OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2004

LÄNNEN TEHTAAT OYJ         PÖRSSITIEDOTE 2.11.2004 klo 9.00

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2004

Lännen Tehtaiden tammi-syyskuun liikevaihto oli 361,4 miljoonaa euroa
(2003: 362,8 milj. euroa). Konsernin liikevoitto oli 3,5 miljoonaa
euroa (8,4 milj. euroa) ja tulos ennen satunnaisia eriä 2,4 miljoonaa
euroa (6,0 milj. euroa). Ilman Machinium-ryhmää ja siihen liittyneitä
irtautumiskuluja liikevoitto olisi ollut 8,2 miljoonaa euroa ja tulos
ennen satunnaisia eriä 7,1 miljoonaa euroa. Tulos verojen ja
vähemmistöosuuksien jälkeen oli 1,1 miljoonaa euroa (4,7 milj. euroa).
Osakekohtainen tulos oli 0,17 euroa (0,78 euroa).

Liikevaihto
Lännen Tehtaiden tammi-syyskuun liikevaihto oli 361,4 miljoonaa euroa
(2003: 362,8 milj. euroa). Elintarvikeryhmän liikevaihto oli 92,8
miljoonaa euroa (87,6 milj. euroa) ja Maatalousryhmän 219,7 miljoonaa
euroa (209,2 milj. euroa). Machinium-ryhmästä liikevaihtoa kertyi 48,9
miljoonaa euroa (66,0 milj. euroa) konsernista irtautumiseen mennessä.
Machinium-alakonserni irtautui Lännen Tehtaat -konsernista
heinäkuussa.

Tulos
Konsernin päätoimialojen kannattavuus jäi viime vuoden tasosta:
Elintarvikeryhmän katsauskauden liikevoitto oli 3,3 miljoonaa euroa
(4,7 milj. euroa) ja Maatalousryhmän liikevoitto 4,9 miljoonaa euroa
(5,6 milj. euroa). Koko konsernin liikevoitto oli 3,5 miljoonaa euroa
(8,4 milj. euroa) ja tulos ennen satunnaisia eriä 2,4 miljoonaa euroa
(6,0 milj. euroa). Ilman Machinium-ryhmää ja siihen liittyneitä
irtautumiskuluja liikevoitto olisi ollut 8,2 miljoonaa euroa ja tulos
ennen satunnaisia eriä 7,1 miljoonaa euroa.

Tulos verojen ja vähemmistöosuuksien jälkeen oli 1,1 miljoonaa euroa
(4,7 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,17 euroa (0,78 euroa).

Katsauskauden tulosta vastaavat verot olivat 0,9 miljoonaa euroa (1,9
milj. euroa).

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto ja tulos
Heinä-syyskuun liikevaihto oli 107,1 miljoonaa euroa (113,5 milj.
euroa). Elintarvikeryhmän liikevaihto oli 38,3 miljoonaa euroa (31,2
milj. euroa) ja Maatalousryhmän 68,8 miljoonaa euroa (62,8 milj.
euroa).

Lännen Tehtaiden liikevoitto oli 4,1 miljoonaa euroa (3,8 milj. euroa)
ja tulos ennen satunnaisia eriä 3,6 miljoonaa euroa (2,9 milj. euroa).
Machinium-ryhmästä irtautuminen paransi tulosta 1,2 miljoonaa euroa.
Elintarvikeryhmän kolmannen neljänneksen liikevoitto oli 1,1 miljoonaa
euroa (1,7 M euroa) ja Maatalousryhmän 1,8 miljoonaa euroa (2,6 milj.
euroa).

Rahoitus
Machinium-alakonsernin irtautumisen seurauksena konsernin
rahoitusasema muuttui merkittävästi. Korolliset velat olivat
katsauskauden lopussa 42,6 miljoonaa euroa (72,1 milj. euroa) ja
kassavarat 8,7 miljoonaa euroa (9,3 milj. euroa). Machiniumin
korolliset velat 30.6.2004 olivat 17,0 miljoonaa euroa ja kassavarat
3,8 miljoonaa euroa. Konsernin taseen loppusumma 30.9.oli
201,1miljoonaa euroa (246,7 milj. euroa) ja omavaraisuusaste 48 % (39
%). Lyhytaikaiseen rahoitukseen on käytetty yritystodistuksia.
Maksuvalmius on turvattu pitkäaikaisin, sitovin limiittisopimuksin.
Limiittejä ei ole käytetty katsauskaudella. Konsernin rahoitustilanne
oli Machinium-ryhmää lukuunottamatta koko katsauskauden ajan hyvä.

Investoinnit
Katsauskauden investoinnit olivat 6,3 miljoonaa euroa (7,4 milj.
euroa). Merkittävin investointi oli Apetit Kala Oy:n (aik. Kuopion
Kalatukku Oy) enemmistöosakkuuden hankinta osakevaihdolla kesäkuussa.
Osakkeiden hankintahinta oli 2,6 miljoonaa euroa. Muut konsernin
investoinnit olivat tuottavuus- ja korvausinvestointeja.

Omat osakkeet
Hallitus ei ole toistaiseksi käyttänyt yhtiökokouksen antamaa omien
osakkeiden luovutusvaltuutusta. Yhtiön omistuksessa on 65 000 omaa
osaketta edustaen 1,0 % yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä.

Osakevaihto
Katsauskaudella yhtiön osakkeita vaihdettiin pörssissä 1 390 750
kappaletta (138 927), mikä oli 22,5 % koko osakemäärästä (2,3 %).
Osakkeen ylin kurssi oli 14,50 euroa (9,90 euroa) ja alin 11,00 euroa
(8,20 euroa).

Optioiden merkintäajan päättyminen
Toukokuussa 1997 konsernin ja sen yksiköiden johtohenkilöille
suunnattu optiolaina maksettiin takaisin 30.4.2002. Optiolainaan
liittyneiden osakeoptioiden voimassaolo päättyi 31.10.2004. Optioita
ei ole käytetty osakkeiden merkintään.

IFRS-raportointiin siirtyminen
Lännen Tehtaat-konserni siirtyy IAS-IFRS-standardien mukaiseen
tilinpäätösraportointiin vuonna 2005. Vuoden 2005 osavuosikatsaukset
laaditaan IFRS:n mukaan.

IFRS-raportoinnin lähtökohta on konsernin tase 1.1.2004, johon on
tehty IFRS-standardien edellyttämät oikaisut. Merkittävin vaikutus
konsernitaseeseen on rahoitusleasing-sopimusten kirjaamisella ja
tavaroiden hankinnan ja valmistuksen kiinteiden kulujen
aktivoinnilla vaihto-omaisuuden arvoon. Oikaisut nostavat taseen
loppusummaa yhteensä vajaat 10 %. Oma pääoma ei muutu merkittävästi.

IFRS-laskentaan siirtymisen olennaisin tulokseen vaikuttava muutos
koskee Lännen Tehtaat -konsernissa liikearvojen poistoja. IFRS-
standardien mukaisesti eri yksiköissä suoritettujen
arvonalentumistestausten mukaan tulevien rahavirtojen nykyarvo
ylittää testauksen piiriin kuuluvien omaisuuserien, mm. liikearvojen
kirjanpitoarvon. Siitä seuraa, että nykyisten laskentasääntöjen
mukaan vuonna 2004 tehdyt liikearvopoistot peruuntuvat IFRS-
laskennassa ja tulos paranee. Liikearvopoistot olivat tammi-
syyskuussa 2,1 milj. euroa. Muiden IFRS-muutosten vaikutus tulokseen
on tämän hetken tiedon mukaan liikearvopoistojen peruuntumista
pienempi.


LIIKETOIMINTARYHMÄT

Elintarvikeryhmä
Elintarvikeryhmän tammi-syyskuun liikevaihto oli 92,8 miljoonaa euroa
(87,6 milj. euroa). Kasvu tuli lähes kokonaan kesäkuussa ryhmään
liitetystä Apetit Kalasta. Suurkeittiö- ja teollisuusmyynti jäivät
vertailukauden tasosta. Kotimaassa valmistetun sokerin myynti on
jäänyt viime vuodesta merkittävästi kesäkuusta alkaen, kun Baltian
maista alettiin EU-jäsenyyden myötä tuoda sokeria Suomen
vähittäiskauppaan.

Elintarvikeryhmän liikevoitto oli 3,3 miljoonaa euroa (4,7 milj.
euroa). Eniten liikevoittoa heikensi osakkuusyhtiö Sucroksen
tulososuuden 1,0 miljoonan euron lasku. Apetitin kannattavuus oli
alentuneiden myyntihintojen ja kohonneiden raaka-ainekustannusten
vuoksi vertailukautta heikompi.

Maatalousryhmä
Maatalousryhmän tammi-syyskuun liikevaihto oli 219,7 miljoonaa euroa
(209,2 milj. euroa). Rehuryhmän liikevaihto jäi hieman suunniteltua ja
vertailukautta pienemmäksi. Avena Nordic Grainin harjoittaman
viljakaupan liikevaihto oli tavoitetasolla ja ylitti vertailukauden
tason. Ryhmän muu liikevaihto oli vähäistä.

Maatalousryhmän liikevoitto oli 4,9 miljoonaa euroa (5,6 milj. euroa).
Rehutoimialan kannattavuus jäi tavoitetasosta ja vertailukaudesta.
Kannattavuutta heikensi korkeista raaka-ainehinnoista johtuva
asiakasmarginaalien lasku toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä.
Viljakaupan kannattavuus oli vertailukauden tasolla.

Machinium-ryhmä
Machinium-ryhmästä liikevaihtoa kertyi 48,9 miljoonaa euroa (1-9/2003:
66,0 milj. euroa) konsernista irtautumiseen mennessä.

EU:n sokerijärjestelmän uudistaminen siirtymässä
EU:n komissio julkisti heinäkuussa suunnitelman EU:n
sokerijärjestelmän muuttamisesta. Ehdotettu muutos johtaisi
sokerikiintiöiden leikkaamiseen, sokerin ja sokerijuurikkaan hinnan
alentamiseen ja maakohtaisista kiintiöistä luopumiseen. Uudistuksen
tavoite on leikata sokerin ylituotantoa ja alentaa sokerin hintaa EU:n
alueella. Esitetyssä muodossa suunnitelma on uhka EU:n reuna-alueiden,
kuten Suomen juurikkaanviljelylle ja juurikassokeriteollisuudelle.

Sokerin hinnan laskulla sokerijärjestelmän uudistamisen seurauksena
olisi negatiivinen vaikutus sokeritoimialan ja Lännen Tehtaiden
tulevien vuosien tulokseen.

EU:n ulkopuoliset suuret sokerintuottajamaat ovat tehneet EU:n
nykyisiin sokerin vientitukiin ja vientikiintiön ylityksiin
kohdistuvan valituksen. Maailman kauppajärjestön, WTO:n
riitojenratkaisulautakunta antoi valituksesta päätöksen lokakuun
puolivälissä. Ratkaisu oli EU:n kannalta kielteinen ja EU aikoo
valittaa siitä. EU ei antane esitystä uudeksi sokerisäännöstöksi ensi
vuoden puolelle jatkuvan valitusprosessin aikana. Nykyinen EU:n
sokerijärjestelmä on voimassa vuoden 2006 puoliväliin saakka.


Loppuvuoden näkymät

Elintarvikeryhmä
Elintarvikeryhmän liikevaihto kasvaa Kuopion Kalatukku -yritysoston
ansiosta. Pakasteiden myynnin arvioidaan noudattavan markkinoiden
yleistä kehitystä. Sokerin kokonaiskulutus ei kasva. Lännen Sokerin
kuluttajatuotteiden myynnin arvioidaan sokerin tuonnin vuoksi jäävän
selvästi vuoden 2003 tasosta.

Maatalousryhmä
Maatalousryhmässä rehuliiketoiminnan liikevaihdon odotetaan nousevan
lähes vuoden 2003 tasolle. Viljakaupan liikevaihdon arvioidaan
ylittävän viime vuoden tason.

Konserni
Lännen Tehtaat -konsernin koko vuoden liikevaihto pienenee Machinium-
ryhmän poisjäännin vuoksi. Liikevaihtoa kasvattaa Apetit Kalan
(Kuopion Kalatukku) konserniin liittäminen ja liikevaihdon arvioidaan
olevan noin 470 miljoonaa euroa vuonna 2004.

Lähinnä Machinium-alakonsernin irtautumisesta johtuvien kertakulujen
vuoksi Lännen Tehtaat -konsernin koko vuoden tulos jää pienemmäksi
kuin vuonna 2003. Viimeisen vuosineljänneksen tulos on
kausivaihteluista johtuen ja Machiniumin tappioiden pois jäännin
vuoksi tilikauden paras ja parempi kuin viime vuonna.

Lännen Tehtaat on irtaantunut ydinliiketoimintan kuulumattomasta
Machinium-ryhmästä. Saavutettu konsernirakenne mahdollistaa konsernin
resurssien käyttämisen täysipainoisesti ydinliiketoimintojen
kehittämiseen.


KONSERNIN TULOSLASKELMA
milj.euroa
             7-9/  7-9    1-9/   1-9/   1-12/
             2004  2003   2004   2003   2003

Liikevaihto       107,1  113,5   361,4  362,8   492,0
Liiketoiminnan muut
tuotot           0,3   0,5    2,9   1,3    2,1
Liiketoiminnan kulut  -101,1 -108,7  -353,8  -350,0  -473,8
Suunnitelman mukaiset
poistot          -2,9  -2,8   -8,7   -8,3   -11,8
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta         0,7   1,3    1,7   2,6    3,2

Liikevoitto        4,1   3,8    3,5   8,4   11,7
Rahoitustuotot ja -kulut  -0,5  -0,9   -1,1   -2,4   -3,3

Voitto ennen satun-
naisia eriä ja veroja   3,6   2,9    2,4   6,0    8,4
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
Tuloverot         0,3  -0,8   -0,9   -1,9   -2,6
Vähemmistöosuudet     -0,9   0,1   -0,4   0,6    0,9

Kauden voitto       3,0   2,2    1,1   4,7    6,7

Tuloslaskelman veroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta
vastaavat verot.


KONSERNIN TASE
milj.euroa                 30.9.  30.9.  31.12.
                      2004   2003   2003
Vastaavaa
Aineettomat hyödykkeet           17,7   17,8   21,6
Aineelliset hyödykkeet           70,0   71,1   65,6
Sijoitukset                 22,0   21,2   21,9
Omat osakkeet                0,8   0,8    0,8
Vaihto-omaisuus               43,5   71,6   80,2
Saamiset                  38,5   54,9   46,5
Rahoitusarvopaperit             0,5   1,5    1,5
Rahat ja pankkisaamiset           8,1   7,8   11,6

Yhteensä                  201,1  246,7   249,7

Vastattavaa
Osakepääoma                 12,6   12,2   12,2
Muu oma pääoma               80,4   80,8   82,8
Vähemmistöosuudet              4,6   5,3    4,9
Pakolliset varaukset             2,3   0,1    2,1
Pitkäaikainen vieras pääoma         35,0   65,0   48,3
Lyhytaikainen vieras pääoma         66,2   83,3   99,4

Yhteensä                  201,1  246,7   249,7


KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA
milj.euroa                 1-9/   1-9/   1-12/
                      2004   2003   2003

Liiketoiminta
Tulorahoitus                 9,8   12,0   18,8
Käyttöpääoman muutos            27,5   -5,0   -7,6

Liiketoiminnan kassavirta (A)        37,3   7,0   11,2

Investoinnit
Investoinnit pysyviin vastaaviin      -11,5   -7,6   -9,5
Pysyvien vastaavien luovutustulot      2,3   1,3    1,5

Investointien kassavirta (B)        -9,2   -6,3   -8,0

Rahoitus
Lainojen muutos              -30,8   -4,7   -3,0
Osakeanti                  2,3
Maksetut osingot              -3,9   -1,8   -1,8
Muut oman pääoman ja vähemmistö-
osuuden muutokset              -0,1   -1,9   -2,4

Rahoituksen kassavirta (C)         -32,5   -8,4   -7,2

Rahavarojen muutos (A+B+C)         -4,4   -7,7   -4,0

Rahavarat kauden alussa           13,0   17,0   17,0
Rahavarat kauden lopussa           8,6   9,3   13,0


TUNNUSLUVUT
                      30.9.   30.9.  31.12.
                      2004   2003   2003

Tulos/osake, euroa             0,17   0,78   1,11
Oma pääoma/osake, euroa          14,76   14,95   15,29
Omavaraisuusaste, %             48,4   39,0   39,5
Investoinnit, milj.euroa           6,3    7,4    9,5
% liikevaihdosta               1,7    2,0    1,9


TOIMIALAKOHTAISET TIEDOT

LIIKEVAIHTO
milj.euroa        7-9/  7-9/   1-9/   1-9/   1-12/
             2004  2003   2004   2003   2003

Elintarvikeryhmä     38,3  31,2   92,8   87,6   114,9
Maatalousryhmä      68,8  62,8   219,7   209,2   282,6
Machinium-ryhmä          19,5   48,9   66,0   94,5

Yhteensä         107,1  113,5   361,4   362,8   492,0

LIIKEVOITTO
milj.euroa

Elintarvikeryhmä      1,1   1,7    3,3   4,7    6,5
Maatalousryhmä       1,8   2,6    4,9   5,6    8,3
Machinium-ryhmä      1,2  -0,5   -4,7   -1,9   -3,1

Yhteensä          4,1   3,8    3,5   8,4   11,7


HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN
                       1-9/   1-9/  1-12/
                       2004   2003   2003

Elintarvikeryhmä               403   325   331
Maatalousryhmä                444   440   442
Machinium-ryhmä                244   386   388

Yhteensä                   1091   1151   1161


KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET
milj.euroa                 30.9.  30.9.  31.12.
                      2004   2003   2003

Velkojen vakuudeksi annetut
Kiinteistökiinnitykset           35,1   37,6   32,6
Yrityskiinnitykset             68,4   54,9   76,0
Osakkeet                   3,6   43,4    3,6

Muut annetut vakuudet
Pantit                    0,0   0,0    0,0
Yrityskiinnitykset              0,2   8,3    6,9

Leasing-vastuut               0,8   2,0    2,1

Vastuut omista sitoumuksista
Takaukset                       0,0
Takaisinostositoumukset           0,2   17,6   19,0
Muut vastuusitoumukset            0,5   1,1    2,4

Vastuusitoumukset osakkuusyritysten
Puolesta
Takaukset                  0,1   0,4

Vastuusitoumukset muiden puolesta
Leasing-rakennusten lunastamis-
vastuu                    2,5   2,6    2,6
Takaukset                  1,0

Johdannaissopimukset

Valuuttatermiinisopimukset
Käypä arvo                  0,0   0,3   -0,3
Kohde-etuuden arvo              2,6   6,3    9,5
Koronvaihtosopimukset
Kohde-etuuden arvo             25,0   25,0   25,0

Hyödykejohdannaissopimukset
Käypä arvo                  0,0   0,0   -0,5
Kohde-etuuden arvo              4,0   9,5   10,6


Tietoja ei ole tilintarkastettu.


LÄNNEN TEHTAAT OYJ
Hallitus


Lisätietoja: toimitusjohtaja Erkki Lepistö, puh. (02) 8397 4001


Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi


Tilaa