OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2008

LÄNNEN TEHTAAT OYJ       Osavuosikatsaus    4.11.2008 klo 8.30    

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2008                        

Tammi-syyskuu:                                 
- Kauden tulos oli 14,5 (9,4) miljoonaa euroa                 
- Osakekohtainen tulos oli 2,31 (1,51) euroa                  
- Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 268,2 (213,1) miljoonaa euroa, kasvua 
26 %                                      
- Jatkuvien toimintojen liiketulos ilman kertaeriä oli 2,7 (0,3) miljoonaa   
euroa, kertaerät olivat 7,3 (0,7) miljoonaa euroa                
- Jatkuvien toimintojen tulos oli 7,5 (1,0) miljoonaa euroa          

Heinä-syyskuu:                                 
Kauden tulos oli 8,3 (3,1) miljoonaa euroa                   
Osakekohtainen tulos oli 1,33 (0,49) euroa                   
- Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 76,3 (73,6) miljoonaa euroa,      
kasvua 4 %                                   
Liiketulos ilman kertaeriä oli 0,3 (0,6) miljoonaa euroa, kertaerät olivat 2,5 
(0,5) miljoonaa euroa                              

Katsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu.                   


Toimitusjohtaja Matti Karppinen:                        

”Toteutimme päättyneellä neljänneksellä strategian kannalta kaksi merkittävää  
järjestelyä. Myimme loput Suomen Rehun osakkeet Hankkija-Maataloudelle ja    
saatoimme näin päätökseen rehuliiketoiminnasta irtautumisen. Myimme myös    
hilloliiketoiminnan Saarioisten Säilykkeelle, mikä puolestaan mahdollistaa   
Apetit Pakasteen keskittymisen pakasteliiketoiminnan kehittämiseen ja      
kasvattamiseen. Nämä strategian mukaiset kaupat vahvistavat Lännen Tehtaiden  
taloudellista asemaa ja liikkumavaraa yrityskauppamarkkinoilla, jossa      
rahoitusmarkkinoiden turbulenssin johdosta tarjonta on lisääntynyt ja      
arvostustasot ovat aiempaa houkuttelevampia.”                  


KESKEISET TULOSLUVUT                              

milj. euroa          7-9/   7-9/   1-9/   1-9/   1-12/    
                2008   2007   2008   2007   2007    
Jatkuvat toiminnot                               
                                        
Liikevaihto          76,3   73,6  268,2  213,1   309,6    
Liiketulos           2,7   1,2   10,0   0,9    5,3    
Liiketulos ilman kertaeriä   0,3   0,6   2,7   0,3    4,9    
Tulos ennen veroja       2,2   1,1   8,3   0,9    4,6    
Kauden tulos          1,6   1,2   7,5   1,0    4,2    
Osakekohtainen tulos, euroa  0,26   0,18   1,18   0,16   0,66    

Lopetetut toiminnot                               

Kauden tulos          6,6   1,9   7,1   8,4    9,2    
Osakekohtainen tulos, euroa  1,07   0,31   1,13   1,35   1,48    


RAKENNEMUUTOKSET JA YRITYSKAUPAT                        

Lännen Tehtaat Oyj myi syyskuun alussa tehdyllä kaupalla loput 49 %       
omistamistaan Suomen Rehu Oy:n osakkeista Hankkija-Maatalous Oy:lle. Kauppa oli 
jatkoa kesäkuussa 2007 toteutetulle Suomen Rehun osake-enemmistön kaupalle,   
jolloin Suomen Rehu tytäryhtiöineen siirtyi Hankkija-Maatalous -konserniin. 
Syyskuussa tehdyn kaupan myötä Lännen Tehtaat irtaantui strategiansa mukaisesti 
kokonaan rehuliiketoiminnasta. Kauppahinta vähemmistöosakkeista oli 27 miljoonaa
euroa. Kaupasta syntyi 6,6 miljoonan euron verovapaa myyntivoitto, joka on   
kirjattu kolmannella neljänneksellä lopetettujen toimintojen tulokseen. Suomen 
Rehu on esitetty lopetettuna toimintona katsauskauden ja vertailukauden     
tuloslaskelmassa.                                

Tytäryhtiö Apetit Pakaste Oy myi syyskuussa toteutetulla kaupalla        
hilloliiketoiminnan Saarioisten Säilyke Oy:lle. Kauppaan sisältyi Dronningholm 
tuotemerkki. Kaupasta syntyi 2,5 miljoonan euron verotettava myyntivoitto, joka 
on kirjattu kertaluonteisena eränä pakasteliiketoiminnan kolmannen       
vuosineljänneksen tulokseen.                          

Katsauskauden alussa toteutettua Avena Nordic Grain Oy:n omistusjärjestelyä on 
selostettu ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksessa.         


RAPORTOINTIKÄYTÄNNÖN MUUTOS                           

Lännen Tehtaat on soveltanut tarkennettua raportointikäytäntöään        
osakkuusyritysten tulososuuksien esittämisen osalta vuoden 2008 alusta alkaen. 
Elintarvikeliiketoimintoihin liittyvien osakkuusyritysten tulososuudet     
sisältyvät liiketulokseen ja niihin kuulumattomien osakkuusyritysten      
tulososuudet esitetään liiketuloksen alapuolella. Vertailuvuoden tiedot on   
muutettu vastaamaan uutta esittämistapaa.                    

Osuudet osakkuusyhtiö Sucros Oy:n ja Ateriamestarit Oy:n tuloksesta sisältyvät 
muut toiminnot -segmentin liiketulokseen. Osuus osakkuusyhtiö Sandanger AS:n  
1.3.-31.8.2007 tuloksesta sisältyy kalaliiketoiminnot-segmentin vertailuvuoden 
liiketulokseen.                                 


LOPETETUT TOIMINNOT                               

Suomen Rehun vähemmistöosakkeiden kaupan johdosta osuus osakkuusyhtiö Suomen  
Rehun tuloksesta esitetään katsauskauden ja vertailukauden tuloslaskelmassa   
Lopetetuissa toiminnoissa. Lopetettujen toimintojen tulokseen sisältyy     
katsauskaudella lisäksi Suomen Rehun vähemmistöosakkeiden myyntivoitto.     

Lopetettujen toimintojen vertailukauden tulokseen sisältyy Suomen Rehu     
-konsernin tammi-toukokuun tulos, enemmistöosakkeiden myyntivoitto sekä 49 %:n 
osuus osakkuusyhtiö Suomen Rehun tuloksesta kesä-syyskuulta.          


LIIKEVAIHTO JA TULOS                              

Tammi-syyskuu:                                 

Kauden tulos oli tammi-syyskuussa 14,5 (9,4) miljoonaa euroa ja osakekohtainen 
tulos 2,31 (1,51) euroa.                            

Jatkuvat toiminnot                               

Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli tammi-syyskuussa 268,2 (213,1) miljoonaa 
euroa. Liikevaihto kasvoi 26 %.                         

Katsauskauden liiketulos oli 10,0 (0,9) miljoonaa euroa. Liiketulos ilman    
kertaluonteisia eriä oli 2,7 (0,3) miljoonaa euroa. Kertaerät olivat 7,3 (0,7) 
miljoonaa euroa. Liiketulokseen sisältyy 5,6 (0,8) miljoonaa euroa osuuksia   
osakkuusyritysten tuloksesta, sisältäen EU:n sokerireformiin liittyviä kertaeriä
5,0 (0,7) miljoonaa euroa.                           

Jatkuvien toimintojen nettorahoituskulut olivat 1,6 (0,1) miljoonaa euroa.   
Katsauskauden rahoituskuluihin sisältyy Avena Nordic Grain Oy:n         
henkilöstöomistajien osinko-oikeus, 0,4 miljoonaa euroa, mikä perustuu Avena  
Nordic Grain -konsernin kauden tulokseen. Korollisen nettovelan kulut olivat  
vertailukauden tasoa. Vertailukauden rahoituseriin sisältyi positiivisia    
kurssieroja ja korkosuojausten vaikutuksia.                   

Tulos ennen veroja oli 8,3 (0,9) miljoonaa euroa ja kauden tulos 7,5 (1,0)   
miljoonaa euroa.                                

Lopetetut toiminnot                               

Lopetetuissa toiminnoissa oli katsauskaudella ja vertailukaudella Suomen Rehu. 
Lopetettujen toimintojen liikevaihto oli vertailukaudella 78,8 miljoonaa euroa. 

Lopetettujen toimintojen tulos oli 7,1 (8,4) miljoonaa euroa. Kauden tulokseen 
sisältyy Suomen Rehun vähemmistöosakkeiden myyntivoitto 6,6 miljoonaa euroa  
sekä osuus osakkuusyhtiö Suomen Rehun tuloksesta tammi-elokuulta 0,5 miljoonaa 
euroa. Vertailukauden lukuun sisältyy Suomen Rehu -konsernin tammi-toukokuun  
tulos 2,3 miljoonaa euroa, enemmistöosakkeiden myyntivoitto 5,6 miljoonaa euroa 
ja osuus osakkuusyritys Suomen Rehun tuloksesta kesä-syyskuulta 0,5 miljoonaa  
euroa.                                     


Heinä-syyskuu:                                 

Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli heinä-syyskuussa 76,3 (73,6) miljoonaa  
euroa. Liikevaihto kasvoi vertailukaudesta 4 %. Kasvua oli kaikissa       
liiketoiminnoissa viljakauppaa lukuunottamatta.                 
                                        
Jatkuvien toimintojen liiketulos ilman kertaeriä oli heinä-syyskuussa 0,3 (0,6) 
miljoonaa euroa. Kalaliiketoiminnan ja kasviöljyliiketoiminnan tulos parani   
vertailukaudesta, pakasteliiketoiminnan tulos oli vertailukauden tasoa ja    
viljakaupan sekä muut toiminnot -segmentin tulos jäi vertailukaudesta.     


RAHOITUS JA KASSAVIRTA                             

Konsernin rahoitusasema vahvistui ja maksuvalmius parani Suomen Rehun osakkeiden
kaupan myötä. Liiketoiminnan rahavirta korkojen ja verojen jälkeen oli     
tammi-syyskuussa 4,5 (4,6) miljoonaa euroa. Käyttöpääoman muutoksen vaikutus oli
2,6 (-4,7) miljoonaa euroa. Investointien nettorahavirta oli 18,7 (18,6)    
miljoonaa euroa. Lainojen rahavirrat olivat -15,3 (-21,7) miljoonaa euroa.   
Osinkoja maksettiin 5,3 (5,3) miljoonaa euroa. Vertailukauden rahavirrat    
sisältävät lopetettujen toimintojen rahavirrat. Rahavarojen muutos oli 1,3   
(-3,8) miljoonaa euroa.                             

Korollisia velkoja oli katsauskauden päättyessä 17,3 (36,8) miljoonaa euroa ja 
likvidejä rahavaroja 24,3 (18,7) miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat olivat 
-7,0 (18,1) miljoonaa euroa. Konsernin taseen loppusumma oli 200,7 (204,6)   
miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 67,1 (60,9) %. Konsernin lyhytaikaiseen  
rahoitukseen käytettyjä yritystodistuksia oli katsauskauden päättyessä     
emittoituna 12,0 (27,0) miljoonan euron arvosta. Yhtiön likvideihin       
kassavaroihin liittyvä vastapuoliriski arvioidaan erittäin pieneksi, eikä    
näköpiirissä ole vastapuoliriskin realisoitumisen riskiä. Konsernin maksuvalmius
on turvattu sitovin limiittisopimuksin, joita katsauskauden päättyessä oli   
nostettavissa 25 (23) miljoonaa euroa.                     


INVESTOINNIT                                  

Katsauskauden bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat jatkuvissa      
toiminnoissa 5,7 (3,5) miljoonaa euroa. Pakasteliiketoiminnan investoinnit   
olivat 3,9 (1,6) miljoonaa euroa, kalaliiketoiminnan 1,2 (1,5) miljoonaa euroa, 
kasviöljyliiketoiminnan 0,1 (0,3) miljoonaa euroa, viljakauppaliiketoiminnan 0,1
(0,0) miljoonaa euroa ja muut toiminnot- segmentin 0,2 (0,1) miljoonaa euroa.  


HENKILÖSTÖ                                   

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä jatkuvissa toiminnoissa oli katsauskaudella
778 (676). Pakasteliiketoiminnan henkilömäärä oli 231 (242), kalaliiketoiminnan 
468 (358), kasviöljyliiketoiminnan 35 (36), viljakauppaliiketoiminnan 30 (29) ja
muiden toimintojen henkilömäärä 12 (11) henkilöä. Apetit Suomi Oy:n       
henkilöstömäärä on jaettu pakaste- ja kalaliiketoiminnoille palveluveloitusten 
suhteessa. Kalaliiketoiminnan henkilöstömäärän kasvu johtuu pääosin Maritim Food
-konsernin hankinnasta vertailukaudella sekä Kalatorien henkilöstömäärän    
kasvusta aiemmin franchise-periaatteella toimineiden Kalatori-pisteiden     
siirryttyä oman henkilökunnan hoidettaviksi.                  


LIIKETOIMINTAKATSAUKSET                             

Pakasteliiketoiminta                              

milj. euroa          7-9/   7-9/   1-9/   1-9/  1-12/     
                2008   2007   2008   2007   2007     
                                        
Liikevaihto          11,7   11,0   37,7   36,1   49,3     
Liiketulos ilman kertaeriä   0,9   1,0   1,5   1,8   3,5     
Liiketulos           3,4   0,8   4,0   1,6   3,3     

Pakasteliiketoiminnan liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa vertailujaksosta 6 %. 
Myynti kasvoi kaikissa jakelukanavissa vientiä lukuunottamatta.         
Vähittäiskauppatuotteiden myynti kasvoi noin 4 %. HoReCa-sektorin kasvu oli 8 % 
ja leipomomyynnin kasvu yli 30 %. Vientimyynti väheni lähes kolmanneksen    
vertailujaksosta, jolloin runsas kotimaan sato mahdollisti herneen viennin   
keskiseen Eurooppaan.                              

Myynnin painottumisesta parempikatteisiin tuotteisiin sekä hyvästä kustannusten 
hallinnasta johtuen liiketulos ilman kertaeriä pieneni heinä-syyskuussa     
suunniteltua vähemmän.                             

Turun tehtaan tuotannon Säkylään siirtämiseen tähtäävät toimenpiteet jatkuivat 
jakson aikana. Tuotanto- ja pakkaamotilojen laajennusinvestoinnit sekä     
hilloliiketoiminnasta vapautuneiden tilojen saneeraus Turusta siirtyvän     
ruokapakastetuotannon käyttöön on Säkylässä edennyt suunnitelmien mukaan.    
Hillotuotannon päätyttyä syyskuussa alkoi hilloliiketoiminnan henkilöstön    
muuntokoulutus ruokapakasteiden valmistajiksi. Siirron kertaluontoiset     
kustannukset noin 0,5 miljoonaa euroa toteutuvat pääosin viimeisellä      
neljänneksellä. Tuotannon siirron positiiviset vaikutukset näkyvät vuoden 2009 
ensimmäisestä neljänneksestä alkaen.                      

Kotimaisilta sopimusviljelmiltä tapahtuva raaka-ainehankinta on edennyt kesän ja
alkusyksyn aikana suunnitellusti. Lokakuussa alkaneet runsaat sateet ovat    
kuitenkin vaikeuttaneet vielä nostamatta olevien juuresten sadonkorjuuta.    
Lopullinen satotulos riippuukin tulevien viikkojen sadonkorjuu- ja       
varastointiolosuhteista.                            

Tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi 4 %. Myynti kasvoi kaikissa jakelukanavissa. 
Apetit tuoteryhmistä voimakkaimmin kasvoivat marja-, peruna- ja ruokapakasteet. 
Erityisesti alkuvuonna lanseeratut vihannes- ja perunapakasteet menestyivät   
hyvin.                                     

Raaka-aine-, energia- ja palkkakustannusten nousua kompensoivia hinnankorotuksia
on tehty kuluvan vuoden aikana suunnitelman mukaisesti.             

Katsauskauden liiketulos ilman kertaeriä oli hieman suunniteltua parempi, lähes 
vertailukauden tasoa.                              

Pakasteliiketoiminnan investoinnit olivat tammi-syyskuussa 3,9 (1,6) miljoonaa 
euroa. Katsauskauden investoinnit liittyivät Turun tehtaan tuotannon siirron  
edellyttämiin investointeihin Säkylässä sekä toiminnanohjausjärjestelmän    
uudistamiseen. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto on päätetty siirtää   
vuodelle 2009.                                 


Kalaliiketoiminta                                

milj. euroa          7-9/   7-9/   1-9/   1-9/  1-12/     
                2008   2007   2008   2007   2007     
                                        
Liikevaihto          21,3   19,8   65,9   56,7   81,7     
Liiketulos ilman kertaeriä   -0,7   -0,8   -1,3   -2,0   -1,5     
Liiketulos           -0,7   -0,8   -1,3   -2,0   -1,7     

Kalaliiketoiminnan liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa vertailujaksosta  8 %. 
Liikevaihto kasvoi kaikilla markkina-alueilla. Pääosa kasvusta tuli Norjan ja  
Ruotsin liiketoiminnoista.                           

Kalaliiketoiminnan tulos parani hieman vertailujaksosta, mutta jäi       
tappiolliseksi. Tulos parani kotimaan toiminnoissa ja heikkeni hieman ulkomaan 
toiminnoissa.                                  

Kotimaan kalaliiketoiminnassa kannattavuutta on parantanut merkittävästi työn ja
raaka-ainetuottavuuden sekä toimitusvarmuuden paraneminen. Kaupan aggressiivinen
kampanjointi lohi- ja kirjolohifileillä on jatkunut. Kulutuksen ohjautuminen  
kampanjahinnoiteltuihin matalan jalostusasteen lohi- ja kirjolohifileisiin on  
heikentänyt kuluttajapakattujen filetuotteiden sekä Kalatoripisteiden      
kannattavuutta.                                 

Ulkomaantoiminnoissa kannattavuutta on heikentänyt äyriäistuotteiden      
raaka-aineen hinnannousu, jota ei ole pitkistä sopimusjaksoista johtuen saatu  
siirrettyä myyntihintoihin. Tulosta on heikentänyt myös työn ja raaka-aineen  
tuottavuuden lasku Ruotsin toiminnoissa. Tuotannon ohjausvastuuta on selkeytetty
kauden lopulla.                                 

Kotimaan palvelumyynnissä tullaan uusimaan sopimuskäytäntöjä, tehostamaan    
myyntiverkoston rakennetta ja kehittämään valikoimaa kannattavuuden       
parantamiseksi. Ulkomaan yksiköissä jatketaan toiminnan tehostamiseen ja    
tuottavuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä.               

Euroopan unionin neuvosto kumosi kesällä asetukset, jotka koskivat Norjasta   
peräisin olevan viljellyn lohen ja isokokoisen kirjolohen tuontiin sovellettua 
polkumyyntitullia. Näiden asetusten poistumisen jälkeen tuontihinnoissa ei ole 
tapahtunut merkittäviä muutoksia.                        

Apetit Kala Oy:n ja Saarioinen Oy:n HoReCa-yhteistyö käynnistyi syyskuun alussa.
Keväällä tehdyn sopimuksen mukaisesti Saarioinen myy ja markkinoi Apetit Kalan 
ja Maritim Foodin valmistamia tuotteita Suomen HoReCa-markkinoille. Yhteistyön 
tavoitteena on kasvattaa merkittävästi kala- ja äyriäistuotteiden myyntiä    
HoReCa-sektorilla.                               

Kalaliiketoiminnan tammi-syyskuun liikevaihdon kasvu oli 16 %. Kasvu tuli    
ulkomaan toiminnoista. Konserniin viime vuoden maaliskuussa liitetyn Maritim  
Foodin ja syyskuun alussa liitetyn Sandangerin vaikutus liikevaihdon kasvuun oli
noin 11 miljoonaa euroa.                            
                                        
Tammi-syyskuun liiketulos oli vertailukautta parempi, mutta tappiollinen.    

Apetit Kala Oy:n toimitusjohtajana aloitti syyskuun alussa KTM Jarno Järvinen. 
Maritim Food Sweden AB:n toimitusjohtajaksi nimitettiin diplomi-insinööri Jan  
Brevik, joka jatkaa myös Maritim Food AS:n toimitusjohtajana.          

Kalaliiketoiminnan investoinnit olivat tammi-syyskuussa 1,2 (1,5) miljoonaa   
euroa. Kotimaassa investoinnit kohdistuivat pääosin Apetit Kalan        
toiminnanohjausjärjestelmän uudistamiseen. Järjestelmä otettiin käyttöön    
lokakuun alussa ja käyttöönotto sujui hyvin. Ulkomaisissa yksiköissä      
investoinnit kohdistuivat tuottavuutta parantaviin koneisiin ja laitteisiin.  
Merkittävin investoinneista oli Ruotsin yksikössä käyttöön otettu        
suurkeittiötuotteiden pakkauslinja.                       


Kasviöljyliiketoiminta                             

milj. euroa          7-9/   7-9/   1-9/   1-9/  1-12/     
                2008   2007   2008   2007   2007     
                                        
Liikevaihto          15,5   10,6   45,6   31,3   46,0     
Liiketulos ilman kertaeriä   -0,1   -0,2   0,1   0,7   0,8     
Liiketulos           -0,1   -0,2   0,1   0,7   0,9     

Heinä-syyskuussa kasviöljyliiketoiminnan liikevaihto kasvoi vertailujaksosta 46 
%. Kasvu oli pääosin seurausta öljy- ja puristehintojen voimakkaasta noususta. 
Rypsiöljyjen kysyntä säilyi hyvänä ja volyymi kasvoi edelliseen vuoteen     
verrattuna. Rypsipuristeiden määrät olivat vertailukauden tasolla. Soijaöljyn ja
-puristeiden toimitusmäärät vähenivät vertailujaksosta. Kasviöljyjen      
raaka-aineiden hinnat olivat olennaisesti korkeammalla tasolla kuin       
vertailujaksolla. Myöhäisen syksyn vuoksi kotimaisen sadon vastaanotto jäi   
syyskuussa suunniteltua vähäisemmäksi.                     

Jakson liiketulos oli vertailujaksoa hieman parempi jääden kuitenkin      
tappiolliseksi. Energiakustannukset olivat vertailujaksoa korkeammat. Kotimaisen
raaka-aineen heikon saatavuuden takia satokauden lopulla jouduttiin käyttämään 
pääosin tuontiraaka-ainetta. Tuontiraaka-aineiden rahtikustannukset heikensivät 
kannattavuutta. Pitkäaikaisten toimitussopimusten vuoksi Mildolan myyntihintoja 
ei pystytty nostamaan siinä määrin kuin kohonneet kustannukset olisivat     
edellyttäneet.                                 

Kasviöljyjen raaka-ainemarkkinat ovat edelleen levottomat, koska        
hintakehitykseen vaikuttavat satonäkymien ja elintarviketeollisuuden      
kysyntätilanteen lisäksi biopolttoaineiden ja raakaöljyn hintakehitys sekä   
hintoihin liittyvät spekulaatiot. Kansainvälisen taloudellisen kehityksen myötä 
raaka-aineiden ja lopputuotteiden hinnat laskivat voimakkaasti jakson lopulla. 
Koska kasviöljyliiketoiminnassa sekä tuotteet että raaka-aineet hinnoitellaan  
etukäteen, näkyy hintojen lasku viiveellä liikevaihdossa.            

Tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi vertailujaksosta 46 %. Liikevaihdon kasvu oli 
seurausta vertailujaksoa korkeammista raaka-aine- ja myyntihinnoista ja     
kasvaneesta volyymista.                             

Kasviöljyliiketoiminnan tammi-syyskuun liiketulos pieneni vertailukaudesta.   

Kasviöljyliiketoiminnan kannattavuutta parannetaan ottamalla käyttöön uusia   
toimintamalleja lopputuote- ja raaka-ainemarkkinoilla.             

Kuluvalla satokaudella kotimaisen rypsin ja rapsin viljelyala supistui 90.000  
hehtaarista 65.000 hehtaariin, mikä vähentää kuluvalla satokaudella kotimaisen 
raaka-aineen osuutta. Tuontirapsin osuuden lisääntyminen nostaa         
rahtikustannuksia.                               

Kasviöljyliiketoiminnasta vastaavana johtajana ja Mildola Oy:n toimitusjohtajana
aloitti heinäkuun alussa ekonomi, OTK Erkki Lepistö.              

Kasviöljyliiketoiminnan investoinnit 0,1 (0,3) miljoonaa euroa olivat vähäisiä 
korvausinvestointeja.                              


Viljakauppa                                   

milj. euroa          7-9/   7-9/   1-9/   1-9/  1-12/     
                2008   2007   2008   2007   2007     
                                        
Liikevaihto          27,8   32,1  119,5   89,3  132,8     
Liiketulos ilman kertaeriä   0,7   0,9   4,6   2,6   3,9     
Liiketulos           0,7   0,9   4,6   2,6   3,9     

Viljakauppaliiketoiminnan liikevaihto laski kolmannella vuosineljänneksellä   
vertailujaksosta 13 %. Liikevaihdon lasku oli seurausta vertailujaksoa     
matalammista hinnoista ja pienemmästä volyymista. Kotimaankaupan volyymi oli  
vertailujaksoa suurempi, mutta vienti ja kolmansien maiden välinen kauppa jäivät
vertailujaksosta.                                

Viljakauppaa käytiin tavanomaisesti puintikauden aikana. Puintikauden jälkeen  
voimakas hintojen lasku on pysäyttänyt viljan tiloille kaikkialla EU:ssa.    
Loppukäyttäjät niin EU:ssa kuin muuallakin ovat kattaneet lähiajan tarpeensa  
pääosin hyvin ja tekevät uusia ostopäätöksiä runsaiden satojen ja laskevien   
hintojen ympäristössä lyhyellä tähtäimellä. Tämä markkinatilanne alensi     
merkittävästi viljakaupan aktiivisuutta kolmannella neljänneksellä.       

Heinä-syyskuun liiketulos jäi hieman vertailujaksosta.             

Tammi-syyskuun liikevaihdon kasvu oli 34 %. Katsauskauden liiketulos oli    
alkuvuoden hyvästä kehityksestä johtuen merkittävästi vertailukautta parempi.  

Viime satokauden korkeassa hintaympäristössä viljelijät lisäsivät kylvöaloja  
kaikilla tärkeillä tuotantoalueilla maailmassa. Kasvukauden sääolot olivat   
suotuisat ja sadoista saatiin runsaat. EU:n viljasato nousi 307 (254) miljoonaan
tonniin, Ukrainan 45 (29) miljoonaan tonniin ja Venäjän yli 100 (82) miljoonaan 
tonniin. Myös Suomessa saatiin ennakkoarvioita suurempi ja parempilaatuinen   
sato. Hinnat ovat laskeneet merkittävästi keväästä johtuen runsaasta globaalista
tarjonnasta ja suurten rahastojen vetäytymisestä raaka-ainepörsseistä. Alkaneen 
kauden hintoihin myöhemmin satokaudella vaikuttavat mm. viljelijöiden      
syyskylvöpäätökset ja kylvöalat.                        

Viljakauppaliiketoiminnan investoinnit 0,1 (0,0) miljoonaa euroa kohdistuivat  
toiminnanohjausjärjestelmän uusimiseen.                     


Muut toiminnot                                 

milj. euroa          7-9/   7-9/   1-9/   1-9/  1-12/     
                2008   2007   2008   2007   2007     
                                        
Liikevaihto           0,5   1,0   1,8   2,9   4,4     
Liiketulos ilman kertaeriä   -0,6   -0,3   -2,4   -2,9   -1,8     
Liiketulos           -0,6   0,4   2,6   -2,1   -0,9     

Muut toiminnot -segmentti muodostuu palveluyhtiö Apetit Suomi Oy:stä,      
konsernihallinnosta ja segmenteille kohdistamattomista eristä sekä       
osakkuusyhtiöistä Sucros Oy ja Ateriamestarit Oy. Apetit Suomi Oy:n tuottamien 
palveluiden kustannusvaikutus on rasittamassa liiketoimintojen tulosta     
palveluiden käytön suhteessa.                          
                                        
Segmentin liikevaihdon pieneneminen heinä-syyskuussa on seurausta myynti- ja  
tuotekehitystoimintojen palveluveloitusten päättymisestä näiden toimintojen   
siirryttyä Apetit Suomi Oy:stä liiketoimintayksiköihin. Jakson -0,6 (-0,3)   
miljoonan euron kertaeristä puhdistettuun liiketulokseen sisältyy osuuksia   
osakkuusyritysten tuloksesta 0,2 (0,3) miljoonaa euroa.             

Tammi-syyskuun 2,6 (-2,1) miljoonan euron liiketulokseen sisältyy osuuksia   
osakkuusyritysten tuloksesta 5,6 (0,7) miljoonaa euroa.             

Segmentin investoinnit olivat 0,2 (0,1) miljoonaa euroa. Merkittävimmät     
investoinnit kohdistuivat toiminnanohjaus- ja raportointijärjestelmien     
uudistamiseen sekä Säkylän teollisuusalueen ympäristöhuollon investointeihin.  
Uusi toiminnanohjausjärjestelmä otettiin käyttöön emoyhtiössä ja Apetit Suomi  
Oy:ssä syyskuun alussa. Käyttöönotto sujui häiriöttömästi.           


YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                            

Lännen Tehtaat Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 2.4.2008. Yhtiökokous  
vahvisti emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi     
vastuuvapauden tilikaudelta 2007 hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä
toimitusjohtajalle.                               

Osingonjako                                   

Yhtiökokous päätti, että tilikauden 2007 voitosta jaetaan osinkona 0,85 euroa  
osakkeelta. Osinko päätettiin maksaa 15.4.2008.                 

Yhtiöjärjestyksen muutokset                           

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen hallituksen ja hallintoneuvoston   
jäseneksi valittavan henkilön enimmäisiän korottamisesta.            


HALLITUKSEN VALTUUDET                              

Omien osakkeiden hankkimisvaltuus                        

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 250 878 yhtiön oman    
osakkeen hankkimisesta yhtiölle yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla   
varoilla.                                    

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.      

Osakeantivaltuudet                               

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja  
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa 
erässä osakeantina yhteensä enintään 947 635 kappaletta. Osakeantivaltuutuksen 
kohteena ovat kaikki yhtiön hallussa tuolloin olleet omat osakkeet eli 65 000  
osaketta. Lisäksi valtuutuksen kohteena ovat kaikki 2.4.2008 saadun omien    
osakkeiden hankkimisvaltuutuksen nojalla yhtiön haltuun tulevat yhteensä    
enintään 250 878 osaketta.                           

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus 
kumosi aikaisemman 29.3.2007 annetun osakeantivaltuutuksen ja samana päivänä  
annetun valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseen.              

Yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu tarkemmin pörssitiedotteella 2.4.2008  
sekä 8.5.2008 julkistetussa osavuosikatsauksessa.                


HALLITUKSEN VALTUUKSIEN KÄYTTÖ                         

Osakeantivaltuudet                               

Hallitus ei ole toistaiseksi käyttänyt sille myönnettyä valtuutusta uusien   
osakkeiden antamiseen tai valtuutusta yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden 
luovuttamiseen.                                 

Omien osakkeiden hankinta                            

Lännen Tehtaat Oyj:n toisella vuosineljänneksellä alkanut omien osakkeiden   
hankinta jatkui heinä-elokuussa. Yhtiökokoukselta saadun valtuutuksen nojalla  
omia osakkeita hankittiin katsauskaudella NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä
kaupankäynnissä yhteensä 65 000 kappaletta. Osakkeiden hankintameno oli 1,0   
miljoonaa euroa. Hankittujen osakkeiden keskihinta oli 15,25 euroa osakkeelta  
ylimmän hankintahinnan oltua 15,89 ja alimman hinnan 14,35 euroa osakkeelta.  

Katsauskauden päättyessä yhtiön hallussa oli katsauskaudella ja aiemmin     
hankittuja omia osakkeita yhteensä 130 000 kappaletta nimellisarvoltaan yhteensä
0,26 miljoonaa euroa. Omat osakkeet edustavat 2,1 % yhtiön osake- ja      
äänimäärästä.                                  


YHTEISTILILLÄ OLEVIEN OSAKKEIDEN MYYNTI                     

Lännen Tehtaat Oyj:n 29.3.2007 pidetty varsinainen yhtiökokous teki päätökseen 
myydä yhteisellä arvo-osuustilillä olevat arvo-osuusjärjestelmään siirtämättömät
yhtiön osakkeet niiden omistajien lukuun vanhan osakeyhtiölain (29.9.1978/734) 
3a luvun 3a §:n ja osakeyhtiölain (21.7.2006/624) voimaanpanolain 8 §:n     
mukaisesti.                                   

Myynti käynnistyi syyskuussa. Kaupan kohteena ovat Lännen Tehtaat Oyj:n     
yhteisellä arvo-osuustilillä olleet yhteensä 52 115 osaketta, jotka edustavat  
noin 0,8 % Lännen Tehtaat Oyj:n osakkeiden lukumäärästä ja äänimäärästä.    


OSAKKEET JA KAUPANKÄYNTI                            

Katsauskaudella yhtiön osakkeita vaihdettiin pörssissä 900 875 (739 417)    
kappaletta, mikä oli 14,3 (11,7) % koko osakemäärästä. Osakkeen ylin kurssi oli 
17,00 (24,50) euroa ja alin kurssi 13,20 (17,65) euroa. Kauden osakevaihto oli 
13,1 (16,2) miljoonaa euroa. Koko osakekannan markkina-arvo oli katsauskauden  
päättyessä 97,6 (114,3) miljoonaa euroa.                    


LIPUTUSILMOITUKSET                               

Katsauskaudella ei tullut liputusilmoituksia.                  


HALLINTOELIMET                                 

Lännen Tehtaat Oyj:n hallintoneuvosto valitsi 7.4.2008 pitämässään       
järjestäytymiskokouksessa hallintoneuvoston puheenjohtajaksi Helena Walldénin ja
varapuheenjohtajaksi Juha Nevavuoren.                      
                                        
Hallintoneuvoston 7.4.2008 valitseman yhtiön hallituksen muodostavat Harri Eela,
Heikki Halkilahti, Aappo Kontu, Matti Lappalainen, Hannu Simula, Soili Suonoja 
ja Tom v. Weymarn. Hallituksen puheenjohtajana toimii Tom v. Weymarn ja     
varapuheenjohtajana Hannu Simula.                        


LIIKETOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS                         

IAS 2 -standardin mukaisesti vaihto-omaisuuden hankintamenoon luetaan mukaan  
systemaattisesti kohdistettu osuus valmistuksen kiinteistä yleismenoista.    
Satokausituotannossa raaka-aineista jalostetaan valmiita tuotteita pääosin   
vuoden viimeisen neljänneksen aikana, joten vaihto-omaisuuden määrät ja     
tasearvot ovat korkeimmillaan vuoden lopussa. Hankintamenoon mukaan luettujen  
valmistuksen kiinteiden yleismenojen kuluksi kirjautuminen lykkääntyy      
myyntiajankohtaan. Kausiluonteisuus on satokausituotannosta johtuen voimakkainta
pakasteliiketoiminnassa ja osakkuusyhtiö Sucroksen toiminnassa. Tuloksen    
kertyminen näissä liiketoiminnoissa painottuu loppuvuoteen.           

Apetit Kalan myynti painottuu viikonloppuihin ja juhlapyhien yhteyteen.     
Merkittävä osa kalaliiketoiminnan vuoden tuloksesta riippuu joulusesongin    
onnistumisesta.                                 

Viljakaupan liikevaihto vaihtelee vuosittain ja vuosineljänneksittäin riippuen 
kysynnästä ja tarjonnasta sekä hintatasosta kotimaassa ja muilla markkinoilla. 


LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT                      

Lännen Tehtaat -konsernin merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät kotimaisen  
sadon määrään ja laatuun, raaka-aineiden hintamuutosten hallintaan, muutoksiin 
asiakkuuksissa, Turun tehtaan tuotannon siirto-operaatioon,           
toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönottoon sekä yritysostoihin ja       
haltuunottoihin.                                


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET OLENNAISET TAPAHTUMAT                  

Lännen Tehtaat Oyj:n osakkuusyhtiö Sucros Oy:n tytäryhtiö Suomen Sokeri Oy on  
myynyt beta-amylaasientsyymiliiketoiminnan Genencor International Oy:lle.    
Kauppa, johon kuuluu Jokioisten tuotantolaitos ja tehdaskiinteistö, toteutettiin
lokakuun lopulla.                                

Lännen Tehtaat Oyj kirjaa kaupasta viimeisen vuosineljänneksen tulokseen    
osakkuusyhtiötuloksena noin 2 miljoonan euron kertaluonteisen tulon.      


ARVIO VUODESTA 2008                               

Jatkuvien toimintojen liikevaihdon arvioidaan kasvavan vertailuvuodesta     
viljakauppa-, kasviöljy- ja kalaliiketoimintojen kasvun johdosta.        

Jatkuvien toimintojen kertaeristä puhdistetun liiketuloksen arvioidaan nousevan 
vertailuvuodesta viljakaupan hyvän tuloksen ja kalaliiketoimintojen       
kannattavuuden paranemisen ansiosta.                      

Aiemmin esitetyistä arvioista poiketen kalaliiketoiminnan koko vuoden      
liiketuloksen arvioidaan jäävän tappiolliseksi, mutta paranevan         
vertailuvuodesta. Kasviöljyliiketoiminnan liiketuloksen arvioidaan olevan    
voitollinen, mutta jäävän vuoden 2007 tasosta.                 

Tilikauden tulos nousee vertailukautta merkittävästi paremmaksi. Tulosparannus 
on seurausta jatkuvien toimintojen liiketuloksen paranemisesta ja osakkuusyhtiö
Sucros Oy:n positiivisista kertaeristä, hilloliiketoiminnan myyntivoitosta sekä 
Suomen Rehun vähemmistöosakkeiden myyntivoitosta.                


KONSERNIN TULOSLASKELMA                             
milj. euroa                                   
                    7-9/  7-9/  1-9/  1-9/  1-12/  
                    2008  2007  2008  2007   2007  
                    3 kk  3 kk  9 kk  9 kk  12 kk  
Jatkuvat toiminnot                               

Liikevaihto              76,3  73,6  268,2  213,1  309,6  

Liiketoiminnan muut tuotot       2,8   0,3   3,5   0,9   1,4  
Liiketoiminnan kulut         -75,4  -72,3 -263,5 -210,1  -302,3  
Poistot	               -1,2  -1,3  -3,8  -3,6   -5,0  
Arvonalentumiset             -  -0,2    -  -0,2   -0,5  
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta   0,2   1,1   5,6   0,8   2,1  
                                        
Liiketulos               2,7   1,2  10,0   0,9   5,3  

Rahoitustuotot ja -kulut        -0,5   0,0  -1,6  -0,1   -0,8  

Tulos ennen veroja           2,2   1,1   8,3   0,9   4,6  

Tuloverot               -0,6   0,0  -0,8   0,1   -0,4  

Kauden tulos jatkuvista toiminnoista  1,6   1,2   7,5   1,0   4,2  

Lopetetut toiminnot                               

Kauden tulos lopetetuista toiminnoista 6,6   1,9   7,1   8,4   9,2  

Kauden tulos              8,3   3,1  14,5   9,4   13,4  

Jakautuminen                                  
  Emoyhtiön omistajille        8,3   3,1  14,4   9,4   13,3  
  Vähemmistölle            0,0   0,0   0,1   0,0   0,1  

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta                        
tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos                    

Laimennettu ja laimentamaton                          
osakekohtainen tulos, euroa,                          
yhteensä                1,33  0,49  2,31  1,51   2,13  

Laimennettu ja laimentamaton                          
osakekohtainen tulos, euroa,                          
jatkuvat toiminnot           0,26  0,18  1,18  0,16   0,66  

Laimennettu ja laimentamaton                          
osakekohtainen tulos, euroa,                          
lopetetut toiminnot          1,07  0,31  1,13  1,35   1,48  


KONSERNIN TASE                                 
milj. euroa                                   
                  30.9.2008  30.9.2007  31.12.2007     

VARAT                                      
Pitkäaikaiset varat                               
Aineettomat hyödykkeet          5,6     3,6     4,7     
Liikearvo                 6,8     7,5     7,0     
Aineelliset hyödykkeet          43,6    42,5     43,5     
Osuudet osakkuusyrityksissä       21,5    37,0     39,2     
Myytävissä olevat sijoitukset       0,1     0,1     0,1     
Saamiset                 3,3     4,5     4,6     
Laskennalliset verosaamiset        1,7     1,4     0,3     
Pitkäaikaisen varat yhteensä       82,8    96,4     99,4     

Lyhytaikaiset varat                               
Vaihto-omaisuus             60,1    58,4     64,4     
Saamiset                 33,4    30,3     28,6     
Tuloverosaamiset             0,1     0,9     0,4     
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti                       
kirjattavat rahavarat          18,0    15,0     8,1     
Rahavarat                 6,3     3,7     5,1     
Lyhytaikaiset varat yhteensä      117,9    108,2    106,6     

Varat yhteensä             200,7    204,6    205,9     

OMA PÄÄOMA JA VELAT                               
Emoyhtiön omistajille kuuluva                          
oma pääoma               134,0    123,9    127,3     
Vähemmistön osuus             0,6     0,8     0,7     
Oma pääoma yhteensä           134,6    124,6    128,0     

Pitkäaikaiset velat                               
Laskennalliset verovelat         4,2     4,5     4,8     
Pitkäaikaiset rahoitusvelat        4,9     6,0     5,3     
Pitkäaikaiset varaukset          0,1     0,1     0,1     
Pitkäaikaiset velat yhteensä       9,2    10,6     10,2     

Lyhytaikaiset velat                               
Lyhytaikaiset rahoitusvelat       12,5    30,9     28,2     
Tuloverovelat               1,8     1,5     0,7     
Ostovelat ja muut velat         42,6    37,0     38,7     
Lyhytaikaiset velat yhteensä       56,9    69,4     67,6     

Velat yhteensä              66,1    80,0     77,9     

Omat pääoma ja velat yhteensä      200,7    204,6    205,9     


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA                           
milj. euroa                                   
                   1-9/2008  1-9/2007  1-12/2007     
                     9 kk    9 kk    12 kk     

Tilikauden voitto            14,5     9,4     13,4     
Oikaisut tilikauden tulokseen      -9,9     1,4     -1,5     
Käyttöpääoman muutos           2,6    -4,7     -3,3     
Maksetut korot liiketoiminnasta     -1,8    -2,2     -2,8     
Saadut korot liiketoiminnasta       0,5     0,9     0,7     
Maksetut verot liiketoiminnasta     -1,3    -0,3     -1,2     
Liiketoiminnan rahavirta         4,5     4,6     5,3     

Investoinnit aineellisiin ja                          
aineettomiin hyödykkeisiin        -5,7    -4,1     -7,6     
Aineellisten ja aineettomien                          
hyödykkeiden luovutustulot        3,0     0,1     0,2     
Ostetut konserniyhtiöt          -0,4    -9,9     -9,9     
Myydyt konserniyhtiöt            -    41,7     42,0     
Vähemmistökaupat             1,5      -      -     
Ostetut osakkuusyhtiöt          -0,4      -      -     
Myydyt osakkuusyhtiöt          27,0     0,6     0,6     
Investoinnit muihin sijoituksiin    -14,0    -35,0    -35,1     
Muiden sijoitusten luovutustulot     4,1    20,0     27,0     
Saadut osingot investoinneista      3,6     5,3     5,3     
Investointien rahavirta         18,7    18,6     22,5     

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -14,7    -14,4    -16,7     
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut  -0,5    -7,3     -8,1     
Rahoitusleasing-velkojen takaisinmaksut -0,1    -0,1     -0,1     
Omien osakkeiden hankinta        -1,0      -      -     
Maksetut osingot vähemmistölle      -0,3      -      -     
Maksetut osingot             -5,3    -5,3     -5,3     
Rahoituksen rahavirta	       -21,9    -27,0    -30,2     

Rahavarojen muutos            1,3    -3,8     -2,4     
Rahavarat kauden alussa          5,1     7,5     7,5     
Rahavarat kauden lopussa         6,3     3,7     5,1     


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                   
milj. euroa                                   

A = Osakepääoma                                 
B = Ylikurssirahasto                              
C = Arvonmuutosrahasto                             
D = Muut rahastot                                
E = Omat osakkeet                                
F = Muuntoerot                                 
G = Kertyneet voittovarat                            
H = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma yhteensä          
I = Vähemmistön osuus                              
J = Oma pääoma yhteensä                             


         A   B   C   D   E   F   G    H   I   J  
Oma pääoma                                   
1.1.2007    12,6  23,4 0,4  7,3 -0,8 -0,2  76,5  119,2  0,0 119,2  

Rahavirran                                   
suojaukset:                                   
 omaan pääomaan                                
 jaksotettu                                  
 suojaustulos  -   - 0,0   -   -   -   -   0,0   -  0,0  
Omaan pääomaan                                 
kirjattuihin                                  
tai sieltä                                   
pois siirrettyihin                               
eriin liittyvät                                 
verot       -   - 0,0   -   -   -   -   0,0   -  0,0  
Yrityshankinnat                                 
ja myynnit     -   -  -   -   -  0,2   -   0,2  0,8  1,0  
Muuntoerot     -   -  -   -   -  0,5   -   0,5   -  0,5  
Muut muutokset   -   -  - -0,1   -   -  -0,1  -0,2   -  -0,2  
Katsauskauden                                  
tulos       -   -  -   -   -   -  9,4   9,4   -  9,4  
Kaudella kirjatut                                
tuotot ja kulut                                 
yhteensä      -   - 0,0 -0,1   -  0,7  9,3   9,9  0,8 10,7  
Osingonjako    -   -  -   -   -   -  -5,3  -5,3   -  -5,3  

Oma pääoma                                   
30.9.2007    12,6 23,4 0,4  7,2 -0,8  0,5  80,5  123,8  0,8 124,6  

Oma pääoma                                   
1.1.2008    12,6 23,4 0,4  7,2 -0,8  0,1  84,5  127,3  0,7 128,0  

Rahavirran suojaukset:                             
  omaan pääomaan                                
  jaksotettu                                  
  suojaustulos  -   - -1,4   -   -   -   -  -1,4   -  -1,4  
Omaan pääomaan                                 
kirjattuihin                                  
tai sieltä                                   
pois siirrettyihin                               
eriin liittyvät                                 
verot       -   - 0,4   -   -   -   -   0,4   -  0,4  
Vähemmistökauppa  -   -  -   -   -   -  0,4   0,4   -  0,4  
Muuntoerot     -   -  -   -   - -0,5   -  -0,5   -  -0,5  
Muut muutokset   -   -  -   -   -   -  -0,4  -0,4   -  -0,4  
Katsauskauden                                  
tulos       -   -  -   -   -   -  14,5  14,5  0,1  14,6  
Kaudella kirjatut                                
tuotot ja kulut                                 
yhteensä      -   - -1,1   -   - -0,5  14,5  12,9  0,1  13,1  
Omien osakkeiden                                
hankinta      -   -  -   - -1,0   -   -  -1,0  -  -1,0  
Osingonjako    -   -  -   -   -   -  -5,3  -5,3 -0,3  -5,6  
Oma pääoma                                   
30.9.2008    12,6 23,4 -0,7  7,2 -1,8 -0,4  93,7  134,0  0,6 134,6  


LAADINTAPERIAATTEET                               

Osavuosikatsaustiedote on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) -standardin   
mukaan noudattaen vuositilinpäätöksessä 2007 kerrottuja laatimisperiaatteita.  
IFRIC on lisäksi julkaissut IFRIC 15, 'Agreements for the Construction of Real 
Estate' ja IFRIC 16, 'Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation'    
tulkinnat. Tulkinnoilla ei ole olennaista vaikutusta Lännen Tehtaiden      
tilinpäätökseen.                                


SEGMENTTI-INFORMAATIO                              

A Pakasteliiketoiminta                             
B Kalaliiketoiminta                              
C Kasviöljyliiketoiminta                            
D Viljakauppaliiketoiminta                           
E Muut liiketoiminnot                             
F Jatkuvat toiminnot yhteensä                         
G Lopetetut toiminnot                             
H Yhteensä                                   


Liiketoimintasegmentit 1-9/2008                         

milj. euroa        A   B   C   D   E   F   G   H  

Ulkoinen myynti                                 
yhteensä        37,7  65,9  45,6 119,5  1,8 270,5   - 270,5  
Segmenttien välinen                               
myynti         -0,1  -0,1  0,0  -0,7  -1,5  -2,3   -  -2,3  
Liikevaihto       37,6  65,8  45,6 118,8  0,3 268,2   - 268,2  

Liiketulokseen sisältyvä                            
osuus osakkuusyhtiöiden                             
tuloksesta        -    -   -   -  5,6  5,6   -  5,6  
Liiketulos        4,0  -1,3   0,1  4,6  2,6  10,0  6,6  16,6  

Osuus osakkuusyhtiöiden                             
tuloksesta         -   -    -   -   -   -  0,5  0,5  

Bruttoinvestoinnit                               
käyttöomaisuuteen    3,9  1,2   0,1  0,1  0,2  5,7   -  5,7  
Yritysostot ja muut                               
osakeinvestoinnit     -   -    -  0,4   -  0,4   -  0,4  

Poistot         1,0  1,7   0,5  0,0  0,6  3,8   -  3,8  
Arvonalentumiset      -   -    -   -   -   -   -   -  

Henkilöstö        231  468   35  30   12  778   -  778  


Liiketoimintasegmentit 1-9/2007                         

milj. euroa        A   B   C   D   E    F   G   H  

Ulkoinen myynti                                 
yhteensä        36,1  56,7  31,3  89,3  2,9 216,3  78,8 295,1  
Segmenttien välinen                               
myynti         -0,1  -0,1  0,0  -0,7  -2,4  -3,2 -11,6 -14,8  
Liikevaihto       36,0  56,6  31,3  88,6  0,5 213,1  67,2 280,3  

Liiketulokseen sisältyvä                            
osuus osakkuusyhtiöiden                             
tuloksesta         -  0,1   -   -  0,7  0,8   -  0,8  
Liiketulos        1,6  -2,0  0,7  2,6  -2,1  0,9  9,2  10,1  

Osuus osakkuus-                                 
yhtiöiden tuloksesta    -   -   -   -    -   -  0,6  0,6  

Bruttoinvestoinnit                               
käyttöomaisuuteen    1,6  1,5  0,3   -  0,1  3,5  0,6  4,1  
Yritysostot ja muut                               
osakeinvestoinnit     -  11,3   -   -   -  11,3   -  11,3  

Poistot         1,3  0,9  0,5  0,1  0,7  3,6  0,2  3,8  
Arvonalentumiset     0,2   -   -   -   -  0,2   -  0,2  

Henkilöstö        242  358   36   29   11  676  164  840  


Liiketoimintasegmentit 1-12/2007                        

milj. euroa        A   B   C   D   E   F   G   H  

Ulkoinen myynti                                 
yhteensä        49,3  81,7  46,0 132,8  4,4 314,2  78,8 393,0  
Segmenttien välinen                               
myynti         -0,1  -0,1  0,0  -1,2  -3,2  -4,6 -11,6 -16,2  
Liikevaihto       49,2  81,6  46,0 131,6  1,2 309,6  67,2 376,8  

Liiketulokseen sisältyvä                            
osuus osakkuusyhtiöiden                             
tuloksesta         -  0,1   -   -  2,1  2,1   -  2,1  
Liiketulos        3,3  -1,7  0,9  3,9  -0,9  5,3  9,1  14,5  

Osuus osakkuusyhtiöiden                             
tuloksesta         -   -   -   -   -   -  1,5  1,5  

Bruttoinvestoinnit                               
käyttöomaisuuteen    1,6  4,1  0,4   -  0,8  6,9  0,6  7,5  
Yritysostot ja muut                               
osakeinvestoinnit     -  11,6    -   -   -  11,6   -  11,6  

Poistot         1,7  1,6   0,6  0,1  1,0  5,0  0,2  5,2  
Arvonalentumiset     0,2  0,3    -   -   -  0,5   -  0,5  

Henkilöstö        248  379   36   29   11  705  123  827  


Maantieteelliset segmentit                           

Liikevaihto                                   

milj.euroa                1-9/2008   1-9/2007   1-12/2007  
                       9 kk     9 kk     12 kk  

Suomi                    155,1     134,6     189,2  
Skandinavia                 53,5     29,4     45,8  
Baltia ja Venäjä               4,1      7,3     10,0  
Muut maat                  55,5     41,8     64,6  
Jatkuvat toiminnot yhteensä         268,2     213,1     309,6  
Lopetetut toiminnot               -     67,2     67,2  
Yhteensä                  268,2     280,3     376,8  


LOPETETUT TOIMINNOT                               

Suomen Rehu Oy:n enemmistöosakkeiden kauppa toteutettiin kesäkuun alussa 2007 ja
Suomen Rehu tytäryhtiöineen siirtyi Hankkija-Maatalous -konserniin. Vuonna 2007 
lopetettujen toimintojen tulokseen sisältyy myydystä 51 %:n osuudesta kirjattu 
5,6 miljoonan euron myyntivoitto. Osapuolet allekirjoitivat 1.9.2008      
osakesiirtosopimuksen, jolla loput Lännen Tehtaiden omistamat Suomen Rehu Oy:n 
osakkeet siirtyivät Hankkija-Maatalous Oy:lle. Kauppahinta 49 %         
vähemmistöosakkeista oli noin 27 miljoonaa euroa. Lännen Tehtaat kirjasi    
vähemmistöosakkeiden kaupasta kolmannen vuosineljänneksen tulokseen       
kertaluonteisen, noin 6,6 miljoonan euron verovapaan myyntivoiton.       

Kaupan takia myös Suomen Rehun osakkuusyhtiötuloksen raportointi        
konsernituloslaskelmassa muuttui. Aikaisemmin liikevoiton alapuolella esitetty 
osakkuusyhtiötulos 1.1-31.8.2008 esitetään lopetetuissa toiminnoissa.      
Vertailuvuoden tiedot enemmistöosakeiden kaupan jälkeiseltä ajalta       
1.6.-31.12.2007 oikaistiin vastaavasti.                     


KONSERNIN TUNNUSLUVUT	                             
                      30.9.2008  30.9.2007  31.12.2007  

Oma pääoma/osake, euroa            21,65    19,81    20,36  
Omavaraisuusaste, %               67,1    60,9     62,1  
Nettovelkaantumisaste, %            -5,2    14,3     16,0  
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen,                      
milj. euroa, jatkuvat toiminnot         5,7     3,5     6,9  
Yritysostot ja muut osakeinvestoinnit,                     
milj. euroa, jatkuvat toiminnot         0,4    11,3     11,6  
Henkilöstö keskimäärin, jatkuvat toiminnot    778     676     705  
Osakkeita keskimäärin, 1 000 kpl        6 232    6 253    6 253  

Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty vuositilinpäätöksessä 2007.      


KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET                           
milj. euroa                                   
                      30.9.2008  30.9.2007  31.12.2007  

Omien velkojen vakuudeksi annetut                        
Kiinteistökiinnitykset              8,9    33,4     7,3  
Yrityskiinnitykset                1,3    31,4     1,3  
Pantatut osakkeet                 -     9,4      -  
Muut vakuudet                  4,9      -     7,7  
Takaukset                    4,9     0,0     5,1  
Lisäkauppahinta, arvio               -   0,0-1,3      -  

Ei purettavissa olevat muut                           
vuokrasopimukset, vähimmäisvuokravastuu                     
Kiinteistövuokrat                4,2     5,6     5,3  
Muut vuokrat                   0,8     0,8     0,8  


JOHDANNAISSOPIMUKSET                              

Johdannaissopimusten nimellisarvot                       
Valuuttatermiinisopimukset            0,1     4,4     5,0  
Hyödykejohdannaiset               13,8     6,4     2,6  
Korkojohdannaiset                 -    25,0     25,0  


INVESTOINTISITOUMUKSET                             

Lännen Tehtailla oli 30.9.2008 investointisitoumuksia pakasteliiketoiminnassa  
yhteensä 2,0 miljoonaa euroa.                          


AINEELLISEN KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET                     

milj. euroa                 1-9/2008  1-9/2007  1-12/2007  
                        9 kk    9 kk    12 kk  

Kirjanpitoarvo kauden alussa          43,5    67,4     67,4  
Lisäykset                    4,1     3,7     6,5  
Lisäykset yritysostojen kautta           -     7,5     7,6  
Vähennykset                   -0,2     0,0     -0,2  
Vähennykset yritysmyyntien kautta         -    -32,6    -32,6  
Poistot ja arvonalentumiset           -3,5    -3,6     -5,1  
Muut muutokset                 -0,2     0,1     -0,1  
Kirjanpitoarvo kauden lopussa          43,6    42,5     43,5  


LÄHIPIIRITAPAHTUMAT                               

milj. euroa                 1-9/2008  1-9/2007  1-12/2007  
                        9 kk    9 kk    12 kk  

Myynnit osakkuusyhtiöille            12,8     9,6     14,3  
Myynnit yhteisyrityksille            5,6     6,2     8,1  
Ostot osakkuusyhtiöiltä             0,7     7,1     12,0  
Ostot yhteisyrityksiltä             0,2     0,1     0,1  
                                        
Pitkäaikaiset saamiset osakkuus-                        
yhtiöiltä kauden lopussa             2,6     3,9     3,9  
Myyntisaamiset ja muut saamiset                         
osakkuusyhtiöiltä kauden lopussa         1,5     2,8     3,1  
Myyntisaamiset ja muut saamiset yhteis-                     
yrityksiltä kauden lopussa            1,0     1,1     0,8  
Ostovelat ja muut velat osakkuus-                        
yhtiöiltä kauden lopussa             0,0     0,6     0,0  

Tavaroiden ja palveluiden myynnit yhteis- ja osakkuusyhtiöille perustuvat    
konsernin voimassa oleviin hintoihin.                      


LÄNNEN TEHTAAT OYJ                               
Hallitus                                    


Lisätietoja: toimitusjohtaja Matti Karppinen, puh. 010 402 4001         

Jakelu:                                     
NASDAQ OMX Helsinki Oy                             
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.lannen.fi