Lännen Tehtaiden IFRS-standardien mukaiset vertailutiedot ja täsmäytyslaskelmat 2004

Lännen Tehtaat Oyj       Pörssitiedote    27.4.2005 klo 9.30

Lännen Tehtaiden IFRS-standardien mukaiset vertailutiedot JA TÄSMÄYTYSLASKELMAT
vuodelta 2004

Lännen Tehtaat siirtyy IRFS-standardien (International Financial Reporting
Standards) mukaiseen tilinpäätösraportointiin vuonna 2005. Ensimmäinen IFRS:n
kirjaamis- ja arvostusperiaatteiden mukaan laadittu osavuosikatsaus laaditaan
31.3.2005 päättyneeltä vuosineljännekseltä ja julkaistaan 3.5. Ensimmäinen IFRS-
tilinpäätös laaditaan 31.12.2005 päättyvältä tilikaudelta.

Tässä tiedotteessa esitetään vuosineljänneksittäin IFRS-standardeihin
siirtymisestä aiheutuneet olennaiset vaikutukset vuoden 2004 taloudelliseen
informaatioon, joka alun perin on raportoitu Suomessa noteeratuille yhtiöille
asetettujen säännösten (Finnish Accounting Standards, FAS) mukaan. FAS:n mukaiset
laskentaperiaatteet on esitetty Lännen Tehtaiden vuoden 2004 vuosikertomuksesta.

IFRS mukainen taloudellinen informaatio vuodelta 2004 on laadittu huhtikuussa
2005 voimassa olleiden säännösten mukaisesti ja siksi yhteenvedossa esitettyä
IFRS-perusteista taloudellista informaatiota voidaan joutua oikaisemaan ennen sen
sisällyttämistä vertailukauden tietoina konsernin ensimmäiseen, 31.12.2005
päättyvältä tilikaudelta laadittavaan IFRS tilinpäätökseen. Tämä johtuu IFRS-
normistossa meneillään olevista muutoksista, jotka voivat vaikuttaa
tilinpäätökseen niissä yhtiöissä, jotka soveltavat IFRS-standardeja vuodesta 2005
lähtien.

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden osalta laatimisperiaatteeksi on valittu
hankintamenomalli. Johdannaissopimusten osalta vertailutiedot on esitetty IAS
32:n ja IAS 39:n kirjaamis- ja arvostusperiaatteiden mukaisesti, jolloin
johdannaissopimukset on merkitty taseeseen käypiin arvoihin. Suojauslaskentaa ei
ole sovellettu vuonna 2004, joten arvonmuutokset on kirjattu tulosvaikutteisesti.
Liiketoimintojen yhdistämisten osalta on sovellettu IFRS-tilinpäätöksen
ensilaatijalle sallittua poikkeusta olla soveltamatta IFRS 3:a takautuvasti
aiempiin liiketoimintojen yhdistämisiin. IFRS-säännösten mukaisesti
vähemmistöosuus esitetään omalla rivillään osana omaa pääomaa.

Konsernista vuoden 2004 kolmannella osavuosijaksolla irtautunut Machinium-ryhmä
raportoidaan standardin IFRS 5 mukaisesti lopetettuina toimintoina. Konsernista
irtautuneet Machinium-ryhmän liiketoiminnot muodostivat konserniin kuuluessaan
segmenttitasoista liiketoiminta-aluetta edustaneen ryhmän. Jatkuvina toimintoina,
joista lopetetut toiminnot on edellä kuvatulla tavalla eroteltu, esitetään
konsernin muu taloudellinen toiminta.

Tässä tiedotteessa esitettyjä tietoja ei ole tilintarkastettu.

Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt luvut on esitetty miljoonina euroina, ellei
erikseen ole toisin mainittu.


IFRS-STANDARDIEN AIHEUTTAMAT MERKITTÄVIMMÄT MUUTOKSET LASKENTAPERIAATTEISIIN JA
VUODEN 2004 RAPORTOITUIHIN LUKUIHIN

Numerointi viittaa tuloslaskelman, tunnuslukujen, segmenttitietojen sekä taseen
jäljempänä esitettyihin eroavaisuuksiin.

1) LIIKEARVOJEN KIRJANPITOKÄSITTELY
IFRS 3-standardin mukaan liikearvoja ei enää poisteta suunnitelman mukaisina
poistoina, vaan niiden mahdollisia arvonalentumisia arvioidaan standardin IAS 36
mukaisesti vuosittain tehtävillä arvonalentumistesteillä. Arvonalentumistesti
tehdään myös aina silloin, kun esiintyy viitteitä siitä, että rahavirtaa
tuottavan yksikön, jolle liikearvoa on kohdistettu, arvo saattaa olla alentunut.
Avaavan IFRS-taseen 1.1.2004 osalta on tehty IAS 36:n mukaiset
arvonalentumistestit kaikille konsernitaseeseen merkityille liikearvoille.
Arvonalentumistestien mukaan tulevien rahavirtojen nykyarvo ylitti testauksen
piiriin kuuluvien omaisuuserien kirjanpitoarvon. Liikearvopoistojen
peruuttaminen parantaa vuoden 2004 IFRS:n mukaista liiketulosta 3,2 milj. euroa
verrattuna FAS:n mukaiseen liiketulokseen.

Konsernin avaavaan IFRS-taseeseen 1.1.2004 sisältyy liikearvoja yhteensä 17,6
miljoonaa euroa. Rehuliiketoimintaan liikearvoista on kohdistettu 16,6 milj.
euroa, elintarvikeliiketoimintaan 0,6 milj. euroa ja lopetettuihin toimintoihin
0,5 milj. euroa.

2) SEGMENTTIRAPORTOINTI
Lännen Tehtaiden ensisijainen segmenttiraportointimuoto on liiketoiminta-alueiden
mukainen. Määriteltyjä liiketoimintasegmenttejä on neljä: Elintarvike, Rehu,
Viljakauppa ja Muut toiminnot. Muihin toimintoihin sisältyvät Lännen Plant
Systems, Harviala Oy ja konsernihallinto. Konserniin heinäkuuhun 2004 asti
kuulunut Machinium-liiketoimintaryhmä on esitetty lopetettuina toimintoina.
Vuonna 2004 FAS:n mukaisesti raportoitu informaatio on tässä tiedotteessa
ryhmitelty uudelleen IFRS-segmenttijaon mukaisesti.

Lännen Tehtaiden toissijainen segmenttiraportointimuoto on markkina-alueiden
mukainen. Markkina-alueet on määritelty IAS 14 kriteerien mukaisesti kolmeen
segmenttiin: Suomi, muut EU-maat ja muut maat.

3) OMAT OSAKKEET
Emoyhtiön omia osakkeita ei IFRS-taseessa esitetä varoissa eikä omassa pääomassa.

4) OSAVUOSIJAKSOJEN TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS
IFRS:n mukaiseen raportointiin siirryttäessä tuloksen ajallinen kertyminen
tilikauden sisällä muuttuu. IFRS:n mukaan laskettu tulos syntyy pääosin
viimeisellä vuosineljänneksellä, jolloin satokauden raaka-aineet jalostetaan
valmiste- ja puolivalmistevarastoiksi. Myytävien tuotteiden aiempaa
korkeammat varastohinnat pienentävät myyntikatetta kolmen
ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Muutos koskee konsernin
omaa elintarvikeliiketoimintaa ja osin myös rehuliiketoimintaa sekä erityisesti
elintarvikeliiketoimintaan kuuluvaa osakkuusyhtiö Sucrosta.

Vaikutus tuloksen kertymiseen osavuosijaksojen aikana selviää kohdassa 12
esitetystä IFRS- ja FAS-tulosten täsmäytyslaskelmasta, riveiltä "IAS 2 Vaihto-
omaisuus" ja "IAS 28 Osakkuusyhtiösijoitukset".

5) VARAUKSET
IFRS:n mukaisessa taseessa varaukset on jaettu pitkäaikaiseen ja lyhytaikaiseen
osuuteen. Vastaava jaottelu on tämän tiedotteen tasekaavoissa tehty myös FAS-
lukujen osalta.

6) OSAKKUUSYHTIÖTULOSOSUUKSIEN ESITTÄMINEN
IFRS:n mukaiseen tuloslaskelmakaavaan siirryttäessä osakkuusyhtiötulososuuksien
esittämiskohta tuloslaskelmassa muuttuu Lännen Tehtaiden osalta. Aikaisemmin
tulososuudet esitettiin ennen liiketulosta, IFRS:n mukaisissa tuloslaskelmissa
liiketuloksen jälkeen.

Tässä tiedotteessa tuloslaskelmakaavat on esitetty IFRS:n mukaisesti. FAS:n
mukaisten tuloslaskelmien osalta osakkuusyhtiötulososuudet on kuitenkin
ryhmitelty aiemman käytännön mukaisesti ennen liiketulosta. Tämän vuoksi
tuloslaskelmiin on lisätty rivi "Osuus osakkuusyritysten tuloksesta, FAS". IAS
1:n mukaan "Osuus osakkuusyritysten tuloksesta, IFRS" on esitetty liiketuloksen
jälkeen.

Osakkuusyhtiötulososuuksien esittämistapaerosta johtuen myös taulukko, jossa
esitetään segmenttien tulokset, on ryhmitelty poikkeavalla tavalla verrattuna
vuoden 2004 osavuosikatsauksiin ja vuositilinpäätökseen.

7) RAHOITUSLEASINGSOPIMUKSET
Vuokrasopimukset on jaoteltu IAS 17 mukaan rahoitusleasingsopimuksiin ja muihin
vuokrasopimuksiin. IFRS-oikaisuna rahoitusleasingsopimuksin hankitut hyödykkeet
on merkitty taseeseen varoiksi ja rahoitusleasingvelka velaksi. Tuloslaskelman
osalta FAS-kirjanpidossa liiketoiminnan kuluihin kirjatut vuokramenot on
peruutettu. Taseeseen merkityistä hyödykkeistä on kirjattu suunnitelman mukaiset
poistot ja leasingvelasta aiheutunut korkomeno liiketoiminnan kuluksi.

8) LASKENNALLISET VEROVELAT JA -SAAMISET
Laskennalliset verosaamiset ja -velat esitetään IAS 1-standardin mukaisesti
pitkäaikaisissa erissä.

Veronalaisista IFRS-oikaisuista on kirjattu IAS 12:n perusteella laskennalliset
verot. Siirtymätaseessa 1.1.2004 on IFRS-oikaisuista johtuvia laskennallisia
verovelkoja 6,8 milj. euroa (FAS: 4,4 milj. euroa) ja laskennallisia verosaamisia
2,4 miljoonaa euroa (FAS: 0,4 milj. euroa). Vuoden 2004 toisella
vuosineljänneksellä tapahtuneen Apetit Kalan hankinnan yhteydessä kirjattiin
kauppahinnan omaisuuserille kohdistamisen yhteydessä 0,7 milj. euroa
laskennallista verovelkaa.

9) MYYTÄVISSÄ OLEVAT SIJOITUKSET
Myytävissä olevat sijoitukset on arvostettu 1.1.2004 IAS 39 perussäännön
mukaisesti käypiin arvoihin 2,7 milj. euroa. FAS-normistoa noudatettaessa ne on
arvostettu hankintamenoon 1,4 milj. euroa. Arvostuserosta syntynyt voitto
vähennettynä laskennallisella verovelalla sisältyy käyvän arvon rahastoon.

10) ETUUSPOHJAISET ELÄKEJÄRJESTELYT
Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä johtuen avaavaan IFRS-taseeseen on merkitty
0,7 milj. euron suuruinen velka, jota ei ole kirjattu aiempaa
tilinpäätösnormistoa noudatettaessa. Tästä IFRS-normien mukaan kirjatusta velasta
tuloutuu kertaluonteisesti 0,6 milj. euroa vuoden 2004 viimeisellä
vuosineljänneksellä TEL-järjestelmään tehtyjen muutosten takia. Vuoden 2004
lopussa kyseistä velkaa on taseessa 0,1 milj. euroa.

11) LIIKETOIMINTOJEN YHDISTÄMISET
Lännen Tehtaat Oyj hankki tilikauden 2004 aikana enemmistön, 50,9 %, Apetit Kala
Oy:n (ent. Kuopion Kalatukku Oy) osakekannasta. Apetit Kala Oy harjoittaa
kalanjalostuksen ja tukkukaupan lisäksi kalan vähittäiskauppaa.

Yrityskauppa toteutettiin osakevaihtona siten, että myyjälle suunnattiin
merkittäväksi kauppahintana 195.000 kappaletta Lännen Tehtaat Oyj:n uusia
osakkeita. Osakkeiden arvo osakevaihdossa oli 2,3 milj. euroa. Merkintä tapahtui
10.6.2004, jossa yhteydessä hankittujen osakkeiden omistusoikeus siirtyi Lännen
Tehtaille. Konsernitilinpäätökseen Apetit Kala Oy on yhdistelty 30.6.2004 alkaen.


FAS-laskennassa hankintamenolaskelman mukainen konserniaktiiva, 1,2 milj. euroa,
kohdistettiin rakennuksiin. Alla olevassa taulukossa on esitetty hankintamenon
IFRS 3-standardin mukainen kohdistaminen omaisuuserille käypiin arvoihin. Käyvän
arvon määrittämisperusteita olivat kiinteistöjen osalta ulkopuoliset arviot tai
alle vuoden omistettujen kiinteistöjen osalta hankintameno. Koneet ja laitteet
arvostettiin käypään arvoon, joka perustuu saaduilla avustuksilla oikaistuun
kirjanpitoarvoon. Vaihto-omaisuus arvostettiin myyntihintaan, oikaistuna
myynnistä aiheutuvilla kustannuksilla.

                     Yhdistämisessä     Kirjanpitoarvot
                     kirjatut käyvät    ennen
yhdistämistä
                     arvot

Aineettomat hyödykkeet          0,1         0,1
Aineelliset hyödykkeet          8,6         6,1
Vaihto-omaisuus             2,0         1,6
Myyntisaamiset              2,6         2,6
Muut saamiset              0,2         0,2
Rahavarat                1,5         1,5
Varat yhteensä             15,0         12,1

Laskennalliset verovelat         0,7         0,0
Korolliset velat             3,2         3,2
Muut velat                6,2         6,2
Velat yhteensä             10,1         9,4

Nettovarat                4,9
Hankitun osuuden mukainen
osuus nettovaroista           2,5
Hankintameno               2,7
Liikearvo                0,2

12) VAIHTO-OMAISUUS
IFRS-standardien mukaiseen vaihto-omaisuuteen sisältyy valmistuksen ja hankinnan
kiinteitä menoja, kun taas aiempaa tilinpäätösnormistoa (FAS) noudatettaessa ko.
menoja ei ole luettu mukaan vaihto-omaisuuden hankintamenoon.


Seuraavassa taulukossa on yhteenveto IFRS-standardeihin siirtymisen vaikutuksesta
vuoden 2004 tulokseen osavuosijaksoittain.

                Q1    Q1-Q2   Q1-Q3   Q1-Q4
                2004   2004   2004    2004

Osavuosijakson tulos, FAS    0,0   -1,9    1,1     6,0
+ vähemmistön osuus
(IAS 1, esittämistapaero)   -0,6   -0,5    0,4     0,2
IFRS 3 Liikearvopoistojen
peruutus            0,8    1,6    2,4     3,2
IAS 2 Vaihto-omaisuus          -0,7   -1,7    -1,1    -0,3
IAS 12 Laskennalliset verosaam.     -0,1   -0,2    -0,2    -0,5
IAS 12 Laskennalliset verovelat      0,1    0,1    -0,1    -0,2
IAS 17 Rahoitusleasing     0,0    0,0    1,0     1,0
IAS 19 Eläkevelka        0,0    0,0    0,0     0,6
IAS 28 Osakkuusyhtiösijoitukset     -0,6   -1,0    -1,4    0,3
IAS 38 Aineettomat hyödykkeet  0,0    0,0    0,0     0,0
IAS 39 Johdannaiset       0,3    1,0    0,4     0,2
Osavuosijakson tulos, IFRS   -0,9   -2,7    2,5    10,5

Alla olevassa taulukossa on täsmäytyslaskelma, jossa esitetään FAS:n mukainen oma
pääoma ja IFRS-standardien mukainen oma pääoma osavuosijaksojen lopussa sekä
erikseen IFRS-standardeihin siirtymispäivältä 1.1.2004.


           1.1.   31.3.   30.6.   30.9.  31.12.

Oma pääoma, FAS        95,1   91,5   91,9    93,1   97,5
+ vähemmistöosuus (IAS 1,
esittämistapaero)        4,9    3,9    5,4     4,6   1,6
IFRS 3   Liikearvot      0,0    0,8    1,8     2,6
 3,4
IAS 1   Pääomalaina     -1,7   -1,7   -1,7     0,0   0,0
IAS 2   Vaihto-omaisuus   3,4    2,7    2,2     2,7   3,5
IAS 12   Laskennalliset
     verosaamiset     2,0    2,0    1,8     1,8    1,6
IAS 12   Laskennalliset
     verovelat      -2,4   -2,3   -3,0    -3,3   -3,4
IAS 16   Aineelliset
     hyödykkeet      -0,4   -0,7    0,4     0,4    0,4
IAS 17   Rahoitusleasing   -1,4   -1,6   -1,6     0,0   0,0
IAS 19   Eläkevelka          -0,7   -0,7    -0,7    -0,7
-0,1
IAS 28   Osakkuusyhtiö-
     sijoitukset      1,9    1,3    0,9     0,5    2,2
IAS 32   Omat osakkeet    -0,8   -0,8   -0,8    -0,8   -0,8
IAS 39   Pörssinoteeratut
     osakkeet       1,3    1,1    1,3     1,4    1,4
IAS 39   Johdannaiset    -0,7   -0,5    0,2    -0,4   -0,5
Oma pääoma, IFRS        99,9   95,0   98,0    102,0   106,8


OMAN PÄÄOMAN TÄSMÄYTYSLASKELMA 1.1.2004 (IFRS-STANDARDEIHIN SIIRTYMISPÄIVÄ)

                1.1.2004 1.1.2004 IFRS-standardeihin
           IFRS   FAS    siirtymisen
                          vaikutus
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet (7)   85,3    65,6   19,7
Liikearvo (1)          17,6    17,6   0,0
Muut aineettomat
hyödykkeet            3,5    4,0   -0,5
Osuudet osakkuus-
yrityksissä (6)         22,3    20,4   1,9
Myytävissä olevat
sijoitukset (9)         2,7    1,4   1,3
Omat osakkeet (3)        0,0    0,8   -0,8
Laskennalliset verosaamiset (8) 2,4    0,4   2,0
                133,9    110,3   23,6

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus (12)      83,7    80,2   3,5
Saamiset            46,7    46,2   0,5
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat    1,0    1,0   0,0
Rahavarat            12,1    12,1   0,0
                143,4   139,5   4,0

Varat yhteensä         277,2   249,7   27,5

Pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiset rahoitusvelat (7) 66,8    43,9   22,9
Laskennalliset verovelat (8)   6,8    4,4   2,4
Pitkäaikaiset varaukset (5)   1,0    1,0   0,0
                74,6    49,3   25,3
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat     73,2    71,3   1,9
Lyhytaikaiset rahoitusvelat   28,5    28,1   0,4
Lyhytaikaiset varaukset (5)   1,0    1,0   0,0
                102,7   100,4   2,3

Velat yhteensä         177,3   149,7   27,6

Varojen ja velkojen erotus   99,9   100,0   -0,1

Osakepääoma           12,2    12,2   0,0
Ylikurssirahasto        21,4    21,4   0,0
Omat osakkeet (3)        0,0    0,8   -0,8
Käyvän arvon rahasto
ja muut rahastot         8,2    7,3   0,9
Muuntoerot           -0,5    -0,5   0,0
Kertyneet voittovarat      54,3    52,1   2,1
Pääomalainat           0,0    1,7   -1,7
Oma pääoma, FAS, yhteensä    95,7    95,1   0,6

Vähemmistöosuus         4,3    4,9   -0,6

Oma pääoma, IFRS, yhteensä   99,9   100,0   -0,1

Omavaraisuusaste %       36,8 %   40,0 %
Oma pääoma / osake       16,33   15,35IFRS VERTAILUTIEDOT Q1 2004

KONSERNIN TULOSLASKELMA - JATKUVAT JA LOPETETUT TOIMINNOT YHTEENSÄ

                     IFRS   FAS     ERO
                     Q1    Q1
                     2004   2004

Liikevaihto               123,9   123,9    0,0
Liiketoiminnan muut tuotot         1,6    0,7    0,9
Liiketoiminnan kulut          -122,5  -121,6   -0,9
Poistot                  -2,2   -2,9    0,7
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta, FAS (6)                 0,5
Liiketulos (6)               0,8    0,5    0,3
Rahoitustuotot ja -kulut         -1,2   -0,8   -0,4
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta, IFRS (6)           -0,2
Tulos ennen veroja            -0,6   -0,3   -0,3
Tuloverot                 -0,3   -0,3    0,0
Tilikauden tulos             -0,9   -0,6   -0,3

Jakautuminen
   Emoyhtiön omistajille        -0,3    0,0   -0,3
   Vähemmistölle            -0,5   -0,6    0,1

Tulos/osake, euroa            -0,05   0,00   -0,05
Tulos/osake, laimennettu, euroa      -0,05    0,00  -0,05


KONSERNIN TULOSLASKELMA - JATKUVAT TOIMINNOT

                     IFRS    FAS    ERO
                     Q1     Q1
                     2004    2004

Liikevaihto               103,2   103,2   0,0
Liiketoiminnan muut tuotot         1,5    0,6   0,9
Liiketoiminnan kulut           -100,5   -99,5   -1,0
Poistot                  -1,9    -2,6   0,7
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta, FAS (6)                  0,5
Liiketulos (6)               2,3    2,1   0,2
Rahoitustuotot ja -kulut         -0,9    -0,5   -0,4
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta, IFRS (6)           -0,2
Tulos ennen veroja             1,2    1,5   -0,3
Tuloverot                 -0,3    -0,3   0,0
Tilikauden tulos              0,9    1,2   -0,3

Jakautuminen
   Emoyhtiön omistajille         0,8    1,1   -0,3
   Vähemmistölle             0,1    0,1   0,0

Tulos/osake, euroa             0,12    0,30  -0,18
Tulos/osake, laimennettu, euroa      0,12    0,30  -0,18


KONSERNIN TULOSLASKELMA - LOPETETUT TOIMINNOT

                     IFRS   FAS    ERO
                     Q1    Q1
                     2004   2004

Liikevaihto                20,7   20,7    0,0
Liiketoiminnan muut tuotot         0,1    0,1    0,0
Liiketoiminnan kulut           -22,0   -22,1    0,1
Poistot                  -0,3   -0,3    0,0
Liiketulos (6)              -1,5   -1,6    0,1
Rahoitustuotot ja -kulut         -0,3   -0,3    0,0
Tulos ennen veroja            -1,8   -1,8    0,0
Tuloverot                 0,0    0,0    0,0
Tilikauden tulos             -1,8   -1,8    0,0

Jakautuminen
   Emoyhtiön omistajille        -1,1   -1,1    0,0
   Vähemmistölle            -0,7   -0,7    0,0


KONSERNIN TASE
                     IFRS   FAS     ERO
                       2004. 31.3.2004
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet (7)        84,1   64,8    19,3
Liikearvo (1)               17,6   16,8    0,8
Muut aineettomat hyödykkeet        3,6    4,0    -0,4
Osuudet osakkuusyrityksissä (6)      22,2   20,9    1,3
Myytävissä olevat sijoitukset (9)     2,6    1,4    1,2
Omat osakkeet (3)             0,0    0,8    -0,8
Laskennalliset verosaamiset (8)      2,4    0,5    1,9
                     132,5   109,2    23,3

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus (12)           76,0   73,3    2,7
Saamiset                 43,1   42,8    0,3
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat         0,5    0,5    0,0
Rahavarat                 17,6   17,6    0,0
                     137,2   134,2    3,0

Varat yhteensä              269,7   243,4    26,3

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille
kuuluva oma pääoma            91,7    91,5    0,2
Vähemmistön osuus             3,3    3,9    -0,6
Oma pääoma yhteensä           95,0    95,3    -0,4

Pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiset rahoitusvelat (7)     66,4    44,0   22,4
Laskennalliset verovelat (8)       6,7    4,3    2,4
Pitkäaikaiset varaukset (5)        1,0    1,0    0,0
                     74,1    49,3    24,8
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat          68,3   66,7    1,5
Lyhytaikaiset rahoitusvelat (7)      31,3   30,9    0,4
Lyhytaikaiset varaukset (5)        1,0    1,0    0,0
                     96,6   94,7    1,9

Oma pääoma ja velat yhteensä       269,7   243,4    26,3

Omavaraisuusaste %            35,3 %  38,4 %   -3,1 %
Oma pääoma / osake            15,68   14,82   0,86


LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN (2)
                     IFRS   FAS     ERO
                     Q1 2004  Q1 2004

Elintarvikeliiketoiminta         25,1   25,1    0,0
Rehuliiketoiminta             47,1   47,1    0,0
Viljakauppaliiketoiminta         29,6   29,6    0,0
Muut toiminnot               1,3    1,3    0,0
Lopetetut liiketoiminnot         20,7   20,7    0,0
Yhteensä                 123,9   123,9    0,0


LIIKETULOS TOIMIALOITTAIN (2)
                     IFRS    FAS    ERO
                     Q1     Q1
                     2004    2004

Elintarvikeliiketoiminta          0,1    0,7   -0,6
Rehuliiketoiminta             2,2    1,2    1,0
Viljakauppaliiketoiminta          1,0    0,7    0,3
Muut toiminnot              -0,9   -1,1    0,2
Lopetetut toiminnot            -1,6   -1,6    0,0
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta (FAS)                   0,5
Yhteensä                  0,8    0,5    0,3


LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN (2) - ASIAKKAAN SIJAINNIN MUKAAN

                     IFRS   FAS    ERO
                     Q1 2004  Q1 2004

Suomi                   85,8   85,8   0,0
Muut EU-maat               20,8   20,8   0,0
Muut maat                 17,3   17,3   0,0
Yhteensä                 123,9   123,9   0,0IFRS VERTAILUTIEDOT Q2 2004

KONSERNIN TULOSLASKELMA - JATKUVAT JA LOPETETUT TOIMINNOT YHTEENSÄ

           IFRS   FAS   ERO    IFRS    FAS   ERO
           Q1-Q2   Q1-Q2        Q2     Q2
           2004   2004        2004    2004

Liikevaihto      254,3   254,3   0,0    130,5   130,5   0,0
Liiketoiminnan muut
tuotot         3,7    2,6   1,1     2,1    1,9   0,2
Liiketoiminnan
kulut        -254,3  -252,6  -1,7   -131,8   -131,0  -0,8
Poistot        -4,4   -5,8   1,4    -2,2    -2,9   0,7
Osuus osakkuus-
yritysten
tuloksesta, FAS (6)        1,0              0,5
Liiketulos (6)     -0,6   -0,6   0,9    -1,5    -1,0  -0,5
Rahoitustuotot
ja -kulut       -0,7   -0,6  -0,1     0,5    0,1   0,4
Osuus osakkuus-
yritysten
 tuloksesta, IFRS (6)       0,0              0,1

Tulos ennen veroja   -1,4   -1,2  -0,2    -0,8    -0,9   0,1
Tuloverot       -1,3   -1,2  -0,1    -1,0    -0,8  -0,2
Tilikauden tulos    -2,7   -2,4  -0,3    -1,8    -1,7  -0,1

Jakautuminen
   Emoyhtiön
   omistajille    -2,2   -1,9  -0,3    -1,9    -1,9   0,0
   Vähemmistölle   -0,5   -0,5   0,0    0,1     0,1   0,0

Tulos/osake, euroa   -0,37   -0,31  -0,06   -0,32    -0,31  -0,01
Tulos/osake,
laimennettu, euroa   -0,37   -0,31  -0,06   -0,32    -0,31  -0,01


KONSERNIN TULOSLASKELMA - JATKUVAT TOIMINNOT

           IFRS   FAS   ERO    IFRS    FAS    ERO
           Q1-Q2   Q1-Q2       Q2     Q2
           2004   2004        2004    2004

Liikevaihto      205,4   205,4   0,0   102,1   102,1   0,0
Liiketoiminnan muut
tuotot         2,5    1,4   1,1    1,0    0,8   0,2
Liiketoiminnan kulut -199,2  -197,6  -1,6   -98,6   -98,0   -0,6
Poistot        -3,8   -5,3   1,5    -1,9    -2,7   0,8
Osuus osakkuus-
yritysten
tuloksesta, FAS (6)        1,0              0,5

Liiketulos (6)     4,9    4,8   0,1    2,5    2,9   -0,4

Rahoitustuotot
ja -kulut       -0,3   -0,2  -0,1    0,8    0,3   0,5
Osuus osakkuus-
yritysten
tuloksesta, IFRS (6)       0,0              0,0


Tulos ennen veroja   4,6    4,6   0,0    3,3    3,1   0,2

Tuloverot       -1,3   -1,2  -0,1    -1,0    -0,8   -0,2

Tilikauden tulos    3,3    3,4  -0,1    2,3    2,3   0,0

Jakautuminen
   Emoyhtiön
   omistajille    3,0    3,2  -0,2    2,2    2,1   0,1
   Vähemmistölle   0,3    0,2   0,1    0,2    0,1   0,1

Tulos/osake, euroa   0,49   0,65  -0,16    0,37    0,32   0,05
Tulos/osake,
laimennettu, euroa   0,49   0,65  -0,16    0,37    0,32   0,05


KONSERNIN TULOSLASKELMA - LOPETETUT TOIMINNOT

           IFRS   FAS    ERO   IFRS    FAS    ERO
           Q1-Q2   Q1-Q2        Q2     Q2
           2004   2004        2004    2004

Liikevaihto      49,0   49,0   0,0    28,3    28,3   0,0
Liiketoiminnan muut
tuotot         1,2    1,2   0,0    1,1    1,1   0,0
Liiketoiminnan kulut -55,1   -55,0   -0,1   -33,2   -33,0   -0,2
Poistot        -0,6   -0,5   -0,1    -0,3    -0,2   -0,1
Liiketulos (6)    -5,6   -5,4   -0,2    -4,0    -3,9   -0,1
Rahoitustuotot
ja -kulut       -0,4   -0,4   0,0    -0,2    -0,2   0,0

Tulos ennen veroja  -6,0   -5,8   -0,2    -4,2    -4,0   -0,2

Tuloverot       0,0    0,0   0,0    0,0    0,0   0,0

Tilikauden tulos   -6,0   -5,8   -0,2    -4,2    -4,0   -0,2

Jakautuminen
   Emoyhtiön
   omistajille   -5,2   -5,1   -0,1    -4,1    -4,0   -0,1
   Vähemmistölle  -0,8   -0,7   -0,1    -0,1    0,0   -0,1


KONSERNIN TASE
                IFRS   FAS    ERO
                30.6.2004 30.6.2004

VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet (7)   91,6   71,4   20,2
Liikearvo (1)          17,7   16,0    1,7
Muut aineettomat hyödykkeet   3,6    3,6    0,0
Osuudet osakkuusyrityksissä (6) 22,3   21,4    0,9
Pitkäaikaiset saamiset      0,4    0,4    0,0
Myytävissä olevat
sijoitukset (9)         2,7    1,4    1,3
Omat osakkeet (3)        0,0    0,8   -0,8
Laskennalliset verosaamiset (8) 2,6    0,9    1,7
                140,9   115,9   25,0
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus (12)      60,0   57,8    2,2
Saamiset            48,7   48,1    0,6
Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat    0,5    0,5    0,0
Rahavarat            12,4   12,4    0,0
                121,6   118,8    2,8

Varat yhteensä         262,6   234,8   27,8

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille
kuuluva oma pääoma       92,1   91,9    0,2
Vähemmistön osuus        5,8    5,4    0,4
Oma pääoma yhteensä       98,0   97,3    0,7

Pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiset rahoitusvelat (7) 64,1   41,5   22,6
Laskennalliset verovelat (8)   7,5    4,5    3,0
Pitkäaikaiset varaukset (5)   1,0    1,0    0,0
                72,6   47,0   25,6

Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat     61,0   59,9    1,1
Lyhytaikaiset rahoitusvelat (7) 26,0   25,7    0,3
Lyhytaikaiset varaukset (5)   4,9    4,9    0,0
                91,9   90,5    1,4

Oma pääoma ja velat yhteensä  262,6   234,8   27,8

Omavaraisuusaste %       37,3 %   40,6 %   -3,3 %
Oma pääoma / osake       15,67   14,30   1,37


LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN (2)

           IFRS   FAS    ERO    IFRS    FAS    ERO
           Q1-Q2   Q1-Q2        Q2     Q2
          2004    2004        2004   2004

Elintarvikeliike-
toiminta       54,3   54,3   0,0    29,4    29,4   0,0
Rehuliiketoiminta   93,1   93,1   0,0    46,0    46,0   0,0
Viljakauppa-
liiketoiminta     53,1   53,1   0,0    23,4    23,4   0,0
Muut toiminnot     4,9    4,9   0,0     3,3    3,3   0,0
Lopetetut
liiketoiminnot    48,9   48,9   0,0    28,3    28,3   0,0
Yhteensä       254,3   254,3   0,0    130,4   130,4   0,0


LIIKETULOS TOIMIALOITTAIN (2)

           IFRS   FAS    ERO   IFRS    FAS    ERO
           Q1-Q2   Q1-Q2        Q2     Q2
                          2004    2004
Elintarvike-
liiketoiminta     0,4    1,6   -1,2    0,3    0,8   -0,5
Rehu-
liiketoiminta     4,4    2,8    1,7    2,2    1,5    0,6
Viljakauppa-
liiketoiminta     1,4    1,3    0,1    0,4    0,5   -0,1
Muut toiminnot    -1,3   -1,8    0,5   -0,4    -0,6    0,3
Lopetetut
liiketoiminnot    -5,6   -5,4   -0,2   -4,0    -3,9   -0,1
Osuus osakkuus-
yhtiöiden
tuloksesta (FAS)        1,0              0,5
Yhteensä       -0,7   -0,6   -0,1   -1,5    -1,0   -0,5


LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN (2) - ASIAKKAAN SIJAINNIN MUKAAN


           IFRS   FAS    ERO    IFRS    FAS    ERO
           Q1-Q2   Q1-Q2        Q2     Q2
           2004   2004        2004    2004

Suomi        184,0   184,0   0,0    98,2    98,2   0,0
Muut EU-maat     45,3   45,3   0,0    24,5    24,5   0,0
Muut maat       25,0   25,0   0,0     7,7    7,7   0,0
Yhteensä       254,3   254,3   0,0    130,4   130,4   0,0IFRS VERTAILUTIEDOT Q3 2004

KONSERNIN TULOSLASKELMA - JATKUVAT JA LOPETETUT TOIMINNOT YHTEENSÄ

           IFRS   FAS    ERO    IFRS    FAS   ERO
           Q1-Q3   Q1-Q3        Q3     Q3
           2004   2004        2004    2004

Liikevaihto      361,4   361,4   0,0    107,0    107,0  0,0
Liiketoiminnan
muut tuotot       3,8    2,9   0,9     0,1     0,4  -0,3
Liiketoiminnan
kulut        -353,8  -353,7  -0,1    -99,5   -101,1  1,6
Poistot        -6,6   -8,7   2,1    -2,2    -2,9  0,7
Osuus osakkuus-
yritysten
tuloksesta, FAS (6)        1,7               0,7
Liiketulos (6)     4,8    3,5   0,9     5,4     4,1  1,3
Rahoitustuotot
ja -kulut       -1,4   -1,1  -0,3    -0,6    -0,5  -0,1
Osuus osakkuus-
yritysten
tuloksesta, IFRS (6)  0,3              0,3

Tulos ennen veroja   3,7    2,4   1,3     5,1     3,6  1,5

Tuloverot       -1,2   -0,9  -0,3     0,1     0,3  -0,2

Tilikauden tulos    2,5    1,5   1,0     5,2     3,9  1,3

Jakautuminen
   Emoyhtiön
   omistajille    2,0    1,1   0,9     4,2     3,0  1,2
   Vähemmistölle   0,5    0,4   0,1     1,0     0,9  0,1

Tulos/osake, euroa   0,32   0,17  0,15    0,69    0,48  0,21
Tulos/osake,
laimennettu, euroa   0,32   0,17  0,15    0,69    0,48  0,21


KONSERNIN TULOSLASKELMA - JATKUVAT TOIMINNOT

           IFRS   FAS    ERO   IFRS    FAS    ERO
           Q1-Q3   Q1-Q3        Q3     Q3
           2004   2004        2004    2004

Liikevaihto      312,5   312,5   0,0    107,0   107,0   0,0
Liiketoiminnan
muut tuotot       2,6    1,7   0,9     0,1    0,4  -0,3
Liiketoiminnan kulut -301,0  -299,9  -1,1   -101,7   -102,3   0,6
Poistot        -6,0   -8,2   2,2    -2,2    -2,9   0,7
Osuus osakkuus-
yritysten
tuloksesta, FAS (6)        1,7              0,7
Liiketulos (6)     8,1    7,7   0,4     3,2    2,9   0,3
Rahoitustuotot ja
-kulut         -1,0   -0,7  -0,3    -0,6    -0,5  -0,1
Osuus osakkuus-
yritysten
tuloksesta, IFRS (6)  0,3              0,3

Tulos ennen veroja   7,4    7,0   0,4     2,9    2,4   0,5

Tuloverot       -1,2   -0,9  -0,3     0,1    0,3  -0,2

Tilikauden tulos    6,2    6,1   0,1     3,0    2,7   0,3

Jakautuminen
   Emoyhtiön
   omistajille    5,7    5,7   0,0     2,8    2,5   0,3
   Vähemmistölle   0,5    0,4   0,1     0,2    0,2   0,0

Tulos/osake, euroa   0,94   0,93  0,01    0,46    0,29  0,17
Tulos/osake,
laimennettu, euroa   0,94   0,93  0,01    0,46    0,29  0,17


KONSERNIN TULOSLASKELMA - LOPETETUT TOIMINNOT

           IFRS   FAS    ERO    IFRS    FAS    ERO
           Q1-Q3   Q1-Q3        Q3     Q3
           2004   2004        2004    2004

Liikevaihto      48,9   48,9   0,0   0,0    0,0    0,0
Liiketoiminnan
muut tuotot      1,2    1,2    0,0   0,0    0,0    0,0
Liiketoiminnan kulut -52,8   -53,8   1,0   2,2    1,2    1,0
Poistot       -0,6   -0,5   -0,1   0,0    0,0    0,0
Liiketulos (6)    -3,3   -4,2    0,9   2,2    1,2    1,0
Rahoitustuotot ja
-kulut        -0,4   -0,4    0,0   0,0    0,0    0,0

Tulos ennen veroja  -3,7   -4,6    0,9   2,2    1,2    1,0

Tuloverot       0,0    0,0    0,0   0,0    0,0    0,0

Tilikauden tulos   -3,7   -4,6    0,9   2,2    1,2    1,0

Jakautuminen
   Emoyhtiön
   omistajille   -3,7   -4,6    0,9   1,4    0,5    0,9
   Vähemmistölle  0,0    0,0    0,0   0,8    0,7    0,1


KONSERNIN TASE
                IFRS   FAS    ERO
                30.9.2004 30.9.2004

VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet (7)   70,7   70,0   0,7
Liikearvo (1)          17,4   14,8   2,6
Muut aineettomat
hyödykkeet            2,8    2,9   -0,1
Osuudet osakkuus-
yrityksissä (6)         21,1   20,6   0,5
Myytävissä olevat
sijoitukset (9)         2,8    1,4   1,4
Omat osakkeet (3)        0,0    0,8   -0,8
Laskennalliset
verosaamiset (8)         2,3    0,5   1,8
                117,1   111,0   6,1
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus (12)      46,1   43,5   2,6
Saamiset            38,2   38,0   0,2
Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat    0,5    0,5   0,0
Rahavarat            8,1    8,1   0,0
                92,9   90,1   2,8

Varat yhteensä         210,1   201,1   9,0

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille
kuuluva oma pääoma       96,4   93,1   3,3
Vähemmistön osuus        5,6    4,6   1,0
Oma pääoma yhteensä      102,0   97,7   4,3

Pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiset rahoitusvelat (7) 30,5   30,5   0,0
Laskennalliset verovelat (8)   7,8    4,6   3,2
Pitkäaikaiset varaukset (5)   1,0    1,0   0,0
                39,3   36,1   3,2
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat     55,3   54,0   1,3
Lyhytaikaiset rahoitusvelat (7) 12,3   12,2   0,1
Lyhytaikaiset varaukset (5)   1,2    1,2   0,0
                68,8   67,4   1,4

Oma pääoma ja velat yhteensä  210,1   201,1   9,0

Omavaraisuusaste %       48,5 %  48,4 %  0,1 %
Oma pääoma / osake       16,31   14,76   1,55


LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN (2)

           IFRS   FAS    ERO    IFRS    FAS    ERO
          Q1-Q3   Q1-Q3        Q3    Q3
          2004         2004   2004

Elintarvike-
liiketoiminta     92,7   92,7   0,0    38,2   38,2    0,0
Rehu-
liiketoiminta    142,0   142,0   0,0    48,9   48,9    0,0
Viljakauppa-
liiketoiminta     71,5   71,5   0,0    18,5   18,5    0,0
Muut toiminnot     6,2    6,2   0,0     1,4    1,4    0,0
Lopetetut
liiketoiminnot    48,9   48,9   0,0     0,0    0,0    0,0
Yhteensä       361,3   361,3   0,0    107,0   107,0    0,0


LIIKETULOS TOIMIALOITTAIN (2)

           IFRS   FAS    ERO    IFRS    FAS    ERO
           Q1-Q3   Q1-Q3        Q3     Q3

Elintarvike-
liiketoiminta     1,9    2,5   -0,6    1,5    1,0    0,5
Rehu-
liiketoiminta     7,3    5,0    2,3    3,0    2,2    0,8
Viljakauppa-
liiketoiminta     1,7    1,6    0,1    0,3    0,3    0,0
Muut toiminnot    -2,8   -3,0    0,2   -1,7    -1,3   -0,4
Lopetetut
liiketoiminnot    -3,3   -4,2    0,9    2,2    1,2    1,0
Osuus osakkuus-
yhtiöiden
tuloksesta (FAS)        1,7              0,7
Yhteensä       4,8    3,5    1,3    5,4    4,1    1,3


LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN (2) - ASIAKKAAN SIJAINNIN MUKAAN

           IFRS   FAS   ERO    IFRS   FAS    ERO
           Q1-Q3   Q1-Q3        Q3    Q3
           2004   2004        2004   2004

Suomi        283,1   283,1   0,0    99,1    99,1   0,0
Muut EU-maat     52,5   52,5   0,0     7,2    7,2   0,0
Muut maat       25,8   25,8   0,0     0,8    0,8   0,0
Yhteensä       361,4   361,4   0,0    107,1   107,1   0,0IFRS VERTAILUTIEDOT Q4 2004

KONSERNIN TULOSLASKELMA - JATKUVAT JA LOPETETUT TOIMINNOT YHTEENSÄ

           IFRS   FAS   ERO    IFRS    FAS   ERO
           Q1-Q4   Q1-Q4        Q4     Q4
           2004   2004        2004    2004

Liikevaihto      473,8   473,8   0,0    112,4   112,4   0,0
Liiketoiminnan
muut tuotot       4,1    3,4   0,7     0,3    0,4  -0,1
Liiketoiminnan kulut -457,8  -459,4   1,6   -104,1   -105,7   1,6
Poistot        -8,7   -11,5   2,8    -2,1    -2,8   0,7
Osuus osakkuus-
yritysten
tuloksesta, FAS (6)        2,5              0,8

Liiketulos (6)     11,4    8,7   0,9     6,7    5,2   1,5

Rahoitustuotot
ja -kulut       -1,5   -1,1  -0,4    -0,2    0,0  -0,2
Osuus osakkuus-
yritysten
tuloksesta, IFRS (6)  2,7              2,4

Tulos ennen veroja   12,6    7,7   4,9     8,9    5,2   3,7

Tuloverot       -2,1   -1,4  -0,7    -0,9    0,5  -1,4

Tilikauden tulos    10,5    6,2   4,3     8,0    4,7   3,3

Jakautuminen
   Emoyhtiön
   omistajille    10,4    6,0   4,4     8,5    4,9   3,6
   Vähemmistölle   0,1    0,2  -0,1    -0,4    -0,2  -0,2

Tulos/osake, euroa   1,68   0,97   0,71    1,38    0,81  0,57
Tulos/osake,
laimennettu, euroa   1,68   0,97   0,71    1,38    0,81  0,57


KONSERNIN TULOSLASKELMA - JATKUVAT TOIMINNOT

           IFRS   FAS    ERO    IFRS    FAS   ERO
           Q1-Q4   Q1-Q4        Q4     Q4
           2004   2004        2004    2004

Liikevaihto      424,9   424,9   0,0    112,4   112,4   0,0
Liiketoiminnan
muut tuotot       2,9    2,2   0,7     0,3    0,4  -0,1
Liiketoiminnan kulut -405,0  -405,6   0,6   -104,1   -105,7   1,6
Poistot        -8,1   -11,0   2,9    -2,1    -2,8   0,7
Osuus osakkuus-
yritysten
tuloksesta, FAS (6)        2,5              0,8

Liiketulos (6)     14,7   12,9   1,8     6,7    5,2   1,5

Rahoitustuotot
ja -kulut       -1,1   -0,7  -0,4    -0,2    0,0  -0,2

Osuus osakkuus-
yritysten
tuloksesta, IFRS (6)  2,7              2,4

Tulos ennen veroja   16,3   12,3   4,0     8,9    5,2   3,7

Tuloverot       -2,1   -1,4  -0,7    -0,9    0,5  -1,4

Tilikauden tulos    14,2   10,8   3,4     8,0    4,7   3,3

Jakautuminen
   Emoyhtiön
   omistajille    14,1   10,6   3,5     8,5    4,9   3,6
   Vähemmistölle   0,1    0,2  -0,1    -0,4    -0,2  -0,2

Tulos/osake, euroa   2,30   1,72  0,58    1,38    0,81  0,57
Tulos/osake,
laimennettu, euroa   2,30   1,72  0,58    1,38    0,81  0,57


KONSERNIN TULOSLASKELMA - LOPETETUT TOIMINNOT

           IFRS   FAS    ERO    IFRS    FAS    ERO
           Q1-Q4   Q1-Q4        Q4     Q4
           2004   2004        2004    2004

Liikevaihto      48,9   48,9   0,0    0,0    0,0    0,0
Liiketoiminnan
muut tuotot      1,2    1,2   0,0    0,0    0,0    0,0
Liiketoiminnan kulut -52,8   -53,8   1,0    0,0    0,0    0,0
Poistot        -0,6   -0,5   -0,1    0,0    0,0    0,0
Liiketulos (6)    -3,3   -4,2   0,9    0,0    0,0    0,0

Rahoitustuotot
ja -kulut      -0,4    -0,4   0,0    0,0    0,0    0,0

Tulos ennen veroja  -3,7    -4,6   0,9    0,0    0,0    0,0

Tuloverot       0,0    0,0   0,0    0,0    0,0    0,0

Tilikauden tulos   -3,7    -4,6   0,9    0,0    0,0    0,0

Jakautuminen
   Emoyhtiön
   omistajille   -3,7    -4,6   0,9    0,0    0,0    0,0
   Vähemmistölle  0,0    0,0   0,0    0,0    0,0    0,0


KONSERNIN TASE
                IFRS    FAS    ERO
                31.12.2004 31.12.2004

VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet (7)   70,0   69,4    0,6
Liikearvo (1)          17,4   14,0    3,4
Muut aineettomat hyödykkeet   2,5    2,6   -0,1
Osuudet osakkuusyrityksissä (6) 23,5   21,4    2,1
Myytävissä olevat
sijoitukset (9)         2,9    1,4    1,5
Omat osakkeet (3)        0,0    0,8   -0,8
Laskennalliset verosaamiset (8) 2,2    0,7    1,5
                118,5   110,2    8,2
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus (12)      49,5   46,0    3,5
Saamiset            37,2   37,0    0,2
Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahoitusvarat          0,5    0,5    0,0
Rahavarat            9,7    9,7    0,0
                97,0   93,2    3,7

Varat yhteensä         215,4   203,5   11,9

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille
kuuluva oma pääoma       104,3   97,5    6,8
Vähemmistön osuus        2,5    1,6    0,9
Oma pääoma yhteensä      106,8   99,1    7,7

Pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiset rahoitusvelat (7) 23,1   23,1    0,0
Laskennalliset verovelat (8)   7,5    4,1    3,4
Pitkäaikaiset varaukset (5)   1,0    1,0    0,0
                32,7   28,2    3,4
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat     52,7   51,9    0,8
Lyhytaikaiset rahoitusvelat (7)  23,3  23,2    0,1
Lyhytaikaiset varaukset (5)   1,0    1,0    0,0
                76,0   76,1    0,9

Oma pääoma ja velat yhteensä  215,4   203,5   11,9

Omavaraisuusaste %       49,6 %  48,5 %   1,1 %
Oma pääoma / osake       17,08   15,47   1,61


LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN (2)

           IFRS   FAS    ERO    IFRS    FAS    ERO
           Q1-Q4   Q1-Q4        Q4     Q4
           2004   2004        2004    2004

Elintarvike-
liiketoiminta    130,6   130,6   0,0    37,9    37,9   0,0
Rehu-
liiketoiminta    194,8   194,8   0,0    52,8    52,8   0,0
Viljakauppa-
liiketoiminta     91,0   91,0   0,0    19,4    19,4   0,0
Muut toiminnot     8,5    8,5   0,0    2,3    2,3   0,0
Lopetetut
liiketoiminnot    48,9   48,9   0,0     -     -    -
Yhteensä       473,8   473,8   0,0    112,4   112,4   0,0


LIIKETULOS TOIMIALOITTAIN (2)

           IFRS   FAS    ERO    IFRS    FAS    ERO
           Q1-Q4   Q1-Q4        Q4     Q4
           2004   2004        2004    2004

Elintarvike-
liiketoiminta     4,1   3,9    0,2    2,2    1,4    0,8
Rehu-
liiketoiminta     11,7   8,4    3,3    4,6    3,5    1,1
Viljakauppa-
liiketoiminta     0,9   1,9   -1,0   -0,8    0,4   -1,2
Muut toiminnot    -2,0   -3,8    1,8    0,6    -0,7    1,3
Lopetetut
liiketoiminnot    -3,3   -4,2    0,9    0,0    0,0    0,0
Osuus osakkuus-
yritysten
tuloksesta (FAS)        2,5              0,8
Yhteensä       11,4   8,7    2,7    6,7    5,2    1,5


LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN (2) - ASIAKKAAN SIJAINNIN MUKAAN

           IFRS   FAS    ERO    IFRS    FAS    ERO
           Q1-Q4   Q1-Q4        Q4     Q4
           2004   2004        2004    2004

Suomi        383,2   383,2   0,0    100,1   100,1   0,0
Muut EU-maat     59,6   59,6   0,0     7,1    7,1   0,0
Muut maat       31,0   31,0   0,0     5,2    5,2   0,0
Yhteensä       473,8   473,8   0,0    112,4   112,4   0,0


LÄNNEN TEHTAAT OYJ


Erkki Lepistö
toimitusjohtaja


Lisätiedot: toimitusjohtaja Erkki Lepistö, puh. 010 402 4001,


Jakelu:
Helsingin Pörssi
www.lannen.fi

Tilaa