LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKO

                                   
 
LÄNNEN TEHTAAT OYJ      PÖRSSITIEDOTE 3.4.2003 klo 16.45LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Lännen Tehtaat Oyj:n tänään pidetty yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille sekä päätti,
että osinkoa jaetaan 0,30 euroa osakkeelta.


YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELLYT ASIAT

TILINPÄÄTÖS
Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tuloslaskelmat ja taseet
per 31.12.2002, myönsi vastuuvapauden hallituksen ja hallintoneuvoston
jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2002.

Yhtiökokous päätti, että tilikauden voitosta jaetaan osinkona 0,30
euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 8.4.2002 ja
osingonmaksupäivä 15.4.2002.

HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN VALINTA
Hallintoneuvoston erovuoroiset jäsenet Matti Eskola, Pasi Jaakkola ja
Jouni Kaitila valittiin uudelleen. Uusina jäseninä hallintoneuvostoon
valittiin Ilkka Markkula ja Markku Länninki. Lisäksi yhtiön henkilöstö
on valinnut henkilöstön edustuksesta yrityksen hallinnossa annetun
lain 4 §:n mukaisina hallintoneuvoston jäseninä Aila Koivuniemen,
varajäsenenään Marja-Liisa Marttila, Paula Paasosen varajäsenenään
Timo Kaila, Esa Paganuksen varajäsenenään Harri Ollonqvist sekä Pekka
Sihvosen varajäsenenään Marja Rusi.

KHT Kauko Lehtonen ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy
vastuullisena tilintarkastajana KHT Hannu Pellinen valittiin edelleen
yhtiön tilintarkastajiksi.

OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMINEN
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
luovuttamisesta. Valtuutuksen kohteena on yhtiölle 5.4.2001 pidetyn
yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen perusteella hankitut 65.000 omaa
osaketta. Hallitus valtuutettiin päättämään siitä, kenelle ja missä
järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Osakkeiden luovutus voidaan
tehdä yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää omien
osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa
osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita.
         
Osakkeet voidaan luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä hallituksen
päättämällä tavalla yrityskauppojen tai muiden yritysjärjestelyjen
yhteydessä tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen, jonka hallitus näkee
tarkoituksenmukaiseksi. Osakkeiden luovutus voidaan toteuttaa myös
Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.
         
Osakkeet luovutetaan niiden luovutushetken käypään arvoon, joka
määräytyy Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.
Osakkeet voidaan luovuttaa myös muuta kuin rahavastiketta vastaan.
Valtuus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä
lukien.

LÄNNEN TEHTAAT OYJ

Erkki Lepistö
toimitusjohtaja

Lisätietoja: toimitusjohtaja Erkki Lepistö, puh. (02) 8397 4001.

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi

Tilaa