ANDRITZ-KONSERNI: Vuoden 2020 toisen neljänneksen ja ensimmäisen vuosipuoliskon tulos

Report this content

GRAZ, 31.7.2020. Kansainvälisen teknologiakonserni ANDRITZin liiketoiminta kehittyi pääasiassa vakaasti vuoden 2020 toisella neljänneksellä ottaen huomioon hyvin haasteellisen yleisen taloustilanteen. Vaikka saadut tilaukset laskivat voimakkaasti viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna – johtuen pääasiassa heikosta maailmantaloudesta, mutta myös heikosta markkinatilanteesta vesivoima- ja metallinmuokkausalueilla – liikevaihto, tulos (EBITA) ja kannattavuus kasvoivat hieman.

ANDRITZ AG:n pääjohtaja Wolfgang Leitner: “Kaikkiin liiketoiminta-alueisiimme on vaikuttanut ja edelleen vaikuttaa heikko maailmantalous – joskin eri laajuudessa. Teimme oikeaan aikaan säästötoimia ja pystyimme näin suurelta osin pehmentämään kriisin aiheuttamia haitallisia vaikutuksia.  Koska epäsuotuisa vaikutus investointiaktiivisuuteen kuitenkin tulee jatkumaan palvelemillamme markkinoilla, ja vesivoima- ja metallinmuokkaustoimialojen rakenteelliset ongelmat jatkunevat, ryhdymme lisätoimiin sopeuttamalla kustannusrakenteitamme tulevina kuukausina varmistaaksemme kilpailukykymme pitkällä aikavälillä.”

Keskeisimmät avainluvut kehittyivät seuraavasti:

 • Vuoden 2020 toisella neljänneksellä saatuja tilauksia oli 1 183,8 miljoonan euron arvosta ja ne olivat huomattavasti alhaisemmat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna
  (-42,2 % vs, Q2 2019 2 047,1 miljoonaa euroa), jolloin mukana oli useita isoja tilauksia Sellu & paperi - sekä Metallit-liiketoiminta-alueilla. Ottaen huomioon vaikean yleisen markkinatilanteen, Sellu & paperi -liiketoiminta-alue kehittyi vakaasti, tilausten kuitenkin laskiessa viime vuoden vastaavan ajankohdan erittäin korkeaan tasoon verrattuna. Saadut tilaukset laskivat voimakkaasti erityisesti Metallit-liiketoiminta-alueella, johon vaikutti erittäin heikko investointiaktiivisuus sekä auto- että terästeollisuudessa. Myös Vesivoima-liiketoiminta-alue kärsi vaikeina pysyneistä olosuhteista globaaleilla vesivoimamarkkinoilla. Saadut tilaukset Erotusteknologia-liiketoiminta-alueella kehittyivät positiivisesti. ANDRITZ-konsernin saadut tilaukset vuoden 2020 ensimmäisellä vuosipuoliskolla olivat 3 036,7 miljoonaa euroa (-18,0 % vs. H1 2019:
  3 705,2 miljoonaa euroa).

   
 • Tilauskanta 30.6.2020 oli 7 396,6 miljoonaa euroa ja se laski 4,9 %:lla verrattuna vuoden 2019 loppuun
  (7 777,6 miljoonaa euroa).
 • Liikevaihto kasvoi vuoden 2020 toisella neljänneksellä 5,7 %:lla viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (Q2 2019: 1 573,2 miljoonaa euroa) ja ylsi 1 662,8 miljoonaan euroon. Tämä johtui Sellu & paperi -liiketoiminta-alueesta, jonka liikevaihto kasvoi huomattavasti johtuen tiettyjen isojen tilausten tuloutumisesta, mikä kompensoi liikevaihdon laskun muilla liiketoiminta-alueilla. ANDRITZ-konsernin liikevaihto vuoden 2020 ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 3 173,0 miljoonaa euroa ja kasvoi 3,6 %:lla viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (H1 2019 : 3 062,4 miljoonaa euroa).
   
 • EBITA oli 104,2  miljoonaa euroa vuoden 2020 toisella neljänneksellä ja se kasvoi hieman liikevaihtoa enemmän. Sellu & paperi - sekä Erotusteknologia-liiketoiminta-alueiden tulokset kehittyivät hyvin suotuisasti, kun taas eritoten Metallit-liiketoiminta-alueen tulos pysyi edelleen hyvin alhaisena johtuen heikkokatteisten tilausten tuloutumisesta ja kapasiteetin alhaisesta käyttöasteesta Metals Forming (Schuler) -segmentillä. Myös Vesivoima-liiketoiminta-alueen tulos ja kannattavuus laskivat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. ANDRITZ-konsernin EBITA oli  174,3 miljoonaa euroa vuoden 2020 ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja se jäi hieman alhaisemmaksi viime vuoden vastaavan ajankohtaan verrattuna (-1,8 % vs. H1 2019 177,5 miljoonaa euroa).
   
 • Rahoitustulos vuoden 2020 toisella neljänneksellä oli -8,9 miljoonaa euroa parantuen merkittävästi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (Q2 2019: -14,4 miljoonaa euroa).
   
 • Näin ollen nettotulos (ilman vähemmistöosuuksia) kasvoi vuoden 2020 toisella neljänneksellä 53,4 miljoonaan euroon (Q2 2019: 43.9 MEUR). Vuoden 2020 ensimmäisellä vuosipuoliskolla nettotulos (ilman vähemmistöosuuksia) oli 84,9 miljoonaa euroa (H1 2019: 77,5 miljoonaa euroa).

  NÄKYMÄT VUODELLE 2020: Hienoinen liikevaihdon lasku ja vakaa kannattavuus

  COVID-19-kriisi on vaikuttanut ja edelleen vaikuttaa haitallisesti ANDRITZin palvelemiin markkinoihin. Useiden investointiprojektien sekä uusien tilausten osalta asiakkaat ovat joko hidastaneet hankkeiden etenemistä tai siirtäneet päätöksiä tilauksista myöhempään ajankohtaan. Tulevina kuukausina ANDRITZ jatkaa lyhyellä aikavälillä säästötoimiaan, jotka otettiin käyttöön välittömästi COVID-19-kriisin alettua, ja tekee myös sopeutustoimia optimoidakseen kustannusrakenteitaan keskipitkällä aikavälillä. Tämä koskee eritoten Vesivoima- ja Metallinmuokkaus-liiketoiminta-alueita, joihin vaikuttaa edelleen kyseisten toimialojen heikko markkinatilanne, jota maailman talouden hidastuminen on vahvistanut.  Tästä johtuen kapasiteetin sopeuttamistoimenpiteitä on suunnitteilla molemmilla alueilla, ja niistä arvioidaan aiheutuvan merkittäviä kustannusvarauksia vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä. Näillä toimilla pyritään sopeuttamaan kapasiteettejä ja kustannusrakenteita keskipitkällä aikavälillä hieman alhaisempaa liiketoimintavolyymia vastaavaksi molemmilla liiketoiminta-alueilla.  

  Perustuen saatujen tilausten kehitykseen vuoden 2020 ensimmäisellä vuosipuoliskolla, konsernin tilauskantaan kesäkuun lopussa ja markkinoiden odotuksiin kuluvalla toisella vuosipuoliskolla, ANDRITZ odottaa tämänhetkisestä näkökulmasta katsoen liikevaihdon hieman laskevan liiketoiminatavuonna 2020 verrattuna vuoteen 2019 (6 674 miljoonaa euroa).

  Kannattavuuden, (EBITA-prosentti perustuen operatiiviseen tulokseen (EBITA), kuten raportoitu) sisältäen yllämainitut varaukset kapasiteetin sopeuttamistoimiin, tulisi pysyä suunnilleen samalla tasolla viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (EBITA-prosentti raportoituna vuonna 2019: noin. 5 %) liikevaihdon laskusta huolimatta.

  Jos tilanne kuitenkin edelleen huononee vuoden edetessä, uusia kustannusvarauksia kapasiteetin sopeuttamistoimenpiteitä varten saatetaan tarvita yksittäisillä liiketoiminta-alueilla, ja ne saattaisivat vaikuttaa negatiivisesti ANDRITZ-konsernin tulokseen.

   

  ANDRITZ-KONSERNIN AVAINLUVUT

  Yksikkö H1 2020 H1 2019 +/- Q2 2020 Q2 2019 +/- 2019
  Liikevaihto MEUR 3,173.0 3,062.4 +3.6% 1,662.8 1,573.2 +5.7% 6,673.9
     Sellu & paperi MEUR 1,595.6 1,310.3 +21.8% 882.3 707.6 +24.7% 2,869.5
      Metallit MEUR 698.2 758.7 -8.0% 343.0 370.9 -7.5% 1,636.9
      Vesivoima MEUR 587.6 675.6 -13.0% 289.4 337.2 -14.2% 1,470.7
      Erotusteknologia MEUR 291.6 317.8 -8.2% 148.1 157.6 -6.0% 696.8
  Saadut tilaukset MEUR 3,036.7 3,705.2 -18.0% 1,183.8 2,047.1 -42.2% 7,282.0
      Sellu & paperi MEUR 1,699.8 1,925.7 -11.7% 621.6 1,118.8 -44.4% 3,632.5
      Metallit MEUR 488.1 809.8 -39.7% 126.6 461.7 -72.6% 1,582.2
      Vesivoima MEUR 492.4 601.8 -18.2% 246.9 287.9 -14.2% 1,350.2
      Erotusteknologia MEUR 356.4 367.9 -3.1% 188.7 178.7 +5.6% 717.1
  Tilauskanta (kauden lopussa) MEUR 7,396.6 7,724.2 -4.2% 7,396.6 7,724.2 -4.2% 7,777.6
  Käyttökate MEUR 258.6 262.7 -1.6% 146.0 136.2 +7.2% 537.6
  Käyttökateprosentti % 8.2 8.6 - 8.8 8.7 - 8.1
  EBITA MEUR 174.3 177.5 -1.8% 104.2 94.7 +10.0% 343.2
  EBITA-prosentti % 5.5 5.8 - 6.3 6.0 - 5.1
  Operatiivinen tulos (EBIT) MEUR 137.4 128.9 +6.6% 83.6 76.0 +10.0% 237.9
  Rahoitustulos MEUR -18.4 -20.8 +11.5% -8.9 -14.4 +38.2% -57.0
  Tulos ennen veroja (EBT) MEUR 119.0 108.1 +10.1% 74.7 61.6 +21.3% 180.9
  Nettotulos (vähemmistöosuuksien jälkeen) MEUR 84.9 77.5 +9.5% 53.4 43.9 +21.6% 127.8
  Operatiivisen toiminnan kassavirta MEUR 100.0 271.9 -63.2% 43.1 215.9 -80.0% 821.6
  Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisin MEUR 59.9 62.0 -3.4% 30.0 36.6 -18.0% 157.1
  Henkilöstö (kauden lopussa; ilman harjoittelijoita) - 27,828 29,616 -6.0% 27,828 29,616 -6.0% 29,513

  Kaikki luvut ovat IFRS:n mukaisia. Automaattisten laskentaohjelmien käytöstä johtuen eroja voi ilmaantua pyöristetyillä kokonaisluvuilla ja prosenttiosuuksilla laskettaessa.

  MEUR = miljoona euroa. EUR = euroa.

  – Loppu –


   

LISÄTIETOJA:

Kari Tuominen

Toimitusjohtaja, ANDRITZ Oy

040 860 5186

kari.tuominen@andritz.com

andritz.com

 

LEHDISTÖTIEDOTE LADATTAVISSA

Tämä lehdistötiedote englanniksi on saatavilla ANDRITZin kotisivuilla andritz.com/news.

ANDRITZ-KONSERNI

Kansainvälinen teknologiakonserni ANDRITZ on yksi maailman johtavista innovatiivisten laitosten, laitteiden ja palvelujen toimittajista vesivoimateollisuudelle, sellu- ja paperiteollisuudelle, metalli- ja terästeollisuudelle sekä kunnallisiin ja teollisiin erotusteknologiaratkaisuihin sekä eläinrehun ja biomassapellettien tuotantoon. Muita tärkeitä liiketoimintasegmenttejä ovat digitaaliset ratkaisut ja automaatiojärjestelmät, joita tarjoamme Metris-tuotenimellä. Lisäksi kansainvälinen konserni toimii aktiivisesti energiantuotannon ja ympäristöteknologian alalla sekä tarjoaa laitteita kuitukankaiden ja liukosellun tuotantoon sekä kuitulevyntuotantolaitoksia ja kierrätyslaitoksia. ANDRITZ on pörssiyhtiö, jonka henkilöstön määrä maailmanlaajuisesti on noin 27 800 ja toimipaikkoja on yli 280 yli 40 maassa.

 

ANDRITZ  Oy
ANDRITZ Oy on yksi maailman johtavista sellu- ja paperiteollisuuden järjestelmien, laitteiden ja palvelujen toimittajista. Sen tuotealueita ovat puunkäsittely, kuituprosessit, kemikaalien talteenotto ja massankäsittely. Lisäksi ANDRITZ Oy tarjoaa erilaisia biomassakattiloita ja kaasutuslaitoksia energian tuotantoon. Tampereella sijaitseva ANDRITZ Hydro Oy toimittaa järjestelmiä, laitteita ja palveluja vesivoimateollisuudelle. Suomessa ANDRITZ-yhtiöiden henkilöstön määrä on noin 1 400. Osaamiskeskukset ovat Kotkassa, Lahdessa, Lappeenrannassa, Savonlinnassa, Tampereella ja Varkaudessa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Helsingissä. ANDRITZ Oy:n hallituksen puheenjohtajana toimii Wolfgang Leitner (ANDRITZ AG) ja toimitusjohtajana Kari Tuominen. Yhtiön omistaa itävaltalainen ANDRITZ AG.

 

VUOSIKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

ANDRITZ-KONSERNIN vuosikertomus ja tilinpäätös ovat saatavilla ANDRITZin kotisivuilla andritz.com. Painettuja julkaisuja voi tilata veloituksetta investors@andritz.com.


Avainsanat:

Liitteet & linkit