Kutsu Alma Media Oyj:n yhtiökokoukseen

Report this content

Alma Media Oyj                                                                                                                               Yhtiökokouskutsu 16.2.2022 klo 8.15

KUTSU ALMA MEDIA OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

Alma Media Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 29.3.2022 kello 12.00 Kämp Symposion -kokoustilassa osoitteessa Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta C. Ohjeita kokoukseen osallistuville. Kokoukseen ei voi osallistua paikan päällä.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 8.5.2021 voimaan tulleen, lain väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista (375/2021) nojalla. COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiö on päättänyt ryhtyä väliaikaisen lain mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

Osakkeenomistajien on mahdollista seurata yhtiökokousta web stream -lähetyksen kautta yhtiön internetsivuilla www.almamedia.fi/yhtiokokous/2022. Web stream -lähetyksen kautta ei ole mahdollista esittää kysymyksiä eikä äänestää, ja kokousta web stream -lähetyksen kautta seuraavien osakkeenomistajien ei katsota osallistuvan varsinaiseen yhtiökokoukseen.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat 

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Kokouksen avaaminen 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

Puheenjohtajana toimii asianajaja Carl-Henrik Wallin. Mikäli Carl-Henrik Wallinilla ei painavasta syystä ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön. 

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii asianajaja Toni Kuosmanen-Hesselgren. Mikäli Toni Kuosmanen-Hesselgrenillä ei painavasta syystä ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n ja Innovatics Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus esitetään osakkeenomistajille varsinaisen yhtiökokouksen web stream -lähetyksen kautta.

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 8.3.2022 julkistama vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.                            

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen 

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen 

Hallitus ehdottaa, että osinkoa tilikaudelta 2021 maksetaan 0,35 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää osingonmaksupäiväksi 7.4.2022.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.– 31.12.2021
 

10. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 8.3.2022 pörssitiedotteella julkistama palkitsemispolitiikka, joka on saatavilla kyseisen ajankohdan jälkeen myös yhtiön internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

11. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely
Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 8.3.2022 pörssitiedotteella julkistama palkitsemisraportti, joka on saatavilla kyseisen ajankohdan jälkeen myös yhtiön internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että palkkiot pysyvät ennallaan, ja että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 62.500 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 40.000 euroa vuodessa ja muille jäsenille 32.500 euroa vuodessa.

Lisäksi hallituksen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksettaisiin 1.500 euron, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 1.000 euron ja valiokuntien varapuheenjohtajille 700 euron ja jäsenille 500 euron palkkio niistä hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista, joihin he osallistuvat. Hallituksen jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattaviksi yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.

Yllä ehdotetut kokouspalkkiot ehdotetaan maksettavaksi kustakin kokouksesta

  • kaksinkertaisena (i) Suomen ulkopuolella Euroopassa asuville henkilöille ja (ii) Suomen ulkopuolella Euroopassa pidetyistä kokouksista; sekä
  • kolminkertaisena (i) Euroopan ulkopuolella asuville henkilöille tai (ii) Euroopan ulkopuolella pidetyistä kokouksista.

Hallituksen jäsen hankkii yhtiökokouksen päätöksen perusteella Alma Media Oyj:n osakkeita markkinoilta kaupankäynnissä säännellyllä markkinalla Helsingin Pörssissä muodostuvaan hintaan noin 40 prosentilla hänelle, ennakonpidätys huomioiden, suoritetusta hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta. Osakkeiden hankinnan hallituksen jäsen on velvollinen tekemään kahden viikon kuluessa tammi–maaliskuun 2022 osavuosikatsauksen julkistuksesta tai, mikäli tämä ei olisi sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen. Mikäli osakkeita ei esimerkiksi vireillä olevien sisäpiirihankkeiden vuoksi ole voitu hankkia vuoden 2022 loppuun mennessä, maksetaan vuosipalkkio rahana. Näin hankittuja osakkeita ei saa luovuttaa ennen kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta mahdollisesti aiheutuvasta varainsiirtoverosta.

13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Alma Media Oyj:n 29.3.2022 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määräksi vahvistettaisiin kahdeksan (8).

14. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka hallituksen nykyiset jäsenet: Peter Immonen, Esa Lager, Alexander Lindholm, Petri Niemisvirta ja Catharina Stackelberg-Hammarén ja että samaksi toimikaudeksi valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi Eero Broman, Heikki Herlin ja Kaisa Salakka. Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että Catharina Stackelberg-Hammarén toimisi hallituksen puheenjohtajana ja Eero Broman hallituksen varapuheenjohtajana.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Jorma Ollila on ilmoittanut, ettei hän ole enää käytettävissä Alma Media Oyj:n hallituksen jäseneksi.

Kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten, Eero Bromania, Heikki Herliniä, Peter Immosta, Esa Lageria ja Alexander Lindholmia, lukuun ottamatta, on arvioitu olevan riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Ehdotetut hallituksen jäsenet on arvioitu olevan riippuvaisia merkittävistä osakkeenomistajista seuraavin perustein. Eero Broman on toiminut vuoteen 2022 saakka yhtäjaksoisesti Otava Oy:n hallituksen jäsenenä yli 10 vuotta (hallinnointikoodin suosituksen 10 alakohdan j) mukainen suhde merkittävään osakkeenomistajaan). Heikki Herlin on Mariatorp Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Peter Immonen on Mariatorp Oy:n hallituksen jäsen, Esa Lager on Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallituksen jäsen ja Alexander Lindholm on Otava-konsernin toimitusjohtaja.

Eero Broman (s. 1963, kauppatieteiden maisteri) on toiminut Broman Group Oy:n hallituksen jäsenenä vuodesta 1987 ja Broman Yhtiöt Oy:n toimitusjohtajana vuodesta 2019. Broman on myös mm. Motonet Oy:n ja Otava Oy:n hallituksen jäsen.

Heikki Herlin (s. 1990, valtiotieteiden ylioppilas) on toiminut Mariatorp Oy:n hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2017. Herlin on myös mm. Yellow Film & TV Oy:n ja Kustannusosakeyhtiö Teoksen hallituksen jäsen.

Kaisa Salakka (s. 1979, kauppatieteiden maisteri) on toiminut Unity Software Inc:n tuote- ja tutkimusjohtajana vuodesta 2015. Salakka on Suomen Startup-yhteisön hallituksen jäsen.

Hallituksen nykyisten jäsenten henkilötiedot ja luottamustehtävät on esitetty yhtiön internet-sivuilla http://www.almamedia.fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus.

Kaikki hallituksen jäseniksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta ovat ilmoittaneet kannattavansa osakkeenomistajat, jotka edustavat yli puolta yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä.

15. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valitsee yhtiölle yhden tilintarkastajan tilikaudelle 2022.

16. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

17. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2022. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että KHT Niina Vilske tulisi toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana.

18. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää yhtiöjärjestyksen kohdan 2 mukaisen toimialamääräyksen muuttamisesta. Kohta 2 ehdotetaan muutettavaksi kuulumaan seuraavasti:

”Yhtiön toimialana ovat kaikki mediaan, kustantamiseen, muuhun viestintään, koulutukseen, markkinointiin, digitaalisiin markkinapaikkoihin, informaatioteknologiaan ja -palveluihin sekä maksu-, rahoitus- ja vakuutuspalveluiden tarjoamiseen liittyvät liiketoiminnat sekä kaikki muut niihin liittyvät tai niitä tukevat toiminnat. Toimintaansa yhtiö voi harjoittaa joko itse tai tytär- ja osakkuusyhtiöidensä kautta.”

19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 824.000 osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä on noin yksi (1) prosentti yhtiön koko osakemäärästä. Osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti, minkä vuoksi hankinta tapahtuu suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeiden hankkimisesta maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan säännellyllä markkinalla siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin säännellyllä markkinalla noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein säännellyllä markkinalla noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai johdon tai avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka. 

20. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista omia osakkeita luovuttamalla. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 824.000 osaketta. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin yhtä (1) prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhtiön johdon tai avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamiseksi.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka. Tämä valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 24.3.2021 päätetyn vastaavan osakeantivaltuutuksen.

21. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 16.500.000 osaketta. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Osakeanti voidaan toteuttaa antamalla uusia osakkeita tai luovuttamalla yhtiön hallussa olevia osakkeita. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä. 

Hallitus voi käyttää valtuutusta yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutusta ei kuitenkaan saa käyttää yhtiön johdon tai avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamiseksi.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka. Tämä valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 24.3.2021 päätetyn vastaavan osakeantivaltuutuksen, mutta ei edellä kohdassa 20 ehdotettua osakeantivaltuutusta.

22. Lahjoitukset yleishyödylliseen tarkoitukseen 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään yhteensä 50.000 euron suuruisista lahjoituksista korkeakouluille ja yliopistoille vuosien 2022–2023 aikana hallituksen päättäessä lahjoitusten tarkemmista ehdoista.

23. Kokouksen päättäminen 

B. Yhtiökokousasiakirjat 

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat 
saatavilla Alma Media Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.almamedia.fi/yhtiokokous/2022. Alma Media Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus, palkitsemispolitiikka ja palkitsemisraportti ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla 8.3.2022 alkaen.

 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 12.4.2022 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

Alma Media suhtautuu COVID-19 pandemian uhkaan vakavasti ja haluaa taata turvallisen

yhtiökokouksen Yhtiön osakkeenomistajille ja työntekijöille. Varsinainen yhtiökokous järjestetään siten, että osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten ei ole mahdollista tulla kokoukseen paikan päälle. Osakkeenomistajat ja asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Videoyhteyslinkki ja salasana kokouksen seuraamiseksi etäyhteydellä lähetetään sähköpostilla ja tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja matkapuhelinnumeroon. Kokouksen seuraaminen etäyhteydellä on mahdollista vain osakkeenomistajille, jotka ovat merkitty yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä ja ilmoittautuneet yhtiökokoukseen tämän kutsun mukaisesti. Kokousta etäyhteydellä seuraavien osakkeenomistajien ei katsota osallistuvan yhtiökokoukseen. Yhtiökokouksen ääniluettelo ja äänestysten tulokset määräytyvät yksinomaan ennakkoäänestyksen perusteella.

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 17.3.2022 rekisteröity 
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on 
merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön 
osakasluetteloon. Osakkeenomistajat voivat osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti.

2. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon 

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 14.3.2022 klo 10.00, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 24.3.2022 klo 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika ja yhteystiedot. Osakkeenomistajien Alma Media Oyj:lle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 14.3.2022 klo 10.00 –24.3.2022 klo 10.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

a) Internet-sivujen kautta osoitteessa www.almamedia.fi/yhtiokokous/2022

Sähköisessä ilmoittautumisessa ja ennakkoäänestämisessä vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
  

b) Postitse tai sähköpostin kautta

Osakkeenomistaja voi toimittaa yhtiön internet-sivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen Alma Medialle kirjeitse osoitteeseen Alma Media Oyj, Sirpa Jyräsalo, PL 140, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@almamedia.fi.

Ennakkoäänestyslomake on saatavilla Yhtiön internetsivuilla viimeistään 14.3.2022 klo 10.00 alkaen.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet Alma Medialle tai sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittautumis- ja ennakkoäänestämisalustan palveluntarjoajalle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistaja on toimittanut myös edellä mainitut ilmoittautumista varten vaadittavat tiedot.

Internetin kautta, postitse tai sähköpostitse tapahtuvan äänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla Yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.almamedia.fi/yhtiokokous/2022. Lisätietoja on saatavissa myös puhelimitse 14.3.-24.3.2022 välisenä aikana numerosta 010 665 2220 arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 9.00–12.00. Ennakkoäänestämisen tekninen tuki palvelee numerossa 010 2818 909 arkisin kello 9-12 ja 13-16.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat 

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan valtuuttama asiamies voi osallistua kokoukseen vain äänestämällä osakkeenomistajan puolesta ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja ennakkoäänestykseen henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja äänestämään ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Lakimääräisen edustusoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa Suomi.fi-valtuudet-palvelua.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti (i) liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestämisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti (ii) postitse osoitteeseen Alma Media Oyj, Sirpa Jyräsalo, PL 140, 00101 Helsinki tai (iii) sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@almamedia.fi. Valtakirjojen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjamalli on saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.almamedia.fi/yhtiokokous/2022.

4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja 

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden 

osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n 
pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 17.3.2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 24.3.2022 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin

omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon,

valtakirjojen antamista ja yhtiökokoukseen ilmoittautumista. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. Lisäksi omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee huolehtia ennakkoon

äänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta hallintarekisteröityjä osakkeita

koskevan ilmoittautumisajan puitteissa.

5. Muut ohjeet/tiedot 

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä 
äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen yhtiokokous@almamedia.fi viimeistään 12.3.2022 klo 12.00. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla
www.almamedia.fi/yhtiokokous/2022 viimeistään 14.3.2022 klo 10.00.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 19.3.2022 asti, mihin mennessä kysymysten on oltava perillä, (i) sähköisessä ilmoittautumispalvelussa (ii) sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@almamedia.fi (iii) tai postitse osoitteeseen Alma Media Oyj, Sirpa Jyräsalo, PL 140, 00101 Helsinki. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön internetsivuilla www.almamedia.fi/yhtiokokous/2022 viimeistään 22.3.2022. Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Osakkeenomistajien on mahdollista seurata varsinaista yhtiökokousta web stream -lähetyksen kautta verkkosivuilla osoitteessa www.almamedia.fi/yhtiokokous/2022 olevien ohjeiden mukaisesti.

Web stream -lähetyksen kautta ei ole mahdollista esittää kysymyksiä eikä äänestää, ja kokousta web stream -lähetyksen kautta seuraavien osakkeenomistajien ei katsota osallistuvan varsinaiseen yhtiökokoukseen, jolleivät he ole äänestäneet ennakkoon.

Yhtiö järjestää osakkeenomistajille heti yhtiökokouksen jälkeen alkavan virtuaalisen keskustelutilaisuuden, johon osallistuvat toimitusjohtaja Kai Telanne ja hallituksen jäsen Catharina Stackelberg-Hammarén. Lisätietoja tilaisuuteen osallistumisesta on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.almamedia.fi/yhtiokokous/2022. Tilaisuus ei ole osa varsinaista yhtiökokousta.

Alma Media Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 16.2.2022 yhteensä 82.383.182 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.

Helsingissä helmikuun 16. päivänä 2022

ALMA MEDIA OYJ

HALLITUS

Lisätietoja: Mikko Korttila, lakiasiainjohtaja ja Alma Media Oyj:n hallituksen sihteeri,

puh.  +358 50 593 4589

Jakelu: NASDAQ Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet, www.almamedia.fi

Alma Media lyhyesti

Alma Media on voimakkaasti uudistuva, digitaaliseen mediaan ja palveluihin keskittyvä yhtiö. Rakennamme kestävää kasvua mediasta palveluihin tarjoten sisältöjä ja palveluja, jotka hyödyttävät käyttäjiä arjessa, työssä ja vapaa-ajalla. Suomessa tunnetuimpia brändejämme  ovat muun muassa Kauppalehti, Talouselämä, Iltalehti, Etuovi.com sekä Nettiauto. Rekrytointipalvelujamme ovat muun muassa Tšekissä prace.cz ja jobs.cz, Slovakiassa Profesia.sk sekä Kroatiassa mojposao.net.

Suomessa liiketoimintaamme kuuluvat johtavat asumisen ja autoilun markkinapaikat, talous- ja ammattimediat, valtakunnallinen kuluttajamedia sekä sisältö- ja datapalvelut ammattilaisille ja yrityksille. Alman kansainvälinen liiketoiminta itäisessä Keski-Euroopassa, Ruotsissa ja Baltiassa koostuu rekrytointipalveluista, toimitilojen markkinapaikasta ja suoramarkkinointipalveluista.

Alma Mediassa työskentelee noin 1 500 ammattilaista ja yhtiö toimii 11 Euroopan maassa. Alma Median vuoden 2021 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 275,4 miljoonaa euroa. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ Helsingissä. Lue lisää: www.almamedia.fi.

Tilaa