Apetit Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Apetit Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Apetit Oyj, pörssitiedote 1.3.2018 klo 8:30

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2018 kello 13.00

Yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 27. päivänä maaliskuuta 2018 alkaen klo 13.00 Säkylän Iso-Vimmassa Apetit Oyj:n henkilöstöravintola Myllynkivessä. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 11.00.

A. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

3. Kokouksen sihteerin valinta

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

6. Työjärjestys ja puheenvuorojen käyttö

7. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

8. Vuoden 2017 tilinpäätöksen esittäminen

9. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

10. Hallintoneuvoston lausunnon esittäminen tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta

11. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

12. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2017 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,70 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.3.2018 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 10.4.2018.

13. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

14. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja palkkioista päättäminen

15. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

16. Kahden jäsenen valitseminen hallintoneuvoston nimitysvaliokuntaan

17. Tilintarkastajien lukumäärästä ja palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiölle valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa. Lisäksi hallitus ehdottaa, että tilintarkastajille maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

18. Tilintarkastajien valitseminen

Pörssiyhtiöitä koskevan hallinnointikoodin suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että KHT Pasi Karppinen sekä tilintarkastusyhteisö PriceWaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jari Viljanen valitaan tilintarkastajiksi vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti)

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen ehdotetaan käsittävän enintään 631 757 osaketta, joista uusia osakkeita voi olla enintään 520 331 kappaletta ja yhtiön hallussa yhtiökokouskutsun julkaisuhetkellä olevia omia osakkeita 111 426 kappaletta.
Valtuutus käsittää oikeuden poiketa osakkeenomistajien etuoikeudesta (suunnattu osakeanti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskaupan ja muiden järjestelyjen rahoittaminen ja toteuttaminen tai osakepohjaisen kannustin- tai palkkiojärjestelmän toteuttaminen.

Uuden osakkeen merkintähinta on vähintään osakkeen nimellisarvo eli kaksi (2) euroa. Oman osakkeen luovutushinta on vähintään sen luovutushetken mukainen käypä arvo, joka määräytyy NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella. Hallituksella on oikeus antaa osakkeita myös muuta kuin rahavastiketta vastaan. Osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamisessa osakkeita voidaan antaa myös vastikkeetta.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus kumoaa aikaisemman 25.3.2015 annetun osakeantivaltuutuksen ja samana päivänä annetun valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseen.

20. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Hallituksen päätösehdotukset sekä kokouskutsu ovat yhtiön internet-sivuilla osoitteessa apetitgroup.fi/yhtiokokous2018. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 6.3.2018 alkaen. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa. Yhtiökokouspöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 10.4.2018 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 15.3.2018 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään torstaina 22.3.2018 klo 16.00 mennessä joko verkkosivuillamme apetitgroup.fi/yhtiokokous2018, kirjallisesti osoitteella: Apetit Oyj, Tuija Österberg, Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki, puhelimitse numeroon 010 402 2110/Tuija Österberg tai sähköpostilla osoitteeseen tuija.osterberg@apetit.fi. Kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydämme toimittamaan yllämainittuun osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeen-omistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeen-omistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä 22.3.2018 klo 16.00.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakas-luetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 22.3.2018 klo 10.00 mennessä.

Muut ohjeet ja tiedot

Apetit Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 6 317 576 osaketta. Yhtiön hallussa on omia osakkeita 111 426 osaketta, joilla ei ole äänioikeutta yhtiökokouksessa.
Yhtiön vuosikertomus julkistetaan viikolla 10 suomeksi ja englanniksi Apetit Oyj:n internet-sivuilla.

Säkylässä, helmikuun 28. päivänä 2018

APETIT OYJ