KUTSU LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

LÄNNEN TEHTAAT OYJ        PÖRSSI-ILMOITUS    11.3.2005

KUTSU LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

Lännen Tehtaat Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään torstaina 31. päivänä maaliskuuta 2005 alkaen klo 14.00 Säkylän Iso-
Vimmassa Lännen Tehtaat Oyj:n henkilöstöravintolassa.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi
  kuuluvat asiat.

2. Hallituksen ehdotusta, jonka mukaan yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään
  osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä  ja/tai
  vaihtovelkakirjalainan  ottamisesta  yhdessä  tai  useammassa  erässä.
  Uusmerkinnässä ja/tai vaihtovelkakirjan nojalla tapahtuvassa uusmerkinnässä
  voidaan osakepääomaa korottaa yhteensä enintään 1.263.514,00 eurolla tai tätä
  pienemmällä määrällä siten, että annetaan merkittäväksi enintään 631 757
  kappaletta yhtiön 2,00 euron nimellisarvoista osaketta. Valtuutus käsittää myös
  oikeuden  poiketa  suunnatuilla  anneilla  osakkeenomistajille  kuuluvasta
  merkintäetuoikeudesta, päättää merkintähinnoista ja -ehdoista sekä muista
  uusmerkintään liittyvistä ehdoista ja seikoista. Valtuutus on voimassa yhden
  vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien

3. Hallituksen ehdotusta, jonka mukaan yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään
  yhtiön   omien   osakkeiden   luovuttamisesta    osakkeenomistajien
  merkintäetuoikeudesta poiketen. Valtuutuksen kohteena on yhtiölle 5.4.2001
  pidetyn yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen perusteella hankitut 65.000 omaa
  osaketta. Hallitus  valtuutetaan  päättämään  siitä,  kenelle  ja  missä
  järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Osakkeet voidaan luovuttaa yhdessä
  tai useammassa erässä hallituksen päättämällä tavalla yrityskauppojen tai
  muiden yritysjärjestelyjen yhteydessä tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen,
  jonka hallitus näkee tarkoituksenmukaiseksi. Osakkeiden luovuttaminen voidaan
  toteuttaa myös Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.
  Osakkeiden luovutushinta on niiden luovutushetken käypä arvo, joka määräytyy
  Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet voidaan
  luovuttaa myös muuta kuin rahavastiketta vastaan. Hallitus ei saa tehdä
  päätöstä merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta yhtiön lähipiiriin  kuuluvan
  hyväksi. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä
  lukien.


4. Hallituksen ehdotusta yhtiön yhtiöjärjestyksen 2, 5, 6, 7, 9, 10 ja 11 §:n
  muuttamisesta seuraavasti:

  Nykyinen 2 §
  Toimiala
  Yhtiön toimialana on elintarvike-,  rehu-  ja  metalliteollisuuden  sekä
  taimiteknologia-liiketoiminnan harjoittaminen ja muu niihin liittyvä toiminta
  Suomessa ja ulkomailla joko suoraan tai tytär- ja osakkuusyhtiöitä käyttäen.
  Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä osakkeita ja muita arvopapereita
  sekä käydä niillä kauppaa.

  Ehdotettu uusi 2 §
  Toimiala
  Yhtiön toimialana on elintarvike-, rehu- ja taimiteknologialiiketoiminnan
  harjoittaminen ja muu niihin liittyvä toiminta Suomessa ja ulkomailla joko
  suoraan tai tytär- ja osakkuusyhtiöitä käyttäen. Yhtiö voi omistaa ja hallita
  kiinteistöjä sekä osakkeita ja muita arvopapereita sekä käydä niillä kauppaa.

  Nykyinen 5 §
  Hallitus
  Hallitukseen kuuluu hallintoneuvoston päätöksen mukaisesti vähintään neljä ja
  enintään seitsemän jäsentä, joista yksi on yhtiön toimitusjohtaja. Valituksi
  tullessaan hallituksen jäsen ei saa olla täyttänyt 65 vuotta.
  Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen
  yhtiökokouksen jälkeisen ensimmäisen hallintoneuvoston kokouksen päättyessä.
  Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja  ja
  vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla.

  Ehdotettu uusi 5 §
  Hallitus
  Hallitukseen kuuluu hallintoneuvoston päätöksen mukaisesti vähintään viisi ja
  enintään seitsemän jäsentä. Valituksi tullessaan hallituksen jäsen ei saa olla
  täyttänyt 65 vuotta.
  Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen
  yhtiökokouksen jälkeisen ensimmäisen hallintoneuvoston kokouksen päättyessä.
  Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja  ja
  vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla.

  Nykyinen 6 §
  Toimitusjohtaja
  Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallintoneuvosto.
  Yhtiöllä voi olla yksi tai useampia toimitusjohtajan sijaisia, jotka hallitus
  nimittää.

  Ehdotettu uusi 6 §
  Toimitusjohtaja
  Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.
  Yhtiöllä voi olla yksi tai useampia toimitusjohtajan sijaisia, jotka hallitus
  nimittää.

  Nykyinen 7 §
  Toiminimen kirjoitusoikeus
  Yhtiön toiminimen kirjoittaa kaksi hallituksen jäsentä yhdessä, tai hallituksen
  valtuuttama prokuristi yhdessä hallituksen jäsenen tai toisen prokuristin
  kanssa.

  Ehdotettu uusi 7 §
  Toiminimen kirjoitusoikeus
  Yhtiön  toiminimen  kirjoittaa  kaksi  hallituksen  jäsentä  yhdessä  ja
  toimitusjohtaja tai hallituksen valtuuttama prokuristi yhdessä hallituksen
  jäsenen tai toisen prokuristin kanssa.

  Nykyinen 9 §
  Hallintoneuvoston tehtävät
  Hallintoneuvosto valvoo hallituksen ja toimitusjohtajan  hoitamaa  yhtiön
  hallintoa.

  Lisäksi hallintoneuvosto:
  1. päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä, valitsee hallituksen jäsenet sekä
   määrää hallituksen jäsenten palkkiot ja muut mahdolliset korvaukset,
  2.  valitsee  hallituksen  jäsenistä  hallituksen  puheenjohtajan  ja
   varapuheenjohtajan,
  3. valitsee toimitusjohtajan ja määrää tämän palkkaedut,
  4. päättää yhtiön liiketoiminnan olennaisista muutoksista,
  5. antaa lausunnon tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta,
  6. kutsuu yhtiökokouksen koolle ja valmistelee yhtiökokouksessa käsiteltävät
   asiat.

  Ehdotettu uusi 9 §
  Hallintoneuvoston tehtävät
  Hallintoneuvosto valvoo hallituksen ja toimitusjohtajan  hoitamaa  yhtiön
  hallintoa.

  Lisäksi hallintoneuvosto:
  1. päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä, valitsee hallituksen jäsenet sekä
   määrää hallituksen jäsenten palkkiot ja muut mahdolliset korvaukset,
  2.  valitsee  hallituksen  jäsenistä  hallituksen  puheenjohtajan  ja
   varapuheenjohtajan,
  3. antaa lausunnon tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta.

  Nykyinen 10 §
  Yhtiökokouskutsu
  Yhtiökokouskutsu on julkaistava aikaisintaan kaksi kuukautta ennen kokousta ja
  viimeistään 17 päivää ennen yhtiökokousta ja  viikkoa  ennen  viimeistä
  ilmoittautumispäivää  vähintään  kahdessa  hallintoneuvoston  määräämässä
  valtakunnallisessa sanomalehdessä.
  Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajien on  ilmoittauduttava
  yhtiölle viimeistään hallintoneuvoston kokouskutsussa määräämänä ajankohtana,
  joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

  Ehdotettu uusi 10 §
  Yhtiökokouskutsu
  Yhtiökokouskutsu on julkaistava aikaisintaan kaksi kuukautta ennen kokousta ja
  viimeistään 17 päivää ennen yhtiökokousta ja  viikkoa  ennen  viimeistä
  ilmoittautumispäivää   vähintään   kahdessa   hallituksen   määräämässä
  valtakunnallisessa sanomalehdessä.
  Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajien on ilmoittauduttava
  yhtiölle viimeistään hallituksen kokouskutsussa määräämänä ajankohtana, joka
  voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

  Nykyinen 11 §
  Yhtiökokous
  Varsinainen yhtiökokous pidetään hallintoneuvoston määräämänä  ajankohtana
  vuosittain viimeistään toukokuussa.

  Varsinaisessa yhtiökokouksessa
  esitetään
  1. tilinpäätös,
  2. tilintarkastuskertomus,
  3. hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta;
  päätetään
  4. tuloslaskelman ja taseen sekä myös konsernituloslaskelman ja konsernitaseen
    vahvistamisesta,
  5. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen tai konsernitaseen mukainen voitto
   tai tappio antaa aihetta,
  6.  vastuuvapaudesta  hallituksen  ja  hallintoneuvoston  jäsenille  ja
   toimitusjohtajalle,
  7. hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja palkkiosta,
  8. tilintarkastajien lukumäärästä ja palkkiosta,
  valitaan
  9. hallintoneuvoston jäsenet
 10. tilintarkastajat,
  käsitellään
 11. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

  Yhtiökokouksessa kukaan osakkeenomistaja ei  ole  oikeutettu  äänestämään
  enemmällä kuin yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

  Ehdotettu uusi 11 §
  Yhtiökokous
  Varsinainen yhtiökokous pidetään hallituksen määräämänä ajankohtana vuosittain
  viimeistään toukokuussa.

  Varsinaisessa yhtiökokouksessa
  esitetään
  1. tilinpäätös,
  2. tilintarkastuskertomus,
  3. hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta;
  päätetään
  4. tuloslaskelman ja taseen sekä myös konsernituloslaskelman ja konsernitaseen
   vahvistamisesta,
  5. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen tai konsernitaseen mukainen voitto
   tai tappio antaa aihetta,
  6.  vastuuvapaudesta  hallituksen  ja  hallintoneuvoston  jäsenille  ja
   toimitusjohtajalle,
  7. hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja palkkiosta,
  8. tilintarkastajien lukumäärästä ja palkkiosta,
  valitaan
  9. hallintoneuvoston jäsenet,
 10. tilintarkastajat,
  käsitellään
 11. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

  Yhtiökokouksessa kukaan osakkeenomistaja ei  ole  oikeutettu  äänestämään
  enemmällä kuin yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

Osingonmaksu
Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2004 maksetaan
osinkoa 0,65 euroa osaketta  kohden.  Osinko  maksetaan  osakkaalle,  joka
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 5.4.2005 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
ylläpitämään  yhtiön  omistajaluetteloon.  Osingonmaksupäiväksi  ehdotetaan
12.4.2005.

Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 21.3.2005 on
merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön
osakasluetteloon.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on myös osakkeenomistajalla, joka on ennen
20.5.1995 merkitty yhtiön  osakerekisteriin.  Tällöin  osakkeenomistajan  on
esitettävä yhtiökokouksessa osakekirjansa tai  muu  selvitys  siitä,  ettei
osakkeiden omistusoikeutta ole siirretty arvo-osuustilille.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava
yhtiölle viimeistään 29.3.2005 klo 16.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteella:
Lännen Tehtaat Oyj, PL 100, 27801 Säkylä, faksitse numeroon 010 402 4022,
puhelimitse numeroon 010 402 4002/Arja Antikainen tai sähköpostilla osoitteeseen
arja.antikainen@lannen.fi. Kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. Mahdolliset  valtakirjat  pyydämme  toimittamaan  yllämainittuun
osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Asiakirjat
Tilinpäätösasiakirjat sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat  ovat
nähtävillä viikon ajan ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa, Lännen Tehtaat
Oyj, Maakunnantie 4, 27820 Säkylä.  Jäljennökset  asiakirjoista  lähetetään
osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää.

Säkylässä, maaliskuun 8. päivänä 2005

LÄNNEN TEHTAAT OYJ
Hallintoneuvosto

Jakelu
Helsingin Pörssi
www.lannen.fi

Tilaa