Apetit Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Apetit Oyj:n tänään pidetty yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2015 ja myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajille. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,70 euroa osakkeelta.

OSINGONJAKO

Yhtiökokous päätti, että  vuodelta 2015 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,70 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 12.4.2016 osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 4.4.2016 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinkoa ei makseta yhtiön hallussa oleville omille osakkeille.

MUUTOKSET YHTIÖJÄRJESTYKSEEN 

Yhtiöjärjestyksen 4 § 

Yhtiökokous päätti poistaa yhtiöjärjestyksen sokerijuurikasviljelijäosakkaita koskevan 4 §:n.

Yhtiöjärjestyksen 5 § ja 8 § 

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 5 § ja 8 §  siten, että hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille asetettu 68 vuoden yläikäraja valintahetkellä poistetaan. Lisäksi yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 8 § siten, että hallintoneuvoston jäsenmäärä on 14–18 ja että henkilöstön edustajia hallintoneuvostossa koskevat kappaleet poistetaan. 

Yhtiökokouksen hyväksymä yhtiöjärjestys on luettavissa kokonaisuudessaan yhtiön kotisivulla osoitteessa www.apetitgroup.fi

HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN, HALLINTONEUVOSTON NIMITYSVALIOKUNNAN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN VALINTA SEKÄ PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi vahvistettiin 18 yhtiökokouksen nimeämää jäsentä. Hallintoneuvoston erovuoroisten jäsenten tilalle valittiin kuusi henkilöä. Jussi Hantula, Risto Korpela, Jonas Laxåback ja Timo Ruippo valittiin uudelleen. Uusina jäseninä hallintoneuvostoon valittiin Pekka Perälä ja Veli-Pekka Suni. 

Hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan yhtiökokouksen nimeämiksi jäseniksi valittiin Sauli Lähteenmäki ja Jorma Takanen.

Yhtiön tilintarkastajiksi vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka valittiin KHT Pasi Karppinen sekä tilintarkastusyhteisö PriceWaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jari Viljanen. 

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 1 000 euron ja varapuheenjohtajalle 665 euron kuukausipalkkio. Kokouspalkkiona hallintoneuvoston jäsenille ja hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäsenille päätettiin maksaa 300 euroa. Matkakustannukset korvataan Apetit Oyj:n matkustussäännön mukaan. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on luettavissa 14.4.2016 alkaen yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.apetitgroup.fi.

 

APETIT OYJ

 

Juha Vanhainen
toimitusjohtaja

 

Lisätietoja antaa:
Asmo Ritala, lakimies, Apetit Oyj, puh. 010 402 00

 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.apetitgroup.fi

Tilaa