• news.cision.com/
  • Apetit Oyj/
  • Apetit Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2018: Heikko viljasato laski konsernin liikevaihtoa ja tulosta - Ruokaratkaisuissa positiivinen kehitys jatkui

Apetit Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2018: Heikko viljasato laski konsernin liikevaihtoa ja tulosta - Ruokaratkaisuissa positiivinen kehitys jatkui

Report this content

Apetit Oyj, Tilinpäätöstiedote 20.2.2019 klo 8:30

Loka-joulukuu 2018 

  •  Liikevaihto oli 74,0 (86,6) miljoonaa euroa
  •  Operatiivinen käyttökate (EBITDA) oli 2,0 (2,7) miljoonaa euroa
  •  Operatiivinen liiketulos oli 0,6 (1,2) miljoonaa euroa

Tammi-joulukuu 2018

  •  Liikevaihto oli 283,1 (311,8) miljoonaa euroa
  •  Operatiivinen käyttökate (EBITDA) oli 5,3 (6,8) miljoonaa euroa
  •  Operatiivinen liiketulos oli -0,5 (1,3) miljoonaa euroa

Kauden keskeisiä tapahtumia

  • Apetit ilmoitti luopuvansa jäljellä olevista Ruokaratkaisut-liiketoimintaan kuuluvista palvelutoreista vaiheittain alkuvuoden 2019 aikana. Palvelutoreista luopuminen on strategian mukaista keskittymistä ydinliiketoimintoihin sekä luonnollinen jatkumo kalaliiketoiminnasta luopumiselle vuonna 2017.
  • Tuoretuoteryhmän arvonalentumistestauksen seurauksena Apetit teki 4,7 miljoonan euron alaskirjauksen. Alaskirjauksella ei ole kassavirtavaikutusta. 

Hallituksen osinkoehdotus yhtiökokoukselle on 0,40 euroa osakkeelta.

Vuosien 2018 ja 2017 luvut on tilintarkastettu. Vuosineljännesten ja -puolikkaiden lukuja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2017 vastaavaan ajanjaksoon ja vertailukaudella tarkoitetaan edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa, ellei toisin ole mainittu.

Toimitusjohtaja Juha Vanhainen:

”Vuotta 2018 voisi luonnehtia hyvin kaksijakoiseksi. Kaksi perättäistä erittäin heikkoa satokautta Suomessa ovat laskeneet viljakaupan volyymeja merkittävästi ja tehneet kaupankäynnistä olennaisesti normaaleja satokausia haasteellisempaa. Kotimaisen viljan vientimahdollisuuksien merkittävä vähentyminen sekä Baltian osalta markkinan tarjonnan ja kysynnän epäsuhta ovat johtaneet kannattavuuden heikentymiseen. Toisaalta Ruokaratkaisujen tulosparannus ja sitä siivittäneet tehostamistoimet luovat uskoa oikean suunnan löytymiseen ruokaliiketoiminnassa. Öljykasvituotteet-liiketoiminnan vakaa tuloskehitys luo puolestaan pohjaa sen kehittämiseksi pitkällä tähtäimellä.

Jatkoimme vuoden viimeisellä neljänneksellä ruokaliiketoiminnan rakennemuutosta ja ilmoitimme luopuvamme palvelutoreistamme. Niistä luopuminen on strategiamme mukaista keskittymistä ydinliiketoimintoihimme sekä luonnollinen jatkumo kalaliiketoiminnan myynnille vuonna 2017.

Palvelutoreista luopuminen tiivistää ruokaliiketoiminnan pakaste- ja tuoretuoteryhmiin. Pakastetuoteryhmä on jatkanut hienoa kasvuaan muun muassa systemaattisten tuotekehityspanostuksien ansiosta. Jatkossa tätä kasvua tuetaan pihvi- ja pyörykkälinjan investoinnilla, jolla kaksinkertaistamme kyseisen tuoteryhmän tuotantokapasiteetin Säkylän tehtaalla.

Tuoretuoteryhmä on kehittynyt oikeaan suuntaan, mutta valitettavan hitaasti. Sen seurauksena joudumme jatkamaan sekä jalkauttamaan myös uusia nopeita toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi toimintaa tehostamalla ja yksinkertaistamalla. Olemme alkuvuodesta 2019 sopineet kannattavuuden parantamiseen tähtäävistä sopeuttamistoimenpiteistä liittyen työaikasuunnitteluun sekä toimintaa tehostaviin ja vuokratyövoiman tarvetta pienentäviin työtapoihin, joilla tavoittelemme noin 1 miljoonan euron vuotuista kokonaisvaikutusta.

Viljakaupan merkittävästi heikentynyt tuloskunto peittää valitettavasti alleen paljon hyvää työtä konsernissa. Pakasteissa ja tuoretuotteissa kasvu oli viime vuonna keskimäärin markkinaa nopeampaa, ja Kantvikin öljynpuristamo ylsi kaikkien aikojen tuotantoennätykseen. Viljakaupassa kesällä lanseerattu uusi yhteistyömalli Viljelijän Avena Berner on lähtenyt liikkeelle lupaavasti ja odotukset yhteistyöstä ja sen tuloksista ovat korkealla kuluvana vuonna. Systemaattiset t&k-panostukset näkyivät jälleen lukuisina uutuustuotelanseerauksina. Vegepopsin valinta Vuoden Suomalaiseksi Elintarvikkeeksi 2018 on yksi merkittävä osoitus Apetitin osaamisesta kotimaisten kasvisten jalostamisessa.

Kaiken kaikkiaan olen tyytymätön yhtiön kokonaistulokseen. Meidän tulee jatkaa kaiken toimintamme tehostamista ja toteuttaa kannattavuuden merkittävään parantamiseen johtavia toimenpiteitä myös lyhyellä tähtäimellä. Tähän tarpeeseen perustuvat myös alkuvuodesta tekemämme täsmennykset johtoryhmän jäsenten rooleissa ja vastuissa. Muutosten tavoitteena on kasvavan liiketoiminnan edelleen vahvistaminen sekä tulostasoltaan epätyydyttävien liiketoimintojen nopea kehittäminen.

Kulunut vuosi rakensi tukevaa pohjaa yhtiön kilpailukyvyn parantamiseksi. Apetit eteni johdonmukaisesti strategian toteuttamisessa näyttäen suuntaa kasvipohjaiselle syömiselle uudistumalla, tehostamalla toimintaa sekä ottamalla ensimmäisiä merkittäviä askeleita ruuan kansainvälisen kaupan kasvattamiseksi.”

AVAINLUVUT

Milj. euroa 10-12
2018
10-12
2017
Muutos 1-12
2018
1-12
2017
Muutos
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 74,0 86,6 -15 % 283,1 311,8 -9 %
Operatiivinen käyttökate (EBITDA) 2,0 2,7 5,3 6,8
Operatiivinen liiketulos 0,6 1,2 -0,5 1,3
Liiketulos -4,3 1,2 -6,9 1,1
Osuus osakkuusyhtiö Sucroksen tuloksesta 0,3 1,4 -0,7 1,0
Kauden tulos -3,2 2,3 -6,6 2,9
Osakekohtainen tulos, euroa -0,51 0,38 -1,06 0,46
Käyttöpääoma, vuoden lopussa 57,2 30,0
Investoinnit 6,7 5,2
Konserni
(sis. vertailukaudella lopetetut toiminnot, Kalajalosteet)
Kauden tulos -4,1 2,4 -7,5 -0,6
Osakekohtainen tulos, euroa -0,66 0,38 -1,21 -0,10
Oma pääoma / osake, euroa 16,29 18,10
Operatiivinen sidotun pääoman tuottoprosentti (ROCE-%) -1,2 % 2,4 %
Liiketoiminnan rahavirta -23,5 20,0
Omavaraisuusaste 61,4 % 72,6 %
Nettovelkaantumisaste (gearing) 21,5 % -9,6 %

TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2019

Konsernin koko vuoden operatiivisen liiketuloksen arvioidaan paranevan vertailuvuodesta (vuonna 2018: -0,5 miljoonaa euroa). Toiminnan kausiluontoisuuden johdosta tuloskertymä painottuu vuoden jälkimmäiselle puoliskolle. Alkuvuoden tulosnäkymiä varjostaa vuoden 2018 heikko viljasato. Kotimaisen viljan vientimahdollisuudet ovat rajalliset sekä Baltian viljakauppaa vaikeuttaa tarjonnan ja kysynnän epäsuhta.

VOITONJAKOEHDOTUS

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2018 olivat tilikauden voiton, 380 714,20 euroa, lisäämisen jälkeen 58 632 855,11 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,40 euroa osaketta kohden. Hallitus ehdottaa, että osinkoina jaetaan yhteensä 2 486 648,40 euroa ja omaan pääomaan jätetään 56 146 206,71 euroa. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu osingonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa.

YHTIÖKOKOUS

Yhtiökokous pidetään torstaina 28.3.2019 Säkylässä.

VUOSIKERTOMUKSEN JULKAISEMINEN

Vuoden 2018 vuosikertomus, joka sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen vuodelta 2018, yritysvastuuraportin sekä erillisen selvityksen Apetit Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan viikolla 10 yhtiön internetsivuilla www.apetit.fi.

TIEDOTUSTILAISUUS JA WEBCAST

Tiedotustilaisuus pidetään tänään klo 10.00 Apetitin toimitiloissa osoitteessa Sörnäistenkatu 1 A, Helsinki. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä Apetitin verkkosivuilla apetit.fi/sijoittajille. Esitysmateriaali ja tallenne tiedotustilaisuudesta ovat saatavilla yhtiön kotisivuilla tilaisuuden jälkeen.

Apetit Oyj

Lisätietoja:

Juha Vanhainen, toimitusjohtaja, puh. 010 402 00

Apetit on kasvisten ykkönen, vahvasti kotimaiseen ruoan alkutuotantoon toimintansa perustava elintarvikeyhtiö. Luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla terveellisiä, maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka -aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Haluamme olla kasvipohjaisten ruokaratkaisujen edelläkävijä. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Apetitin liikevaihto vuonna 2018 oli 283 miljoonaa euroa. Lue meistä lisää osoitteessa apetit.fi.