OSAVUOSIKATSAUS 1.1 - 30.9. 2005

LÄNNEN TEHTAAT OYJ     Pörssitiedote    1.11.2005 klo 8.30

OSAVUOSIKATSAUS 1.1 - 30.9. 2005


KOLMAS VUOSINELJÄNNES
 . Konsernin liikevaihto oli heinä-syyskuussa 109,0 miljoonaa euroa (2004: 107,0
  milj. euroa).
 . Liikevoitto ennen kertaeriä oli 3,6 miljoonaa euroa (3,2 milj. euroa).
 . Kertaerien jälkeen liikevoitto oli 3,6 miljoonaa euroa (5,4 milj. euroa).
 . Konsernin kolmannen neljänneksen tulos ennen veroja oli 3,3 miljoonaa euroa
  (5,1 milj. euroa).
 . Osakekohtainen tulos oli 0,38 euroa (0,69 euroa).
 . Matti Karppinen aloitti toimitusjohtajana 1.9.2005.
 . Lännen Tehtaat ja Ravintoraisio perustivat elokuussa tasaomisteisen
  yhteisyrityksen Scandic Feedin Venäjälle.

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita
noudattaen. Katsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu.


Keskeiset tulosluvut, miljoonaa euroa

           Konserni yhteensä  Jatkuvat toiminnot  Lopetetut
toiminnot
           7-9/2005 7-9/2004  7-9/2005 7-9/2004  7-9/2005 7-9/2004

Liikevaihto       109,0   107,0   109,0   107,0     -    0,0
Liikevoitto ennen
kertaeriä         3,6    3,2    3,6    3,2     -    0,0
Liikevoitto kertaerien
jälkeen          3,6    5,4    3,6    3,2     -    2,2
Tulos ennen veroja    3,3    5,1    3,3    2,9     -    2,2
Tulos verojen jälkeen   2,4    5,2    2,4    3,0     -    2,2
Tulos/osake, euroa    0,38   0,69    0,38   0,46     -

Elintarvikeryhmän liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 39,9 miljoonaa
euroa (38,2 milj. euroa), Rehuryhmän 52,2 miljoonaa euroa (48,9 milj. euroa),
Viljakauppaliiketoiminnan liikevaihto 16,0 miljoonaa euroa (18,5 milj. euroa) ja
Muiden toimintojen liikevaihto 0,9 miljoonaa euroa (1,4 milj. euroa).

Elintarvikeryhmän kolmannen neljänneksen liikevoitto oli 0,9 miljoonaa euroa (1,5
milj. euroa), Rehuryhmän 3,1 miljoonaa euroa (3,0 milj. euroa),
Viljakauppaliiketoiminnan liikevoitto 0,5 miljoonaa euroa (0,3 milj. euroa) ja
Muiden toimintojen liiketulos -0,7 miljoonaa euroa (-1,7 milj. euroa).
Vertailuneljänneksellä Lopetettujen toimintojen 2,2 miljoonan euron suuruinen
liikevoitto muodostui Machinium-ryhmän konsernista irtautumisen aiheuttamista
positiivisista kertaeristä.


KATSAUSKAUSI 1.1.-30.9.2005

Keskeiset tulosluvut, miljoonaa euroa

              Konserni yhteensä  Jatkuvat toiminnot  Lopetetut
toiminnot
           1-9/2005 1-9/2004 1-9/2005 1-9/2004  1-9/2005 1-9/2004

Liikevaihto       310,5   361,4   310,5   312,5      -   48,9
Liiketulos ennen
kertaeriä         5,7    6,6    5,7    8,1      -   -1,5
Liiketulos kertaerien
jälkeen          3,6    4,8    3,6    8,1      -   -3,3
Tulos ennen veroja    2,1    3,7    2,1    7,4      -   -3,7
Tulos verojen jälkeen   1,4    2,5    1,4    6,2      -   -3,7
Tulos/osake, euroa    0,29   0,32   0,29   0,93      -Konsernirakenteen muutokset
Muiihin toimintoihin kuuluneen Lännen Plant Systemsin liiketoiminta myytiin
huhtikuun alussa. Liiketoimintakaupalla ei ole olennaista vaikutusta konsernin
tulokseen.

Mildola Oy liitettiin konsernin Rehuryhmään toukokuun alussa.

Lännen Tehtaat ja RavintoRaisio perustivat elokuussa tasaomisteisen
yhteisyrityksen Scandic Feedin Venäjälle. Yhtiön tavoitteena on aloittaa rehujen
valmistus Luoteis-Venäjän alueella.

Viljakauppaliiketoiminnan kehittämiseksi Baltian alueella Avena Nordic Grain Oy
perusti tytäryhtiön Liettuaan. UAB Avena Nordic Grainin toiminta käynnistyi
elokuussa.

Liikevaihto
Lännen Tehtaiden jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto oli tammi-syyskuussa
310,5 miljoonaa euroa (312,5 milj. euroa). Toukokuussa hankitun Mildola Oy:n
vaikutus konsernin liikevaihtoon oli 11,2 milj. euroa. Lopetettujen toimintojen
liikevaihto oli vertailukaudella 48,9 miljoonaa euroa.

Elintarvikeryhmän liikevaihto oli 110,4 miljoonaa euroa (92,8 milj. euroa). Kasvu
tuli konserniin kesäkuun 2004 lopussa liitetystä Apetit Kalasta.
Kalaliiketoiminnan liikevaihto kasvoi suunnitellulla tavalla. Pakasteiden
vähittäiskauppamyynti kokonaisuutena oli vertailukauden tasoa. Ruokapakasteiden
ja pizzojen sekä perunapakasteiden myynti kasvoi edellisvuodesta.
Vihannespakasteiden myynti sen sijaan laski erityisesti omalla tuotemerkillä
myydyissä tuotteissa. Myös hillojen ja marmeladien vähittäiskauppamyynti laski.
Suurkeittiö- ja teollisuusmyynti jäi vertailukaudesta kasvaneen tuonnin johdosta.
Sokerin kuluttajatuotteiden tuonti Baltiasta lisääntyi, mikä vähensi Lännen
Sokerin liikevaihtoa. Hyvän marja- ja omenasadon vuoksi sokerin myynnin lasku jäi
kuitenkin ennakoitua pienemmäksi.

Rehuryhmän tammi-syyskuun liikevaihto oli 145,2 miljoonaa euroa (142,0 milj.
euroa). Vertailukelpoinen yritysoston vaikutuksesta puhdistettu liikevaihto laski
runsaat 5 prosenttia edellisvuodesta, mikä oli pääosin seurausta viime vuotta
alempien raaka-ainehintojen vaikutuksesta myyntihintoihin.

Viljakauppaliiketoiminnan liikevaihto oli 49,9 miljoonaa euroa (71,6 milj.
euroa). Viljakaupan tammi-elokuun volyymia pienensi viime vuoden kotimaan pieni
sato. Myös hintataso oli viime vuotta alempi. Katsauskauden lopulla viljakauppa
tämän vuoden sadosta alkoi suunnitelmien mukaisesti.

Muut toiminnot -segmentin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 5,0 miljoonaa euroa
(6,1 milj. euroa). Liikevaihdon väheneminen on seurausta Lännen Plant Systems
-yksikön liiketoimintojen myynnistä huhtikuun alussa.

Tulos
Lännen Tehtaiden jatkuvien liiketoimintojen liikevoitto ennen kertaluonteisten
erien vähentämistä oli tammi-syyskuussa 5,7 miljoonaa euroa (8,1 milj. euroa).
Katsauskauden kertaluontoiset erät olivat -2,1 miljoonaa euroa. Kertaeriin
sisältyvät ensimmäisellä vuosineljänneksellä kirjatut Suomen Rehun Vaasan tehtaan
sulkemispäätöksestä johtuvat 3,2 miljoonan euron arvonalennuskirjaukset ja
kuluvaraukset sekä Mildola Oy:n hankinnassa syntyneen 1,1 miljoonan euron
negatiivisen liikearvon tuloutuminen toisella neljänneksellä. Lopetettujen
toimintojen liiketappio oli vertailukaudella 3,3 miljoonaa euroa.

Elintarvikeryhmän liiketulos oli -0,5 miljoonaa euroa (1,9 milj. euroa).
Elintarvikeryhmän kannattavuus jäi sekä tavoitetasosta että vertailukaudesta
lähinnä kalaliiketoiminnan alkuvuoden heikon kannattavuuden vuoksi. Apetit-
yksikön tulos jäi hieman vertailukaudesta liikevaihdon laskusta johtuen. Lännen
Sokerin tulos oli viime vuoden tasoa.

Rehuryhmän liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli tammi-syyskuussa 7,9
miljoonaa euroa (7,3 milj. euroa) ja kertaerien jälkeen 5,8 miljoonaa euroa.
Mildolan liittäminen rehuryhmään paransi ryhmän kannattavuutta. Rehuryhmän
vertailukelpoinen liikevoitto ilman Mildolaa ja ennen kertaeriä oli lähes
vertailuvuoden tasoa.

Viljakauppaliiketoiminnan liikevoitto oli 0,9 miljoonaa euroa (1,7 milj. euroa).
Liikevoiton pienentymisestä 0,4 milj. euroa johtuu johdannaisten käypien
arvojen tulosvaikutteisesti kirjatuista arvonmuutoksista. Raaka-ainepositioiden
suojaamiseksi otettujen johdannaissopimusten arvonmuutokset pienensivät
katsauskauden 2005 tulosta 0,2 miljoonaa euroa ja paransivat vertailukauden
2004 tulosta 0,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2005 alun jälkeen tehokkaisiin IAS 39
-standardin vaatimukset täyttäviin ostojen ja myyntien suojauksiin on alettu
soveltaa suojauslaskentaa, mikä antaa oikeamman kuvan viljakauppaliiketoiminnan
tuloksesta.

Muiden toimintojen liiketulos oli -2,5 miljoonaa euroa (-2,8 milj. euroa).

Konsernin tulos ennen veroja oli 2,1 miljoonaa euroa (3,7 milj. euroa) ja verojen
jälkeen 1,4 miljoonaa euroa (2,5 milj.euroa).

Rahoitus ja kassavirta
Rahoitustilanne ja maksuvalmius säilyivät hyvinä. Liiketoiminnan kassavirta
korkojen ja verojen jälkeen oli 11,9 milj. euroa (25,8 milj. euroa). Ero
vertailukauteen johtuu pääosin käyttöpääomien muutoksista. Investointien
nettokassavirta oli -4,7 milj. euroa (-5,5 milj. euroa). Osinkoja maksettiin 4,1
milj. euroa (3,9 milj. euroa).

Konsernilla oli korollisia velkoja katsauskauden päättyessä 44,5 miljoonaa euroa
(42,6 milj. euroa) ja likvidejä rahavaroja 7,3 miljoonaa euroa (8,7 milj. euroa).
Konsernin taseen loppusumma oli 215,8 miljoonaa euroa (210,1 milj. euroa).
Omavaraisuusaste oli 49,0 % (48,5 %). Konsernin lyhytaikaiseen rahoitukseen
käytettyjä yritystodistuksia oli katsauskauden päättyessä emittoituna 14,0
miljoonan euron (2,0 milj. euron) arvosta. Maksuvalmius on turvattu
pitkäaikaisin, sitovin limiittisopimuksin. Limiittejä ei ole käytetty
katsauskaudella.

Investoinnit
Konsernin bruttoinvestoinnit ilman yritysostoja olivat 3,9 miljoonaa euroa (3,7
milj. euroa). Lisäksi tytäryhtiö- ja yhteisyritysosakkeiden hankintaan käytettiin
4,2 milj. euroa (2,6 milj. euroa).

Katsauskauden merkittävin investointi oli Mildola Oy:n osake-enemmistön hankinta
4,0 miljoonalla eurolla toukokuun alussa voimaan tulleella kaupalla.

Liiketoiminnan kausiluonteisuus
IFRS:n mukaiseen raportointiin siirtyminen on vaikuttanut olennaisella tavalla
Lännen Tehtaiden tuloksen ajalliseen kertymiseen tilikauden sisällä.

IAS 2-standardin mukaisesti vaihto-omaisuuden hankintamenoon on luettu mukaan
systemaattisesti kohdistettu osuus valmistuksen kiinteistä yleismenoista.
Satokausituotannossa raaka-aineista jalostetaan valmiita tuotteita pääosin vuoden
viimeisen neljänneksen aikana, jolloin vaihto-omaisuuden määrät ja tasearvot ovat
korkeimmillaan vuoden lopussa. Hankintamenoon mukaan luettujen valmistuksen
kiinteiden yleismenojen kuluksi kirjautuminen lykkääntyy myyntiajankohtaan. Tästä
johtuen pääosa konsernin vuosituloksesta kertyy viimeisen vuosineljänneksen
aikana.

Kausiluonteisuus on voimakkainta elintarvikeryhmässä sekä siihen kuuluvan
osakkuusyhtiö Sucroksen toiminnassa. Jossain määrin kausiluonteisuutta on myös
rehuryhmässä.

Henkilöstö ja organisaatio
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä katsauskaudella oli 1 030 (1 091).

Lännen Tehtaat Oyj:n toimitusjohtajaksi nimitetty kauppatieteiden maisteri Matti
Karppinen aloitti toimessaan 1.9.2005.

Yhtiökokouksen valtuutusten käyttö
Hallitus ei ole toistaiseksi käyttänyt yhtiökokouksen antamaa osakepääoman
korotusvaltuutusta tai omien osakkeiden luovutusvaltuutusta. Yhtiön omistuksessa
on 65 000 omaa osaketta edustaen 1,0 % yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä.

Osakevaihto
Katsauskaudella yhtiön osakkeita vaihdettiin pörssissä 3 210 991 kappaletta
  (1 390 750 kpl), mikä oli 50,8 % koko osakemäärästä (22,5 %). Osakkeen ylin
kurssi oli 17,65 euroa (14,50 euroa) ja alin 11,71 euroa (11,00 euroa). Kauden
osakevaihto oli 44,5 miljoonaa euroa (17,6 milj.euroa).

Liputusilmoitukset
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola ja Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola
ilmoittivat 18.2.2005, että yhtiöiden yhteenlaskettu osuus Lännen Tehtaat Oyj:n
äänistä ja osakepääomasta oli 17.2.2005 laskenut 4,37 prosenttiin.

Raisio Oyj ilmoitti 14.9.2005, että sen omistusosuus Lännen Tehtaat Oyj:n
osakepääomasta ja äänimäärästä alitti viiden prosentin rajan. Muutoksen jälkeen
Raisio Oyj tai mikään sen emoyhtiönä muodostamaan konserniin kuuluva yhtiö tai
sen määräysvallassa oleva säätiö ei omista Lännen Tehtaat Oyj:n osakkeita.

Yhtiö sai 15.9.2005 ODIN Forvaltning AS:ltä ilmoituksen, jonka mukaan sen omistus
Lännen Tehtaat Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä oli noussut 5,18 prosenttiin.


EU:n sokerijärjestelmän uudistaminen
EU:n komissio julkisti kesäkuussa esityksen uudeksi sokerijärjestelmäksi.
Esityksessä ehdotetaan sokerin hinnan alentamista 39 prosentilla ja
sokerijuurikkaan hinnan alentamista 42 prosentilla.

Tavoitteena on leikata sokerin ylituotantoa ja alentaa sokerin hintaa EU:n
alueella. Esitys sisältää osittaisen kompensaation juurikkaanviljelijöille sekä
kertakorvauksen sokerintuotannosta luopuvalle tai sitä supistavalle
teollisuudelle. Esityksen taustalla on myös WTO:n päätöksen edellyttämä
vientitukien poistaminen.

Esitys on uhka EU:n reuna-alueiden, kuten Suomen juurikkaanviljelylle ja
juurikassokeriteollisuudelle. Suomi on vaatinut paremmin paikalliset olosuhteet
huomioon ottavia muutoksia komission esitykseen, mm. täysimääräistä
kompensaatiota viljelijöille.

EU:n sokerisäännöstö saa lopullisen muotonsa neuvottelujen jälkeen
todennäköisesti marraskuussa ennen joulukuussa pidettävää WTO:n
ministerikokousta. Säännöstön on tarkoitus tulla voimaan satokaudelle 2006.

Esitys sellaisenaan johtaisi sekä juurikkaanviljelyn että sokeriteollisuuden
loppumiseen Suomessa. Sokeriuudistuksella on negatiivinen vaikutus Lännen
Tehtaiden tulevien vuosien tulokseen.Koko vuoden näkymät
Elintarvikeryhmän liikevaihto kasvaa edelliseen vuoteen verrattuna, kun Apetit
Kalan koko vuoden liikevaihto tulee mukaan elintarvikeryhmään. Pakasteiden
myynnin arvioidaan noudattavan markkinoiden yleistä kehitystä. Kaupan omien
merkkien osuuden myynnistä arvioidaan kasvavan edelleen. Hillojen ja marmeladien
myynti jää edellisvuoden tasosta. Sokerin kokonaiskulutus ei kasva ja kotimaisen
sokerin osuuden arvioidaan laskevan. Lännen Sokerin kuluttajatuotteiden myynnin
arvioidaan sokerin tuonnin vuoksi jäävän vuoden 2004 tasosta. Apetit Kalan
tuloskehitys on loppuvuonna alkuvuotta parempi tuotannossa ja raaka-
ainehankinnassa tehtyjen tehostamistoimien ansiosta. Koko elintarvikeryhmän tulos
jää selvästi viime vuotta heikommaksi Apetit Kalan alkuvuoden tappiollisuudesta
johtuen.

Rehuryhmän liikevaihto kasvaa Mildolan rehuryhmään liittämisen johdosta.
Rehumyynnin ilman Mildolaa arvioidaan jäävän hieman vuodesta 2004. Vaasan tehtaan
sulkemisen aiheuttamat kertaluontoiset kulut heikentävät rehuryhmän tulosta
vuonna 2005. Järjestelyn hyödyt toteutuvat kokonaisuudessaan vuodesta 2007
alkaen. Huolimatta Mildolan positiivisesta vaikutuksesta rehuryhmän tuloksen
arvioidaan jäävän hieman viime vuoden tasosta.

Viljakaupan koko vuoden liikevaihto jää suunnitellusta ja vertailuvuoden tasosta
viime vuoden heikosta sadosta ja tämän syksyn sadon verkkaisesta kauppaan tulosta
johtuen.

Koko konsernin jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon arvioidaan kasvavan hieman
vuodesta 2004.

Pääosa konsernin tuloksesta kertyy viimeisellä vuosineljänneksellä. Konsernin
koko vuoden 2005 tuloksen arvioidaan jäävän jonkin verran viime vuoden tasosta.
Jatkuvien liiketoimintojen liikevoiton ja tuloksen ennen veroja arvioidaan
rehutuotannon kertakustannusten ja kalaliiketoiminnan heikon kannattavuuden
vuoksi sekä osakkuusyhtiötulososuuden pienenemisen takia jäävän vuotta 2004
pienemmäksi.

Tulevaisuuden painotukset
Lännen Tehtaiden visio on olla yksi johtavista suomalaisista
elintarvikeyhtiöistä.
Jatkossa painopiste on yhtiön elintarvikeliiketoimintojen kehittämisessä.
Toimenpiteet konsernin elintarvikeliiketoimintojen kasvattamiseksi on
käynnistetty. Tavoitteena on merkittävä toiminnan kasvattaminen kotimaassa ja
pohjoisen Itämeren alueella ensi vuoden loppuun mennessä.

Maatalousryhmän liiketoimintojen kehittäminen jatkuu ryhmän kasvualueen ollessa
Baltian maissa ja Venäjällä.

Tilinpäätöstiedote tilivuodelta 2005 julkaistaan 21.2.2005.


KONSERNIN TULOSLASKELMA - JATKUVAT TOIMINNOT
milj. euroa
                 7-9/  7-9/  1-9/  1-9/  1-12/
                 2005  2004  2005  2004  2004
                 3 kk  3 kk  9 kk  9 kk  12 kk

Liikevaihto           109,0  107,0  310,5  312,5  424,9

Liiketoiminnan muut tuotot     0,5   0,1   2,7   2,6   2,9
Liiketoiminnan kulut      -103,7 -101,7 -300,6 -301,0 -405,0
Poistot ja arvonalentumiset    -2,1  -2,2  -9,0  -6,0  -8,1

Liikevoitto            3,6   3,2   3,6   8,1  14,7

Rahoitustuotot ja -kulut     -0,4  -0,6  -0,9  -1,0  -1,1
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta             0,1   0,3  -0,7   0,3   2,7

Voitto ennen veroja        3,3   2,9   2,1   7,4  16,3

Tuloverot             -1,0   0,1  -0,7  -1,2  -2,1

Kauden voitto           2,4   3,0   1,4   6,2  14,2

Tuloslaskelman veroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille     2,4   2,8   1,8   5,7  14,1
  Vähemmistölle         0,0   0,2  -0,4   0,5   0,1

Tulos/osake, euroa        0,38  0,46  0,29  0,94  2,30
Tulos/osake, laimennettu, euroa  0,38  0,46  0,29  0,94  2,30


KONSERNIN TULOSLASKELMA - LOPETETUT TOIMINNOT
milj. euroa
                 7-9/  7-9/  1-9/  1-9/  1-12/
                 2005  2004  2005  2004  2004
                 3 kk  3 kk  9 kk  9 kk  12 kk

Liikevaihto            0,0   0,0  0,0  48,9  48,9

Liiketoiminnan muut tuotot     0,0   0,0  0,0   1,2   1,2
Liiketoiminnan kulut        0,0   2,2  0,0  -52,8  -52,8
Poistot ja arvonalentumiset    0,0   0,0  0,0  -0,6  -0,6

Liiketulos             0,0   2,2  0,0  -3,3  -3,3

Rahoitustuotot ja -kulut      0,0   0,0  0,0  -0,4  -0,4
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta             0,0      0,0

Tulos ennen veroja         0,0   2,2  0,0  -3,7  -3,7

Tuloverot             0,0   0,0  0,0   0,0   0,0

Kauden tulos            0,0   2,0  0,0  -3,7  -3,7

Tuloslaskelman veroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille          1,4   0,0  -3,7  -3,7
  Vähemmistölle              0,8   0,0  0,0   0,0KONSERNIN TULOSLASKELMA - JATKUVAT JA LOPETETUT TOIMINNOT YHTEENSÄ
milj. euroa
                 7-9/  7-9/  1-9/  1-9/  1-12/
                 2005  2004  2005  2004  2004
                 3 kk  3 kk  9 kk  9 kk  12 kk

Liikevaihto           109,0  107,0  310,5  361,4  473,8

Liiketoiminnan muut tuotot     0,5   0,1   2,7   3,8   4,1
Liiketoiminnan kulut      -103,7  -99,5 -300,6 -353,8 -457,8
Poistot ja arvonalentumiset    -2,1  -2,2  -9,0  -6,6  -8,7

Liikevoitto            3,6   5,4   3,6   4,8  11,4

Rahoitustuotot ja -kulut     -0,4  -0,6  -0,9  -1,4  -1,5
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta             0,1   0,3  -0,7   0,3   2,7

Voitto ennen veroja        3,3   5,1   2,1   3,7  12,6

Tuloverot             -1,0   0,1  -0,7  -1,2  -2,1

Kauden voitto           2,4   5,2   1,4   2,5  10,5

Tuloslaskelman veroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille     2,4   4,2   1,8   2,0  10,4
  Vähemmistölle         0,0   1,0  -0,4   0,5   0,1

Tulos/osake, euroa        0,38  0,69  0,29  0,32  1,68
Tulos/osake, laimennettu, euroa  0,38  0,69  0,29  0,32  1,68


LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN
milj. euroa
                 7-9/  7-9/  1-9/  1-9/  1-12/
                 2005  2004  2005  2004  2004
                 3 kk  3 kk  9 kk  9 kk  12 kk

Elintarvike            39,9  38,2  110,4  92,8  130,6
Rehu               52,2  48,9  145,2  142,0  194,8
Viljakauppa            16,0  18,5  49,9  71,6  91,0
Muut toiminnot           0,9   1,4   5,0   6,1   8,5
Jatkuvat toiminnot yhteensä   109,0  107,0  310,5  312,5  424,9
Lopetetut toiminnot                    48,9  48,9
Yhteensä             109,0  107,0  310,5  361,4  473,8


LIIKETULOS TOIMIALOITTAIN
milj. euroa
                 7-9/  7-9/  1-9/  1-9/  1-12/
                 2005  2004  2005  2004  2004
                 3 kk  3 kk  9 kk  9 kk  12 kk

Elintarvike            0,9   1,5  -0,5   1,9   4,1
Rehu                3,1   3,0   5,8   7,3  11,7
Viljakauppa            0,5   0,3   0,9   1,7   2,3
Muut toiminnot          -0,7  -1,7  -2,5  -2,8  -3,4
Jatkuvat toiminnot yhteensä    3,6   3,1   3,6   8,1  14,7
Lopetetut toiminnot            2,2      -3,3  -3,3
Yhteensä              3,6   5,4   3,6   4,8  11,4


LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN
milj, euroa
                 7-9/  7-9/  1-9/  1-9/  1-12/
                 2005  2004  2005  2004  2004
                 3 kk  3 kk  9 kk  9 kk  12 kk

Suomi               99,3  99,1  277,6  283,1  383,2
Muut EU-maat            7,0   7,1  20,7  52,5  59,6
Muut maat             2,7   0,8  12,2  25,8  31,0
Yhteensä             109,0  107,0  310,5  361,4  473,8


KONSERNIN TASE
milj. euroa
               30.9.2005   30.9.2004   31.12.2004

VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet      71,1      70,7      70,0
Liikearvo             17,4      17,4      17,4
Muut aineettomat hyödykkeet    1,9       2,8       2,5
Osuudet osakkuusyrityksissä    20,7      21,1      23,5
Myytävissä olevat sijoitukset   3,1       2,5       2,5
Saamiset              0,6       0,3       0,3
Laskennalliset verosaamiset    2,8       2,3       2,2
                 117,6      117,1      118,4

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus          52,8      46,1      49,5
Saamiset             38,0      38,2      37,2
Käypään arvoon tulosvaikuttei-
sesti kirjattavat rahoitusvarat          0,5       0,5
Rahavarat             7,3       8,1       9,7
                 98,2      93,0      96,9

Varat yhteensä          215,8      210,1      215,4


OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva
oma pääoma            102,5      96,4      104,3

Vähemmistön osuus         3,2       5,6       2,5

Oma pääoma yhteensä       105,7      102,0      106,8

Pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiset rahoitusvelat    19,9      30,5      23,1
Laskennalliset verovelat      8,1       7,8       7,5
Pitkäaikaiset varaukset      1,0       1,1       1,0
Pitkäaikaiset velat yhteensä   29,0      39,4      31,6

Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat      55,6      55,3      52,7
Lyhytaikaiset rahoitusvelat    24,5      12,3      23,3
Lyhytaikaiset varaukset      1,0       1,1       1,0
Lyhytaikaiset velat yhteensä   81,1      68,7      77,0

Velat yhteensä          110,2      108,1      108,6

Omat pääoma ja velat yhteensä  215,8      210,1      215,4


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
milj. euroa
               1-9/2005    1-9/2004    1-12/2004
                 9 kk      9 kk      12 kk

Liiketoiminnan rahavirta     11,9      25,8      28,8
Investointien rahavirta      -4,7      -5,5      -10,6
Rahoituksen rahavirta
  Vieraan pääoman muutos    -6,0      -20,8      -17,1
  Maksetut osingot       -4,1      -3,9       -3,9
Rahavarojen muutos        -2,9      -4,4       -2,8

Rahavarat kauden alussa      10,2      13,1       13,0
Rahavarat kauden lopussa      7,3      8,7       10,2


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄMAN MUUTOKSISTA
milj. euroa

A = Osakepääoma
B = Ylikurssirahasto

C = Arvonmuutosrahasto

D = Muut rahastot

E = Omat osakkeet

F = Muuntoerot

G = Kertyneet voittovarat
H = Pääomalainat

I = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma yhteensä

J = Vähemmistön osuus

K = Oma pääoma yhteensä


          A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K
Oma pääoma
31.12.2003, FAS  12,2 21,4    7,3  0,8 -0,5 52,1  1,7 95,1  4,9  100,0

IFRS:n käyttöön-
oton vaikutus         0,9    -0,8  0,0  2,1 -1,7  0,6 -0,6
0,0
Oma pääoma
1.1.2004, IFRS  12,2 21,4  0,9  7,3  0,0 -0,5 54,3  0,0 95,7  4,3  99,9

Myytävissä olevat
sijoitukset:
  voitot/tappiot
  käypään arvoon
  arvostuksesta        0,3                 0,3     0,3
  tuloslaskelmaan
  siirretty määrä      -0,2                -0,2     -0,2
Muuntoerot                    0,3        0,3     0,3
Osingonjako                      -3,9    -3,9     -3,9
Suunn. osakeanti  0,4  2,0                    2,4     2,4
Muutokset vähemm.
osuudessa                       -0,1    -0,1  0,9  0,8
Muut muutokset            0,0             0,0     0,0
Katsauskauden tulos                  2,0     2,0  0,5  2,5
Oma pääoma
30.9.2004, IFRS  12,6 23,4  1,0  7,3  0,0 -0,2 52,3  0,0 96,4  5,6 102,0
Oma pääoma
1.1.2005, IFRS  12,6 23,4  1,1  7,3  0,0 -0,3 60,2  0,0 104,3  2,5 106,8

Myytävissä olevat
sijoitukset:
  voitot/tappiot
  käypään arvoon
  arvostuksesta        0,4                 0,4     0,4
Rahavirran suojaukset:
  omaan pääomaan
  jaksotettu
  suojaustulos        0,0                 0,0     0,0
Muuntoerot                    0,1        0,1     0,1
Osingonjako                      -4,1    -4,1 -0,1  -4,2
Muutokset vähemm.
osuudessa                             0,0  1,2  1,2
Muut muutokset           0,0              0,0     0,0
Katsauskauden tulos                  1,8     1,8 -0,4  1,4

Oma pääoma
30.9.2005, IFRS  12,6 23,4  1,5  7,3  0,0 -0,2 57,8  0,0 102,3  3,2 105,7


AIEMMAN TILINPÄÄTÖSNORMISTON MUKAINEN OMA PÄÄOMA JA IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN OMA
PÄÄOMA 30.9.2004 / TÄSMÄYTYSLASKELMA
milj. euroa

Oma pääoma 30.9.2004 (FAS)           93,1
+ vähemmistön osuus (IAS 1, esittämistapaero)  4,6
IFRS 3 Liikearvot                2,6
IAS 2 Vaihto-omaisuus              2,7
IAS 12 Laskennalliset verosamiset        1,8
IAS 12 Laskennalliset verovelat         -3,3
IAS 16 Aineelliset hyödykkeet          0,4
IAS 19 Eläkevelka                -0,7
IAS 28 Osakkuusyhtiösijoitukset         0,5
IAS 32 Omat osakkeet              -0,8
IAS 39 Pörssinoteeratut osakkeet         1,4
IAS 39 Johdannaiset               -0,4
Oma pääoma 30.9.2004 (IFRS)          102,0


AIEMMAN TILINPÄÄTÖSNORMISTON MUKAINEN TULOS JA IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TULOS /
TÄSMÄYTYSLASKELMA
milj. euroa

Osavuosijakson 1.1.-30.9.2004 tulos (FAS)    1,1
+ vähemmistön osuus (IAS 1, esittämistapaero)  0,4
IFRS 3 Liikearvopoistojen peruutus        2,4
IAS 2 Vaihto-omaisuus             -1,1
IAS 12 Laskennalliset verosamiset        -0,2
IAS 12 Laskennalliset verovelat         -0,1
IAS 17 Rahoitusleasing              1,0
IAS 19 Eläkevelka                0,0
IAS 28 Osakkuusyhtiösijoitukset         -1,4
IAS 38 Aineettomat hyödykkeet          0,0
IAS 39 Johdannaiset               0,4
Osavuosijakson 1.1.-30.9.2004 tulos (IFRS)    2,5


KONSERNIN TUNNUSLUVUT
               30.9.2005   30.9.2004   31.12.2004

Oma pääoma/osake, euroa     16,91     16,31      17,08
Omavaraisuusaste, %       49,0 %     48,5 %     49,6 %
Investoinnit, milj. euroa     8,1      6,3      11,1
Henkilöstö keskimäärin,
jatkuvat toiminnot        1030      847       890
Henkilöstö keskimäärin,
lopetetut toiminnot         -      244       182


KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET
milj. euroa
               30.9.2005   30.9.2004   31.12.2004

Velkojen vakuudeksi annetut:
Kiinteistökiinnitykset      40,7      35,1      34,9
Yrityskiinnitykset        51,4      68,4      51,4
Osakkeet              3,6      3,6       3,6

Muut annetut vakuudet:
Pantit               0,0      0,0       0,0
Yrityskiinnitykset         0,2      0,2       0,2

Leasing-vastuut          0,8      0,6       0,9

Ei purettavissa olevat muut vuokra-
sopimukset, vähimmäisvuokravastuut 2,2      2,0       1,9

Vastuut omista sitoumuksista:
Takaisinostositoumukset      0,1      0,2       0,2

Vastuusitoumukset
osakkuusyritysten puolesta:
Takaukset             0,1      0,1       0,1
Takaisinostositoumukset      0,1      0,1       0,1

Muut vastuut:
Leasing-rakennusten
lunastamisvastuu          2,4      2,5       2,5


JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT

Valuuttatermiinisopimukset     2,3      2,6       3,3
Hyödykejohdannaiset        4,9      5,8       5,9
Korkojohdannaiset         25,0      25,0      25,0


Tietoja ei ole tilintarkastettu.LÄNNEN TEHTAAT OYJ
Hallitus


Lisätietoja: toimitusjohtaja Matti Karppinen, puh. 010 402 00

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi
Tilaa