HALLITUKSEN EHDOTUKSET LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N YHTIÖKOKOUKSELLE

 
LÄNNEN TEHTAAT OYJ      PÖRSSITIEDOTE 24.2.2005 KLO 9.00

HALLITUKSEN EHDOTUKSET LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N YHTIÖKOKOUKSELLE


I OSINKO

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2004 maksetaan
osinkoa 0,65 euroa osaketta kohden.


II OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMISVALTUUTUS
    
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan,
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen päättämään
osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä
ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta yhdessä tai useammassa
erässä seuraavin ehdoin:
    
1.  Uusmerkinnässä ja/tai vaihtovelkakirjan nojalla tapahtuvassa
 uusmerkinnässä voidaan osakepääomaa korottaa yhteensä enintään 1 263
 514,00 eurolla tai tätä pienemmällä määrällä, joka vastaa,
 voimassaolevat käyttämättömät valtuutukset huomioiden enintään
 kymmenesosaa yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen ja hallituksen
 korotuspäätöksen ajankohtana rekisteröidystä yhtiön osakepääomasta ja
 osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä siten, että annetaan
 merkittäväksi enintään 631 757 kappaletta yhtiön 2,00 euron
 nimellisarvoista osaketta.
      
2.  Valtuutus käsittää oikeuden poiketa suunnatuilla anneilla
 osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta uusiin
 osakkeisiin ja/tai vaihtovelkakirjoihin edellyttäen, että
 poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, sekä
 oikeuden päättää uusmerkinnästä siten, että osakkeita voidaan merkitä
 apporttiomaisuutta vastaan tai muuten tietyin ehdoin taikka
 käyttämällä kuittausoikeutta.

 Valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yrityskaupan toteuttamiseen,
 muuhun yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen, omistuspohjan
 laajentamiseen tai pääomarakenteen vahvistamiseen liittyvään
 järjestelyyn sekä muihin vastaaviin tarkoituksiin
      
3.  Valtuutus käsittää myös oikeuden päättää merkintään
 oikeutetuista, merkintähinnoista ja -ehdoista, vaihtovelkakirjalainan
 ehdoista sekä muista uusmerkintään ja/tai vaihtovelkakirjalainan
 ottamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista. Hallitus ei saa tehdä
 päätöstä merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta yhtiön lähipiiriin
 kuuluvan hyväksi.
      
4.  Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä
 lukien.III OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISVALTUUDET

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan
päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen seuraavin ehdoin:

1.  Valtuutuksen kohteena on yhtiölle 5.4.2001 pidetyn yhtiökokouksen
 valtuutuspäätöksen perusteella hankitut 65 000 omaa osaketta.
 
2.  Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä
järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Osakkeiden luovutus voidaan
tehdä yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää omien
osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa
osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita.

3.  Osakkeet voidaan luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä
hallituksen päättämällä tavalla yrityskauppojen tai muiden
yritysjärjestelyiden yhteydessä tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen,
jonka hallitus katsoo tarkoituksenmukaiseksi.

Osakkeiden luovuttaminen voidaan toteuttaa myös Helsingin Pörssin
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

4.  Osakkeiden luovutushinta on niiden luovutushetken käypä arvo,
joka määräytyy Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä. Osakkeet voidaan luovuttaa myös muuta kuin
rahavastiketta vastaan.

5.  Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.

Syyt osakkeiden luovuttamiseksi muussa kuin osakkeenomistajien
omistussuhteessa:

Hallitus voi päättää osakkeiden luovuttamisen yhteydessä
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta osakeyhtiölain
sallimissa rajoissa, mikäli poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy. Osakkeet voidaan lisäksi luovuttaa julkisen
kaupankäynnin välityksellä, jolloin kaikilla on yhtäläinen oikeus
hankkia yhtiön osakkeita.


IV YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön yhtiöjärjestyksen 2, 5, 6,
7, 9, 10 ja 11 §:n muuttamista seuraavasti:

Nykyinen 2 §
   Toimiala
   Yhtiön toimialana on elintarvike-, rehu- ja metalliteollisuuden
   sekä taimiteknologia-liiketoiminnan harjoittaminen ja muu niihin
   liittyvä toiminta Suomessa ja ulkomailla joko suoraan tai tytär-
   ja osakkuusyhtiöitä käyttäen. Yhtiö voi omistaa ja hallita
   kiinteistöjä sekä osakkeita ja muita arvopapereita sekä käydä
   niillä kauppaa.

Ehdotettu uusi 2 §
   Toimiala
   Yhtiön toimialana on elintarvike-, rehu- ja
   taimiteknologialiiketoiminnan harjoittaminen ja muu niihin liittyvä
   toiminta Suomessa ja ulkomailla joko suoraan tai tytär- ja
   osakkuusyhtiöitä käyttäen. Yhtiö voi omistaa ja hallita
   kiinteistöjä sekä osakkeita ja muita arvopapereita sekä käydä
   niillä kauppaa.
  
Nykyinen 5 §
   Hallitus
   Hallitukseen kuuluu hallintoneuvoston päätöksen mukaisesti
   vähintään neljä ja enintään seitsemän jäsentä, joista yksi on
   yhtiön toimitusjohtaja. Valituksi tullessaan hallituksen jäsen ei
   saa olla täyttänyt 65 vuotta.
   
   Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan
   varsinaisen yhtiökokouksen jälkeisen ensimmäisen
   hallintoneuvoston kokouksen päättyessä.

   Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai
   varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on
   paikalla.
  
Ehdotettu uusi 5 §
   Hallitus
   Hallitukseen kuuluu hallintoneuvoston päätöksen mukaisesti
   vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsentä. Valituksi
   tullessaan hallituksen jäsen ei saa olla täyttänyt 65 vuotta.
   
   Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan
   varsinaisen yhtiökokouksen jälkeisen ensimmäisen
   hallintoneuvoston kokouksen päättyessä.
   
   Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai
   varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on
   paikalla.
   
Nykyinen 6 §
   Toimitusjohtaja
   Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallintoneuvosto.

   Yhtiöllä voi olla yksi tai useampia toimitusjohtajan sijaisia,
   jotka hallitus nimittää.
   
Ehdotettu uusi 6 §
   Toimitusjohtaja
   Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.
   
   Yhtiöllä voi olla yksi tai useampia toimitusjohtajan sijaisia,
   jotka hallitus nimittää.
   
Nykyinen 7 §
   Toiminimen kirjoitusoikeus
   Yhtiön toiminimen kirjoittaa kaksi hallituksen jäsentä yhdessä,
   tai hallituksen valtuuttama prokuristi yhdessä hallituksen
   jäsenen tai toisen prokuristin kanssa.
   
Ehdotettu uusi 7 §
   Toiminimen kirjoitusoikeus
   Yhtiön toiminimen kirjoittaa kaksi hallituksen jäsentä yhdessä ja
   toimitusjohtaja tai hallituksen valtuuttama prokuristi yhdessä
   hallituksen jäsenen tai toisen prokuristin kanssa.
   
Nykyinen 9 §
   Hallintoneuvoston tehtävät
   Hallintoneuvosto valvoo hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa
   yhtiön hallintoa.
   
   Lisäksi hallintoneuvosto:

   1.  päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä, valitsee hallituksen
     jäsenet sekä määrää hallituksen jäsenten palkkiot ja muut mahdolliset
     korvaukset,
   2.  valitsee hallituksen jäsenistä hallituksen puheenjohtajan ja
     varapuheenjohtajan,
   3.  valitsee toimitusjohtajan ja määrää tämän palkkaedut,
   4.  päättää yhtiön liiketoiminnan olennaisista muutoksista,
   5.  antaa lausunnon tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta,
   6.  kutsuu yhtiökokouksen koolle ja valmistelee yhtiökokouksessa
     käsiteltävät asiat.

Ehdotettu uusi 9 §
   Hallintoneuvoston tehtävät
   Hallintoneuvosto valvoo hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa
   yhtiön hallintoa.
   
   Lisäksi hallintoneuvosto:
   
   1.  päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä, valitsee hallituksen
      jäsenet sekä määrää hallituksen jäsenten palkkiot ja muut mahdolliset
      korvaukset,
   2.  valitsee hallituksen jäsenistä hallituksen puheenjohtajan ja
      varapuheenjohtajan,
   3.  valvoo hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa,
   4.  antaa lausunnon tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta.

Nykyinen 10 §
   Yhtiökokouskutsu
   Yhtiökokouskutsu on julkaistava aikaisintaan kaksi kuukautta
   ennen kokousta ja viimeistään 17 päivää ennen yhtiökokousta ja
   viikkoa ennen viimeistä ilmoittautumispäivää vähintään kahdessa
   hallintoneuvoston määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä.
   
   Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajien on
   ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään hallintoneuvoston
   kokouskutsussa määräämänä ajankohtana, joka voi olla aikaisintaan
   kymmenen päivää ennen kokousta.
   
Ehdotettu uusi 10 §
   Yhtiökokouskutsu
   Yhtiökokouskutsu on julkaistava aikaisintaan kaksi kuukautta
   ennen kokousta ja viimeistään 17 päivää ennen yhtiökokousta ja
   viikkoa ennen viimeistä ilmoittautumispäivää vähintään kahdessa
   hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä.
   
   Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajien on
   ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään hallituksen kokouskutsussa
   määräämänä ajankohtana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen
   päivää ennen kokousta.
   
Nykyinen 11 §
   Yhtiökokous
   Varsinainen yhtiökokous pidetään hallintoneuvoston määräämänä
   ajankohtana vuosittain viimeistään toukokuussa.

   Varsinaisessa yhtiökokouksessa

   esitetään
   1.  tilinpäätös,
   2.  tilintarkastuskertomus,
   3.  hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja
   tilintarkastuskertomuksesta;
   
   päätetään
   4.  tuloslaskelman ja taseen sekä myös konsernituloslaskelman ja
     konsernitaseen vahvistamisesta,
   5.  toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen tai konsernitaseen
     mukainen voitto tai tappio antaa aihetta,
   6.  vastuuvapaudesta hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja
     toimitusjohtajalle,
   7.  hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja palkkiosta,
   8.  tilintarkastajien lukumäärästä ja palkkiosta,
   
   valitaan
   9.  hallintoneuvoston jäsenet
   10. tilintarkastajat,
   
   käsitellään
   11. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

   Yhtiökokouksessa kukaan osakkeenomistaja ei ole oikeutettu
   äänestämään enemmällä kuin yhdellä kymmenesosalla kokouksessa
   edustetusta äänimäärästä.
  
Ehdotettu uusi 11 §
   Yhtiökokous
   Varsinainen yhtiökokous pidetään hallituksen määräämänä
   ajankohtana vuosittain viimeistään toukokuussa.
   
   Varsinaisessa yhtiökokouksessa
   
   esitetään
   1.  tilinpäätös,
   2.  tilintarkastuskertomus,
   3.  hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja
     tilintarkastuskertomuksesta;

   päätetään
   4.  tuloslaskelman ja taseen sekä myös konsernituloslaskelman ja
     konsernitaseen vahvistamisesta,
   5.  toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen tai konsernitaseen
     mukainen voitto tai tappio antaa aihetta,
   6.  vastuuvapaudesta hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja
     toimitusjohtajalle,
   7.  hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja palkkiosta,
   8.  tilintarkastajien lukumäärästä ja palkkiosta,

   valitaan
   9.  hallintoneuvoston jäsenet,
   10. tilintarkastajat,

   käsitellään
   11. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

   Yhtiökokouksessa kukaan osakkeenomistaja ei ole oikeutettu
   äänestämään enemmällä kuin yhdellä kymmenesosalla kokouksessa
   edustetusta äänimäärästä.
  

LÄNNEN TEHTAAT OYJ
Hallitus

Erkki Lepistö
toimitusjohtaja

Lisätietoja: toimitusjohtaja Erkki Lepistö, puh. 010 402 4002

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fiTilaa