HALLITUKSEN EHDOTUKSET LÄNNEN TEHTAAT OY

LÄNNEN TEHTAAT OYJ    PÖRSSITIEDOTE    24.2.2004 KLO 9.00


HALLITUKSEN EHDOTUKSET LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N YHTIÖKOKOUKSELLE


I OSINKO

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2003 maksetaan
osinkoa 0,65 euroa osaketta kohden.


II OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMISVALTUUTUS
    
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan,
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen päättämään
osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä
ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta yhdessä tai useammassa
erässä seuraavin ehdoin:
    
1.Uusmerkinnässä ja/tai vaihtovelkakirjan nojalla tapahtuvassa
 uusmerkinnässä voidaan osakepääomaa korottaa yhteensä enintään 
 1 222 514,00 eurolla tai tätä pienemmällä määrällä, joka vastaa,
 voimassaolevat käyttämättömät valtuutukset huomioiden enintään
 viidesosaa yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen ja hallituksen
 korotuspäätöksen ajankohtana rekisteröidystä yhtiön osakepääomasta ja
 osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä siten, että annetaan
 merkittäväksi enintään 611 257 kappaletta yhtiön 2,00 euron
 nimellisarvoista osaketta.
      
2.Valtuutus käsittää oikeuden poiketa suunnatuilla anneilla
 osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta uusiin
 osakkeisiin ja/tai vaihtovelkakirjoihin edellyttäen, että
 poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, sekä
 oikeuden päättää uusmerkinnästä siten, että osakkeita voidaan merkitä
 apporttiomaisuutta vastaan tai muuten tietyin ehdoin taikka
 käyttämällä kuittausoikeutta.

 Valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yrityskaupan toteuttamiseen,
 muuhun yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen, omistuspohjan
 laajentamiseen tai pääomarakenteen vahvistamiseen liittyvään
 järjestelyyn sekä muihin vastaaviin tarkoituksiin
      
3.Valtuutus käsittää myös oikeuden päättää merkintään
 oikeutetuista, merkintähinnoista ja -ehdoista, vaihtovelkakirjalainan
 ehdoista sekä muista uusmerkintään ja/tai vaihtovelkakirjalainan
 ottamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista. Hallitus ei saa tehdä
 päätöstä merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta yhtiön lähipiiriin
 kuuluvan hyväksi.
      
4.Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä
 lukien.


III OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISVALTUUDET

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan
päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen seuraavin ehdoin:

1. Valtuutuksen kohteena on yhtiölle 5.4.2001 pidetyn yhtiökokouksen
  valtuutuspäätöksen perusteella hankitut 65 000 omaa osaketta.
   
2. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä
  järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Osakkeiden luovutus 
  voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää 
  omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa
  osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita.

3. Osakkeet voidaan luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä
  hallituksen päättämällä tavalla yrityskauppojen tai muiden
  yritysjärjestelyiden yhteydessä tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen,
  jonka hallitus katsoo tarkoituksenmukaiseksi.

  Osakkeiden luovuttaminen voidaan toteuttaa myös Helsingin Pörssin
  järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

4. Osakkeiden luovutushinta on niiden luovutushetken käypä arvo,
  joka määräytyy Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa
  kaupankäynnissä. Osakkeet voidaan luovuttaa myös muuta kuin
  rahavastiketta vastaan.

5. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen
  päätöksestä lukien.

Syyt osakkeiden luovuttamiseksi muussa kuin osakkeenomistajien
omistussuhteessa:

Hallitus voi päättää osakkeiden luovuttamisen yhteydessä
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta osakeyhtiölain
sallimissa rajoissa, mikäli poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy. Osakkeet voidaan lisäksi luovuttaa julkisen
kaupankäynnin välityksellä, jolloin kaikilla on yhtäläinen oikeus
hankkia yhtiön osakkeita.


LÄNNEN TEHTAAT OYJ
Hallitus

Erkki Lepistö
toimitusjohtaja

Lisätietoja: toimitusjohtaja Erkki Lepistö, puh, (02) 8397 4001

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi

Tilaa