Apetit Oyj:n yhtiökokouskutsu

Varsinainen yhtiökokous 26.3.2014 kello 14.00

Yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 26. päivänä maaliskuuta 2014 alkaen klo 14.00 Säkylän Iso-Vimmassa Apetit Oyj:n henkilöstöravintola Myllynkivessä. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.00.


A. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

3. Kokouksen sihteerin valinta

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

6. Työjärjestys ja puheenvuorojen käyttö

7. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

8. Vuoden 2013 tilinpäätöksen esittäminen

9. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

10. Hallintoneuvoston lausunnon esittäminen tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta

11. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

12. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2013 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 1,00 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2014 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 7.4.2014.

13. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

14.  Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja palkkioista päättäminen

15. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

16. Kahden jäsenen valitseminen hallintoneuvoston nimitysvaliokuntaan

17. Tilintarkastajien lukumäärästä ja palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiölle valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa. Lisäksi hallitus ehdottaa, että tilintarkastajille maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

18. Tilintarkastajien valitseminen

Pörssiyhtiöitä koskevan hallinnointikoodin suosituksen mukaisesti hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön nykyinen tilintarkastaja KHT Hannu Pellinen sekä KHT-yhteisö PriceWaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Pasi Karppinen valitaan tilintarkastajiksi vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

19.  Kokouksen päättäminen


B. Yhtiökokousasiakirjat

Hallituksen päätösehdotukset sekä kokouskutsu ovat yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.apetitgroup.fi. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 5.3.2014 alkaen. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa. Yhtiökokouspöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 9.4.2014 alkaen.


C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 14.3.2014 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään perjantaina 21.3.2014 klo 16.00 mennessä joko internet-sivuillamme www.apetitgroup.fi/yhtiokokous, kirjallisesti osoitteella: Apetit Oyj, Maija Lipasti, PL 100, 27801 Säkylä, faksilla numeroon  010 402 4023, puhelimitse numeroon 010 402 4044/Maija Lipasti tai sähköpostilla osoitteeseen maija.lipasti@apetit.fi. Kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydämme toimittamaan yllämainittuun osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeen-omistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeen-omistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä 21.3.2014 klo 16.00.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakas-luetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 21.3.2014 klo 10.00 mennessä.

Muut ohjeet ja tiedot

Apetit Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 6 317 576 osaketta ja ääntä.

Yhtiön vuosikertomus julkistetaan viikolla 10 suomeksi ja englannin kielisenä käännöksenä Apetit Oyj:n internet-sivuilla. Painettu vuosikertomus lähetetään henkilöille, jotka tilaavat sen yhtiön internet-sivuilta osoitteesta www.apetitgroup.fi/sijoittajatieto. Painetun vuosikertomuksen postitus alkaa viikolla 12. 

Säkylässä, maaliskuun 4. päivänä 2014

 

 

APETIT OYJ
 

Hallitus

 

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.apetitgroup.fi

 

Tilaa