• news.cision.com/
  • Alma Media/
  • Alma Median tilinpäätöstiedote tammi—joulukuu 2021: Rekrytointiliiketoiminta ja yritysostot kasvattivat selvästi liikevaihtoa ja -voittoa

Alma Median tilinpäätöstiedote tammi—joulukuu 2021: Rekrytointiliiketoiminta ja yritysostot kasvattivat selvästi liikevaihtoa ja -voittoa

Report this content

Alma Media Oyj Tilinpäätöstiedote 16.2.2022 klo 8.00

ALMA MEDIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI—JOULUKUU 2021: REKRYTOINTILIIKETOIMINTA JA YRITYSOSTOT KASVATTIVAT SELVÄSTI LIIKEVAIHTOA JA -VOITTOA

Taloudellinen kehitys loka—joulukuussa 2021:

• Liikevaihto 78,0 (61,9) milj. euroa, kasvua 25,9 %.

• Digiliiketoiminnan osuus liikevaihdosta 76,9 % (69,3 %).

• Oikaistu liikevoitto 15,5 (11,1) milj. euroa, kasvua 39,5 %.

• Liikevoitto 15,5 (10,8) milj. euroa, kasvua 44,4 %.

• Osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot 0,14 (0,08) euroa.

• Alma Career: Rekrytointipalveluiden vahva kysyntä jatkui ja kasvatti liikevaihtoa ja kannattavuutta merkittävästi.

• Alma Talent: Median liikevaihto vertailukauden tasolla. Palveluiden liikevaihto kasvoi orgaanisesti sekä yritysostoin. Liikevoitto laski odotetusti tuotekehitys- ja markkinointipanostusten johdosta.

• Alma Consumer: Digitaalisen median ja markkinapaikkojen kasvu jatkui. Liikevaihtoa ja liikevoittoa nostivat lisäksi yritysostot.

• Edelliseen vuosineljännekseen nähden taseasema vahvistui: omavaraisuusaste 34,7 % ja gearing 109,2 %.

Taloudellinen kehitys tammi—joulukuussa 2021:

• Liikevaihto 275,4 (230,2) milj. euroa, kasvua 19,6 %.

• Digiliiketoiminnan osuus liikevaihdosta 77,0 % (68,6 %).

• Oikaistu liikevoitto 61,1 (45,4) milj. euroa, kasvua 34,7 %.

• Liikevoitto 56,8 (43,1) milj. euroa, kasvua 31,7 %.

• Osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot 0,53 (0,33) euroa.

• Hallituksen osinkoehdotus 0,35 (0,30) euroa/osake.

Avainluvut

milj. euroa 2021
10—12
2020
10—12
Muutos
%
2021
1—12
2020
1—12
Muutos
%
Liikevaihto 78,0 61,9 25,9 275,4 230,2 19,6
Markkinapaikat 32,5 21,4 51,7 116,4 86,7 34,2
Media 29,4 26,7 10,2 101,9 94,9 7,5
Sisältö, media 12,6 12,4 2,0 48,2 50,4 -4,3
- josta digitaalista 35,4 %        28,7 % 33,5 % 25,4 %
Mainonta, media 16,8 14,3 17,2 53,7 44,5 20,8
- josta digitaalista 77,6 % 75,4 % 77,8 % 74,5 %
Palveluliikevaihto 16,1 13,8 16,3 57,1 48,6 17,3
- josta digitaalista 62,2 % 51,8 % 65,7 % 53,8 %
Oikaistut kokonaiskulut 62,6 51,4 21,9 215,6 186,0 15,9
Oikaistu käyttökate 20,2 14,6 37,6 77,8 60,8 27,9
Käyttökate 20,2 14,6 38,2 73,5 58,9 24,8
Oikaistu liikevoitto 15,5 11,1 39,5 61,1 45,4 34,7
% liikevaihdosta 19,9 18,0 22,2 19,7
Liikevoitto/-tappio 15,5 10,8 44,4 56,8 43,1 31,7
% liikevaihdosta 19,9  17,4 20,6 18,7
Tilikauden tulos 11,8 7,4 59,5 44,3 33,3 33,1
Tulos/osake, EUR (laimentamaton ja laimennettu) 0,14 0,08 85,3 0,53 0,33 58,5
Digiliiketoiminnan liikevaihto 60,0 42,9 39,7 212,1 158,4 33,9
Digiliiketoiminta, % liikevaihdosta 76,9       69,3 77,0       68,8

Voitonjakoehdotus yhtiökokoukselle:

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2021 olivat 144 833 995 (137 958 899) euroa. Alma Median hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2021 maksetaan osinkoa 0,35 euroa osaketta kohden (2020: 0,30 euroa osakkeelta). Osinko maksetaan sille, joka on merkitty osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2022 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Alma Media Oyj:n osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 7.4.2022.
Tilinpäätöshetken, 31.12.2021, ulkona olevien osakkeiden lukumäärän perusteella osingon määrä on yhteensä 28 774 470 (24 678 651) euroa. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisenjälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Ehdotettu voitonjako ei hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

Toimintaympäristö vuonna 2022

Suomen ja muiden Alma Median toimintamaiden kansantalouksien odotetaan kasvavan edelleen selvästi, mutta ripeän kasvun vaiheen odotetaan tasoittuvan vuoden 2022 aikana. Maailmanlaajuinen covid-19-pandemia ja sen virusmuunnokset vaikuttavat talouden yleiskuvaan ja luovat edelleen epävarmuutta vuoden 2022 taloudelliselle kehitykselle. Ennusteiden mukaan talouden yleiskuva näyttää toimintamaissamme kuitenkin melko vakaalta työvoimapulan, inflaation ja tuotantokustannusten kiihtymisestä, keskuspankkien elvyttävän rahapolitiikan asteittaisesta normalisoimisesta ja geopoliittisten jännitteiden aiheuttamasta epävarmuudesta huolimatta.

Digitaalisen mainonnan, median ja palveluiden kysynnän odotetaan pysyvän vahvana. Palveluiden ja niiden muodostamien ekosysteemien digitalisoitumisen odotetaan kiihtyvän lähivuosina ja kaupankäynnin jatkavan siirtymistään digitaalisille markkinapaikoille. Sähköisen kaupankäynnin uskotaan kiihtyvän myös auto- ja asuntokaupassa. Datan, analytiikan, koneoppimisen ja automaation merkitys lisääntyy vaatien kasvavia panostuksia teknologiaan.

Näkymät vuodelle 2022

Alma Media arvioi vuoden 2022 liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton kasvavan vuoden 2021 tasosta. Vuoden 2021 liikevaihto oli 275,4 milj. euroa ja oikaistu liikevoitto 61,1 milj. euroa. Markkinatilanne päämarkkina-alueilla Suomen mediamainonnan kehitys jatkoi kasvu-uralla neljännellä vuosineljänneksellä. Markkinatilanne päämarkkina-alueilla Kantar TNS:n mukaan loka−joulukuussa mainonnan kokonaismäärä Suomessa kasvoi 7,6 % (-4,0 %) 239,8 miljoonaan euroon.


Toimitusjohtajan katsaus: Vahvaa kasvua kautta linjan 
 

Talouden kasvun jatkuessa Alma Median liiketoiminnat kehittyivät erinomaisesti vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä. Oikaistu liikevoitto kasvoi viimeisellä vuosineljänneksellä lähes 40 prosenttia 15,5 miljoonaan euroon, lähes 20 prosenttiin liikevaihdosta. 
 

Vuoden 2021 viimeisellä vuosineljänneksellä rekrytointipalveluiden vahvana jatkunut kysyntä nosti liikevaihdon ja kannattavuuden ennätystasolle Alma Career -segmentissä, jonka liikevaihto kasvoi ennätyksellisesti 57,2 prosenttia 24,1 (15,3) miljoonaan euroon. Vaikka koronatartuntamäärät nousivat omikron-virusvariantin myötä ja viranomaisrajoituksia jouduttiin asettamaan uudelleen, liiketoiminnan palautuminen jatkui vahvana kaikissa toimintamaissamme ja asiakaslaskutus ylsi ennätystasolle. 
 

Vilkkaan rekrytointimarkkinan taustalla arvioidaan olevan vielä patoutunutta kysynnän realisoitumista, mutta myös kiihtyvää kilpailua työvoimasta, mikä on nostanut myös palkkatasoja. Rekrytointi-ilmoittelun lisäksi liikevaihdon kehitys oli vahvaa digitaalisessa koulutuspalvelu Seduossa, sekä muissa rekrytoinnin lisäarvopalveluissa. Odotamme tulevalla vuosineljänneksellä kasvun jatkuvan vahvana. 
 

Alma Talent -segmentin liikevaihto kasvoi 4,2 prosenttia 27,5 miljoonaan euroon. Sekä media- että palveluliiketoiminnat kehittyivät strategian ja odotustemme mukaisesti. Saavutimme uuden rajapyykin digitaalisessa liiketoiminnassa, kun Talent segmentin liikevaihdosta digitaalisen liiketoiminnan osuus nousi yli 50 prosentin, kasvun ollessa 12,8 %. Hyvän kehityksen taustalla olivat myös yritysostot sekä palveluliiketoiminnan orgaaninen kasvu markkinapaikkaliiketoiminnoissa ja digitaalisissa yritystiedon ja juridiikan palveluissa. Koulutusten kysyntä kärsi osin koronarajoituksista edelleen, mutta kysynnän odotetaan elpyvän etätyösuosituksen ja kokoontumisrajoitusten poistuessa. Katsauskaudella henkilöstöpanostuksia lisättiin tuotekehitykseen ja myyntiin pitkän aikavälin kilpailukyvyn varmistamiseksi. 
 

Alma Consumer -segmentin kaikki liiketoiminta-alueet kasvoivat vahvasti. Liikevaihto kasvoi 39,0 prosenttia ja tulos parani merkittävästi sekä orgaanisesti että yritysostojen vaikutuksesta loka—joulukuussa. Digiliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 82,5 prosenttia. Asumisen, autoilun ja liikkumisen markkinapaikkojen kysyntä oli vahvaa. Medialiiketoiminnassa erityisesti digitaalinen mainonta kasvoi voimakkaasti Iltalehden yltäessä jälleen ennätykselliseen mainosmyyntiin. Panostukset alueelliseen mainosmyyntiin vahvistivat markkina-asemaa pk-asiakassegmentissä. Nettixin integrointi osaksi Alma Mediaa ja Alma Consumer -liiketoimintasegmenttiä eteni suunnitelman mukaisesti. Liiketoiminta ja tukipalvelut liitettiin osaksi Alma Median prosesseja ja tuote- ja palvelusynergian vahvistaminen, yhteisten toimintamallien hiominen sekä yhteisen yrityskulttuurin rakentaminen jatkui. 
 

Olemme tehneet kuluvana vuonna merkittäviä yritysjärjestelyjä, mikä on luonnollisesti vaikuttanut rahoitusasemaamme ja nostanut velkaisuusastettamme. Viimeisen vuosineljänneksen aikana rahoitusasema vahvistui suunnitellusti ja vakavaraisuutemme parani selvästi hyvän tuloskehityksen ja vahvan kassavirran myötä. Velkaantumisasteemme (gearing) oli vuoden 2021 lopulla 109,2 %, kun se vuoden 2021 toisen vuosineljänneksen lopulla oli 160,0 %. Omavaraisuusasteemme (equity ratio) vastaavasti nousi samassa ajassa 29,4 prosentista 34,7 prosenttiin. Alma Media sopi joulukuussa väliaikaisen bridge-rahoitusjärjestelyn vaihtamisesta pitkäaikaiseksi rahoitukseksi. 
 

Vaihtelevasta epidemiatilanteesta huolimatta katsomme luottavaisina jo koronaepidemian jälkeiseen aikaan. Jatkamme työskentelyä monipaikkaisen työn -mallilla. Epidemian monissa käänteissä almalaiset ovat osoittaneet muuntautumiskykyisyytensä, joustavuutensa ja halukkuutensa ponnistella yhteisen tavoitteen eteen. 
 

Tästä on hyvä jatkaa jälleen uuteen vuoteen. 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kai Telanne, puhelin 010 665 3500

Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen, puhelin 010 665 3873


Tiedotustilaisuus ja webcast

 Englanninkielinen yhdistetty tiedotustilaisuus ja webcast analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään tänään klo 11.00–12.00. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kai Telanne ja talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen.

Tiedotustilaisuus pidetään Alma-talossa, Alvar Aallon katu 3 C, Helsinki. Pyydämme ystävällisesti ilmoittautumaan Alma-talossa pidettävään tilaisuuteen etukäteen sähköpostitse osoitteeseen kutsut@almamedia.fi.

Suoraa webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa: https://almamedia.videosync.fi/q4-2021-results/. Kysymyksiä voi esittää webcast-alustan chat-toiminnon kautta.

Tallenne tiedotustilaisuudesta ja tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla tämän päivän aikana osoitteessa www.almamedia.fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/esitykset.

Alma Median taloudellinen raportointi vuonna 2022

Alma Media Oyj julkaisee taloudellisia raportteja vuonna 2022 seuraavasti:

– Tilinpäätöstiedote tilivuodelta 2021 keskiviikkona 16.2.2022 noin klo 8.00

– Osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2022 perjantaina 22.4.2022 noin klo 8.00

– Osavuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2022 keskiviikkona 20.7.2022 noin klo 8.00

– Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2022 torstaina 20.10.2022 noin klo 8.00

Tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) tilivuodelta 2021 julkaistaan tiistaina 8.3.2022.

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 29.3.2022.

ALMA MEDIA OYJ

Hallitus

Jakelu: NASDAQ Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.almamedia.fi

Alma Media lyhyesti

Alma Media on voimakkaasti uudistuva, digitaaliseen mediaan ja palveluihin keskittyvä yhtiö. Rakennamme kestävää kasvua mediasta palveluihin tarjoten sisältöjä ja palveluja, jotka hyödyttävät käyttäjiä arjessa, työssä ja vapaa-ajalla. Suomessa tunnetuimpia brändejämme  ovat muun muassa Kauppalehti, Talouselämä, Iltalehti, Etuovi.com sekä Nettiauto. Rekrytointipalvelujamme ovat muun muassa Tšekissä prace.cz ja jobs.cz, Slovakiassa Profesia.sk sekä Kroatiassa mojposao.net.

Suomessa liiketoimintaamme kuuluvat johtavat asumisen ja autoilun markkinapaikat, talous- ja ammattimediat, valtakunnallinen kuluttajamedia sekä sisältö- ja datapalvelut ammattilaisille ja yrityksille. Alman kansainvälinen liiketoiminta itäisessä Keski-Euroopassa, Ruotsissa ja Baltiassa koostuu rekrytointipalveluista, toimitilojen markkinapaikasta ja suoramarkkinointipalveluista.

Alma Mediassa työskentelee noin 1 500 ammattilaista ja yhtiö toimii 11 Euroopan maassa. Alma Median vuoden 2021 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 275,4 miljoonaa euroa. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ Helsingissä. Lue lisää: www.almamedia.fi.