• news.cision.com/
  • Anora/
  • Altia Oyj: Altian vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen päätökset

Altia Oyj: Altian vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen päätökset

Report this content

Altia Oyj Pörssitiedote 19.3.2021 klo 14.00

Altia Oyj: Altian vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen päätökset

Altian varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 19.3.2021. Osakkeenomistajilla ja näiden asiamiehillä oli mahdollisuus osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Kokoukseen ei ollut mahdollista osallistua paikan päällä. Yhtiökokous järjestettiin poikkeuksellista kokousmenettelyä noudattaen 3.10.2020 voimaan tulleen tilapäisen lainsäädännön (667/2020) nojalla.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2020.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2020 maksetaan osinkoa 0,35 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 30.3.2021 osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.3.2021 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.

Toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemisraportin.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että seuraavalla toimikaudella hallituksen jäsenille maksettava palkkio koostuu kuukausittaisesta toimikausipalkkiosta seuraavasti:

  • 4 000 euroa kuukaudessa, puheenjohtaja
  • 2 500 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtaja
  • 2 000 euroa kuukaudessa, jäsen

Kuukausipalkkion lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio. Kokouspalkkiona maksetaan Suomessa asuvalle hallituksen jäsenelle 600 euroa ja ulkomailla asuvalle hallituksen jäsenelle 1 200 euroa kultakin hallituksen tai sen valiokunnan kokoukselta. Matkakulut korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Päätös koskien hallituksen jäsenten palkkioita koskee Altia Oyj:n hallituksen toimikautta, joka päättyy Altia Oyj:n ja Arcus ASA:n sulautumisen täytäntöönpanopäivänä, kuitenkin viimeistään Altia Oyj:n vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7). Hallituksen nykyisistä jäsenistä Jukka Leinonen, Tiina Lencioni, Jyrki Mäki-Kala, Jukka Ohtola, Anette Rosengren, Torsten Steenholt ja Sanna Suvanto-Harsaae valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi. Sanna Suvanto-Harsaae valittiin hallituksen puheenjohtajaksi ja Jyrki Mäki-Kala varapuheenjohtajaksi.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy Altia Oyj:n ja Arcus ASA:n sulautumisen täytäntöönpanopäivänä, kuitenkin viimeistään Altia Oyj:n vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Altia Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 12.11.2020 päätti Arcus ASA:n sulautumisesta Altiaan Altian ja Arcuksen hallitusten hyväksymän, 29.9.2020 päivätyn sulautumissuunnitelman mukaisesti, mukaan lukien yhdistyvän yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä, jäsenistä ja heidän palkitsemisestaan. Ehdollisesti hallitukseen ylimääräisessä yhtiökokouksessa 12.11.2020 valittujen hallituksen jäsenten toimikausi alkaa sulautumisen täytäntöönpanopäivänä ja päättyy yhdistyneen yhtiön vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous valitsi tarkastusvaliokunnan suosituksen perusteella uudelleen tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Ylva Eriksson. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkiot yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään ylimääräisestä osingosta

Tilikaudelta 2020 maksettavan osingon lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti uusia Altia Oyj:n 12.11.2020 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa hallitukselle annetun valtuutuksen päättää ylimääräisen osingon maksamisesta.

Altia Oyj:n ja Arcus ASA:n sulautumisen hyväksymisestä päättämisen yhteydessä, Altia Oyj:n 12.11.2020 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään ylimääräisen osingon maksamisesta yhdessä tai useammassa erässä, enintään 0,40 euroa osakkeelta (vastaten yhteensä noin 14,5 miljoonaa euroa), yhtiön osakkeenomistajille ennen Altia Oyj:n ja Arcus ASA:n sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiä. Tämä ylimääräisen yhtiökokouksen antama valtuutus oli voimassa vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

Näin ollen, koska edellä mainittu valtuutus muuten olisi päättynyt varsinaisessa yhtiökokouksessa, yhtiökokous päätti uusia hallituksen valtuutuksen siten, että hallitus valtuutetaan päättämään ylimääräisen osingon maksamisesta samalla määrällä ja samoin ehdoin kuin 12.11.2020 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa myönnetyssä valtuutuksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä viimeistään 2.4.2021 Altian internetsivuilla osoitteessa:  www.altiagroup.com/fi/sijoittajat.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Altian hallitus piti järjestäytymiskokouksensa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi tarkastus- ja henkilöstövaliokunnan jäsenet seuraavasti:

  • Tarkastusvaliokunta: Jyrki Mäki-Kala (puheenjohtaja), Tiina Lencioni, Torsten Steenholt ja Sanna Suvanto-Harsaae
  • Henkilöstövaliokunta: Sanna Suvanto-Harsaae (puheenjohtaja), Jukka Leinonen ja Jukka Ohtola

Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuutta ja todennut, että kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi kaikki hallituksen jäsenet Jukka Ohtolaa lukuun ottamatta ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Jukka Ohtola on virkasuhteessa Valtioneuvoston kanslian Omistajaohjausosastoon, eikä ole siten riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

ALTIA OYJ

Lisätietoja:

Thomas Heinonen, lakiasiainjohtaja

Yhteydenotot:

Petra Gräsbeck, viestintäjohtaja, puh. 040 767 0867

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.altiagroup.com

Tilaa

Liitteet & linkit