Apetit Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2016

Tämä on tiivistelmä vuoden 2016 tammi-maaliskuun osavuosikatsauksesta. Taulukot sisältävä täydellinen tammi-maaliskuun osavuosikatsaus on tämän tiedotteen liitteenä sekä ladattavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.apetitgroup.fi.

Tammi – maaliskuu

  • Konsernin liikevaihto oli 87,5 (91,5) miljoonaa euroa
  • Operatiivinen käyttökate (EBITDA) oli 0,6 (0,2) miljoonaa euroa
  • Operatiivinen liiketulos oli -1,0 (-1,6) miljoonaa euroa
  • Kauden tulos oli -2,2 (-2,3) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos -0,35 (-0,31) euroa.

Tietoja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon ja vertailukaudella tarkoitetaan edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa, ellei toisin ole mainittu. 

Tulosohjeistus on ennallaan. Konsernin koko vuoden operatiivisen liiketuloksen arvioidaan olevan vertailukautta parempi (vuonna 2015: 2,6 miljoonaa euroa). Toiminnan kausiluontoisuuden johdosta tuloskertymä painottuu jälkimmäiselle vuosipuoliskolle. 

Toimitusjohtaja Juha Vanhainen:

”Olen tyytyväinen konsernin kannattavuuden kehityssuuntaan edellisvuoteen verrattuna. Jatkamme työtä kannattavuuden parantamiseksi. Erityisen iloinen olen pitkään vaikeuksista kärsineen Kalajalosteet-segmentin kannattavuuden paranemisesta kaikissa toimintamaissa. Kannattavuusohjelmien puitteissa tehdyt toimenpiteet tuovat nyt tuloksia ja odotan kehityksen jatkuvan myönteisenä. Viljakaupassa markkinahinnat laskivat alkuvuonna ja tämä vähensi markkinoiden aktiivisuutta sekä lisäsi epävarmuutta markkinoilla. 

Julkaisimme pääomamarkkinapäivässämme 1.3.2016 strategiamme kaudelle 2016–2018. Tavoitteemme on parantaa kannattavuutta ja nostaa Apetit kasvipohjaisten ruokaratkaisuiden edelläkävijäksi. Uudistumista vauhditetaan panostamalla kokonaan uusiin ruokaratkaisuihin, tuotekehitykseen nykyisissä tuoteryhmissä ja jalostusarvon nostoon sekä palveluiden kehittämiseen erityisesti digitalisaatiota hyödyntäen. Öljykasvituotteissa tulemme panostamaan tuotejohtajuuden vahvistamiseen sekö jalostusarvon nostoon. Viljakaupassa tavoitteemme on kasvaa Itämeren alueella. Kalajalosteissa tavoitteenamme on kehittyä volyymi- ja lisäarvotuotteiden tehokkaimmaksi tuottajaksi vähittäiskaupan kumppanina.

Halu kasvaa ja uudistua ovat strategiamme merkittäviä ajureita. Ilmoitimme maaliskuun alussa tuovamme syksyllä markkinoille uuden ruokaratkaisun, Tuorekset. Olemme käynnistäneet pilotoinnin huhtikuussa yli 70 päivittäistavarakaupassa. Tuorekset ovat monipuolisia, kuluttajapakattuja käyttövalmiita kasviksia. Valmiiksi pestyinä, kuorittuina ja pilkottuina ne ovat aina valmiina erilaisiin ruokiin ja ruuanlaittotilanteisiin. Panostimme Tuoreksien kehityksessä erityisesti tuoreuden säilyttämiseen sekä sitä tukevan pakkausratkaisun kehittämiseen. Kuluttajatutkimusten tulosten ja kaupan ennakkopalautteen perusteella uskomme uuden konseptin vahvaan myyntipotentiaaliin. 

Uuden visiomme mukaisesti lähdemme edelläkävijänä luomaan täysin uusia digitaalisuuteen perustuvia ruoka- ja palveluratkaisuja alkutuottajilta kuluttajalle –ruokaketjuun. Vuoden alussa suunnittelemamme innovaatiohanke ”Ruuan digitaaliset palvelut” sai Tekesiltä myönteisen rahoituspäätöksen huhtikuun lopussa ja olemme käynnistäneet uudenlaisen, muuttuviin syömisen tarpeisiin vastaavan digitaalisen kuluttajapalveluekosysteemin kehitystyön.”

 

KONSERNITASON AVAINLUVUT
 

Milj. euroa 1-3/2016 1-3/2015 Muutos 2015 Rullaava 12kk
Liikevaihto 87,5 91,5 - 4 % 380,8 376,9
Operatiivinen käyttökate (EBITDA) 0,6 0,2   8,5 8,9
Operatiivinen liiketulos -1,0 -1,6   2,6 3,2
Liiketulos -1,0 -1,6   -1,0 -0,4
Kauden tulos -2,2 -2,3   -4,6 -4,5
Osakekohtainen tulos, euroa -0,35 -0,31   -0,69 -0,73
Oma pääoma / osake, euroa 18,52 19,63   19,53  
Käyttöpääoma 62,2 42,5   69,6 52,7
Operatiivinen sidotun pääoman tuottoprosentti (ROCE-%)       1,2 % 1,4 %
Liiketoiminnan rahavirta 3,2 0,1   -17,1  
Omavaraisuusaste 62,3 % 68,0 %   61,1 %  
Nettovelkaantumisaste (gearing) 20,6 % -0,3 %   19,0 %  
Investoinnit 4,1 1,9   9,1  

Apetit ilmoitti 1.3.2016 muutoksista segmenttirakenteessaan. Vuoden 2016 alusta lukien raportoitavat liiketoimintasegmentit ovat Ruokaratkaisut, Öljykasvituotteet, Viljakauppa ja Kalajalosteet.

Ruokaratkaisut-liiketoimintaan kuuluvat pakastetuoteryhmä ja tuoretuotteet-tuoteryhmä sekä palvelumyyntitoiminnot. Öljykasvituotteet-liiketoimintaan sisältyvät kasviöljyjen ja rehupuristeiden jalostus ja myynti. Viljakauppa-liiketoiminta käsittää kotimaisen ja kansainvälisen vilja-, öljykasvi- ja rehuraaka-ainekaupan toiminnot. Kalajalosteet-liiketoimintaan kuuluvat kalatuoteryhmän toiminnot Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Vuoden 2016 alusta osakkuusyhtiö Sucros (omistusosuus 20 %) raportoidaan tuloslaskelmassa liikevoiton alapuolella ja konsernihallinnon kulut jaetaan segmenteille tasajaolla.

 

SEGMENTTIVERTAILU

  Liikevaihto Operatiivinen liiketulos
  1-3/2016 1-3/2015 Muutos 1-3/2016 1-3/2015
Ruokaratkaisut 25,0 23,9 + 5 % -1,2 -0,9
Öljykasvituotteet 16,5 16,0 + 3 % 0,7 0,7
Viljakauppa 30,8 37,9 - 19 % 0,4 0,5
Kalajalosteet 20,5 20,8 - 1 % -0,9 -1,8
Segmenttien välinen liikevaihto -5,3 -7,2      
Yhteensä 87,5 91,5 -4 % -1,0 -1,6

 

VUODEN 2016 NÄKYMÄT  

Suomen päivittäistavarakaupan markkinatilanteen arvioidaan jatkuvan haastavana. Suomen talouden kasvunäkymät ovat heikot. Alkuvuonna laskeneet viljojen hintatasot ovat vähentäneet kansainvälisten viljamarkkinoiden aktiivisuutta eikä markkinatilanteen arvioida oleellisesti muuttuvan ennen uuden satokauden näkymien tarkentumista.

Konsernin koko vuoden operatiivisen liiketuloksen *) arvioidaan olevan vertailukautta parempi (vuonna 2015: 2,6 miljoonaa euroa). Toiminnan kausiluontoisuuden johdosta tuloskertymä painottuu jälkimmäiselle vuosipuoliskolle. 

Kannattavuuden positiivista kehitystä tukevat Kalajalosteet ja Ruokaratkaisut –segmenttien kustannustehokkuuden parantuminen vertailuvuodesta sekä tuotteiston uudistaminen ja jalostusarvon nostaminen. Kansainvälisen viljamarkkinan tilanteen arvioidaan aiheuttavan epävarmuutta Viljakauppa-segmentin kannattavuuskehitykselle vuoden toisella vuosineljänneksellä. 

Johtuen kansainvälisten viljamarkkinoiden hintatason vaihteluiden suuresta vaikutuksesta koko konsernin liikevaihtoon Apetit ei anna arvioita koko vuoden liikevaihdon kehityksestä. 

*) Euroopan arvopaperi- ja markkinaviranomaisen (ESMA) tulevien säännösmuutosten vuoksi Apetit luopuu liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -tunnusluvun käytöstä ja siirtyy vuodesta 2016 lähtien käyttämään operatiivinen liiketulos -tunnuslukua. Operatiivinen liiketulos ei sisällä uudelleenjärjestelykuluja, merkittäviä liikearvojen tai muiden tase-erien alaskirjauksia tai palautuksia, Sucroksen osakkuusyhtiötulosta tai muita poikkeuksellisia ja olennaisia eriä.

 

 

LISÄTIETOJA ANTAVAT

Juha Vanhainen, toimitusjohtaja, puh. 010 402 00
Eero Kinnunen, talousjohtaja, puh. 010 
402 4025

***************

KUTSU TIEDOTUSTILAISUUTEEN

Suomenkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle pidetään tänään 12.5.2016 klo 10.00 Scandic Simonkenttä -hotellissa (Simonkatu 9, Helsinki). Tilaisuudessa toimitusjohtaja Juha Vanhainen esittelee Apetit Oyj:n tilinpäätöstiedotteen ja kertoo yhtiön muista ajankohtaisista asioista. Tilaisuudessa on läsnä myös konsernin talousjohtaja Eero Kinnunen.

Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla tilaisuuden jälkeen yhtiön internet-sivuilla www.apetitgroup.fi


JAKELU

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.apetitgroup.fi