jatkui edelleen, mikä
yhdessä suojaavien johdannaissopimusten vaikutusten
kanssa paransi rahoituskatetta 4,0 prosenttia 18,6
miljoonaan euroon markkinakorkojen jatkuneesta
laskusta ja edelleen kaventuneista
asiakasmarginaaleista huolimatta.

Palkkiotuotot kutistuivat 4,7 prosenttia 7,7
miljoonaan euroon. Palkkiotuottojen kehitys jatkui
edelleen kaksijakoisena. Maksuliikenteestä,
antolainauksesta ja vakuutusmyynnistä saadut
palkkiotuotot jatkoivat kasvuaan. Sitä vastoin
rahastopalkkiot sekä pörssikaupan palkkiot pienenivät
edelleen laskeneiden pörssikurssien myötä huolimatta
siitä, että rahastomerkinnät kääntyivät selkeään
kasvuun.

Liiketoiminnan muut tuotot laskivat 36,7 prosenttia
1,6 miljoonaan euroon. Lasku aiheutui lähinnä
kertaluonteisista tuotoista edellisvuoden aikana sekä
kiinteistötuottojen supistumisesta konsernin jatkaessa
sijoituskiinteistöomaisuutensa pienentämistä.

Kulut

Kulut yhteensä laskivat 3,3 prosenttia 20,3 miljoonaan
euroon vuodentakaiseen vuosineljännekseen nähden.

Henkilöstökulut kasvoivat 2,8 prosenttia ja olivat 9,3
miljoonaa euroa. Vuosineljänneksen aikana henkilöstön
kokonaismäärän kasvu taittui laskuun.

Muut hallintokulut laskivat 8,7 prosenttia 5,4
miljoonaan euroon mm. uudelleen kohdennettujen ja
pienentyneiden markkinointipanostusten seurauksena.
Investoinnit uudistettuun konttoriverkostoon saatiin
pääosin toteutettua viime vuoden aikana, mikä merkitsi
helpotusta vuoden ensimmäisen neljänneksen
kokonaiskustannuksiin. Suunnitelmanmukaiset poistot
laskivat edellisvuoteen nähden 14,2 prosenttia 2,1
miljoonaan euroon. Lasku aiheutui osin nopeutetusta
poistokäytännöstä ja osin alhaisemmista
uusinvestoinneista.

Liiketoiminnan muut kulut olivat 3,5 miljoonaa euroa
ja osoittivat 2,3 prosentin vähennystä edellisvuoteen
verrattuna. Lasku aiheutui pääosin myyntien
seurauksena alentuneista kiinteistökustannuksista.

Lainaaminen ja säästäminen

Liiketoiminnan kasvu jatkui edelleen. Antolainaus
yleisölle kasvoi ja varsinkin asuntolainakannan kasvu
jatkui voimakkaana. Yleinen epävarmuus talouden
kehityksestä on sen sijaan heijastunut voimakkaasti
säästämiseen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.
Rahastosäästäminen on tilanteesta huolimatta selkeästi
lisääntynyt mutta pörssikurssien jatkunut lasku on
vastaavasti vaikuttanut negatiivisesti sijoitusten
arvoon. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Aktia sai
1 182 uutta rahastosäästäjää.

Konsernin antolainaus kasvoi 12,0 prosenttia 2 466,9
miljoonaan euroon verrattuna vastaavaan ajankohtaan
vuotta aiemmin. Kotitalouksien luottokanta kasvoi
vastaavana ajanjaksona 14,2 prosenttia 1 911,3
miljoonaan euroon. Valtaosa kasvusta tuli edelleen
asuntolainoista. Katsauskaudella uusluotonanto kasvoi
13,8 % prosenttia ja uudet asuntolainat 18,7
prosenttia edellisvuoteen nähden. Tämän seurauksena
Aktian markkinaosuus koko asuntoluottokannasta on
edelleen jatkanut kasvuaan ja oli 5,0 prosenttia
(helmikuu 2003).

Asiakkaiden säästäminen, eli asiakkaiden talletukset
ja rahasto-osuudet Aktia-konsernissa, supistui 0,3
prosenttia 2 453,4 miljoonaan euroon verrattuna vastaavaan
ajankohtaan vuotta aiemmin. Konsernin koko
talletuskanta kasvoi 2,6 prosenttia 1 928,4 miljoonaan
euroon, ja konsernin hallinnoima rahastopääoma
supistui 9,7 prosenttia 517,7 miljoonaan euroon.

Kotitalouksien säästäminen lisääntyi 2,3 prosenttia 1
885,3 miljoonaan euroon. Kotitalouksien talletukset
kasvoivat 4,1 prosenttia 1 563,3 miljoonaan euroon mutta 
sitä vastoin rahastopääomat vähenivät 7,3 prosenttia 322,0
miljoonaan euroon edellisvuodesta. Tämän lisäksi
kotitalouksien sijoitukset Aktian joukkolainoihin
kasvoivat 82,3 prosenttia 67,1 miljoonaan euroon
vuoden 2002 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Aktian markkinaosuus kotitalouksien säästämisessä
kehittyi vakaasti, talletuksissa markkinaosuus nousi
hieman 3,6 prosenttiin mutta rahastopääomien
markkinaosuus sitä vastoin laski hieman ja oli 5,4
prosenttia (helmikuu 2003).

Riskienhallinta

Luottotappiot ja -riskit
Konsernin järjestämättömien saatavien kehitys jatkui
maltillisena. Järjestämättömiä saatavia ja
nollakorkoisia lainoja oli kauden lopussa 14,2
miljoonaa euroa. Järjestämättömien saatavien osuus
koko luottokannasta taseen ulkopuoliset
vastuusitoumukset mukaan lukien pysyi ennallaan 0,6
prosentissa.

Konsernin luottotappiot säilyivät edelleen
marginaalisina. Konserni kirjasi kauden aikana 0,6
miljoonaa euroa luottotappioita ja 0,1 miljoonaa euroa
aiemmin tehtyjen luottotappioiden palautuksia.
Yhteenlaskettu nettotulosvaikutus oli näin ollen 0,5
miljoonaa euroa negatiivinen. Vastaavana ajanjaksona
2002 nettovaikutus oli yhteensä 0,1 miljoonaa euroa
positiivinen.

Korkoriskit

Konserni on edelleen ensimmäisen vuosineljänneksen
aikana lisännyt suojautumisastettaan markkinakorkojen
laskua vastaan. Aktia on tehnyt kohde-etuudeltaan 500
miljoonan euron edestä uusia collar-optiosopimuksia
tarkoituksena vakauttaa korkokatteen kehitystä.
Nykyisellä suojautumisasteella korkotason lasku ei
merkittävästi enää heikennä vuotuista korkokatetta.

Vakavaraisuus

Konsernin omat varat olivat 31. maaliskuuta 238,9
miljoonaa euroa. Tästä 171,6 miljoonaa euroa oli
ensisijaista omaa pääomaa ja 67,3 miljoonaa euroa
toissijaista omaa pääomaa. Vakavaraisuusaste oli 12,6
prosenttia ja ensisijaisen oman pääoman osuus 9,1
prosenttia.

Aktia maksoi katsauskauden aikana ennenaikaisesti
takaisin 8,0 miljoonan euron vastuudebentuurilainan,
jonka vaikutus konsernin vakavaraisuuteen oli 0,4
prosenttiyksikköä.

Henkilöstö

Konsernin henkilöstön määrä oli kauden lopussa 862
(842 vastaavana ajankohtana 2002), josta 813
(789/2002) oli varsinaista pankkihenkilökuntaa.
Varsinaisen pankkihenkilökunnan määrä vastaa 742:ta
kokopäiväistä henkilöresurssia (703/2002). Henkilöstön
keskimääräinen lukumäärä kauden aikana oli 871
(838/2002).

Muut tapahtumat

Aktia erosi Säästöpankkiliitosta 1. tammikuuta 2003.
Liiton pääasiallinen toiminta siirtyy
liittokokouksessa 16. syyskuuta 2002 tehdyn päätöksen
mukaan Samlinkiin, joka siitä lähtien toimii
säästöpankkien yhteisenä palvelukeskuksena.

Diplomiekonomi Folke Lindström ilmoitti 29. tammikuuta
eroavansa Aktia Säästöpankki Oyj:n hallituksesta.

Aktia laski primekorkonsa 3,25:stä 3,00 prosenttiin 3.
maaliskuuta ja lisäksi 2,75 prosenttiin 1. huhtikuuta.

Diplomi-insinööri Robert Sergelius nimitettiin 23.
maaliskuuta varatoimitusjohtajaksi ja Aktian
konserninjohdon jäseneksi tehtävänään kehittää ja
vahvistaa konsernin varallisuudenhoitoa. Sergelius
aloittaa toimessa elokuussa 2003.

Aktia järjesti yhteistyössä säästöpankkisäätiöiden
kanssa Aktiapäivän lauantaina 12. huhtikuuta.
Aktiapäivä on suunnattu nykyisille ja potentiaalisille
asiakkaille, omistajille ja tiedotusvälineille, ja
päivän teemana oli tänä vuonna säästäminen sen
kaikissa muodoissa ja nähtynä eri perspektiiveistä.
Yli 50 Aktian konttoria oli avoinna ja järjesti
ohjelmaa sekä itse konttoreissa että läheisissä
kauppakeskuksissa ja ulkona toreilla. Media- ja
juhlaseminaareja järjestettiin eri paikkakunnilla.
Pidä Saaristo Siistinä ry valittiin Vuoden säästäjäksi
ja sai 10 000 euron stipendin.

Aktia Säästöpankki Oyj:n yhtiökokous 22. huhtikuuta
vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätökset sekä
myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle,
hallitukselle, toimitusjohtajalle ja tämän
varamiehelle. Yhtiökokous päätti jakaa
osakkeenomistajille osinkoa 0,17 euroa osakkeelta.

Hallintoneuvoston jäsenet Bo Forslund, Christoffer
Grönholm, Kari Kyttälä, Per Lindgård, Henrik Sundbäck,
Carl Johan Westman, Henry Wiklund ja Leo Wistbacka,
joiden toimikausi päättyi yhtiökokouksessa 2003,
valittiin uudelleen seuraavaksi kolmen vuoden
toimikaudeksi.

Hallintoneuvoston uusiksi jäseniksi valittiin Harriet
Ahlnäs, rehtori, diplomi-insinööri, Porvoo, Sten
Eklundh, kauppatieteiden maisteri, Espoo, Henrik
Rehnberg, insinööri, maanviljelijä, Siuntio ja Lars
Wallin, konttoripäällikkö, ylioppilasmerkonomi, Vaasa.
Ahlnäsin ja Rehnbergin toimikaudet päättyvät
varsinaiseen yhtiökokoukseen 2006. Vuosittain
erovuorossa olevien hallintoneuvoston jäsenten
lukumäärän tasaamiseksi päätettiin Eklundhin ja
Wallinin toimikausien päättyvän vuoden 2004
varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Säästöpankkien vakuusrahasto

Aktia ja kaikki muut säästöpankit kuuluvat
säästöpankkien vapaaehtoiseen vakuusrahastoon.
Rahaston tehtävänä on säästöpankkien vakaan toiminnan
turvaaminen. Rahaston säännösten mukaan säästöpankit
eivät ole yhteisvastuussa toistensa veloista tai
sitoumuksista. Rahasto on velaton, ja vuoden 2002
lopussa sen varat olivat 28,2 miljoonaa euroa.

Pankkien talletussuojarahasto

Vuonna 1998 perustettuun talletussuojarahastoon
kuuluminen on pakollista kaikille pankeille.
Rahastosta korvataan tallettajan varat 25 000 euroon
asti. Vuoden 2002 lopussa rahaston varat olivat 243,3
miljoonaa euroa.

Sijoittajien korvausrahasto

Pankit ja pankkiiriliikkeet kuuluvat sijoittajien
korvausrahastoon, jonka tarkoituksena on suojata
piensijoittajia pankin tai pankkiiriliikkeen
menetettyä maksukykynsä. Yksittäiselle sijoittajalle
voidaan korvata enintään 20 000 euroa. Rahaston varat
olivat vuoden 2002 lopussa 4,2 miljoonaa euroa.


Näkymät vuodelle 2003

Aktian aloittamat tehostamistoimet ovat johtaneet
kustannusten kasvun taittumiseen. Alhaisen korkotason,
kiristyneen kilpailun ja epävarmoina jatkuneiden
talousnäkymien seurauksena konsernin koko vuoden
tuloksen arvioidaan pysyvän vuoden 2002 tasolla.

Tuloslaskelma        Konserni       Pankki
(miljoonaa euroa)   1-3/2003 1-3/2002 1-12/2002 1-3/2003 1-3/2002 1-12/2002
  Korkotuotot      34,1  34,8 144,0  33,9 35,1 144,7
  Korkokulut      15,5  17,0  68,7  15,6 17,1  68,9
Rahoituskate      18,6  17,8  75,2  18,4 18,1  75,8
  Tuotot oman      0,0  0,0  0,4  0,6  0,1  0,9
  pääoman ehtoisista
  sijoituksista
  Palkkiotuotot     7,7  8,1  31,5  6,8  6,8  26,9
  Palkkiokulut     -0,9  -1,0  -3,7  -0,6 -0,7  -2,9
  Arvopaperikaupan    0,2  0,2  1,6  0,3  0,2  1,8
  ja valuutta-
  toiminnan
  nettotuotot
  Liiketoiminnan     1,6  2,5  7,3  1,3  2,2  6,3
  muut tuotot
  Muut tuotot      8,6  9,8  37,2  8,3  8,7  33,1
  yhteensä
Tuotot yhteensä     27,2  27,7 112,4  26,7 26,8 108,9
  Henkilöstökulut    9,3  9,1  37,9  8,8  8,6  36,2
  Muut hallintokulut   5,4  5,9  26,5  5,3  5,8  25,8
  Poistot ja       2,1  2,5  10,4  1,8  2,1  9,0
  arvonalennukset
  aineellisista ja
  aineettomista
  hyödykkeistä
  Liiketoiminnan     3,5  3,6  15,4  3,7  3,8  16,2
  muut kulut
Kulut yhteensä´     20,3  21,0  90,1  19,6 20,2  87,1
Tulos ennen        6,9  6,7  22,3  7,1  6,5  21,8
luottotappiota
  Luotto- ja      -0,5  0,1  -3,0  -0,5  0,1  -3,0
  takaustappiot
  Pysyviin         -   -  0,0   -   -  0,0
  vastaaviin
  kuuluvien
  arvopapereiden
  arvonalentumiset
 
  Osuus         0,2  0,1  0,4   -   -   -
  omistusyhteysyrity
  sten voitosta
Liikevoitto        6,5  6,8  19,7  6,5  6,6  18,8
  Tilinpäätössiirrot    -   -   -  -4,4 -2,5 -13,9
  Tilikauden ja     -0,5  -1,3  -3,0  -0,6 -1,2  -2,9
  aikaisempien
  tilikausien verot
  Laskennallisen    -1,3  -0,7  -4,0   -   -   -
  verovelan muutos
  Vähemmistön osuus   0,0  0,0  -0,1   -   -   -
  tilikauden
  voitosta/tappiosta
Tilikauden voitto     4,8  4,7  12,6  1,6  2,9  2,1

Tase             Konserni       Pankki
(miljoonaa euroa)   3/2003 3/2002 12/2002 3/2003 3/2002 12/2002
Vastaavaa                           
  Käteiset varat    173,9 318,8 175,7 173,9 318,8 175,7
  Keskuspankkirahoituk 442,0 524,5 536,9 439,8 523,9 534,5
  seen
  oikeuttavat
  saamistodistukset
  Saamiset        63,5  10,2  72,7 187,1  9,9 158,4
  luottolaitoksilta
  Saamiset yleisöltä  2 466,9 2 201,9 2 412,1 2 356,9 2 230,4 2 341,9
  ja julkisyhteisöiltä 
  Saamistodistukset   136,1  54,1  99,1 139,7 56,6 102,8
  Osakkeet ja osuudet   4,3  3,6  4,2  2,8  1,9  2,7
  Osakkeet ja osuudet   2,7  2,7  2,8  21,7 11,7  21,7
  omistusyhteysyrityks
  issä ja samaan
  konserniin
  kuuluvissa
  yrityksissä
  Aineettomat       3,5  4,4  3,7  3,5  4,3  3,7
  hyödykkeet
  Aineelliset      116,2 127,9 122,6  84,6 94,0  90,5
  hyödykkeet
  Muut varat       52,9  47,9  57,5  52,3 47,3  57,0
  Siirtosaamiset     19,1  24,8  26,5  19,1 24,8  26,2
Vastaavaa yhteensä 3 481,2 3 320,7 3 513,8 3 481,5 3 323,7 3 515,2
                                
Vastattavaa                          
  Velat         750,0 766,7 802,8 752,9 771,5 807,1
  luottolaitoksille ja
  keskuspankeille
  Velat yleisölle 1 928,4 1 877,2 1 926,3 1 930,8 1 879,8 1 928,1
  Velat         145,7 164,2 146,7 146,4 164,5 147,3
  julkisyhteisöille
  Yleiseen liikkeeseen 227,0 140,9 246,7 227,0 140,9 246,7
  lasketut velkakirjat
  Muut velat      134,4  83,1  96,7 133,8 82,7  96,4
  Siirtovelat      19,8  23,6  16,6  18,9 22,7  15,7
  Pakolliset varaukset  1,9  1,7  2,2  1,9  1,7  2,2
  Velat, joilla on    78,6  79,3  86,6  78,6 79,3  86,6
  huonompi
  etuoikeus kuin
  muilla veloilla
  Tilinpäätössiirtojen   -   -   -  43,8 28,1  39,5
  kertymä
  Laskennalliset     12,7  8,2  11,5   -   -   -
  verovelat
  Vähemmistön osuus    0,4  0,4  0,4   -   -   -
  pääomasta
  Osakepääoma      70,5  70,5  70,5  70,5 70,5  70,5
  Ylikurssirahasto    1,8  1,8  1,8  1,8  1,8  1,8
  Vararahasto       8,1  8,1  8,1  8,1  8,1  8,1
  Edellisten       97,0  90,4  84,4  65,3 69,2  63,2
  tilikausien voitto
  Tilikauden voitto    4,8  4,7  12,6  1,6  2,9  2,1
Vastattavaa yhteensä  3 481,2 3 320,7 3 513,8 3 481,5 3 323,7 3 515,2

Taseen        Konserni       Pankki
ulkopuoliset
sitoumukset 1-3/2003 1-3/2002 1-12/200 1-3/2003 1-3/2002 1-12/2002
                  2
Takaukset ja   38,4  40,7  38,9  38,4  40,7  38,9
pantit
Muut taseen   180,4 148,7 179,3 192,1 148,7 192,3
ulkopuoliset
sitoumukset
         218,8 189,4 218,2 230,5 189,4 231,2

Johdannaissopimukset
     1-3/2003 1-3/2002 1-12/2002 1-3/2003 1-3/2002 1-12/2002
Kohde-etuuksien arvo
Korkojohdannaiset
       1 644,5  899,4 634,5 1 680,9 899,4 649,9
Korkotermiinit  10,0  260,0  0,0  20,0 260,0  0,0
Koronvaihto-  294,5  299,4 294,5 320,9 299,4 309,9
sopimukset
 Korko-optiot 1 340,0  340,0 340,0   1 340,0 340,0 340,0
  Asetetut   670,0  170,0 170,0 670,0 170,0 170,0
  Ostetut   670,0  170,0 170,0 670,0 170,0 170,0
Osakejohdannai- 31,6  15,4  31,6  31,6  15,4  31,6
set
 Osakeoptiot  31,6  15,4  31,6  31,6  15,4  31,6
  Asetetut   15,8   7,7  15,8  15,8  7,7  15,8
  Ostetut    15,8   7,7  15,8  15,8  7,7  15,8
Valuuttajohdan- 24,6  18,4  16,7  24,6  18,4  16,7
naiset
         24,6  18,4  16,7  24,6  18,4  16,7
Valuuttatermiinit
                             
Luottovastaarvo
Korkojohdan-   9,7   2,8  10,8  10,5  2,8  11,2
naiset
Osakejohdan-   1,5   0,5  1,9  1,5  0,5  1,9
naiset
Valuuttajohdan-  0,3   0,3  0,4  0,3  0,3  0,4
naiset
Johdannaissopi- 11,6   3,6  13,0  12,4  3,6  13,4
mukset yhteensä

Kaikki johdannaissopimukset, lukunnottamatta korkotermiinisopimuksia 
1-3/2002, ovat tehty suojaus tarkoituksessa.

Tulos neljännesvuosittain 
          1/2001 2/2002 3/2002 4/2002 1/2003
 (miljoonaa euroa)                 
 Rahoituskate    17,8  19,2 19,1 19,1  18,6
 Muut tuotot     9,8  9,5  8,2  9,7  8,6
Tuotot yhteensä    27,7  28,6 27,3 28,9  27,2
                          
 Henkilöstökulut   -9,1  -9,5 -8,5 -10,8  -9,3
 Muut kulut     -9,4 -11,2 -9,9 -11,4  -8,9
 Poistot ja     -2,5  -2,4 -2,4 -3,0  -2,1
 arvonalennukset
Kulut yhteensä    -21,0 -23,1 -20,8 -25,2 -20,3
                          
 Luottotappiot    0,1  -0,1 -0,1 -2,9  -0,5
 Osuus        0,1  0,1  0,2  0,0  0,2
 omistusyhteysyrit
 yksistä
Liikevoitto      6,8  5,6  6,6  0,7  6,5

Konsernin tunnusluvut           
 (miljoonaa euroa)  31.3.2003 31.3.2002 31.12.2002
Luottokannan                
jakautuminen
 Kotitaloudet     1 911  1 673 1 876
 Yritykset        350   334  335
 Asuntoyhteisöt     149   144  151
 Voittoa         29   19   22
 tavoittelemattomat
 yhteisöt
 Julkisyhteisöt      28   33   29
Yhteensä        2 467  2 202 2 412
                      
Riskisitoumukset              
 Järjestämättömät    13,0  12,7  12,9
 luotot
 Nollakorkoiset     1,2   1,3  1,1
 luotot
 Järjestämättömät/    0,6   0,6  0,6
 luottokanta sis.
 sitoumukset (%)
                      
Tunnusluvut                
 Liikevaihto(1     43,6  45,7 184,9
 Tulos/osake (2     0,13  0,13  0,36
 Oma pääoma/osake    5,17  4,98  5,03
 p.a. (3
 Oma pääoman tuotto,  10,6  11,0  7,2
 % (ROE) (4
 Kulu-tuotto-suhde (5  0,75  0,77  0,81
 Osakkeiden määrä   35 258 050 35 258 050 35 258 050
 Osakkeiden määrä   35 258 050 35 258 050 35 258 050
 keskimäärin kauden aikana
 Henkilöstön määrä    871   838  885
 keskimäärin kauden aikana
1) Korkotuottojen, oman pääoman ehtoisista sijoituksista
  saatavien tuottojen, palkkiotuottojen,
  arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuloksen
  sekä muiden tuottojen yhteenlaskettu määrä
2) Liikevoitto vähennettynä vähemmistön osuudella
  tilikauden voitosta jaettuna osakkeiden
  keskimääräisellä lukumäärällä vuoden aikana
3) Oman pääoman ja varausten yhteenlaskettu
  määrä jaettuna osakkeiden lukumäärällä
  vuoden lopussa
4) Liikevoitto vähennettynä veroilla jaettuna tilikauden
  alun ja lopun keskiarvoisella oman pääoman,
  vähemmistön osuuden ja vapaaehtoisten varausten
  yhteenlasketulla määrällä
5) Palkkiokulujen, hallintokulujen, poistojen ja
  liiketoiminnan muiden kulujen yhteenlaskettu määrä
  jaettuna rahoituskatteen, oman pääoman ehtoisista
  sijoituksista saatavien tuottojen, palkkiotuottojen,
  arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuloksen
  sekä muiden tuottojen yhteenlasketulla määrällä
                      
Vakavaraisuus               
 Ensisijainen oma   171,6  164,0 168,1
 pääoma
 Toissijainen oma    67,3  43,7  75,2
 pääoma
 Markkinariskien      -   0,8  0,0
 kattamiseksi
 vaadittava pääoma
 Omat varat      238,9  208,5 243,3
 Riskipainotetut   1 892,7 1 650,0 1 859,6
 sitoumukset      
 Vakavaraisuus, %    12,6  12,6  13,1
 Ensisijainen oman    9,1   9,9  9,0
 pääoman osuus, %

Tilikauden voitto, josta on vähennetty ehdotettu
osinko, sisältyy ensisijaiseen omaan pääomaan.

Helsingissä 29. huhtikuuta 2003

AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ

Hallitus

Tilintarkastuskertomus

Olemme suorittaneet Aktia Säästöpankki Oyj:n
osavuosikatsauksen 31.3.2003 yleisluonteisen
tarkastuksen. Mielestämme osavuosikatsaus on laadittu
voimassa olevien säännösten mukaisesti. Konsernin
liikevoitto ajalta 1.1. - 31.3.2003 on 6,5 milj. euroa.

Helsingissä 28. huhtikuuta 2003

OY JOE SUNDHOLM & CO AB
KHT-yhteisö

Jan Holmberg, KHT