Apetit Oyj:n yhtiökokouskutsu

Yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25. päivänä maaliskuuta 2015 alkaen klo 14.00 Säkylän Iso-Vimmassa Apetit Oyj:n henkilöstöravintola Myllynkivessä. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.00.

 

A. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaaminen
   
 2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
   
 3. Kokouksen sihteerin valinta
   
 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
   
 5. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
   
 6. Työjärjestys ja puheenvuorojen käyttö
   
 7. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo
   
 8. Vuoden 2014 tilinpäätöksen esittäminen
   
 9. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen
   
 10. Hallintoneuvoston lausunnon esittäminen tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta
   
 11. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
   
 12. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

  Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2014 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,70 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2015 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 8.4.2015.
   
 13. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
   
 14. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja palkkioista päättäminen
   
 15. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen
   
 16. Kahden jäsenen valitseminen hallintoneuvoston nimitysvaliokuntaan
   
 17. Tilintarkastajien lukumäärästä ja palkkioista päättäminen

  Hallitus ehdottaa, että yhtiölle valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa. Lisäksi hallitus ehdottaa, että tilintarkastajille maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
   
 18. Tilintarkastajien valitseminen

  Pörssiyhtiöitä koskevan hallinnointikoodin suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että KHT Pasi Karppinen sekä KHT-yhteisö PriceWaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jari Viljanen valitaan tilintarkastajiksi vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.
   
 19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti)

  Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen ehdotetaan käsittävän enintään 761 757 osaketta, joista uusia osakkeita voi olla enintään 634 479 kappaletta ja yhtiön hallussa yhtiökokouskutsun julkaisuhetkellä olevia omia osakkeita 127 278 kappaletta.

  Valtuutus käsittää oikeuden poiketa osakkeenomistajien etuoikeudesta (suunnattu osakeanti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskaupan ja muiden järjestelyjen rahoittaminen ja toteuttaminen tai osakepohjaisen kannustin- tai palkkiojärjestelmän toteuttaminen.

  Uuden osakkeen merkintähinta on vähintään osakkeen nimellisarvo eli kaksi (2) euroa. Oman osakkeen luovutushinta on vähintään sen luovutushetken mukainen käypä arvo, joka määräytyy NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella. Hallituksella on oikeus antaa osakkeita myös muuta kuin rahavastiketta vastaan. Osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamisessa osakkeita voidaan antaa myös vastikkeetta.


  Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus kumoaa aikaisemman 28.3.2012 annetun osakeantivaltuutuksen ja samana päivänä annetun valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseen.

   
 20. Kokouksen päättäminen

 

B. Yhtiökokousasiakirjat

Hallituksen päätösehdotukset sekä kokouskutsu ovat yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.apetitgroup.fi. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 4.3.2015 alkaen. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa. Yhtiökokouspöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 8.4.2015 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 13.3.2015 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään perjantaina 20.3.2015 klo 16.00 mennessä joko internet-sivuillamme www.apetitgroup.fi/yhtiokokous, kirjallisesti osoitteella: Apetit Oyj, Maija Lipasti, PL 100, 27801 Säkylä, faksilla numeroon  010 402 4023, puhelimitse numeroon 010 402 4044/Maija Lipasti tai sähköpostilla osoitteeseen maija.lipasti@apetit.fi. Kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydämme toimittamaan yllämainittuun osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeen-omistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä 20.3.2015 klo 16.00.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakas-luetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 20.3.2015 klo 10.00 mennessä.

Muut ohjeet ja tiedot

Apetit Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 6 317 576 osaketta ja ääntä.

Yhtiön vuosikertomus julkistetaan viikolla 10 suomeksi ja englannin kielisenä käännöksenä Apetit Oyj:n internet-sivuilla. Painettu vuosikertomus lähetetään henkilöille, jotka tilaavat sen yhtiön internet-sivuilta osoitteesta www.apetitgroup.fi/sijoittajatieto. Painetun vuosikertomuksen postitus alkaa viikolla 12. 

 

Säkylässä, helmikuun 24. päivänä 2015

 

APETIT OYJ
Hallitus

 

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.apetitgroup.fi

Tilaa