LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKO

LÄNNEN TEHTAAT OYJ      PÖRSSITIEDOTE 24.3.2004 klo 15.45

LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Lännen Tehtaat Oyj:n tänään pidetty yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille sekä päätti,
että osinkoa jaetaan 0,65 euroa osakkeelta.


YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELLYT ASIAT

TILINPÄÄTÖS
Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tuloslaskelmat ja taseet
per 31.12.2003, myönsi vastuuvapauden hallituksen ja hallintoneuvoston
jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2003.

Yhtiökokous päätti, että tilikauden voitosta jaetaan osinkona 0,65
euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 29.3.2004 ja
osingonmaksupäivä 5.4.2004.

HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN VALINTA
Hallintoneuvoston erovuoroiset jäsenet Antti Bärlund, Heikki
Halkilahti, Jussi Hantula, Börje Helenelund, Tom Liljeström, Samu
Pere, Esa Ruohola ja Mikko Soro valittiin uudelleen.

KHT Kauko Lehtonen ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy
vastuullisena tilintarkastajana KHT Hannu Pellinen valittiin edelleen
yhtiön tilintarkastajiksi.

OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMINEN
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman
korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai päättämään vaihtovelkakirjalainan
ottamisesta yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksen päätöksestä lukien
yhdessä tai useammassa erässä. Uusmerkinnässä ja/tai
vaihtovelkakirjalainan nojalla tapahtuvassa uusmerkinnässä voidaan
osakepääomaa korottaa yhteensä enintään 1.222.514,00 eurolla siten,
että annetaan merkittäväksi enintään 611.257 kappaletta yhtiön 2,00
euron nimellisarvoista osaketta.

Hallitus valtuutettiin poikkeamaan osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta uusiin osakkeisiin ja/tai vaihtovelkakirjoihin
edellyttäen, että poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy. Valtuutus käsittää myös oikeuden päättää
merkintöjen hinnoista, merkintään oikeutetuista, merkintäehdoista sekä
vaihtovelkakirjalainan ehdoista sekä muista uusmerkintään ja/tai
vaihtovelkakirjalainan ottamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista.

OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMINEN
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
luovuttamisesta. Valtuutuksen kohteena on yhtiölle 5.4.2001 pidetyn
yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen perusteella hankitut 65.000 omaa
osaketta. Hallitus valtuutettiin päättämään siitä, kenelle ja missä
järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Osakkeiden luovutus voidaan
tehdä yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää omien
osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa
osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita.
         
Osakkeet voidaan luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä hallituksen
päättämällä tavalla yrityskauppojen tai muiden yritysjärjestelyjen
yhteydessä tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen, jonka hallitus näkee
tarkoituksenmukaiseksi. Osakkeiden luovutus voidaan toteuttaa myös
Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.
         
Osakkeet luovutetaan niiden luovutushetken käypään arvoon, joka
määräytyy Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.
Osakkeet voidaan luovuttaa myös muuta kuin rahavastiketta vastaan.
Valtuus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä
lukien.

LÄNNEN TEHTAAT OYJ

Erkki Lepistö
toimitusjohtaja

Lisätietoja: toimitusjohtaja Erkki Lepistö, puh. (02) 8397 4001.

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi

Tilaa