LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

LÄNNEN TEHTAAT OYJ                PÖRSSITIEDOTE 31.3.2005 klo 17.40

LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Lännen Tehtaat Oyj:n tänään pidetty yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen, myönsi
vastuuvapauden tilivelvollisille sekä päätti, että osinkoa jaetaan 0,65 euroa
osakkeelta.

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELLYT ASIAT

TILINPÄÄTÖS
Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tuloslaskelmat ja taseet per
31.12.2004, myönsi vastuuvapauden hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä
toimitusjohtajalle tilikaudelta 2004.

Yhtiökokous päätti, että tilikauden voitosta jaetaan osinkona 0,65 euroa
osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 5.4.2005 ja osingonmaksupäivä
12.4.2005.

HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN VALINTA
Hallintoneuvoston erovuoroiset jäsenet Hannu Lamminen, Juha Nevavuori ja Helena
Walldén valittiin uudelleen.Uusina jäseninä hallintoneuvostoon valittiin Marja-
Liisa Mikola-Luoto, Jarmo Mäntyharju, Tuomo Raininko ja Mauno Ylinen.

KHT Hannu Pellinen ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy vastuullisena
tilintarkastajana KHT Jari Henttula valittiin yhtiön tilintarkastajiksi.

OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMINEN
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta
uusmerkinnällä ja/tai päättämään vaihtovelkakirjalainan ottamisesta yhden vuoden
kuluessa yhtiökokouksen päätöksestä lukien yhdessä tai useammassa erässä.
Uusmerkinnässä ja/tai vaihtovelkakirjalainan nojalla tapahtuvassa uusmerkinnässä
voidaan osakepääomaa korottaa yhteensä enintään 1.263.514,00 eurolla siten, että
annetaan merkittäväksi enintään 631.757 kappaletta yhtiön 2,00 euron
nimellisarvoista osaketta.

Hallitus valtuutettiin poikkeamaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
uusiin osakkeisiin ja/tai vaihtovelkakirjoihin edellyttäen, että poikkeamiseen on
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus käsittää myös oikeuden
päättää merkintöjen hinnoista, merkintään oikeutetuista, merkintäehdoista sekä
vaihtovelkakirjalainan ehdoista sekä muista uusmerkintään ja/tai
vaihtovelkakirjalainan ottamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista.

OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMINEN
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
luovuttamisesta. Valtuutuksen kohteena on yhtiölle 5.4.2001 pidetyn
yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen perusteella hankitut 65.000 omaa osaketta.
Hallitus valtuutettiin päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia
osakkeita luovutetaan. Osakkeiden luovutus voidaan tehdä yhdessä tai useammassa
erässä. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä
suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita.

Osakkeet voidaan luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä hallituksen päättämällä
tavalla yrityskauppojen tai muiden yritysjärjestelyjen yhteydessä tai muuhun
vastaavaan tarkoitukseen, jonka hallitus näkee tarkoituksenmukaiseksi. Osakkeiden
luovutus voidaan toteuttaa myös Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä.

Osakkeet luovutetaan niiden luovutushetken käypään arvoon, joka määräytyy
Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet voidaan
luovuttaa myös muuta kuin rahavastiketta vastaan. Valtuus on voimassa yhden
vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN
Hallituksen ehdotukset yhtiöjärjestyksen 2, 5, 6, 9, 10 ja 11 pykälien
muuttamiseksi hyväksyttiin esitetyn mukaisesti. Toiminimen kirjoitusoikeutta
koskeva 7 pykälä hyväksyttiin seuraavassa muodossa: Yhtiön toiminimen kirjoittaa
kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai toimitusjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen
kanssa. Hallituksen valtuuttama prokuristi kirjoittaa toiminimen yhdessä
hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan tai toisen prokuristin kanssa.

Muutosehdotus on kokonaisuudessaan julkistettu 23.2.2005 antamallamme
pörssitiedotteella.

LÄNNEN TEHTAAT OYJ

Erkki Lepistö
toimitusjohtaja

Lisätietoja: toimitusjohtaja Erkki Lepistö, puh. 010 402 4001

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi

Tilaa