Apetit Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Apetit Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Apetit Oyj, Pörssitiedote 27.3.2018 klo 15:30

Apetit Oyj:n tänään 27.3.2018 pidetty yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2017 ja myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajille. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,70 euroa osakkeelta. Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan.

OSINGONJAKO

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2017 maksetaan osinkoa 0,70 euroa osaketta kohden. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.3.2018 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinkoa ei makseta yhtiön hallussa oleville omille osakkeille.

OSAKEANTI- JA OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTUSVALTUUTUKSET

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutus käsittää enintään 626 757 osaketta, joista uusia osakkeita voi olla enintään 520 331 kappaletta ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita 106 426 kappaletta.

Valtuutus käsittää oikeuden poiketa osakkeenomistajien etuoikeudesta (suunnattu osakeanti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskaupan ja muiden järjestelyjen rahoittaminen ja toteuttaminen tai osakepohjaisen kannustin- tai palkkiojärjestelmän toteuttaminen.

Uuden osakkeen merkintähinta on vähintään osakkeen nimellisarvo eli kaksi (2) euroa. Oman osakkeen luovutushinta on vähintään sen luovutushetken mukainen käypä arvo, joka määräytyy NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella. Hallituksella on oikeus antaa osakkeita myös muuta kuin rahavastiketta vastaan. Osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamisessa osakkeita voidaan antaa myös vastikkeetta.

Valtuutus on voimassa vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus kumoaa aikaisemman 25.3.2015 annetun osakeantivaltuutuksen ja samana päivänä annetun valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseen.

HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN, HALLINTONEUVOSTON NIMITYSVALIOKUNNAN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN VALINTA SEKÄ PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi vahvistettiin 18 yhtiökokouksen nimeämää jäsentä. Hallintoneuvoston erovuoroisten jäsenten tilalle valittiin seitsemän henkilöä. Harri Eela, Laura Hämäläinen, Aki Kaivola, Jari Nevavuori, Markku Pärssinen ja Johanna Takanen valittiin uudelleen. Uutena jäsenenä hallintoneuvostoon valittiin Juha Hämäläinen.

Hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan yhtiökokouksen nimeämiksi jäseniksi valittiin Jorma Takanen ja Sauli Lähteenmäki.

Yhtiön tilintarkastajiksi vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka valittiin Pasi Karppinen, KHT ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy vastuullisena tilintarkastajana Jari Viljanen, KHT.

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 1 000 euron ja varapuheenjohtajalle 665 euron kuukausipalkkio. Kokouspalkkiona hallintoneuvoston jäsenille ja hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäsenille päätettiin maksaa 300 euroa. Matkakustannukset korvataan Apetit Oyj:n matkustussäännön mukaan. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on luettavissa 10.4.2018 alkaen yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.apetitgroup.fi.

Apetit Oyj

Lisätietoja:
Asmo Ritala, lakimies, Apetit Oyj, puh. 010 402 00

Apetit on kasvisten ykkönen, vahvasti kotimaiseen ruoan alkutuotantoon toimintansa perustava elintarvikeyhtiö. Luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla terveellisiä, maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Haluamme olla kasvipohjaisten ruokaratkaisujen edelläkävijä. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Apetitin liikevaihto vuonna 2017 oli 314 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 560. Lue meistä lisää osoitteessa apetitgroup.fi.

Tilaa