• news.cision.com/
  • Alexandria Group Oyj/
  • Alexandria järjestää henkilöstöannin sitouttaakseen henkilöstöään ja sidonnaisasiamiehiään Yhtiön pitkän aikavälin strategiaan ja tavoitteisiin

Alexandria järjestää henkilöstöannin sitouttaakseen henkilöstöään ja sidonnaisasiamiehiään Yhtiön pitkän aikavälin strategiaan ja tavoitteisiin

Report this content

ALEXANDRIA PANKKIIRILIIKE OYJ - YHTIÖTIEDOTE 1.6.2022 kello 17.15

Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n (Yhtiö) hallitus päätti 1.6.2022 Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2022 antaman valtuutuksen nojalla osakeannista, jossa Yhtiö tarjoaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden henkilöstön ja johdon merkittäväksi alustavasti yhteensä enintään 281 292 Yhtiön uutta osaketta (Osake) jäljempänä esitettyjen ehtojen mukaisesti (Henkilöstöanti). Henkilöstöantiin voivat osallistua myös Yhtiön sidonnais- ja vakuutusasiamiehet sekä Yhtiön hallituksen jäsenet. Hallituksen jäsenten oikeus merkitä Osakkeita Henkilöstöannissa on toissijainen muihin merkitsijöihin nähden. Hallituksen jäsenillä on toissijainen oikeus merkitä Henkilöstöannissa mahdollisesti merkitsemättä jääneet Osakkeet. Mikäli muut merkitsijät merkitsevät Henkilöstöannin täysimääräisesti, hallituksen jäsenille ei kohdenneta Osakkeita. Mahdollisessa muiden merkitsijöiden ylikysyntätilanteessa hallitus voi päättää korottaa Osakkeiden lukumäärää yhteensä enintään 421 940 osakkeeseen.

Henkilöstöannin tarkoituksena on kannustaa merkitsijöitä hankkimaan ja omistamaan Yhtiön osakkeita sekä sitouttaa heidät Yhtiön pitkän aikavälin strategiaan ja tavoitteisiin. Hallitus katsoo, että suunnattu osakeanti on Yhtiön edun mukainen ja että osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on Osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n mukainen Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Henkilöstöannissa osakkeen merkintähinta on 7,11 euroa osakkeelta. Merkintähinta vastaa Yhtiön osakkeen vaihdolla painotettua keskikurssia Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Finland -markkinapaikalla ajanjaksolla 1.—31.5.2022 vähennettynä 10 prosentilla.

Osakkeiden merkintäaika on 3.—15.6.2022. Merkinnät on maksettava merkittäessä Henkilöstöannin ehtojen ja annettavien ohjeiden mukaisesti. Merkintähinnat kirjataan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Henkilöstöantiin liittyy lisäosakejärjestelmä, jossa Henkilöstöannin merkitsijällä on mahdollisuus saada vastikkeetta lisäosakkeita 15.6.2025 päättyvän sitouttamisjakson jälkeen lisäosakejärjestelmän ehtojen mukaisesti.  

Yhtiön hallitus on sitoutunut 1.6.2022 tekemällään päätöksellä siihen, että Henkilöstöannissa hyväksytysti merkityt kaksi (2) Osaketta oikeuttavat yhteen (1) vastikkeettomaan osakkeeseen siltä osin kuin asianomainen henkilö ei ole luovuttanut Henkilöstöannissa hyväksytysti merkitsemiään Osakkeita kolmen (3) vuoden kuluessa Henkilöstöannin merkintäajan päättymisestä ja edellyttäen, että asianomaisen henkilön työ- tai toimisuhde taikka sidonnais- tai vakuutusasiamiessopimus Yhtiöön tai sen tytäryhtiöön taikka jäsenyys Yhtiön hallituksessa on edelleen voimassa (ellei Yhtiön hallitus perustellusta syystä toisin päätä). Maksuttomia osakkeita voidaan siten antaa Henkilöstöannissa enintään 210 970 kappaletta, mikäli Henkilöstöanti merkitään täysimääräisesti ja edellä mainitut edellytykset täyttyvät. Maksuttomat osakkeet voivat olla uusia tai olemassa olevia Yhtiön hallussa olevia Yhtiön osakkeita tai Yhtiö voi hankkia osakkeet Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. Palkkio voidaan maksaa myös kokonaan rahana. Maksuttomat osakkeet annetaan aikaisintaan kolmen (3) vuoden ja yhden (1) kuukauden kuluttua Henkilöstöannin merkintäajan päättymisestä Yhtiön hallituksen päättämänä ajankohtana. Maksuttomia osakkeita voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä. Henkilöstön lisäosakejärjestelmässä otetaan huomioon kulloinkin voimassa oleva finanssialan palkitsemista koskeva sääntely ja ohjeistus, joka tietyissä tapauksissa voi edellyttää palkkion maksun lykkäämistä.

Henkilöstöannin ehdot ovat kokonaisuudessaan tämän yhtiötiedotteen liitteenä. Henkilöstöannin lopullisesta tuloksesta tiedotetaan arviolta 17.6.2022.

ALEXANDRIA PANKKIIRILIIKE OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Jan Åkesson

toimitusjohtaja

+358 407312325

jan.akesson@alexandria.fi

Hyväksytty neuvonantaja:

Oaklins Merasco Oy

Puh. 09 6129 670

Alexandria Pankkiiriliike Oyj

Vuonna 1996 perustettu Alexandria on 25 vuoden aikana kasvanut yhdeksi Suomen suurimmista sijoituspalveluyhtiöistä. Yhtiö on erikoistunut laadukkaisiin säästämisen ja sijoittamisen ratkaisuihin. Alexandria palvelee yli 35 000 asiakastaan 30 paikkakunnalla yli 230 sijoitusalan asiantuntijan voimin. Konsernin muodostavat Alexandria Pankkiiriliike Oyj, Alexandria Rahastoyhtiö Oy, Alexandria Markets Oy, Alexandria Yritysrahoitus Oy sekä Premium Advisors Oy. Yhtiön osake on listattu First North -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella ALEX.