OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2003

LÄNNEN TEHTAAT OYJ       PÖRSSITIEDOTE   12.8.2003 klo 9.00


OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2003


Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 249,3 miljoonaa euroa
(2002: 119,0 milj. euroa). Katsauskauden liikevoitto oli 4,6 miljoonaa
euroa (2,1 milj. euroa) ja tulos ennen satunnaisia eriä 3,1 miljoonaa
euroa (1,2 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,42 euroa (0,20
euroa).

Liikevaihto
Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 249,3 miljoonaa euroa
(2002: 119,0 milj. euroa). Maatalousryhmään marraskuun alussa 2002
liitetyt Suomen Rehu ja Avena Nordic Grain kasvattivat konsernin
liikevaihdon yli kaksinkertaiseksi. Elintarvikeryhmän liikevaihto oli
56,4 miljoonaa euroa (58,4 milj. euroa), Maatalousryhmän 146,4
miljoonaa euroa (13,0 milj. euroa) ja Machinium-ryhmän liikevaihto
46,5 miljoonaa euroa (47,6 milj. euroa).

Tulos
Lännen Tehtaiden katsauskauden tulos oli vertailukautta parempi toisen
vuosineljänneksen hyvän tuloskehityksen ansiosta. Katsauskauden
liikevoitto oli 4,6 miljoonaa euroa (2,1 milj. euroa) ja tulos ennen
satunnaisia eriä 3,1 miljoonaa euroa (1,2 milj. euroa). Katsauskauden
tulos verojen ja vähemmistöosuuksien jälkeen oli 2,5 miljoonaa euroa
(1,2 milj.euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,42 euroa (0,20 euroa).

Katsauskauden tulosta vastaavat verot olivat 1,1 miljoonaa euroa (0,7
milj. euroa).

Rahoitus
Konsernin rahoitusrakenne muuttui vuoden 2002 lopulla toteutuneen
Avena-kaupan seurauksena. Taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa
242,5 miljoonaa euroa (160,6 milj. euroa). Omavaraisuusaste nousi 40
%:in tavoitetasolle (59 %). Korolliset velat olivat 80,8 miljoonaa
euroa (21,7 milj. euroa) ja kassavarat 18,7 miljoonaa euroa (18,4
milj. euroa). Lyhytaikaiseen rahoitukseen on käytetty
yritystodistuksia. Maksuvalmius on turvattu pitkäaikaisin, sitovin
limiittisopimuksin. Limiittejä ei ole käytetty katsauskaudella.
Konsernin rahoitustilanne oli koko katsauskauden ajan hyvä.

Katsauskauden päättymisen jälkeen 1.7.2003 Avena Oy myi omistamansa
osakkuusyhtiö Agribalt Oy:n osakkeet Hankkija Maatalous Oy:lle.
Myynnillä ei ole olennaista vaikutusta konsernin tulokseen.

Investoinnit
Katsauskauden investoinnit olivat 5,4 miljoonaa euroa.
Tuotantotekniikan kehittämiseen ja ylläpitoon käytettiin yhteensä 2,0
miljoonaa euroa ja Säkylässä sijaitsevien pääkonttori- ja
ruokalarakennusten ostoon 3,4 miljoonaa euroa. Vertailukauden
investoinnit olivat 1,3 miljoonaa euroa.

Osakkeet
Hallitus ei ole toistaiseksi käyttänyt yhtiökokouksen antamaa omien
osakkeiden luovutusvaltuutusta. Yhtiön omistuksessa on 65 000 omaa
osaketta edustaen 1,1 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja
äänimäärästä.

Katsauskaudella yhtiön osakkeita vaihdettiin pörssissä 59 200
kappaletta (248 177), mikä oli 1,0 % koko osakemäärästä (4,1 %).
Osakkeen ylin kurssi oli 9,90 euroa (11,90 euroa) ja alin 8,20 euroa
(9,50 euroa).


LIIKETOIMINTARYHMÄT

Elintarvikeryhmä
Elintarvikeryhmän liikevaihto oli 56,4 miljoonaa euroa (58,4 milj.
euroa). Apetit-ryhmän kotimaanmyynti oli viime vuoden tasoa.
Pakastepizzojen myynti kasvoi samoin kuin kalajalosteiden myynti.
Vihannespakasteiden ja hillojen myynti jäi viime vuoden tasosta.
Eniten liikevaihtoa vertailukauteen nähden laski Lannen Polskan
poistuminen konsernista vuoden 2002 loppupuolella.

Sokerin myynti jäi hieman viime vuodesta marjasadon myöhästymisen
vuoksi.

Elintarvikeryhmän kannattavuus oli kokonaisuutena viimevuotista
parempi. Kotimaan liiketoiminnan kannattavuus oli kuitenkin viime
vuotta heikompi. Kannattavuutta heikensi kampanjaluontoisesti
hinnoiteltujen ja alempikatteisten tuotteiden myyntiosuuden kasvu sekä
energian hinnan nousu. Liikevoittoa paransi Puolan tappiollisen
tytäryhtiön (liiketulos vertailukaudella -0,8 milj. euroa) poisjäänti.
Elintarvikeryhmän liikevoitto oli 3,0 miljoonaa euroa (2,3 milj.
euroa).

Maatalousryhmä
Maatalousryhmän liikevaihto 146,4 miljoonaa euroa(13,0 milj. euroa) oli
ennakoitua tasoa. Liikevaihto ei ole vertailukelpoinen viime vuoteen,
koska Suomen Rehu ja Avena Nordic Grain liitettiin Ryhmään viime vuoden
lopulla. Rehuliiketoiminnan myynnin volyymi oli edellisen vuoden tasoa,
liikevaihto jäi kuitenkin edellisvuotta ja suunniteltua pienemmäksi.
Viljakaupan liikevaihto oli edellisvuotta suurempi. Maatalousryhmän muu
liikevaihto oli vähäistä.

Maatalousryhmän alkuvuoden kannattavuus oli suunnitellulla tasolla.
Rehutoimialan kannattavuus parani alkuvuodesta yrityskaupan jälkeisen
toiminnan vakiinnuttamisen ja kiinteiden kulujen karsimisen vuoksi.
Viljakaupan kannattavuus oli edellisvuotta parempi. Maatalousryhmän
liikevoitto oli 3,0 miljoonaa euroa (0,8 milj. euroa). Myöskään
liikevoitto ei ole vertailukelpoinen viime vuoteen konsernin
rakennemuutoksen vuoksi.

Machinium-ryhmä
Machinium-ryhmän liikevaihto oli 46,5 miljoonaa euroa (47,6 milj.
euroa). Liikevaihto oli sekä suunniteltua että vertailukautta pienempi.
Laskun aiheutti materiaalinkäsittelykoneliiketoiminnan myynnin jääminen
sekä tavoitteesta että edellisvuoden tasosta Ruotsissa.
Maarakennuskoneiden myynti kasvoi erityisesti Baltiassa. Myös Ruotsissa
maarakennuskoneiden myynti kasvoi. Kotimaan myynti oli edellisen vuoden
tasolla.

Machinium-ryhmän kannattavuus jäi vertailukautta ja tavoitetta
heikommaksi. Maarakennuskoneliiketoiminta oli voitollista ja
tavoitteiden mukaista kotimaassa ja Baltiassa. Ruotsin
maarakennuskoneliiketoiminnan kannattavuus oli vertailukautta parempi,
mutta tavoitetta heikompi. Materiaalinkäsittelykoneliiketoiminnan
myynnin ja huollon merkittävästi alentunut volyymi heikensi
kannattavuutta eikä tavoitteita saavutettu. Machinium-ryhmän
liiketulos oli -1,4 miljoonaa euroa (-1,0 milj. euroa).


Loppuvuoden näkymät
Elintarvikeryhmän liikevaihdon arvioidaan jäävän viime vuotta
pienemmäksi Puolan tytäryhtiön poistumisen vuoksi. Apetit-ryhmän
kotimaan liikevaihdon arvioidaan saavuttavan viime vuoden tason.
Lännen Sokerin liikevaihto todennäköisesti laskee mm. ennustetun viime
vuotta pienemmän marja- ja omenasadon takia.

Elintarvikeryhmän tuloksesta odotetaan selvästi edellisvuotta parempaa
Puolan tappioiden poisjäännin vuoksi. Kiristynyt kilpailu ja
kustannusten nousu vaikuttavat kotimaan liiketoimintaan, jonka
tuloksen arvioidaan jonkin verran heikkenevän viime vuoteen
verrattuna.

Maatalousryhmässä rehuliiketoiminnan liikevaihdon odotetaan olevan
viime vuoden tasoa, kun vertailupohjana käytetään koko vuoden 2002
tietoja. Viljakaupan liikevaihto riippuu kuluvan kauden sadon määrästä
ja laadusta päämarkkina-alueilla. Liikevaihdon arvioidaan kuitenkin
saavuttavan viime vuoden tason.

Rehuliiketoiminnassa kannattavuuden odotetaan säilyvän samalla tasolla
kuin viime vuonna, kun vertailupohjana käytetään koko vuoden 2002
tietoja. Viljakauppa on kesäkuukausina alkuvuotta hiljaisempaa, mutta
tuloksen ennakoidaan silti olevan positiivinen. Viljakaupan koko
vuoden kannattavuuden odotetaan olevan viime vuoden tasoa.

Maarakennuskonemarkkinat ovat Ruotsissa lievässä laskussa. Suomessa ja
Baltiassa markkinakehitys on edelleen nousuvoittoista. Ryhmän Ruotsin
maarakennuskoneiden myynti lähti alkuvuonna nousuun ja myös koko
vuoden myynnin ennustetaan kasvavan. Myös kotimaan ja Baltian myynnin
odotetaan kasvavan. Ruotsin materiaalinkäsittelykonemarkkinoiden
odotetaan edelleen laskevan. Maarakennuskoneiden myynnin kasvun
ansiosta Machinium-ryhmän liikevaihto nousee.
    
Maarakennuskoneliiketoiminnan kannattavuus paranee kasvavan myynnin
ansiosta. Materiaalinkäsittelykoneliiketoiminta jatkuu tappiollisena.
Koko Machinium-ryhmän tulos jää tappiolliseksi, mutta paranee vuoteen
2002 verrattuna tuolloin kirjattujen merkittävien kertakulujen ja -
poistojen poisjäämisen vuoksi.

Vuoden 2002 lopulla hankitun rehuliiketoiminnan ja viljakaupan
ansiosta Lännen Tehtaat -konsernin koko vuoden liikevaihto nousee noin
500 miljoonaan euroon. Tuloksen arvioidaan nousevan vuoden 2002
heikosta tasosta tyydyttäväksi.

Seuraava osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.9.2003 julkaistaan 11.11.2003.


KONSERNIN TULOSLASKELMA
milj.euroa
             4-6/   4-6/   1-6/   1-6/   1-12/
             2003   2002   2003   2002   2002

Liikevaihto       135,8  66,3   249,3  119,0   283,4
Liiketoiminnan muut
tuotot           0,3   0,1    0,8   0,3    4,2
Liiketoiminnan kulut  -130,0  -64,0  -241,3  -115,0  -278,3
Suunnitelman mukaiset
poistot          -2,7  -1,6   -5,5   -3,3   -8,5
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta         1,1   0,9    1,3   1,1    2,5

Liikevoitto        4,5   1,7    4,6   2,1    3,3
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta                           -0,2
Rahoitustuotot ja
-kulut          -0,3  -0,6   -1,5   -0,9   -3,2
Tulos ennen satun-
naisia eriä ja veroja   4,2   1,1    3,1   1,2   -0,1
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
Tuloverot         -1,2  -0,4   -1,1   -0,7    0,5
Vähemmistöosuudet     0,0   0,2    0,5   0,7    2,0

Kauden voitto       3,0   0,9    2,5   1,2    2,4

Tuloslaskelman veroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta
vastaavat verot.


KONSERNIN TULOSLASKELMA, PRO FORMA
AVENAN TIEDOT YHDISTETTY VERTAILUTIETOIHIN 2002
milj.euroa
                Pro forma       Pro forma
             4-6/   4-6/   1-6/   1-6/   1-12/
             2003   2002   2003   2002   2002

Liikevaihto       135,8  131,1   249,3  248,0   506,5
Liiketoiminnan muut
tuotot           0,3   0,3    0,8   0,9    5,2
Liiketoiminnan kulut  -130,0 -125,8  -241,3  -239,2  -491,5
Suunnitelman mukaiset
poistot          -2,7  -3,2   -5,5   -6,5   -13,9
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta         1,1   0,9    1,3   1,1    2,6

Liikevoitto        4,5   3,3    4,6   4,3    8,9
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta            -0,1        -0,2   -0,4
Rahoitustuotot ja
-kulut          -0,3  -1,6   -1,5   -2,5   -6,2
Voitto ennen satun-
naisia eriä ja veroja   4,2   1,6    3,1   1,6    2,3
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
Tuloverot         -1,2  -0,5   -1,1   -0,8    0,0
Vähemmistöosuudet     0,0   0,1    0,5   0,5    1,5

Kauden voitto       3,0   1,2    2,5   1,3    3,8KONSERNIN TASE                  Pro forma
milj.euroa            30.6.  30.6.  30.6.  31.12.
                 2003   2002   2002   2002
Vastaavaa
Aineettomat hyödykkeet      18,7    6,1   23,8   20,4
Aineelliset hyödykkeet      70,9   37,1   79,2   69,4
Sijoitukset            21,8   20,6   22,6   21,5
Omat osakkeet           0,8    0,8   0,8    0,8
Vaihto-omaisuus          61,7   37,8   63,8   81,9
Saamiset             49,9   39,9   43,5   51,9
Rahoitusarvopaperit        9,6    6,4   10,7    5,7
Rahat ja pankkisaamiset      9,1   11,9   12,2   11,3

Yhteensä             242,5   160,6  256,6   262,9

Vastattavaa
Osakepääoma            12,2   12,2   12,2   12,2
Muu oma pääoma          78,7   78,1   78,2   79,0
Vähemmistöosuudet         5,5    4,9   7,1    6,1
Pakolliset varaukset        0,1    0,1   0,1    0,2
Pitkäaikainen vieras pääoma    64,7   19,6   75,2   68,9
Lyhytaikainen vieras pääoma    81,3   45,7   83,8   96,5

Yhteensä             242,5   160,6  256,6   262,9


KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA
milj.euroa                 1-6/   1-6/  1-12/
                      2003   2002   2002

Liiketoiminta
Tulorahoitus                6,5    3,5   10,5
Käyttöpääoman muutos            7,9    1,7   -16,5

Liiketoiminnan kassavirta (A)       14,4    5,2   -6,0

Investoinnit
Investoinnit pysyviin vastaaviin      -5,5   -1,0   -63,3
Pysyvien vastaavien luovutustulot      1,3    1,0   10,1

Investointien kassavirta (B)        -4,2    0,0   -53,2

Rahoitus
Lainojen muutos              -5,0    -3,6   58,5
Maksetut osingot             -1,8    -3,6   -3,6
Muut oman pääoman ja vähemmistö-
osuuden muutokset             -1,7    -0,4    0,5

Rahoituksen kassavirta (C)        -8,5    -7,6   55,4

Rahavarojen muutos (A+B+C)         1,7    -2,4   -3,8

Rahavarat kauden alussa          17,0    20,8   20,8
Rahavarat kauden lopussa         18,7    18,4   17,0


TUNNUSLUVUT
                      30.6.  30.6.  31.12.
                      2003   2002   2002

Tulos/osake, euroa             0,42   0,20   0,40
Oma pääoma/osake, euroa          14,60  14,50   14,66
Omavaraisuusaste, %             39,6   58,5   36,5
Investoinnit, milj.euroa           5,4   1,3   47,3
% liikevaihdosta               2,2   1,1   16,7


TOIMIALAKOHTAISET TIEDOT

LIIKEVAIHTO
milj.euroa        4-6/  4-6/   1-6/   1-6/   1-12/
             2003  2002   2003   2002   2002

Elintarvikeryhmä     31,7  32,4   56,4   58,4   120,8
Maatalousryhmä      79,6   6,4   146,4   13,0   70,8
Machinium-ryhmä      24,5  27,5   46,5   47,6   91,8

Yhteensä         135,8  66,3   249,3  119,0   283,4


LIIKEVOITTO
milj.euroa

Elintarvikeryhmä      2,2   1,6    3,0   2,3    3,3
Maatalousryhmä       2,8   0,3    3,0   0,8    5,2
Machinium-ryhmä      -0,5  -0,2   -1,4   -1,0   -5,2

Yhteensä          4,5   1,7    4,6   2,1    3,3


HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN
                       1-6/   1-6/  1-12/
                       2003   2002   2002

Elintarvikeryhmä               310   415   438
Maatalousryhmä                436   117   175
Machinium-ryhmä                380   375   380

Yhteensä                   1126   907   993


KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET
milj.euroa                 30.6.  30.6.  31.12.
                      2003   2002   2002

Velkojen vakuudeksi annetut
Kiinteistökiinnitykset           37,6   0,1   37,6
Yrityskiinnitykset             54,7   13,4   54,7
Osakkeet                  43,4        39,8


Muut annetut vakuudet
Pantit                    0,0   0,0    0,0
Kiinteistökiinnitykset                1,7
Yrityskiinnitykset              8,2   1,7    8,2

Leasing-vastuut               2,1   0,7    1,6

Vastuut omista sitoumuksista
Takaukset                  0,0        0,0
Takaisinostositoumukset           17,9   22,7   22,4
Muut vastuusitoumukset            1,0   1,0    1,4

Vastuusitoumukset osakkuusyritysten
Puolesta
Takaukset                  0,4        0,4

Muut vastuut
Leasing-rakennusten lunastamis-
vastuu                    2,7   6,1    6,0

Johdannaissopimukset

Valuuttatermiinisopimukset
Käypä arvo                 -0,3        -0,2
Kohde-etuuden arvo              5,0   2,5   11,8

Raaka-ainefutuurit
Käypä arvo                 -0,1        -0,5
Kohde-etuuden arvo              6,6        15,5

Koronvaihtosopimukset
Käypä arvo                 -0,7
Kohde-etuuden arvo             25,0


Tietoja ei ole tilintarkastettu.


Säkylässä 12.8.2003

LÄNNEN TEHTAAT OYJ
Hallitus


Lisätietoja: toimitusjohtaja Erkki Lepistö, puh. (02) 8397 4001

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi


Tilaa