HALLITUKSEN EHDOTUKSET LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N YHTIÖKOKOUKSELLE

LÄNNEN TEHTAAT OYJ        PÖRSSITIEDOTE  23.2.2006 KLO 9.00

HALLITUKSEN EHDOTUKSET LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N YHTIÖKOKOUKSELLE


I OSINKO

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2005 maksetaan osinkoa 0,73
euroa osaketta kohden.


II OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMISVALTUUTUS


Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen päättämään osakepääoman
korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä ja/tai
vaihtovelkakirjalainan ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin
ehdoin:

1. Uusmerkinnässä ja/tai vaihtovelkakirjan nojalla tapahtuvassa uusmerkinnässä
  voidaan osakepääomaa korottaa yhteensä enintään 1 263 514,00 eurolla tai tätä
  pienemmällä määrällä, joka vastaa, voimassaolevat käyttämättömät valtuutukset
  huomioiden enintään kymmenesosaa yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen ja
  hallituksen korotuspäätöksen ajankohtana rekisteröidystä yhtiön osakepääomasta
  ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä siten, että annetaan merkittäväksi
  enintään 631 757 kappaletta yhtiön 2,00 euron nimellisarvoista osaketta.

2. Valtuutus käsittää oikeuden poiketa suunnatuilla anneilla osakkeenomistajille
  kuuluvasta merkintäetuoikeudesta uusiin osakkeisiin ja/tai vaihtovelkakirjoihin
  edellyttäen, että poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy,
  sekä oikeuden päättää uusmerkinnästä siten, että osakkeita voidaan merkitä
  apporttiomaisuutta vastaan tai muuten tietyin ehdoin taikka käyttämällä
  kuittausoikeutta.

  Valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yrityskaupan toteuttamiseen, muuhun
  yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen, omistuspohjan laajentamiseen tai
  pääomarakenteen vahvistamiseen liittyvään järjestelyyn sekä muihin vastaaviin
  tarkoituksiin

3. Valtuutus käsittää myös oikeuden päättää merkintään oikeutetuista,
  merkintähinnoista ja -ehdoista, vaihtovelkakirjalainan ehdoista sekä muista
  uusmerkintään ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamiseen liittyvistä ehdoista ja
  seikoista. Hallitus ei saa tehdä päätöstä merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta
  yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi.

4. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.


III OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISVALTUUDET

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön
omien osakkeiden luovuttamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen seuraavin ehdoin:

1. Valtuutuksen kohteena on yhtiölle 5.4.2001 pidetyn yhtiökokouksen
  valtuutuspäätöksen perusteella hankitut 65 000 omaa osaketta.


2. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia
  osakkeita luovutetaan. Osakkeiden luovutus voidaan tehdä yhdessä tai
  useammassa erässä. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta
  muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia
  yhtiön omia osakkeita.


3. Osakkeet voidaan luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä hallituksen
  päättämällä tavalla yrityskauppojen tai muiden yritysjärjestelyiden
  yhteydessä tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen, jonka hallitus katsoo
  tarkoituksenmukaiseksi.


  Osakkeiden luovuttaminen voidaan toteuttaa myös Helsingin Pörssin
  järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.


4. Osakkeiden luovutushinta on niiden luovutushetken käypä arvo, joka määräytyy
  Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet voidaan
  luovuttaa myös muuta kuin rahavastiketta vastaan.


5. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Syyt osakkeiden luovuttamiseksi muussa kuin osakkeenomistajien omistussuhteessa:

Hallitus voi päättää osakkeiden luovuttamisen yhteydessä osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta osakeyhtiölain sallimissa rajoissa, mikäli
poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeet voidaan
lisäksi luovuttaa julkisen kaupankäynnin välityksellä, jolloin kaikilla on
yhtäläinen oikeus hankkia yhtiön osakkeita.


LÄNNEN TEHTAAT OYJ
Hallitus

Lisätietoja: toimitusjohtaja Matti Karppinen, puh. 010 402 00

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi


Tilaa