Apetit Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Report this content

Apetit Oyj, pörssitiedote 20.2.2019 klo 8:30

Varsinainen yhtiökokous 28.3.2019 kello 13.00

Yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 28. päivänä maaliskuuta 2019 alkaen klo 13.00 Säkylän Iso-Vimmassa Apetit Oyj:n henkilöstöravintola Myllynkivessä. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 11.00.

A. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

3. Kokouksen sihteerin valinta

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

6. Työjärjestys ja puheenvuorojen käyttö

7. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

8. Vuoden 2018 tilinpäätöksen esittäminen

9. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

10. Hallintoneuvoston lausunnon esittäminen tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta

11. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

12. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2018 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,40 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1.4.2019 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 8.4.2019.

13. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

14. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja palkkioista päättäminen

15. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Hallintoneuvoston jäsenistä erovuorossa ovat Jussi Hantula, Risto Korpela, Jonas Laxåback, Pekka Perälä, Timo Ruippo ja Veli-Pekka Suni. Yhtiö on vastaanottanut ehdotukset kuudelta eri osakkeenomistajalta erovuorossa olevien henkilöiden valitsemiseksi uudelleen hallintoneuvoston jäseniksi. Yhtiön saaman tiedon mukaan kukin osakkeenomistaja on ehdottanut yhtä jäsentä.

16. Kahden jäsenen valitseminen hallintoneuvoston nimitysvaliokuntaan

Yhtiö on vastaanottanut kahdelta osakkeenomistajalta ehdotukset yhtiökokouksessa hallintoneuvoston nimitysvaliokuntaan valittavista kahdesta jäsenestä. Nimitysvaliokuntaan ehdotetaan valittavaksi Heikki Laurinen ja Tero Maaranen. Kumpikin osakkeenomistaja on ehdottanut yhtä jäsentä.

17. Tilintarkastajien lukumäärästä ja palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiölle valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa. Lisäksi hallitus ehdottaa, että tilintarkastajille maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

18. Tilintarkastajien valitseminen

Pörssiyhtiöitä koskevan hallinnointikoodin suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että KHT Pasi Karppinen sekä tilintarkastusyhteisö PriceWaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tuomo Korte valitaan tilintarkastajiksi vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

19. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Hallituksen päätösehdotukset sekä kokouskutsu ovat yhtiön internet-sivuilla osoitteessa apetit.fi/yhtiokokous2019. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 6.3.2019. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa. Yhtiökokouspöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 11.4.2019 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 18.3.2019 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään perjantaina 22.3.2019 klo 16.00 mennessä joko verkkosivuillamme apetit.fi/yhtiokokous2019, kirjallisesti osoitteella: Apetit Oyj, Tuija Österberg, Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki, puhelimitse numeroon 010 402 2110/Tuija Österberg tai sähköpostilla osoitteeseen tuija.osterberg@apetit.fi. Kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydämme toimittamaan yllämainittuun osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä 22.3.2019 klo 16.00.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 25.3.2019 klo 10.00 mennessä.

Muut ohjeet ja tiedot

Apetit Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 6 317 576 osaketta. Yhtiön hallussa on omia osakkeita 100 955 osaketta, joilla ei ole äänioikeutta yhtiökokouksessa.
Yhtiön vuosikertomus julkistetaan viikolla 10 suomeksi ja englanniksi Apetit Oyj:n internet-sivuilla.

Säkylässä, helmikuun 19. päivänä 2019.

APETIT OYJ
Hallitus

Tilaa