OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2003

LÄNNEN TEHTAAT OYJ    PÖRSSITIEDOTE   11.11.2003 KLO 9.00


OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2003

Lännen Tehtaiden tammi-syyskuun liikevaihto oli 362,8 miljoonaa euroa
(2002: 175,9 milj. euroa). Katsauskauden liikevoitto oli 8,4 miljoonaa
euroa (-1,1 milj. euroa) ja tulos ennen satunnaisia eriä 6,0 miljoonaa
euroa (-4,2 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,78 euroa (-0,40
euroa).

Liikevaihto
Lännen Tehtaiden tammi-syyskuun liikevaihto oli 362,8 miljoonaa euroa
(2002: 175,9 milj. euroa). Maatalousryhmään marraskuun 2002 alussa
liitetyt Suomen Rehu ja Avena Nordic Grain kasvattivat konsernin
liikevaihdon yli kaksinkertaiseksi. Elintarvikeryhmän liikevaihto oli
87,6 miljoonaa euroa (91,5 milj. euroa), Maatalousryhmän 209,2
miljoonaa euroa (17,8 milj. euroa) ja Machinium-ryhmän liikevaihto
66,0 miljoonaa euroa (66,6 milj. euroa).

Tulos
Lännen Tehtaiden katsauskauden tulos oli vertailukautta parempi.
Katsauskauden liikevoitto oli 8,4 miljoonaa euroa (-1,1 milj. euroa)
ja tulos ennen satunnaisia eriä 6,0 miljoonaa euroa (-4,2 milj.
euroa). Vertailukauden tulosta heikensivät Puolan toiminnoista
luopumisesta johtuneet arvioidut 5,0 miljoonan euron kertakulut,
joista 3,1 miljoonaa euroa kohdistui liikevoittoon. Katsauskauden
tulos verojen ja vähemmistöosuuksien jälkeen oli 4,7 miljoonaa euroa (-
2,4 milj.euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,78 euroa (-0,40 euroa).

Katsauskauden tulosta vastaavat verot olivat 1,9 miljoonaa euroa
(2002: verosaamista 0,8 milj. euroa).

Rahoitus
Konsernin rahoitusrakenne muuttui Avena-kaupan seurauksena. Taseen
loppusumma oli katsauskauden lopussa 246,7 miljoonaa euroa (149,0
milj. euroa). Omavaraisuusaste oli 39 % (60 %). Korolliset velat
olivat 72,1 miljoonaa euroa (21,6 milj. euroa) ja kassavarat 9,3
miljoonaa euroa (17,5 milj. euroa). Lyhytaikaiseen rahoitukseen on
käytetty yritystodistuksia. Maksuvalmius on turvattu pitkäaikaisin,
sitovin limiittisopimuksin. Limiittejä ei ole käytetty
katsauskaudella. Konsernin rahoitustilanne oli koko katsauskauden ajan
hyvä.

Investoinnit
Katsauskauden investoinnit olivat 7,4 miljoonaa euroa ja poistot 8,3
miljoonaa euroa. Investoinnit tuotantotekniikan kehittämiseen ja
ylläpitoon olivat yhteensä 4,0 miljoonaa euroa ja muut investoinnit
3,4 miljoonaa euroa. Vertailukauden investoinnit olivat 2,2 miljoonaa
euroa ja poistot 4,9 miljoonaa euroa.

Osakkeet
Hallitus ei ole toistaiseksi käyttänyt yhtiökokouksen antamaa omien
osakkeiden luovutusvaltuutusta. Yhtiön omistuksessa on 65 000 omaa
osaketta edustaen 1,1 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja
ddnimäärästä.

Katsauskaudella yhtiön osakkeita vaihdettiin pörssissä 138 927
kappaletta (270 886), mikä oli 2,3 prosenttia koko osakemäärästä (4,4
%). Osakkeen ylin kurssi oli 9,90 euroa (11,90 euroa) ja alin 8,20
euroa (9,50 euroa).


IAS-tilinpäätökseen siirtyminen
Lännen Tehtaat julkaisee ensimmäisen IAS-IFRS-standardien mukaan
laaditun tilinpäätöksen vuodelta 2005. Myös osavuosikatsaukset vuonna
2005 laaditaan IAS:n mukaisina. Vuonna 2004 luodaan IAS-vertailutiedot
vuoden 2005 tilinpäätöstä ja osavuosikatsauksia varten


LIIKETOIMINTARYHMÄT

Elintarvikeryhmä
Elintarvikeryhmän liikevaihto oli 87,6 miljoonaa euroa (91,5 milj.
euroa). Apetit-ryhmän kotimaanmyynti oli hienoisessa kasvussa.
Pakastepizzojen myynti kasvoi samoin kuin kalajalosteiden myynti.
Vihannes- ja ruokapakasteiden myynti jäi viime vuoden tasosta.
Liikevaihtoa vertailukauteen nähden laski myös Lannen Polskan
poistuminen konsernista vuoden 2002 loppupuolella.

Sokerin myynti jäi viime vuodesta. Sokerin myyntiin vaikutti tämän
vuoden heikohko marja- ja omenasato. Vertailukauden myyntiä nosti
Sucroksen sokeripakkaamon paloa seurannut vähittäiskauppasokerin
hamstraus.

Elintarvikeryhmän kannattavuus oli kokonaisuutena viimevuotista
parempi. Apetitin kotimaan liiketoiminnan kannattavuus oli kuitenkin
viime vuotta heikompi. Kannattavuutta heikensi kampanjaluontoisesti
hinnoiteltujen ja alempikatteisten tuotteiden myyntiosuuden kasvu sekä
tuontiraaka-aineiden ja energian hinnan nousu. Kannattavuutta paransi
osakkuusyhtiö Sucroksen tulososuuden nousu takaisin vuoden 2002
pakkaamopaloa edeltäneelle tasolle. Vertailukauden liikevoittoa
heikensivät Puolan tappiollinen tytäryhtiö ja Puolasta irtaantumisen
kertakustannukset yhteensä noin 4,1 miljoonaa euroa. Elintarvikeryhmän
liikevoitto oli 4,7 miljoonaa euroa (0,3 milj. euroa).

Maatalousryhmä
Maatalousryhmän liikevaihto 209,2 miljoonaa euroa (17,8 milj. euroa) oli
ennakoitua tasoa. Liikevaihto ei ole vertailukelpoinen viime vuoteen,
koska Suomen Rehu ja Avena Nordic Grain liitettiin Ryhmään viime vuoden
lopulla. Rehuliiketoiminnan myynnin volyymi oli edellisen vuoden tasoa.
Liikevaihto jäi alempien myyntihintojen vuoksi kuitenkin edellisvuotta
ja suunniteltua pienemmäksi. Viljakaupan liikevaihto oli edellisvuotta
suurempi. Maatalousryhmän muu liikevaihto oli vähäistä.

Maatalousryhmän kannattavuus oli suunnitellulla tasolla. Rehutoimialan
kannattavuus on heikon alkuvuoden jälkeen pysynyt vakaana toiminnan

vakiintumisen ja kiinteiden kulujen karsimisen ansiosta. Viljakaupan
kannattavuus oli hieman edellisvuotta parempi. Maatalousryhmän
liikevoitto oli 5,6 miljoonaa euroa (0,4 milj. euroa). Liikevoitto ei
ole vertailukelpoinen viime vuoteen konsernin rakennemuutoksen vuoksi.

Machinium-ryhmä
Machinium-ryhmän liikevaihto oli 66,0 miljoonaa euroa (66,6 milj.
euroa). Liikevaihto oli sekä suunniteltua että vertailukautta pienempi
materiaalinkäsittelyliiketoiminnan myynnin jäätyä sekä tavoitteesta että
edellisvuoden tasosta Ruotsissa. Maarakennuskoneiden myynti kasvoi sekä
Suomessa että Ruotsissa ja erityisesti Baltiassa.

Machinium-ryhmän kannattavuus jäi vertailukauden tasolle, mutta
tavoitetta heikommaksi lähinnä materiaalikäsittelyliiketoiminnan
myynnin ja huollon alentuneen volyymin vuoksi.
Maarakennuskoneliiketoiminta oli voitollista ja tavoitteiden mukaista
kotimaassa ja Baltiassa. Myös Ruotsin maarakennuskoneliiketoiminnan
kannattavuus oli vertailukautta parempi, mutta jäi tavoitteesta.
Machinium-ryhmän liiketulos oli -1,9 miljoonaa euroa (-1,8 milj.
euroa).

Loppuvuoden näkymät
Elintarvikeryhmän liikevaihto jää viime vuotta pienemmäksi. Apetit-
ryhmän liikevaihto laskee Puolan tytäryhtiön poistumisen vuoksi,
kotimaan liikevaihdon arvioidaan kuitenkin kasvavan hieman viime
vuodesta. Lännen Sokerin liikevaihto laskee mm. viime vuotta pienemmän
marja- ja omenasadon vuoksi.

Elintarvikeryhmän tulos tulee olemaan selvästi viime vuotta parempi
Puolan tappioiden poisjäännin vuoksi. Kiristynyt kilpailu, kotimaisten
kasvisten pienehkö sato ja siitä johtuva raaka-aineiden
yksikkökustannusten nousu vaikuttavat kotimaan liiketoimintaan, jonka
tulos heikkenee viime vuoteen verrattuna.

Maatalousryhmässä rehuliiketoiminnan liikevaihdon odotetaan olevan
lähes viime vuoden tasoa, kun vertailupohjana käytetään koko vuoden
2002 pro forma-lukua. Taso saavutetaan, vaikka Kilpailuviraston Avena-
kaupan hyväksymisen edellytyksenä ollut sokerinjalostuksen
sivutuotteiden, mm. juurikasleikkeen osittainen siirtyminen muihin
myyntikanaviin pienentää Rehuryhmän sokeripohjaisten rehujen myyntiä.
Syksyn viljakauppa käynnistyi Suomessa tavalliseen tapaan elokuussa.
Suomen viljasato oli normaali. Euroopassa kuivuus pienensi satoja, kun
taas Pohjois-Amerikassa vehnäsato oli hyvä. Konsernin viljakaupan
liikevaihdon arvioidaan saavuttavan viime vuoden tason kauranviennin
myöhäisestä käynnistymisestä huolimatta.

Rehuliiketoiminnassa kannattavuuden odotetaan säilyvän viime vuoden
tasolla odotettavissa olevasta raaka-ainekustannusten noususta
huolimatta, kun vertailupohjana käytetään koko vuoden 2002 pro forma-
lukuja. Viljakaupan kannattavuuden odotetaan olevan viime vuoden
tasoa.

Maarakennuskonemarkkinat ovat Ruotsissa laskussa. Suomessa ja
Baltiassa markkinat kehittyvät myönteisesti. Machinium-ryhmän
maarakennuskoneiden myynnin odotetaan kasvavan viime vuodesta
erityisesti Ruotsissa hyvän tilauskannan ansiosta.
Materiaalinkäsittelyliiketoiminnan myynnin arvioidaan jäävän
tavoitteesta Ruotsin edelleen laskevien
materiaalinkäsittelykonemarkkinoiden vuoksi.
    
Maarakennuskoneliiketoiminnan kannattavuus paranee kasvavan myynnin
ansiosta. Materiaalinkäsittelyliiketoiminta jatkuu tappiollisena. Koko
Machinium-ryhmän tulos jää tappiolliseksi, mutta paranee vuoteen 2002
verrattuna tuolloin kirjattujen merkittävien kertakulujen ja -
poistojen poisjäämisen vuoksi.

Vuoden 2002 lopulla hankitun rehuliiketoiminnan ja viljakaupan
ansiosta Lännen Tehtaat -konsernin koko vuoden liikevaihto nousee noin
500 miljoonaan euroon. Positiivisen tuloskehityksen odotetaan jatkuvan
viimeisellä vuosineljänneksellä ja koko vuoden tuloksen arvioidaan
nousevan vuoden 2002 heikosta tasosta tyydyttäväksi.KONSERNIN TULOSLASKELMA
milj.euroa
             7-9/   7-9/   1-9/   1-9/   1-12/
             2003   2002   2003   2002   2002

Liikevaihto       113,5  56,9   362,8  175,9   283,4
Liiketoiminnan muut
tuotot           0,5   0,2    1,3   0,5    4,2
Liiketoiminnan kulut  -108,7  -59,0  -350,0  -174,0  -278,3
Suunnitelman mukaiset
poistot          -2,8  -1,6   -8,3   -4,9   -8,5
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta         1,3   0,3    2,6   1,4    2,5

Liiketulos         3,8  -3,2    8,4   -1,1    3,3
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta                           -0,2
Rahoitustuotot ja
-kulut          -0,9  -2,2   -2,4   -3,1   -3,2
Tulos ennen satun-
naisia eriä ja veroja   2,9  -5,4    6,0   -4,2   -0,1
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
Tuloverot         -0,8   1,5   -1,9   0,8    0,5
Vähemmistöosuudet     0,1   0,3    0,6   1,0    2,0

Kauden tulos        2,2  -3,6    4,7   -2,4    2,4

Tuloslaskelman veroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta
vastaavat verot.


KONSERNIN TULOSLASKELMA, PRO FORMA
AVENAN TIEDOT YHDISTETTY VERTAILUTIETOIHIN 2002
milj.euroa
                Pro forma       Pro forma
             7-9/   7-9/   1-9/   1-9/   1-12/
             2003   2002   2003   2002   2002

Liikevaihto       113,5  120,6   362,8  368,6   506,5
Liiketoiminnan muut
tuotot           0,5   0,4    1,3   1,3    5,2
Liiketoiminnan kulut  -108,7 -118,9  -350,0  -358,1  -491,5
Suunnitelman mukaiset
poistot          -2,8  -3,2   -8,3   -9,7   -13,9
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta         1,3   0,4    2,6   1,5    2,6

Liiketulos         3,8  -0,7    8,4   3,6    8,9
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta            -0,1        -0,3   -0,4
Rahoitustuotot ja
-kulut          -0,9  -3,0   -2,4   -5,5   -6,2
Tulos ennen satun-
naisia eriä ja veroja   2,9  -3,8    6,0   -2,2    2,3
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
Tuloverot         -0,8   1,2   -1,9   0,4    0,0
Vähemmistöosuudet     0,1   0,0    0,6   0,5    1,5

Kauden tulos        2,2  -2,6    4,7   -1,3    3,8KONSERNIN TASE                  Pro forma
milj.euroa            30.9.   30.9.  30.9.  31.12.
                 2003   2002   2002   2002
Vastaavaa
Aineettomat hyödykkeet      17,8    5,6   22,6   20,4
Aineelliset hyödykkeet      71,1   32,9   74,6   69,4
Sijoitukset            21,2   19,6   21,6   21,5
Omat osakkeet           0,8    0,8   0,8    0,8
Vaihto-omaisuus          71,6   40,5   79,0   81,9
Saamiset             54,9   32,1   41,4   51,9
Rahoitusarvopaperit        1,5    6,3   8,9    5,7
Rahat ja pankkisaamiset      7,8   11,2   11,2   11,3

Yhteensä             246,7   149,0  260,1   262,9

Vastattavaa
Osakepääoma            12,2   12,2   12,2   12,2
Muu oma pääoma          80,8   74,4   75,5   79,0
Vähemmistöosuudet         5,3    4,5   7,0    6,1
Pakolliset varaukset        0,1    3,2   3,2    0,2
Pitkäaikainen vieras pääoma    65,0   19,5   76,0   68,9
Lyhytaikainen vieras pääoma    83,3   35,2   86,2   96,5

Yhteensä             246,7   149,0  260,1   262,9


KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA
milj.euroa                 1-9/   1-9/   1-12/
                      2003   2002   2002

Liiketoiminta
Tulorahoitus                12,0    9,3   10,5
Käyttöpääoman muutos            -5,0   -0,8   -16,5

Liiketoiminnan kassavirta (A)        7,0    8,5   -6,0

Investoinnit
Investoinnit pysyviin vastaaviin      -7,6   -1,8   -63,3
Pysyvien vastaavien luovutustulot      1,3    1,2   10,1

Investointien kassavirta (B)        -6,3   -0,6   -53,2

Rahoitus
Lainojen muutos              -4,7   -6,8   58,5
Maksetut osingot              -1,8   -3,6   -3,6
Muut oman pääoman ja vähemmistö-
osuuden muutokset             -1,9   -0,8    0,5

Rahoituksen kassavirta (C)         -8,4   -11,2   55,4

Rahavarojen muutos (A+B+C)         -7,7   -3,3   -3,8

Rahavarat kauden alussa          17,0   20,8   20,8
Rahavarat kauden lopussa          9,3   17,5   17,0


TUNNUSLUVUT
                      30.9.  30.9.  31.12.
                      2003   2002   2002

Tulos/osake, euroa             0,78  -0,40   0,40
Oma pääoma/osake, euroa          14,95  13,89   14,66
Omavaraisuusaste, %             39,0   60,2   36,5
Investoinnit, milj.euroa           7,4   2,2   47,3
% liikevaihdosta               2,0   1,3   16,7


TOIMIALAKOHTAISET TIEDOT

LIIKEVAIHTO
milj.euroa        7-9/  7-9/   1-9/   1-9/   1-12/
             2003  2002   2003   2002   2002

Elintarvikeryhmä     31,2  33,1   87,6   91,5   120,8
Maatalousryhmä      62,8   4,8   209,2   17,8   70,8
Machinium-ryhmä      19,5  19,0   66,0   66,6   91,8

Yhteensä         113,5  56,9   362,8  175,9   283,4


LIIKETULOS
milj.euroa

Elintarvikeryhmä      1,7  -2,0    4,7   0,3    3,3
Maatalousryhmä       2,6  -0,4    5,6   0,4    5,2
Machinium-ryhmä      -0,5  -0,8   -1,9   -1,8   -5,2

Yhteensä          3,8  -3,2    8,4   -1,1    3,3


HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN
                      1-9/   1-9/   1-12/
                      2003   2002   2002

Elintarvikeryhmä               325   456    438
Maatalousryhmä                440   120    175
Machinium-ryhmä               386   376    380

Yhteensä                  1151   952    993


KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET
milj.euroa                 30.9.  30.9.  31.12.
                      2003   2002   2002

Velkojen vakuudeksi annetut
Kiinteistökiinnitykset           37,6        37,6
Yrityskiinnitykset             54,9   13,7   54,7
Osakkeet                  43,4        39,8


Muut annetut vakuudet
Pantit                    0,0   0,0    0,0
Kiinteistökiinnitykset                1,7
Yrityskiinnitykset              8,3   1,7    8,2

Leasing-vastuut               2,0   0,7    1,6

Vastuut omista sitoumuksista
Takaukset                  0,0        0,0
Takaisinostositoumukset           17,6   22,5   22,4
Muut vastuusitoumukset            1,1   1,0    1,4

Vastuusitoumukset osakkuusyritysten
puolesta
Takaukset                  0,4        0,4

Muut vastuut
Leasing-rakennusten lunastamis-
vastuu                    2,6   6,1    6,0

Johdannaissopimukset

Valuuttatermiinisopimukset
Käypä arvo                  0,3        -0,2
Kohde-etuuden arvo              6,3   2,0   11,8

Raaka-ainefutuurit
Käypä arvo                  0,0        -0,5
Kohde-etuuden arvo              9,5        15,5

Koronvaihtosopimukset
Käypä arvo                 -0,5
Kohde-etuuden arvo             25,0


Tietoja ei ole tilintarkastettu.


Säkylässä 11.11.2003

LÄNNEN TEHTAAT OYJ
Hallitus


Lisätietoja: toimitusjohtaja Erkki Lepistö, puh. (02) 8397 4001

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fiTilaa