KUTSU LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

Lännen Tehtaat Oyj      Pörssi-ilmoitus    3.3.2006

KUTSU LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

Yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään
keskiviikkona 29. päivänä maaliskuuta 2006 alkaen klo 14.00 Säkylän Iso-Vimmassa
Lännen Tehtaat Oyj:n henkilöstöravintola Myllynkivessä.

Kokouksessa käsitellään:

1. Yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

2. Hallituksen ehdotusta, jonka mukaan yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään
  osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä ja/tai
  vaihtovelkakirjalainan ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä.
  Uusmerkinnässä ja/tai vaihtovelkakirjan nojalla tapahtuvassa uusmerkinnässä
  voidaan osakepääomaa korottaa yhteensä enintään 1 263 514,00 eurolla tai tätä
  pienemmällä määrällä siten, että annetaan merkittäväksi enintään 631 757 yhtiön
  2,00 euron nimellisarvoista osaketta. Valtuutus käsittää myös oikeuden poiketa
  suunnatuilla anneilla osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta,
  päättää merkintähinnoista ja -ehdoista sekä muista uusmerkintään liittyvistä
  ehdoista ja seikoista. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen
  päätöksestä lukien.

3. Hallituksen ehdotusta, jonka mukaan yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään
  yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta osakkeenomistajien
  merkintäetuoikeudesta poiketen. Valtuutuksen kohteena on yhtiölle 5.4.2001
  pidetyn yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen perusteella hankitut 65 000 omaa
  osaketta. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä
  järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Osakkeet voidaan luovuttaa yhdessä
  tai useammassa erässä hallituksen päättämällä tavalla yrityskauppojen tai
  muiden yritysjärjestelyjen yhteydessä tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen,
  jonka hallitus näkee tarkoituksenmukaiseksi. Osakkeiden luovuttaminen voidaan
  toteuttaa myös Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.
  Osakkeiden luovutushinta on niiden luovutushetken käypä arvo, joka määräytyy
  Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet voidaan
  luovuttaa myös muuta kuin rahavastiketta vastaan. Hallitus ei saa tehdä
  päätöstä merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta yhtiön lähipiiriin kuuluvan
  hyväksi. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä
  lukien.

Osingonmaksu
Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2005 maksetaan
osinkoa 0,73 euroa osaketta kohden. Osinko maksetaan osakkaalle, joka
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 3.4.2006 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
ylläpitämään yhtiön omistajaluetteloon. Osingonmaksupäiväksi ehdotetaan
10.4.2006.

Osallistuminen yhtiökokoukseen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 17.3.2006 on
merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön
osakasluetteloon.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on myös osakkeenomistajalla, joka on ennen
20.5.1995 merkitty yhtiön osakerekisteriin. Tällöin osakkeenomistajan on
esitettävä yhtiökokouksessa osakekirjansa tai muu selvitys siitä, ettei
osakkeiden omistusoikeutta ole siirretty arvo-osuustilille.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava
yhtiölle viimeistään 27.3.2006 klo 16.00 joko kirjallisesti osoitteeseen Lännen
Tehtaat Oyj, PL 100, 27801 Säkylä, faksitse numeroon 010 402 4022, puhelimitse
numeroon 010 402 4002/Arja Antikainen tai sähköpostitse osoitteeseen
arja.antikainen@lannen.fi. Kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydämme toimittamaan yllämainittuun
osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Tilinpäätösasiakirjat sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat
nähtävillä viikon ajan ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa, Lännen Tehtaat
Oyj, Maakunnantie 4, 27820 Säkylä. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään
osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää.

Säkylässä, helmikuun 20. päivänä 2006


LÄNNEN TEHTAAT OYJ
Hallitus

Jakelu:
Helsingin Pörssi
www.lannen.fi

Tilaa