OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2006

LÄNNEN TEHTAAT OYJ     Pörssitiedote    10.8.2006 klo 8.30

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2006

TOINEN VUOSINELJÄNNES
 . Konsernin jatkuvien liiketoimintaryhmien liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa
  6,5 % vertailuvuodesta ja oli 102,8 (96,5) miljoonaa euroa.
 . Kokonaisliikevaihto laski 4 % edellisvuoden vastaavaan neljännekseen
  verrattuna.
 . Liiketulos ilman kertaeriä oli vertailujakson tasoa 2,4 (2,5) miljoonaa euroa.
 . Kertaerien jälkeen liiketulos oli 2,5 (3,6) miljoonaa euroa.
 . Tulos ennen veroja oli 2,7 (3,2) miljoonaa euroa.
 . Osakekohtainen tulos oli 0,34 (0,40) euroa.
 . Rakennekehitys jatkui.
 . Suomen Rehu Oy osti loput 17,5 % Mildola Oy:n osakkeista huhtikuussa.
 . Kesäkuussa allekirjoitettiin sopimus Apetit Kala Oy:n vähemmistöosakkeiden
  hankinnasta.

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja
arvostusperiaatteita noudattaen. Katsausta ei ole laadittu noudattaen kaikkia IAS
34, Osavuosikatsaukset, standardin vaatimuksia.

Katsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu.


Keskeiset tulosluvut, miljoonaa euroa
                          4-6/2006   4-6/2005

Liikevaihto                      102,8    107,5
Liiketulos ilman kertaeriä               2,4     2,5
Liiketulos kertaerien jälkeen              2,5     3,6
Tulos ennen veroja                   2,7     3,2
Tulos verojen jälkeen                  2,0     2,4
Tulos/osake, euroa                   0,34     0,40


Elintarvikeryhmän huhti-kesäkuun liikevaihto oli 30,0 (38,5) miljoonaa euroa.
Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi noin 3 %, kun vertailukauden liikevaihdosta
eliminoidaan päättyneen sokerimyynnin vaikutus, 9,5 miljoonaa euroa.

Apetit Pakasteet -liiketoimintayksikön kokonaisliikevaihto oli vertailujaksoa
pienempi viljelytarvikemyynnin vähenemisen takia. Vähittäiskauppatuotteiden
myynti kasvoi noin 2 % ja HoReCa-sektorin myynti noin 4 %. Teollisuusmyynti ja
vienti jäivät vertailukaudesta. Vähittäiskauppapakasteiden myynnin kasvu oli noin
4 %. Kasvu oli suurinta korkean jalostusasteen ruoka- ja perunapakasteissa. Myös
Apetit-merkillä myytävien vihannespakasteiden kauppa kehittyi hyvin.

Apetit Kalan liikevaihto kasvoi edellisvuoden vertailujaksosta 17 %. Liikevaihtoa
kasvattivat volyymin kasvu ja raaka-ainehintojen noususta johtuneet
myyntihintojen korotukset. Kasvun painopiste oli kuluttajapakatuissa
kalatuotteissa. Myös Kalatorien myynti kehittyi hyvin.

Elintarvikeryhmän huhti-kesäkuun liiketulos oli 0,2 (-0,2) miljoonaa euroa.
Apetit Pakasteet -liiketoimintayksikön tulos parani vertailukaudesta Apetit-
tuotteiden osuuden kasvusta johtuneen myyntikatteen paranemisen ja kustannusten
karsintaohjelman seurauksena. Myös Apetit Kalan tulos parani merkittävästi
vertailukaudesta, joskin keväällä alkanut kalaraaka-aineiden voimakas hintojen
nousu hidasti tuloksen paranemista. Sokerimyynnin vaikutus Elintarvikeryhmän
liiketulokseen vertailukaudella oli 0,4 miljoonaa euroa.

Rehuliiketoiminnan liikevaihto oli 52,2 (49,0) miljoonaa euroa. Yritysostosta
puhdistettu vertailukelpoinen rehumyynti säilyi vertailukauden tasolla.
Rehuryhmän liiketulos oli ilman kertaeriä 2,9 (3,3) miljoonaa euroa ja kertaerien
jälkeen 3,1 (4,4) miljoonaa euroa. Rehumyynnin kannattavuutta heikensi volyymien
lasku erityisesti naudanrehuissa. Volyymien aleneminen johtui pääasiassa viime
satokauden hyvästä kotoisen rehun sadosta. Kohonneet raaka-ainekustannukset ja
kilpailu alentuneista markkinavolyymeista heikensivät yksikkökatteita niin naudan-
, sian- kuin siipikarjanrehuissakin. Tuottavuustoimenpiteiden ja kiinteiden
kustannusten karsintaohjelman johdosta rehuryhmän tulos säilyi vertailukauden
tasolla. Kertaluontoiset kulut, 0,2 miljoonaa euroa, muodostuivat
organisaatiomuutoksiin liittyvistä kuluvarauksista ja kertaluontoiset tuotot 0,3
(1,1) miljoonaa euroa Mildolan osakkeiden hankinnasta syntyneestä negatiivisen
liikearvon tuloutuksesta.

Viljakaupan liikevaihto kasvoi 7 %. Toisen neljänneksen liikevaihto oli 23,3
(21,7) miljoonaa euroa. Viljakaupan volyymi kasvoi vertailujaksosta niin
kotimaassa, viennissä kuin kolmansien maidenkin kaupassa. Myös hintataso oli
vertailujaksoa korkeampi. Viljakaupan liiketulos kasvoi 0,4 (0,3) miljoonaan
euroon.

Muut liiketoiminnat -segmenttiin kuuluu konsernin yhteisiä, segmenteille
kohdistamattomia toimintoja. Segmentin liikevaihto oli 0,0 (2,5) miljoonaa euroa.
Vertailukauteen sisältyy konsernista sittemmin poistuneiden Harviala Oy:n ja
Lännen Plant Systems -liiketoimintayksikön liikevaihdot. Segmentin liiketulos oli
-1,2 (-0,9) miljoonaa euroa. Tuloksen muutos johtuu Harvialan tuloksen pois
jäämisestä sekä konsernin rakennemuutokseen liittyvistä kuluista.


KATSAUSKAUSI 1.1.-30.6.2006
                          1-6/2006   1-6/2005

Liikevaihto                      199,7    201,5
Liiketulos ilman kertaeriä               3,1     2,1
Liiketulos kertaerien jälkeen              2,0     0,0
Tulos ennen veroja                   3,7     -1,2
Tulos verojen jälkeen                  2,5     -1,0
Tulos/osake, euroa                   0,37    -0,09


LIIKEVAIHTO

Lännen Tehtaiden liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 199,7 (201,5) miljoonaa euroa.
Toukokuussa 2005 hankitun Mildola Oy:n vaikutus konsernin liikevaihtoon oli 15,0
(4,6) euroa. Päättyneet liiketoiminnot pienensivät liikevaihtoa 21,0 miljoonaa
euroa.

Elintarvikeryhmän liikevaihto oli 56,2 (70,5) miljoonaa euroa. Elintarvikeryhmän
vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi lähes 6 %, kun päättyneen sokerimyynnin
osuus, 17,3 miljoonaa euroa, eliminoidaan vertailukauden luvusta.
Kalaliiketoiminnan liikevaihto kasvoi volyymien ja hintojen nousujen seurauksena.
Apetit Pakasteet- liiketoimintayksikön liikevaihto oli hieman vertailuvuotta
pienempi johtuen pääasiassa viljelytarvikemyynnin vähenemisestä.
Vähittäiskauppamyynti kasvoi lähes 2 %. Ruokapakasteiden ja pizzojen sekä
perunapakasteiden myynti kasvoi edellisvuodesta. Myös omalla tuotemerkillä
myytävien vihannespakasteiden myynti kasvoi. Hillojen ja marmeladien
vähittäiskauppamyynti laski. Suurkeittiömyynti ja vienti kasvoivat
vertailuvuodesta, mutta teollisuusmyynti jäi vertailukaudesta kotimaisen
tuotannon menettäessä osuuksia tuonnille.

Rehuryhmän tammi-kesäkuun liikevaihto oli 105,1 (93,0) miljoonaa euroa. Kasvusta
10,4 miljoonaa euroa oli yritysoston vaikutusta.

Viljakauppaliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 8 %:lla 44,7 (41,4) miljoonaan
euroon.

Muut toiminnot -segmentin liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 0,0 (4,3) miljoonaa
euroa. Vertailukauden liikevaihto oli pääosin Lännen Plant Systemsin ja Harviala
Oy:n liikevaihtoa.

TULOS

Lännen Tehtaiden liikevoitto ennen kertaluonteisten erien vähentämistä oli tammi-
kesäkuussa 3,1 (2,1) miljoonaa euroa. Katsauskauden kertaluontoisten erien
nettovaikutus oli -1,1 (-2,1) miljoonaa euroa. Kertaluontoiset kulut, -1,4
miljoonaa euroa, muodostuvat henkilöstövähennyksiin liittyvistä kuluvarauksista,
-0,8 miljoonaa euroa ja Harviala Oy:n myyntitappiosta -0,6 miljoonaa euroa.
Kertaluontoiset tuotot, 0,3 miljoonaa euroa, muodostuivat Mildolan osakkeiden
hankinnasta syntyneestä negatiivisen liikearvon tuloutuksesta toisella
neljänneksellä.

Elintarvikeryhmän liiketulos oli -0,3 miljoonaa euroa (-1,4 milj. euroa). Apetit
Pakasteet -liiketoimintayksikön tulos parani kustannustehokkuuden paranemisen
johdosta. Apetit Kala Oy:n tulos parani merkittävästi liikevaihdon kasvun ja
tuottavuustoimenpiteiden seurauksena. Päättyneen sokerimyynnin tulosta parantava
vaikutus Elintarvikeryhmän liiketulokseen vertailukaudella oli 0,7 miljoonaa
euroa.

Rehuryhmän liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli tammi-kesäkuussa 5,0 (4,8)
miljoonaa euroa ja kertaerien jälkeen 4,6 (2,7) miljoonaa euroa.

Viljakauppaliiketoiminnan liikevoitto kasvoi 0,8 (0,4) miljoonaan euroon.
Johdannaissopimukset, joihin ei voitu soveltaa suojauslaskentaa, heikensivät
vertailujakson tulosta 0,2 miljoonaa euroa.

Muiden toimintojen liiketulos oli -3,1 (-1,8) miljoonaa euroa. Katsauskauden
tulokseen sisältyy 0,6 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja, jotka muodostuivat
pääosin Harviala Oy:n osakkeiden myynnistä ensimmäisellä vuosineljänneksellä.
Lisäksi tulosta alensivat konsernin rakennemuutokseen liittyvät kulut. Muiden
toimintojen kustannustehokkuus parani merkittävästi viime vuoden lopussa
toteutettujen tehostamistoimenpiteiden johdosta.

Konsernin nettorahoitustuotot olivat 1,9 (kulua -0,5) miljoonaa euroa.
Rahoitustuottoihin sisältyy liiketoimintaan kuulumattomien osakkeiden myynneistä
saadut noin 2,5 miljoonan euron myyntivoitot. Osuus osakkuusyritysten tuloksista
oli -0,2 (-0,7) miljoonaa euroa.

Konsernin tulos ennen veroja oli 3,7 miljoonaa euroa (-1,2 milj. euroa) ja
verojen jälkeen 2,5 miljoonaa euroa (-1,0 milj. euroa).

RAHOITUS JA KASSAVIRTA

Konsernin rahoitustilanne ja maksuvalmius säilyivät hyvinä. Liiketoiminnan
kassavirta korkojen ja verojen jälkeen oli 9,6 (6,9) miljoonaa euroa. Kasvu tuli
pääosin käyttöpääoman muutoksista. Investointien nettokassavirta oli 0,1 (-2,8)
miljoonaa euroa. Osinkoja maksettiin 4,6 (4,2) miljoonaa euroa.

Konsernilla oli katsauskauden päättyessä korollisia velkoja 40,5 (50,0) miljoonaa
euroa ja likvidejä rahavaroja 10,9 (10,1) miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat
olivat 29,6 (39,9) miljoonaa euroa. Konsernin taseen loppusumma oli 201,2 (210,2)
miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 55,3 (49,0) %. Konsernin lyhytaikaiseen
rahoitukseen käytettyjä yritystodistuksia oli katsauskauden päättyessä
emittoituna 19,0 (21,0) miljoonan euron arvosta. Käyttämättömiä luottolimiittejä
oli 18,0 (18,0) miljoonaa euroa.

INVESTOINNIT, DIVESTOINNIT JA KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET

Tammi-kesäkuun bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen ilman yritysostoja olivat 2,8
(1,6) miljoonaa euroa. Lisäksi tytäryhtiö- ja yhteisyritysosakkeiden hankintaan
käytettiin 1,5 miljoonaa euroa (4,1 milj. euroa).

Elintarvikeryhmän investoinnit ilman yritysostoja olivat 0,6 miljoonaa euroa ja
rehuryhmän investoinnit ilman yritysostoja 2,2 miljoonaa euroa.
Elintarvikeryhmässä merkittävin investointi oli Apetit Pakasteet-
liiketoimintayksikköön hankittu uusi vuokapakkauslinja. Rehuryhmässä
merkittävimmät investoinnit liittyivät Lännen Rehun Säkylässä sijaitsevan tehtaan
laajennukseen, Suomen Rehun Seinäjoen tehtaan irtorehujen lastausasemaan sekä
Baltic Feedin tehtaan laajentamiseen ja uudistamiseen Latviassa. Muut
investoinnit olivat lähinnä tuottavuus- ja korvausinvestointeja.

Konserni myi muiden noteerattujen yhtiöiden osakkeisiin tekemänsä sijoitukset
sekä muita liiketoimintaan kuulumattomia osakkeita, joiden myynneistä
realisoituneet yhteensä 2,5 miljoonan euron myyntivoitot on kirjattu
rahoitustuottoihin.

Lännen Tehtaiden ja Raision puoliksi omistama yhteisyritys ZAO Scandic Feed on
tehnyt sopimuksen rehujen valmistusta ja markkinointia harjoittavan ZAO Tosno
Feed Factoryn osake-enemmistön hankinnasta. Tehdas sijaitsee Venäjällä, Pietarin
läheisyydessä. Venäjän kilpailuviranomaisten lupa kaupalle on saatu. Kaupan
lopullisen toteuttamisen arvioidaan tapahtuvan syksyn aikana.

Suomen Rehu Oy:n latvialainen tytäryhtiö SIA Baltic Feed perusti tytäryhtiön
Liettuaan. Uusi yhtiö, UAB Baltijos Pasarai, on aloittanut rehujen suoramyynnin
Liettuassa.

Suomen Rehu Oy osti huhtikuussa 17,5 %:n vähemmistöosuuden Mildola Oy:stä. Kaupan
jälkeen Mildola Oy on kokonaan konsernin omistuksessa. Lännen Tehtaat soveltaa
vähemmistöhankintoihin niin kutsuttua emoyhtiömallia, jolloin vähemmistökaupat
synnyttävät liikearvoa, voittoa tai tappiota. Mildola Oy:n vähemmistöosuuden
hankinnan yhteydessä toiselle vuosineljännekselle kirjattiin 0,3 miljoonan euron
suuruinen negatiivisen liikearvon tuloutuminen.

Lännen Tehtaat Oyj myi maaliskuun lopussa Harviala Oy:n osakekannan Saarioisten
Taimistot Oy:lle. Lännen Tehtaat -konserni kirjasi kaupasta 0,6 miljoonan euron
myyntitappion. Harviala Oy on yhdistelty konsernin tuloslaskelmaan helmikuun
loppuun asti.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET OLENNAISET TAPAHTUMAT

Lännen Tehtaat Oyj ja Antti Räsänen sopivat kesäkuussa osakekaupasta, jolla Antti
Räsäsen omistamat 49 % Apetit Kala Oy:n osakkeista siirtyvät Lännen Tehtaat Oyj:n
omistukseen. Järjestely toteutettiin heinäkuussa kilpailuviranomaisilta saadun
hyväksynnän jälkeen. Kauppahinta oli 1,5 miljoonaa euroa. Kaupan jälkeen Apetit
Kala Oy on kokonaan Lännen Tehtaat Oyj:n omistuksessa.

HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta
uusmerkinnällä ja/tai päättämään vaihtovelkakirjalainan ottamisesta. Yhtiön
hallituksen saamat antivaltuudet ovat voimassa 29.3.2007 saakka. Uusmerkinnässä
ja/tai vaihtovelkakirjalainan nojalla tapahtuvassa uusmerkinnässä voidaan
osakepääomaa korottaa yhteensä enintään 1 263 514,00 eurolla siten, että annetaan
merkittäväksi enintään 631 757 kappaletta yhtiön 2,00 euron nimellisarvoista
osaketta.

Hallitus valtuutettiin poikkeamaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
uusiin osakkeisiin ja/tai vaihtovelkakirjoihin edellyttäen, että poikkeamiseen on
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus käsittää myös oikeuden
päättää merkintöjen hinnoista, merkintään oikeutetuista, merkintäehdoista sekä
vaihtovelkakirjalainan ehdoista sekä muista uusmerkintään ja/tai
vaihtovelkakirjalainan ottamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista.

Hallitus valtuutettiin myös päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta.
Valtuutuksen kohteena on yhtiölle 5.4.2001 pidetyn yhtiökokouksen
valtuutuspäätöksen perusteella hankitut 65 000 omaa osaketta. Hallitus
valtuutettiin päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita
luovutetaan. Osakkeiden luovutus voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä.
Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä
suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita.

Hallitus ei ole toistaiseksi käyttänyt yhtiökokouksen antamaa osakepääoman
korotusvaltuutusta tai omien osakkeiden luovutusvaltuutusta.

OSAKKEET

Katsauskaudella yhtiön osakkeita vaihdettiin pörssissä 945 386 (1 775 753)
kappaletta, mikä oli 15,0 (28,1) % koko osakemäärästä. Osakkeen ylin kurssi oli
24,19 (13,70) euroa ja alin 15,26 euroa (11,71 euroa). Kauden osakevaihto oli
18,7 (23,3) miljoonaa euroa. Koko osakekannan markkina-arvo katsauskauden
päättyessä oli 122,9 (83,7) miljoonaa euroa.

HENKILÖSTÖ JA ORGANISAATIO

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä katsauskaudella oli 947 (1 006), josta 37
(29) ulkomailla. Henkilöstön määrä väheni Elintarvikeryhmässä ja Muut toiminnot
-segmentissä. Rehuryhmän henkilömäärä kasvoi pääasiassa yritysoston seurauksena.

Suomen Rehu Oy:n toimitusjohtajaksi nimitettiin 1.7.2006 alkaen johtaja Erkki
Lepistö.

LIIKETOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS

IFRS:n mukaiseen raportointiin siirtyminen on vaikuttanut olennaisella tavalla
Lännen Tehtaiden tuloksen ajalliseen kertymiseen tilikauden sisällä.
Satokausituotannosta ja IAS 2:n mukaisesta vaihto-omaisuuden arvostamisesta
johtuen pääosa konsernin vuosituloksesta kertyy viimeisen vuosineljänneksen
aikana.

Kausiluonteisuus on satokausituotannosta johtuen voimakkainta Elintarvikeryhmässä
sekä siihen kuuluvan osakkuusyhtiö Sucroksen toiminnassa. Jossain määrin
kausiluonteisuutta on myös rehuryhmässä.

Apetit Kalan myynti painottuu juhlapyhien yhteyteen. Huomattava osa vuoden
tuloksesta riippuu joulusesongin onnistumisesta.

Viljakaupan liikevaihto vaihtelee vuosittain ja vuosineljänneksittäin riippuen
kauppaan tulevan viljan määrästä ja viljan hintatasosta. Viljakaupan osuus Lännen
Tehtaat -konsernin liikevaihdosta on 20-25 %, joten viljakaupan liikevaihdon
vaihtelulla on huomattava vaikutus koko konsernin liikevaihtoon ja sen
jaksottumiseen.

LOPPUVUODEN NÄKYMÄT

Elintarvikeryhmän liikevaihto laskee edellisvuodesta sokerimyynnin poisjäämisen
johdosta. Jatkuvien elintarvikeliiketoimintojen liikevaihto kasvaa ja liiketulos
paranee merkittävästi Apetit Pakasteen kustannustehokkuuden paranemisen ja Apetit
Kalan vahvan kasvun johdosta.

Konserni kirjaa heinäkuussa toteutettuun Apetit Kala Oy:n vähemmistöosuuden
hankintaan liittyen kolmannelle vuosineljännekselle noin 0,4 miljoonan euron
suuruisen negatiivisen liikearvon tuloutumisesta syntyvän kertaluontoisen tuoton.


Syksyllä käynnistetty selvitystyö konsernin elintarvikeliiketoimintojen
merkittäväksi kasvattamiseksi kotimaassa ja pohjoisen Itämeren alueella jatkuu.

Rehuliiketoiminnan koko vuoden liikevaihto kasvaa. Pääosa kasvusta tulee Mildolan
konserniin liittämisen johdosta. Teollisten rehujen kysyntä on edelleen viime
vuotta pienempää, mutta kysynnän arvioidaan lisääntyvän syksyn aikana, mikäli
vilja- ja säilörehusadot jäävät ennakkoarvioiden mukaisesti normaalitasoa
pienemmiksi. Alentuneista volyymeista ja katteista huolimatta ryhmän koko vuoden
kertaeristä puhdistetun liikevoiton odotetaan olevan viime vuoden kertaeristä
puhdistetun tuloksen tasoa kiinteiden kustannusten karsimisen ja
tuottavuustoimenpiteiden johdosta.

Rehuryhmän investoinnit jatkuvat Latviassa SIA Baltic Feedin tehtaan
laajentamisella ja modernisoinnilla. Yhteisyritys ZAO Scandic Feedin tekemään
Tosnon rehutehtaan kauppaan on Venäjän kilpailuviranomaisten hyväksyntä saatu.
Kaupan arvioidaan lopullisesti toteutuvan syksyn aikana. Vaasan rehutehtaan
sulkeminen ja tuotannon siirtäminen muille rehutehtaille tapahtuu asteittain
kesän aikana.

Viljakaupan liikevaihdon arvioidaan olevan 100 miljoonan euron tasoa ja tuloksen
hieman viime vuotta paremman.

Koko konsernin liikevaihto nousee yli 400 miljoonan euron, mutta jää
sokerimyynnin poisjäämisen takia viime vuotta pienemmäksi. Koko vuoden
kertaeristä puhdistetun liikevoiton arvioidaan nousevan kalaliiketoiminnan
tulosparannuksen, tuottavuustoimenpiteiden ja kustannustehokkuuden parantumisen
takia jonkin verran vuoden 2005 kertaeristä puhdistettua liiketulosta paremmaksi.

Viljakaupan jaksottumisesta sekä sokerimyynnin pois jäämisestä johtuen kolmannen
vuosineljänneksen liikevaihdon arvioidaan jäävän selvästi alle vertailujakson
liikevaihdon. Alhaiseksi jäävän liikevaihdon seurauksena konsernin kertaeristä
puhdistetun liiketuloksen arvioidaan jäävän viime vuoden kolmatta neljännestä
heikommaksi.

KONSERNIN TULOSLASKELMA
milj. euroa
                  4-6/  4-6/   1-6/   1-6/   1-12/
                  2006  2005   2006   2005   2005
                  3 kk  3 kk   6 kk   6 kk   12 kk

Liikevaihto            102,8  107,5  199,7   201,5  433,0
Liiketoiminnan muut tuotot      1,1   1,6   1,8    2,2   10,9
Liiketoiminnan kulut        -99,4  -103,5 -195,4  -196,9  -416,3
Poistot                   -2,0  -2,0   -4,1   -4,1
-8,3
Arvonalentumiset            -    -    -   -2,7   -3,0
Liiketulos              2,5   3,6   2,0    0,0   16,3

Rahoitustuotot ja -kulut      -0,1   -0,2   1,9   -0,5   -1,2
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta              0,2   -0,2  -0,2   -0,7   -0,1

Tulos ennen veroja          2,7   3,2   3,7   -1,2   14,9

Tuloverot              -0,6   -0,8  -1,3    0,2   -3,5

Kauden tulos             2,0   2,4   2,5   -1,0   11,4

Tuloslaskelman veroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille      2,1   2,5   2,3   -0,6   11,3
  Vähemmistölle          -0,1   -0,1   0,1   -0,4   0,1

Tulos/osake, euroa         0,34   0,40  0,37   -0,09   1,81
Tulos/osake, laimennettu, euroa   0,34   0,40  0,37   -0,09   1,81


LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN
milj. euroa
                  4-6/   4-6/  1-6/   1-6/  1-12/
                  2006   2005  2006   2005   2005
                  3 kk   3 kk  6 kk   6 kk  12 kk

Elintarvike             30,0   38,5  56,2   70,5  149,4
Rehu                52,2   49,0  105,1   93,0  205,1
Viljakauppa             23,3   21,7  44,7   41,4   86,6
Muut toiminnot            0,0   2,5   0,0    4,3   7,1
Segmenttien välinen myynti     -2,7   -4,3  -6,4   -7,7  -15,3
Yhteensä              102,8  107,5  199,7   201,5  433,0


LIIKETULOS SEGMENTEITTÄIN
milj. euroa
                  4-6/   4-6/  1-6/   1-6/  1-12/
                  2006   2005  2006   2005   2005
                  3 kk   3 kk  6 kk   6 kk  12 kk

Elintarvike             0,2   -0,2  -0,3   -1,4   9,6
Rehu                 3,1   4,4   4,6    2,8   9,4
Viljakauppa             0,4   0,3   0,8    0,4   1,4
Muut toiminnot           -1,2   -0,9  -3,1   -1,8   -4,1
Yhteensä               2,5   3,6   2,0    0,0   16,3LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN
milj. euroa
                  4-6/   4-6/   1-6/   1-6/  1-12/
                  2006   2005  2006   2005   2005
                  3 kk   3 kk  6 kk   6 kk  12 kk

Suomi                86,9   95,1  169,1  178,3  382,8
Muut EU-maat             6,2   6,1   17,3   13,7   34,2
Muut maat              9,6   6,3   13,3   9,5   16,0
Yhteensä              102,8  107,5  199,7  201,5  433,0


KONSERNIN TASE
milj. euroa
                30.6.2006  30.6.2005  31.12.2005

VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet       71,0     71,1     72,2
Liikearvo              17,4     17,4     17,4
Muut aineettomat hyödykkeet     1,6     2,1      1,7
Osuudet osakkuusyrityksissä     21,3     21,7     21,3
Myytävissä olevat sijoitukset    0,3     2,8      3,2
Saamiset               5,7     0,6      6,9
Laskennalliset verosaamiset     1,0     3,3      1,3
                  118,3    119,0     123,9

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus           37,1     45,3     54,5
Saamiset              34,9     35,8     42,5
Rahavarat              10,9     10,1     11,2
                  83,0     91,2     108,2

Varat yhteensä           201,2    210,2     232,2


OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva
oma pääoma             108,8     99,7     112,4

Vähemmistön osuus          2,3     3,2      3,7

Oma pääoma yhteensä        111,1    102,9     116,1

Pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiset rahoitusvelat     10,6     18,6     16,0
Laskennalliset verovelat       6,7     7,7      7,4
Pitkäaikaiset varaukset       0,9     1,0      0,9
Pitkäaikaiset velat yhteensä    18,2     27,3     24,3

Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat       41,0     47,6     60,9
Lyhytaikaiset rahoitusvelat     29,9     31,4     29,9
Lyhytaikaiset varaukset       0,9     1,0      0,9
Lyhytaikaiset velat yhteensä    71,9     80,0     91,7

Velat yhteensä           90,1    107,3     116,1

Omat pääoma ja velat yhteensä   201,2    210,2     232,2


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
milj. euroa
                 1-6/2006  1-6/2005   1-12/2005
                  6 kk     6 kk     12 kk

Liiketoiminnan rahavirta      9,6      6,9     17,8
Investointien rahavirta       0,1     -2,8     -8,0
Rahoituksen rahavirta
  Vieraan pääoman muutos     -5,4     -0,2     -4,5
  Maksetut osingot        -4,6     -4,1     -4,1
Rahavarojen muutos         -0,3     -0,1      1,0
Rahavarat kauden alussa      10,9     10,2     10,2
Rahavarat kauden lopussa      11,2     10,1     11,2


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄMAN MUUTOKSISTA
milj. euroa

A = Osakepääoma
B = Ylikurssirahasto
C = Arvonmuutosrahasto
D = Muut rahastot
E = Muuntoerot
F = Kertyneet voittovarat
G = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma yhteensä

H = Vähemmistön osuus
I = Oma pääoma yhteensä


          A   B   C   D   E   F   G   H   I
Oma pääoma
1.1.2005     12,6  23,4  1,1  7,3  -0,3  60,2 104,3  2,5 106,8

Myytävissä olevat
sijoitukset:
 voitot/tappiot
 käypään arvoon
 arvostuksesta        0,2            0,2     0,2
Rahavirran suojaukset:
  omaan pääomaan
  jaksotettu
  suojaustulos        -0,2            -0,2     -0,2
Omaan pääomaan
kirjattuihin
tai sieltä
pois siirrettyihin
eriin liittyvät
verot              -
Muuntoerot                 0,1      0,1     0,1
Osingonjako                    -4,2  -4,2 -0,2  -4,4
Katsauskauden tulos                -0,6  -0,6 -0,4  -1,0
Muut muutokset                         1,3  1,3
Oma pääoma
30.6.2005    12,6  23,4  1,1  7,3  -0,2  55,6  99,7  3,2 102,9

Oma pääoma
1.1.2006     12,6  23,4  1,9  7,3  -0,2  67,5 112,4  3,7 116,1

Myytävissä olevat
sijoitukset:
  tuloslaskelmaan
  siirretty määrä      -2,1            -2,1     -2,1
Rahavirran suojaukset:
  omaan pääomaan
  jaksotettu
  suojaustulos        0,6            0,6     0,6
Omaan pääomaan
kirjattuihin
tai sieltä
pois siirrettyihin
eriin liittyvät
verot             0,4            0,4     0,4
Muuntoerot                  0,0
Osingonjako                    -4,6 -4,6     -4,6
Lisäosuuden hankinta
tytäryhtiöstä                    0,0    -1,5  -1,5
Katsauskauden tulos                 2,4  2,4  0,1  2,5
Muut muutokset                      -0,2 -0,2  -0,2
Oma pääoma
30.6.2006    12,6 23,4  0,8  7,3 -0,2 65,1  - 108,8  2,3 111,1


KONSERNIN TUNNUSLUVUT
                  30.6.2006   30.6.2005   31.12.2005

Oma pääoma/osake, euroa        17,77     16,46     18,56
Omavaraisuusaste, %           55,3 %    49,0 %     50,0 %
Gearing, %               26,6 %    38,7 %     29,9 %
Investoinnit, milj. euroa        4,3      5,7      11,7
Henkilöstö keskimäärin          947     1006      1033
Osakkeita keskimäärin, 1 000      6 253     6 253     6 253


ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT
milj. euroa
                  30.6.2006   30.6.2005   31.12.2005

Velkojen vakuudeksi annetut:
Kiinteistökiinnitykset         40,7     40,7      40,7
Yrityskiinnitykset           51,4     51,4      51,4
Pantatut osakkeet            3,6      3,6      3,6

Muut annetut vakuudet
omista sitoumuksista:
Kiinteistökiinnitykset          0,0      0,2      0,1
Pantit                  0,0      0,0      0,0

Leasing-vastuut             1,1      0,9      1,3

Ei purettavissa olevat muut vuokra-
sopimukset, vähimmäisvuokravastuut    1,9      2,3      2,1

Vastuut omista sitoumuksista:
Takaisinostositoumukset         0,1      0,2      0,1

Vastuusitoumukset
osakkuusyritysten puolesta:
Takaisinostositoumukset         0,0      0,2      0,1

Muut vastuut:
Leasing-rakennusten
lunastamisvastuu              -      2,5       -
JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT

Valuuttatermiinisopimukset        0,4      2,0      1,5
Hyödykejohdannaiset           3,5      3,4      5,0
Korkojohdannaiset            25,0     25,0      25,0


LÄNNEN TEHTAAT OYJ
Hallitus


Lisätietoja: toimitusjohtaja Matti Karppinen, puh. 010 402 4001

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi

Tilaa