OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2005

LÄNNEN TEHTAAT OYJ     PÖRSSITIEDOTE   11.8.2005 KLO 9.00


OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2005

· Konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 201,5 miljoonaa euroa
 (2004: 254,4 milj. euroa) ja liiketulos 0,0 miljoonaa euroa (-0,7
 milj. euroa).
· Jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto oli tammi-kesäkuussa
 201,5 miljoonaa euroa (205,4 milj. euroa) ja liiketulos ennen
 kertaerien vähentämistä oli 2,1 miljoonaa euroa (4,9 milj. euroa).
· Tulosta heikentävät kertaerät olivat tammi-kesäkuussa 2,1 miljoonaa euroa 
 (4,0 milj. euroa).
· Konsernin tulos ennen veroja oli -1,2 miljoonaa euroa (-1,4 milj. euroa).
· Mildola Oy liitettiin konserniin toukokuun alussa.


Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteiden mukaan.

Keskeiset tulosluvut, miljoonaa euroa

            Konserni yhteensä  Jatkuvat toiminnot  Lopetetut toiminnot
         	4-6/2005 4-6/2004 4-6/2005 4-6/2004 4-6/2005 4-6/2004
 
Liikevaihto        107,5  130,4   107,5  102,1        28,3
Liiketulos ennen
kertaeriä          2,5   2,5    2,5   2,5         0,0
Liiketulos kertaerien 
jälkeen           3,6   -1,5    3,6   2,5        -4,0
Tulos ennen veroja      3,2   -0,8    3,2   3,4        -4,2
Tulos verojen jälkeen    2,4   -1,9    2,4   2,3        -4,2
Tulos/osake, euroa     0,40  -0,32   0,40   0,37


            Konserni yhteensä  Jatkuvat toiminnot  Lopetetut toiminnot
        	    1-6/2005 1-6/2004  1-6/2005 1-6/2004  1-6/2005 1-6/2004

Liikevaihto        201,5  254,4   201,5   205,4        48,9
Liiketulos ennen
kertaeriä          2,1   3,3    2,1   4,9        -1,6
Liiketulos kertaerien
jälkeen           0,0   -0,7    0,0   4,9        -5,6
Tulos ennen veroja     -1,2   -1,4   -1,2   4,6        -6,0
Tulos verojen jälkeen    -1,0   -2,7   -1,0   3,3        -6,0
Tulos/osake, euroa     -0,09  -0,37   -0,09   0,49


Toisen vuosineljänneksen liikevaihto ja tulos
Huhti-kesäkuun jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto oli 107,5
miljoonaa euroa (102,1 milj. euroa). Liiketulos oli 3,6 miljoonaa
euroa (2,5 milj. euroa). Kertaerien tulosta parantava vaikutus oli1,1
miljoonaa euroa. Konsernin toisen vuosineljänneksen tulos ennen veroja
oli 3,2 miljoonaa euroa (-0,8 milj. euroa) ja tulos 2,4 miljoonaa
euroa (-1,9 milj. euroa).

Elintarvikeliiketoiminnan liikevaihto oli 38,5 miljoonaa euroa (29,4
milj. euroa), Rehuliiketoiminnan 49,0 miljoonaa euroa (46,0 milj.
euroa), Viljakauppaliiketoiminnan 17,6 miljoonaa euroa (23,4 milj.
euroa) ja Muiden toimintojen 2,4 miljoonaa euroa (3,3 milj. euroa).
Lopetettujen toimintojen liikevaihto oli vertailuneljänneksellä 28,3
miljoonaa euroa.

Elintarvikeliiketoiminnan toisen neljänneksen liiketulos oli -0,2
miljoonaa euroa (0,3 milj. euroa), Rehuliiketoiminnan 4,3 miljoonaa
euroa (2,2 milj.euroa), Viljakauppaliiketoiminnan 0,3 miljoonaa euroa
(0,4 milj. euroa) ja Muiden toimintojen -0,9 miljoonaa euroa (-0,4
milj. euroa). Lopetettujen toimintojen liiketulos oli
vertailuneljänneksellä -4,0 miljoonaa euroa.


Katsauskausi 1.1.-30.6.2005

Liikevaihto
Lännen Tehtaiden jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto oli tammi-
kesäkuussa 201,5 miljoonaa euroa (205,4 milj. euroa). Lopetettujen
toimintojen liikevaihto oli vertailukaudella 48,9 miljoonaa euroa.

Tulos
Lännen Tehtaiden jatkuvien liiketoimintojen liiketulos ennen
kertaluonteisten erien vähentämistä oli 2,1 miljoonaa euroa (4,9 milj.
euroa). Katsauskauden kertaluontoiset erät olivat 2,1 miljoonaa euroa.
Kertaeriin sisältyvät ensimmäisellä vuosineljänneksellä kirjatut
Suomen Rehun Vaasan tehtaan sulkemispäätöksestä johtuvat 3,2 miljoonan
euron kuluvaraukset ja toisella neljänneksellä Mildola Oy:n
hankinnassa syntyneen 1,1 miljoonan euron negatiivisen liikearvon
tuloutuminen. Lopetettujen toimintojen liiketulos oli vertailukaudella
-5,6 miljoonaa euroa.

Konsernin tulos ennen veroja oli -1,2 miljoonaa euroa (-1,4 milj.
euroa) ja tulos -1,0 miljoonaa euroa (-2,7 milj.euroa).

Rahoitus
Konsernin korolliset velat olivat katsauskauden lopussa 50,0 miljoonaa
euroa (90,2 milj. euroa) ja kassavarat 10,1 miljoonaa euroa (12,4
milj. euroa). Konsernin taseen loppusumma oli 210,2 miljoonaa euroa
(262,6 milj. euroa) ja omavaraisuusaste 49 % (37 %). Vertailukauden
taseeseen sisältyi lopetettujen toimintojen tase, jossa korolliset
velat rahoitusleasingvelat mukaan lukien olivat 35,6 miljoonaa euroa
ja kassavarat 3,8 miljoonaa euroa. Konsernin lyhytaikaiseen
rahoitukseen käytettyjä yritystodistuksia oli katsauskauden päättyessä
emittoituna 21,0 miljoonan euron (9,0 milj. euron)) arvosta.
Maksuvalmius on turvattu pitkäaikaisin, sitovin limiittisopimuksin.
Limiittejä ei ole käytetty katsauskaudella. Konsernin rahoitustilanne
oli koko katsauskauden ajan hyvä.

Investoinnit
Katsauskauden investoinnit olivat 5,7 miljoonaa euroa (5,5 milj.
euroa). Merkittävin investointi oli Mildola Oy:n enemmistöosakkuuden
hankinta 4,0 miljoonalla eurolla toukokuun alussa voimaan tulleella
kaupalla. Muut konsernin investoinnit olivat lähinnä tuottavuus- ja
korvausinvestointeja.

Yhtiökokouksen valtuutusten käyttö
Hallitus ei ole toistaiseksi käyttänyt yhtiökokouksen antamaa
osakepääoman korotusvaltuutusta tai omien osakkeiden
luovutusvaltuutusta. Yhtiön omistuksessa on 65 000 omaa osaketta
edustaen 1,0 % yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä.

Toimitusjohtajan vaihtuminen
Lännen Tehtaat Oyj:n hallitus nimitti 3.6.2005 yhtiön
toimitusjohtajaksi kauppatieteiden maisteri Matti Karppisen 1.9.2005
alkaen. Vuodesta 2001 toimitusjohtajana toiminut Erkki Lepistö jatkaa
konsernissa 1.9.2005 alkaen johtajana vastuualueenaan ulkoisen kasvun
projektit.

Osakevaihto
Katsauskaudella yhtiön osakkeita vaihdettiin pörssissä 1 775 753
kappaletta (1 317 200), mikä oli 28,1 % koko osakemäärästä (21,5 %).
Osakkeen ylin kurssi oli 13,70 euroa (14,50 euroa) ja alin 11,71 euroa
(11,00 euroa). Kauden osakevaihto oli 23,3 miljoonaa euroa (16,7
milj.euroa).


Liiketoimintasegmentit

Elintarvikeliiketoiminta
Elintarvikesegmentin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 70,5 miljoonaa
euroa (54,3 milj. euroa). Kasvu tuli konserniin kesäkuun 2004 lopussa
liitetystä Apetit Kalasta. Apetit-pakasteiden vähittäiskauppamyynti
oli vertailukauden tasoa. Hillojen ja marmeladien
vähittäiskauppamyynti laski. Myös suurkeittiö- ja teollisuusmyynti
jäivät vertailukaudesta. Sokerin myynti jäi selvästi vertailukautta
pienemmäksi lähinnä Baltiasta tapahtuneen tuonnin vuoksi.

Elintarvikeliiketoiminnan liiketulos oli -1,4 miljoonaa euroa (0,4
milj. euroa). Elintarvikeliiketoiminnan kannattavuus jäi sekä
tavoitetasosta että vertailukaudesta kalaliiketoiminnan heikon
kannattavuuden vuoksi. Kertaluonteisia kustannuksia aiheutti Kalatori-
ja Kesäpöytä-tuotemerkkien yhdistäminen Apetit-merkin alle. Keravan
laitoksen tuotantokapasiteetin lisääminen nosti käynnistysvaiheessa
tuotantokustannuksia. Kannattavuutta heikensivät lisäksi raaka-
ainekustannusten voimakas nousu ja kiristynyt hintakilpailu. Muilta
osin elintarvikesegmentin kannattavuus oli vertailukauden tasoa.

Rehuliiketoiminta
Rehuliiketoiminnan tammi-kesäkuun liikevaihto oli 93,0 miljoonaa euroa
(93,1 milj. euroa). Mildola liitettiin segmenttiin toukokuun alusta,
mikä nosti liikevaihdon vertailukauden tasolle. Rehujen valmistusmäärät
kasvoivat alkuvuonna jonkin verran. Vertailukelpoinen liikevaihto sen
sijaan laski hieman. Tämä oli seurausta viime vuotta alempien rehuraaka-
ainehintojen vaikutuksesta myyntihintoihin. Kannattavuus ilman Vaasan
tehtaan sulkemiseen liittyviä 3,2 miljoonan euron kertakuluja ja
Mildolan hankinnassa syntyneen 1,1 miljoonan euron kertatuloutusta oli
vertailukautta parempi. Liiketulos ilman kertaeriä oli 4,8 miljoonaa
euroa ja kertaerien jälkeen 2,7 miljoonaa euroa (4,4 milj. euroa).

Toukokuun alussa Lännen Tehtaat ja Raisio päättivät perustaa
tasaomisteisen yhteisyrityksen, joka vastaa maatilarehujen
tuotannollisen toiminnan aloittamisesta Luoteis-Venäjällä. Yhtiöllä on
parhaillaan menossa mahdollisten hankintakohteiden selvitys.

Viljakauppaliiketoiminta
Viljakaupan tammi-kesäkuun liikevaihto oli 33,9 miljoonaa euroa (53,1
milj. euroa). Viljakaupan volyymia pienensi Suomen viime syksyn sato,
joka oli alle ennakkoarvioiden ja pienin viiteen vuoteen. Liikevaihto
jäi selvästi vertailukaudesta, jolloin vientilaivausten määrä oli
poikkeuksellisen suuri ja hintataso selvästi korkeampi. Pienempi myynti
vaikutti myös viljakaupan tulokseen.

Viljakaupan liikevoitto oli 0,4 miljoonaa euroa (1,4 milj. euroa).
Liikevoiton pienentymisestä 0,5 milj. euroa on IFRS:n käyttöönoton
aiheuttamaa jaksotuseroa, joka syntyi pääosin jo ensimmäisellä
vuosineljänneksellä. Raaka-ainepositioiden suojaamiseksi otettujen
johdannaissopimusten kirjaaminen tulosvaikutteisesti käypiin arvoihin
heikensi katsauskauden 2005 tulosta 0,2 miljoonaa euroa ja paransi
vertailukauden 2004 tulosta 0,3 miljoonaa euroa. Vuoden 2005 alun
jälkeen tehtyjen johdannaissopimusten raportointi on järjestetty niin,
että sopimuksiin voidaan soveltaa suojauslaskentaa, mikä vähentää
viljakauppaliiketoiminnan tuloksen vaihtelua.

Viljakauppaliiketoiminnan kehittämiseksi Baltian alueella Avena Nordic
Grain perusti UAB Avena Nordic Grain-nimisen tytäryhtiön Liettuaan.
Yhtiön toiminta käynnistyy elokuussa

Muut toiminnot
Muut toiminnot -segmentin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 4,1 miljoonaa
euroa (4,9 milj. euroa) ja liiketulos -1,8 miljoonaa euroa (-1,3 milj.
euroa). Muihin toimintoihin sisältyneen Lännen Plant Systemsin
liiketoiminnot myytiin huhtikuun alussa. Kaupalla ei ole vaikutusta
katsauskauden tulokseen.

EU:n sokerijärjestelmän uudistaminen
EU:n komissio julkisti kesäkuussa esityksen uudeksi
sokerijärjestelmäksi. Esityksessä ehdotetaan sokerin hinnan
alentamista 39 prosentilla ja sokerijuurikkaan hinnan alentamista 42
prosentilla. Tavoite on leikata sokerin ylituotantoa ja alentaa
sokerin hintaa EU:n alueella. Esitys sisältää osittaisen kompensaation
juurikkaanviljelijöille sekä kertakorvauksen sokerintuotannosta
luopuvalle tai sitä supistavalle teollisuudelle. Esityksen taustalla
on myös WTO:n päätöksen edellyttämä vientitukien poistaminen.

Esitys on uhka EU:n reuna-alueiden, kuten Suomen juurikkaanviljelylle
ja juurikassokeriteollisuudelle. Suomi tulee yhdessä muiden reuna-
alueen jäsenmaiden kanssa vaatimaan paremmin paikalliset olosuhteet
huomioon ottavia muutoksia komission esitykseen, mm. täysimääräistä
kompensaatiota viljelijöille.

EU:n sokerisäännöstö saa lopullisen muotonsa neuvottelujen jälkeen
todennäköisesti myöhään syksyllä ennen joulukuussa pidettävää WTO:n
ministerikokousta. Säännöstö tulee voimaan satokaudelle 2006.

Esitys sellaisenaan johtaisi sekä juurikkaanviljelyn että
juurikassokeriteollisuuden huomattavaan supistumiseen ja
kannattavuuden heikkenemiseen Suomessa. Esitykseen sisältyy ehdotus
alalle maksettavasta lopettamiskorvauksesta. Lännen Tehtaiden
omistusosuutta vastaava lopettamiskorvaus on suuruusluokaltaan yhtä
suuri kuin Sucros Oy:n osakkeiden arvo Lännen Tehtaat -konsernin
taseessa. Uudistuksella olisi negatiivinen vaikutus Lännen Tehtaiden
tulevien vuosien tulokseen.

Koko vuoden näkymät
Elintarvikeliiketoiminnan liikevaihto kasvaa, kun Apetit Kalan koko
vuoden liikevaihto tulee mukaan elintarvikesegmenttiin. Pakasteiden
myynnin arvioidaan noudattavan markkinoiden yleistä kehitystä.
Sokerin kokonaiskulutus ei kasva ja kotimaisen sokerin osuuden
arvioidaan laskevan. Lännen Sokerin kuluttajatuotteiden myynnin
arvioidaan sokerin tuonnin vuoksi jäävän vuoden 2004 tasosta.
Toukokuussa käynnistetyn tehokkuuden parantamis- ja kustannusten
karsimisohjelman odotetaan parantavan Apetit Kalan kannattavuutta
jälkimmäisellä vuosipuoliskolla.

Rehusegmentin liikevaihto kasvaa Mildolan liittämisen johdosta.
Rehumyynnin ilman Mildolaa arvioidaan olevan samaa tasoa kuin vuonna
2004. Vaasan tehtaan sulkemisen aiheuttamat kertaluontoiset
kustannukset heikentävät rehuliiketoiminnan kannattavuutta vuonna
2005. Järjestelyn hyödyt toteutuvat kokonaisuudessaan vuodesta 2007
alkaen.

Viljakaupan liikevaihto riippuu tulevan kauden sadon määrästä ja
laadusta päämarkkina-alueilla. Suomen satonäkymät ovat hyvät.
Loppuvuoden liikevaihdon odotetaan korjaavan alkuvuoden
jälkeenjääneisyyttä. Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan
lähes vuoden 2004 tasoa.

Lännen Tehtaat -konsernin jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto
kasvaa vuodesta 2004.

Pääosa konsernin tuloksesta kertyy viimeisellä vuosineljänneksellä.
Konsernin koko vuoden 2005 tuloksen arvioidaan olevan lähes viime
vuoden tasoa. Jatkuvien liiketoimintojen liikevoiton ja tuloksen
ennen veroja arvioidaan rehutuotannon kertakustannusten ja
kalaliiketoiminnan heikon kannattavuuden vuoksi jäävän vuotta 2004
pienemmäksi.

Seuraava osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.9.2005 julkaistaan 1.11.2005.


KONSERNIN TULOSLASKELMA – JATKUVAT TOIMINNOT
milj. euroa
                4-6/ 4-6/ 1-6/ 1-6/ 1-12/
               2005 2004 2005 2004  2004
               3 kk  3 kk 6 kk 6 kk 12 kk

Liikevaihto          107,5 102,1 201,5 205,4 424,9

Liiketoiminnan muut
tuotot             1,6  1,0  2,2  2,5  2,9
Liiketoiminnan kulut     -103,5 -98,7-196,9-199,2 -405,0
Poistot ja arvonalentumiset  -2,0 -1,9 -6,8 -3,8  -8,1

Liiketulos           3,6  2,5  0,0  4,9  14,7

Rahoitustuotot ja -kulut    -0,2  0,8 -0,5 -0,3  -1,1
Osuus osakkuus-
yritysten tuloksesta      -0,2  0,1 -0,7  0,0  2,7

Tulos ennen veroja       3,2  3,4 -1,2  4,6  16,3

Tuloverot           -0,8 -1,1  0,2 -1,3  -2,1

Kauden tulos          2,4  2,3 -1,0  3,3  14,2

Tuloslaskelman veroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta
vastaavat verot.

Jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille    2,5  2,2 -0,6  3,0  14,1
  Vähemmistölle        -0,1  0,1 -0,4  0,3  0,1

Tulos/osake, euroa       0,40 0,37 -0,09 0,49  2,30
Tulos/osake,
laimennettu, euroa       0,40 0,37 -0,09 0,49  2,30


KONSERNIN TULOSLASKELMA – LOPETETUT TOIMINNOT
milj. euroa
                4-6/ 4-6/ 1-6/ 1-6/ 1-12/
               2005 2004 2005 2004  2004
               3 kk  3 kk 6 kk 6 kk 12 kk

Liikevaihto           0,0 28,3  0,0 49,0  48,9

Liiketoiminnan muut
tuotot             0,0  1,1  0,0  1,2  1,2
Liiketoiminnan kulut      0,0 -33,1  0,0 -55,2 -52,8
Poistot ja arvonalentumiset   0,0 -0,3  0,0 -0,6  -0,6

Liiketulos           0,0 -4,0  0,0 -5,6  -3,3

Rahoitustuotot ja -kulut    0,0 -0,2  0,0 -0,4  -0,4
Osuus osakkuus-
yritysten tuloksesta      0,0     0,0

Tulos ennen veroja       0,0 -4,2  0,0 -6,0  -3,7
Tuloverot            0,0  0,0  0,0  0,0  0,0

Kauden tulos          0,0 -4,2  0,0 -6,0  -3,7

Tuloslaskelman veroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta
vastaavat verot.

Jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille       -4,1  0,0 -5,2  -3,7
  Vähemmistölle           -0,1  0,0 -0,8  0,0


KONSERNIN TULOSLASKELMA – JATKUVAT JA LOPETETUT TOIMINNOT YHTEENSÄ
milj. euroa
                4-6/ 4-6/ 1-6/ 1-6/ 1-12/
               2005 2004 2005 2004  2004
               3 kk  3 kk 6 kk 6 kk 12 kk

Liikevaihto          107,5 130,4 201,5 254,4 473,8

Liiketoiminnan muut
tuotot             1,6  2,1  2,2  3,7  4,1
Liiketoiminnan kulut     -103,5-131,8-196,9-254,4 -457,8
Poistot ja arvonalentumiset  -2,0 -2,2 -6,8 -4,4  -8,7

Liiketulos           3,6 -1,5  0,0 -0,7  11,4

Rahoitustuotot ja –kulut    -0,2  0,6 -0,5 -0,7  -1,5
Osuus osakkuus-
yritysten tuloksesta      -0,2  0,1 -0,7  0,0  2,7

Tulos ennen veroja       3,2 -0,8 -1,2 -1,4  12,6

Tuloverot           -0,8 -1,1  0,2 -1,3  -2,1

Kauden tulos          2,4 -1,9 -1,0 -2,7  10,5

Tuloslaskelman veroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta
vastaavat verot.

Jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille    2,5 -1,9 -0,6 -2,2  10,4
  Vähemmistölle        -0,1  0,0 -0,4 -0,5  0,1

Tulos/osake, euroa       0,40 -0,32 -0,09 -0,37  1,68
Tulos/osake,
laimennettu, euroa       0,40 -0,32 -0,09 -0,37  1,68


LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN
milj. euroa
                4-6/ 4-6/ 1-6/ 1-6/ 1-12/
               2005  2004 2005  2004  2004
               3 kk  3 kk 6 kk 6 kk 12 kk

Elintarvikeliiketoiminta    38,5 29,4 70,5 54,3 130,6
Rehuliiketoiminta       49,0 46,0 93,0 93,1 194,8
Viljakauppaliiketoiminta    17,6 23,4 33,9 53,1  91,0
Muut toiminnot         2,4  3,3  4,1  4,9  8,5
Jatkuvat toiminnot yhteensä  107,5 102,1 201,5 205,4 424,9

Lopetetut toiminnot         28,3    48,9  48,9
Yhteensä           107,5 130,4 201,5 254,3 473,8


LIIKETULOS TOIMIALOITTAIN
milj. euroa
                4-6/ 4-6/ 1-6/ 1-6/ 1-12/
               2005  2004 2005  2004  2004
               3 kk  3 kk 6 kk 6 kk 12 kk

Elintarvikeliiketoiminta    -0,2  0,3 -1,4  0,4  4,1
Rehuliiketoiminta        4,3  2,2  2,7  4,4  11,7
Viljakauppaliiketoiminta    0,3  0,4  0,4  1,4  2,3
Muut toiminnot         -0,9 -0,4 -1,8 -1,3  -3,4
Jatkuvat toiminnot yhteensä   3,6  2,5  0,0  4,9  14,7

Lopetetut toiminnot         -4,0    -5,6  -3,3
Yhteensä            3,6 -1,5  0,0 -0,7  11,4


LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN
milj, euroa
                4-6/ 4-6/ 1-6/ 1-6/ 1-12/
               2005  2004 2005  2004  2004
               3 kk  3 kk 6 kk 6 kk 12 kk

Suomi             95,1 98,2 178,3 184,0 383,2
Muut EU-maat          6,1 24,5 13,7 45,3  59,6
Muut maat            6,3  7,7  9,5 25,0  31,0

Yhteensä           107,5 130,4 201,5 254,3 473,8


KONSERNIN TASE
milj. euroa
             30.6.2005  30.6.2004  31.12.2004

VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet     71,1    91,6     70,1
Liikearvo           17,4    17,7     17,4
Muut aineettomat hyödykkeet   2,1     3,6     2,5
Osuudet osakkuusyrityksissä  21,7    22,3     23,5
Myytävissä olevat sijoitukset  2,8     3,1     2,8
Saamiset            0,6     0,3     0,3
Laskennalliset verosaamiset   3,3     2,6     2,2
               119,0    141,2    118,8

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus        45,3    60,0     49,5
Saamiset            35,8    48,4     36,9
Käypään arvon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat    0,0     0,5     0,5
Rahavarat           10,1    12,4     9,7
                91,2    121,3     96,6

Varat yhteensä        210,2    262,5    215,4


OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva
oma pääoma           99,7    92,1    104,3

Vähemmistön osuus        3,2     5,9     2,5

Oma pääoma yhteensä      102,9    98,0    106,8

Pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiset rahoitusvelat  18,6    64,1     23,1
Laskennalliset verovelat    7,7     7,5     7,5
Pitkävaikaiset varaukset    1,0     1,0     1,0
Pitkäaikaiset velat yhteensä  27,3    72,6     31,6

Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat    47,6    61,0     52,7
Lyhytaikaiset rahoitusvelat  31,4    26,0     23,3
Lyhytaikaiset varaukset     1,0     4,9     1,0
Lyhytaikaiset velat yhteensä  80,0    91,9     77,0

Velat yhteensä        107,3    164,5    108,6

Omat pääoma ja velat yhteensä 210,2    262,5    215,4


KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA
milj. euroa
                1-6/    1-6/    1-12/
               2005    2004     2004
               6 kk     6 kk    12 kk

Liiketoiminnan rahavirta    6,9    16,6     28,8

Investointien rahavirta    -2,8     0,6    -10,6

Rahoituksen rahavirta     -4,3    -17,3    -21,0

Rahavarojen muutos       -0,1    -0,1     -2,8

Rahavarat kauden alussa    10,2    13,1     13,0
Rahavarat kauden lopussa    10,1    13,0     10,3


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄMAN MUUTOKSISTA
milj. euroa

A = Osakepääoma
B = Ylikurssirahasto
C = Käyvän arvon rahasto
D = Muut rahastot
E = Omat osakkeet
F = Muuntoerot
G = Kertyneet voittovarat
H = Pääomalainat
I = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
J = Vähemmistön osuus
K = Oma pääoma yhteensä


          A  B   C   D   E  F   G   H   I   J  K
Oma pääoma
31.12.2003,FAS  12,2 21,4    7,3  0,8 -0,5 52,1 1,7 95,1  4,9 100,0

IFRS:n käyttöön- 
oton vaikutus        0,9    -0,8  0,0  2,1 -1,7  0,6 -0,6  0,0
Oma pääoma
1.1.2004, IFRS  12,2 21,4 0,9  7,3  0,0 -0,5 54,3 0,0 95,7  4,3 99,9

Myytävissä olevat
sijoitukset:
 voitot/tappiot
 käypään arvoon
 arvostuksesta       0,2              	0,2    0,2
 tuloslaskelmaan
 siirretty määrä      -0,2             	-0,2   -0,2
Muuntoerot               	  0,0        0,0    0,0
Osingonjako                     -4,0    -4,0   -4,0
Suunn. osakeanti 0,4  2,0               	 2,4    2,4
Muutokset vähemm.
osuudessa                       0,4     0,4  2,0 2,4
Muut muutokset        	 0,0               0,0    0,0
Katsauskauden tulos            	     -2,2    -2,2 -0,5 -2,7

Oma pääoma
30.6.2004, IFRS 12,6 23,4 0,9  7,3  0,0  -0,5  48,4 0,0  92,1 5,8 98,0
Oma pääoma
1.1.2005, IFRS  12,6 23,4 1,1  7,3  0,0 -0,3  60,2 0,0 104,3 2,5 06,8

Myytävissä olevat
sijoitukset:
 voitot/tappiot
 käypään arvoon
 arvostuksesta       0,2                  0,2    0,2
Rahavirran suojaukset:
 omaan pääomaan
 jaksotettu
 suojaustulos       -0,2                 -0,2   -0,2
Muuntoerot                  0,1         0,1    0,1
Osingonjako                     -4,2    -4,2 -0,2 -4,4
Muutokset vähemm.
osuudessa                             0,0 1,3  1,3
Muut muutokset           0,0              0,0    0,0
Katsauskauden tulos                 -0,6    -0,6 -0,4 -1,0

Oma pääoma
30.6.2005, IFRS 12,6 23,4 1,1  7,3  0,0 -0,2 55,6 0,0  99,7  3,2 102,9


AIEMMAN TILINPÄÄTÖSNORMISTON MUKAINEN OMA PÄÄOMA JA IFRS-STANDARDIEN
MUKAINEN OMA PÄÄOMA 30.6.2004 / TÄSMÄYTYSLASKELMA
milj. euroa

Oma pääoma 30.6.2004 (FAS)      91,9
+ vähemmistön osuus          5,4
(IAS 1, esittämistapaero)
IFRS 3 Liikearvot           1,8
IAS 1 Pääomalaina          -1,7
IAS 2 Vaihto-omaisuus        2,2
IAS 12 Laskennalliset verosamiset   1,8
IAS 12 Laskennalliset verovelat   -3,0
IAS 16 Aineelliset hyödykkeet     0,4
IAS 17 Rahoitusleasing        -1,7
IAS 19 Eläkevelka          -0,7
IAS 28 Osakkuusyhtiösijoitukset    0,9
IAS 32 Omat osakkeet         -0,8
IAS 39 Pörssinoteeratut osakkeet   1,3
IAS 39 Johdannaiset          0,2
Oma pääoma 30.6.2004 (IFRS)     98,0


AIEMMAN TILINPÄÄTÖSNORMISTON MUKAINEN VOITTO/TAPPIO JA IFRS-
STANDARDIEN MUKAINEN VOITTO/TAPPIO / TÄSMÄYTYSLASKELMA
milj. euroa

Osavuosijakson 1.1.-30.6.2004 tulos (FAS)-1,9
+ vähemmistön osuus         -0,5
(IAS 1, esittämistapaero)
IFRS 3 Liikearvopoistojen peruutus  1,6
IAS 2 Vaihto-omaisuus        -1,7
IAS 12 Laskennalliset verosamiset  -0,2
IAS 12 Laskennalliset verovelat    0,1
IAS 17 Rahoitusleasing        0,0
IAS 19 Eläkevelka           0,0
IAS 28 Osakkuusyhtiösijoitukset   -1,1
IAS 38 Aineettomat hyödykkeet     0,0
IAS 39 Johdannaiset          1,0
Osavuosijakson 1.1.-30.6.2004 tulos (IFRS)   -2,7


KONSERNIN TUNNUSLUVUT
             30.6.2005  30.6.2004  31.12.2004

Oma pääoma/osake, euroa    16,28    15,67    17,08
Omavaraisuusaste, %      49,0    37,3     49,6
Investoinnit, milj. euroa    5,7     5,5     11,1
Henkilöstö keskimäärin,
jatkuvat toiminnot       1006     746     890
Henkilöstö keskimäärin,
lopetetut toiminnot        -     365     182


KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET
milj. euroa        30.6.2005  30.6.2004  31.12.2004

Velkojen vakuudeksi annetut:
Kiinteistökiinnitykset     40,7    35,1     34,9
Yrityskiinnitykset       51,4    77,3     51,4
Osakkeet            3,6     3,6     3,6
Muut annetut vakuudet:
Pantit             0,0     0,3     0,0
Yrityskiinnitykset       0,2     5,2     0,2

Leasing-vastuut         0,9     1,6     0,9

Ei purettavissa olevat muut vuokra-
sopimukset, vähimmäisvuokravastuut2,3    0,3     1,9

Vastuut omista sitoumuksista:
Takaisinostositoumukset     0,2           0,2
Muut vastuusitoumukset     0,0     2,3     0,5

Vastuusitoumukset
osakkuusyritysten puolesta:
Takaukset            0,2     0,1     0,2

Muut vastuut:
Leasing-rakennusten
lunastamisvastuu        2,5           2,5

JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT

Valuuttatermiinisopimukset   2,0     2,2     3,3
Hyödykejohdannaiset       3,4     1,7     5,9
Korkojohdannaiset       25,0    25,0     25,0

Tietoja ei ole tilintarkastettu.

LÄNNEN TEHTAAT OYJ
Hallitus


Lisätietoja: toimitusjohtaja Erkki Lepistö, puh. 010 402 00

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi


Tilaa