OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2007

LÄNNEN TEHTAAT OYJ   PÖRSSITIEDOTE   9.8.2007 klo 8.30 

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007	                        

Huhti-kesäkuu:                                 
- Toisen vuosineljänneksen tulos oli 4,4 (2006: 2,0) miljoonaa euroa.     
- Osakekohtainen tulos oli 0,71 (0,34) euroa.                 
- Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli toisella vuosineljänneksellä 
68,0 (63,5) miljoonaa euroa, mikä on 7,1 % vertailukautta enemmän.       
- Jatkuvien toimintojen liiketulos oli -0,5 (0,6) miljoonaa euroa, kertaerien 
vaikutus liiketulokseen oli 0,0 (+0,3) miljoonaa euroa.             
- Suomen Rehu Oy:n osake-enemmistön kauppa toteutui kesäkuun alussa.      

Tammi-kesäkuu:                                 
- Tammi-kesäkuun tulos oli 6,3 (2,5) miljoonaa euroa.             
- Osakekohtainen tulos oli 1,01 (0,37) euroa.                 
- Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 139,5 (120,7) miljoonaa euroa, mikä on 
15,6 % vertailukautta enemmän.                         
- Jatkuvien toimintojen liiketulos oli 0,0 (-0,6) miljoonaa euroa, kertaerien 
vaikutus liiketulokseen oli +0,1 (-0,4) miljoonaa euroa.            

Katsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu.                   


KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET JA YRITYSKAUPAT TOISELLA VUOSINELJÄNNEKSELLÄ    

Lännen Tehtaat Oyj ja SOK:n tytäryhtiö Hankkija-Maatalous Oy allekirjoittivat  
19.1.2007 osakekauppasopimuksen, jolla oli tarkoitus siirtää 51 % Suomen Rehu  
Oy:n ja Avena Nordic Grain Oy:n osakkeista Hankkija-Maatalous Oy:n omistukseen. 
Kun kilpailuviranomaisten käsittelyssä kävi ilmi, että Avena Nordic Grain Oy:n 
viljakauppaliiketoiminnan yhdistämisen Hankkija-Maatalous Oy:n viljakauppaan  
katsottaisiin johtavan kilpailuoikeuden kannalta vahvan markkina-aseman     
syntymiseen, kaupan osapuolet päättivät jättää Avenan kaupan ulkopuolelle.   

Suomen Rehu Oy:n enemmistöosakkeiden kauppa toteutettiin kesäkuun alussa ja   
Suomen Rehu tytäryhtiöineen siirtyi Hankkija-Maatalous -konserniin. Suomen Rehu 
Oy:stä tuli kaupan jälkeen Lännen Tehtaat -konsernin 49 %:sti omistama     
osakkuusyhtiö. Kaupasta kerrotaan tarkemmin osavuosikatsauksen liitetiedoissa. 

Kaupan ulkopuolelle jäänyt viljakauppayhtiö Avena Nordic Grain raportoidaan   
omana segmenttinään osana jatkuvia toimintoja.                 

Ravintoraisio Oy:n kanssa yhdessä omistetun rehuyhtiö ZAO Scandic Feedin    
purkaminen saatiin päätökseen kauden lopulla. Purkamisesta ei aiheutunut    
merkittävää tulosvaikutusta.                          


KESKEISET TULOSLUVUT, miljoonaa euroa                      

             4-6/2007   4-6/2006     1-6/2007  1-6/2006  
Konserni yhteensä                                
Liikevaihto         94,3     102,8       206,7   199,7  
Liiketulos          4,5      2,5        7,8    2,0  
Tulos ennen veroja      4,5      2,7        7,0    3,7  
Kauden tulos         4,4      2,0        6,3    2,5  
Tulos/osake, euroa	      0,71     0,34       1,01    0,37  

Jatkuvat toiminnot                               
Liikevaihto         68,0     63,5       139,5   120,7  
Liiketulos          -0,5      0,6        0,0    -0,6  

Lopetetut toiminnot                               
Liikevaihto         31,6     44,6       78,8    90,3  
Liiketulos          5,0      1,9        7,8    2,6  


LIIKEVAIHTO JA TULOS                              

Huhti-kesäkuu:                                 

Konsernin huhti-kesäkuun liiketulos oli 4,5 (2,5) miljoonaa euroa. Tulos ennen 
veroja oli 4,5 (2,7) miljoonaa euroa ja kauden tulos 4,4 (2,0) miljoonaa euroa. 
Osakekohtainen tulos oli 0,71 (0,34) euroa.                   

Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 68,0 (63,5) miljoonaa  
euroa. Liikevaihto kasvoi 7,1 % edellisvuoden vertailukaudesta. Liikevaihdon  
kasvu tuli viljakaupasta ja kalaliiketoiminnasta. Pakasteliiketoiminnan     
liikevaihto oli vertailukautta pienempi ja kasviöljyliiketoiminnan liikevaihto 
vertailukauden tasoa. Maritim Foodin konserniin liittäminen kasvatti      
kalaliiketoiminnan liikevaihtoa 6,6 miljoonaa euroa.              

Jatkuvien toimintojen liiketulos oli huhti-kesäkuussa ilman kertaluonteisia eriä
-0,5 (0,3) miljoonaa euroa. Kertaluonteiset erät olivat 0,0 (+0,3) miljoonaa  
euroa. Pakasteliiketoiminnan sekä viljakaupan tulos parani vertailukaudesta.  
Kalaliiketoiminnan ja kasviöljyliiketoiminnan tulos oli vertailukautta heikompi.
Muiden toimintojen tulos oli vertailukauden tasoa.               

Tammi-kesäkuu:                                 

Konsernin tammi-kesäkuun liiketulos oli 7,8 (2,0) miljoonaa euroa. Tulos ennen 
veroja oli 7,0 (3,7) miljoonaa euroa ja kauden tulos 6,3 (2,5) miljoonaa euroa. 
Osakekohtainen tulos oli 1,01 (0,37) euroa.                   

Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 139,5 (120,7) miljoonaa 
euroa. Liikevaihto kasvoi 15,6 % vertailukaudesta. Maritim Foodin vaikutus   
liikevaihdon kasvuun oli 9,3 miljoonaa euroa. Viljakaupan liikevaihdon kasvu oli
12,5 miljoonaa euroa.                              

Jatkuvien toimintojen liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -0,1 (-0,2)   
miljoonaa euroa. Kertaluonteiset erät olivat +0,1 (-0,4) miljoonaa euroa.    
Pakasteliiketoiminnan, viljakaupan ja muiden toimintojen tulos parani      
vertailukaudesta. Kalaliiketoiminnan ja kasviöljyliiketoiminnan tulos heikkeni. 


LOPETETUT TOIMINNOT                               

Lopetettuihin toimintoihin sisältyy Suomen Rehu -konserni. Vertailuvuoden 2006 
tuloslaskelma on jaettu jatkuviin ja lopetettuihin toimintoihin ikään kuin   
Suomen Rehu -konserni olisi ollut lopetettu toiminto vuoden 2006 alusta alkaen. 

Lopetettujen toimintojen tulokseen sisältyvät Suomen Rehu -konsernin tulos   
vuoden alusta kesäkuun alkuun sekä Suomen Rehu Oy:n osake-enemmistön      
myyntituotto kiinteän kauppahinnan osalta sekä kauppaan kohdistuvat kulut.   
Toiselle neljännekselle kirjautunut verovapaa myyntivoitto osake-enemmistöstä  
oli 4,1 miljoonaa euroa. Lopulliseen kauppahintaan vaikuttavan korjauserän   
määrittely kaupan osapuolten välillä on vielä kesken. Osake-enemmistön osalta  
korjauserä on enintään + 1,8 miljoonaa euroa ja se tullaan raportoimaan     
kolmannella vuosineljänneksellä. IFRS:n sääntöjen mukaisesti lopetetuista    
toiminnoista ei ole tehty suunnitelman mukaisia poistoja 19.1.2007 jälkeen. Nämä
tekemättä jätetyt poistot ovat parantaneet Suomen Rehu -konsernin alkuvuoden  
tulosta 1,0 miljoonan euroa ja vastaavasti pienentäneet myyntivoittoa      
osakekaupasta noin 0,5 miljoonaa euroa.                     

Kauden tulos lopetetuista toiminnoista oli huhti-kesäkuussa 4,6 (1,1) miljoonaa 
euroa ja tammi-kesäkuussa 6,4 (1,3) miljoonaa euroa.              


INVESTOINNIT                                  

Tammi-kesäkuun bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen ilman yritysostoja olivat  
3,1 (2,8) miljoonaa euroa. Pakasteliiketoiminnan investoinnit olivat 1,1 (0,5) 
miljoonaa euroa, kalaliiketoiminnan investoinnit 1,1 (0,1) miljoonaa euroa,   
kasviöljyliiketoiminnan investoinnit 0,3 (0,2) miljoonaa euroa ja myydyn    
rehuliiketoiminnan investoinnit 0,6 (2,1) miljoonaa euroa.           

Osakeinvestoinnit olivat tammi-kesäkuussa 11,1 (1,5) miljoonaa euroa.      
Investoinnit kohdistuivat kokonaisuudessaan norjalaisen kalanjalostusyrityksen 
Maritim Food AS:n osakkeiden hankintaan. Hankinnasta kerrotaan tarkemmin    
osavuosikatsauksen liitetiedoissa.                       


RAHOITUS                                    

Konsernin rahoitustilanne ja maksuvalmius säilyivät koko katsauskauden hyvinä. 

Liiketoiminnan rahavirta korkojen ja verojen jälkeen oli huhti-kesäkuussa 4,8  
(4,9) miljoonaa euroa. Investointien nettorahavirta oli 23,0 (-2,6) miljoonaa  
euroa. Osinkoja maksettiin 5,3 (4,6) miljoonaa euroa.              

Liiketoiminnan rahavirta tammi-kesäkuussa oli korkojen ja verojen jälkeen 10,3 
(9,6) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli 12,8 (0,1) miljoonaa euroa. 

Konsernin rahoitusrakenne muuttui kesäkuun alussa Suomen Rehu Oy:n       
osake-enemmistön kaupan johdosta. Konsernilla oli katsauskauden päättyessä   
korollisia velkoja 29,9 (40,5) miljoonaa euroa ja likvidejä rahavaroja 25,2   
(10,9) miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat olivat 4,7 (29,6) miljoonaa euroa.
Konsernin taseen loppusumma oli 177,2 (201,2) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste 
oli 67,9 (55,3) %. Konsernin lyhytaikaiseen rahoitukseen käytettyjä       
yritystodistuksia oli katsauskauden päättyessä emittoituna 23,0 (19,0) miljoonan
euron arvosta. Maksuvalmius on turvattu sitovin limiittisopimuksin. Limiittejä 
ei ollut käytössä katsauskauden päättyessä.                   

Konsernin jatkuvien toimintojen nettorahoitustuotot olivat huhti-kesäkuussa 0,0 
(0,3) miljoonaa euroa. Tammi-kesäkuussa nettorahoitustuotot olivat 0,0 (2,7)  
miljoonaa euroa. Vertailukauden rahoitustuottoihin sisältyi liiketoimintaan   
kuulumattomien osakkeiden myynneistä saatuja myyntivoittoja noin 2,6 miljoonaa 
euroa.                                     


OSUUDET OSAKKUUSYRITYSTEN TULOKSISTA                      

Jatkuvien toimintojen tulokseen sisältyi huhti-kesäkuussa osuuksia       
osakkuusyritysten tuloksesta yhteensä 0,2 (0,2) miljoonaa euroa.        
Tammi-kesäkuussa osakkuusyhtiötulokset olivat -0,2 (-0,2) miljoonaa euroa.   
Lukuihin sisältyy 49 % osuus Suomen Rehu -konsernin tuloksesta kesäkuulta 2007. 


VEROT JA KAUDEN TULOS                              

Jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja oli huhti-kesäkuussa -0,3 (1,1)    
miljoonaa euroa ja kauden tulos -0,2 (0,9) miljoonaa euroa. Kauden tulosta   
vastaavat verot olivat +0,1 (kulua -0,2) miljoonaa euroa. Tammi-kesäkuussa tulos
ennen veroja oli -0,2 (1,8) miljoonaa euroa ja kauden tulos -0,1 (1,1) miljoonaa
euroa. Tammi-kesäkuun tulosta vastaavat verot olivat 0,1 (kulua -0,7) miljoonaa 
euroa.                                     

Huhti-kesäkuun tulos jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista yhteensä oli 4,4  
(2,0)miljoonaa euroa. Tammi-kesäkuun tulos oli 6,3 (2,5) miljoonaa euroa.    


HENKILÖSTÖ                                   

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä jatkuvissa toiminnoissa oli        
tammi-kesäkuussa 673 (650). Pakasteliiketoiminnan keskimääräinen henkilömäärä  
oli 246(259), kalaliiketoiminnan 351 (306) sisältäen Maritim Food AS -konsernin 
henkilöstön 1.3.2007 alkaen, kasviöljyliiketoiminnan 36 (35),          
viljakauppaliiketoiminnan 29 (28) ja muiden toimintojen henkilömäärä 11     
(21)henkilöä. Myydyn rehuliiketoiminnan henkilömäärä oli tammi-toukokuussa   
keskimäärin 298 (324). Apetit Suomi Oy:n henkilöstömäärä on jaettu pakaste- ja 
kalaliiketoiminnoille palveluveloitusten suhteessa. Muiden toimintojen     
henkilömäärään sisältyi vertailukaudella Harviala Oy:n henkilöstö 28.2. saakka. 


LIIKETOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS                         

IFRS:n mukaiseen raportointiin siirtyminen on vaikuttanut olennaisella tavalla 
Lännen Tehtaiden tuloksen ajalliseen kertymiseen tilikauden sisällä.      
Satokausituotannosta ja IAS 2:n mukaisesta vaihto-omaisuuden arvostamisesta   
johtuen pääosa konsernin vuosituloksesta kertyy viimeisen vuosineljänneksen   
aikana. Kausiluonteisuus on satokausituotannosta johtuen voimakkainta      
Pakasteliiketoiminnassa sekä osakkuusyhtiö Sucroksen toiminnassa.        

Apetit Kalan myynti painottuu juhlapyhien yhteyteen. Huomattava osa vuoden   
tuloksesta riippuu joulumyynnin onnistumisesta.                 

Viljakaupan liikevaihto vaihtelee vuosittain ja vuosineljänneksittäin riippuen 
kysynnästä ja tarjonnasta sekä hintatasoista kotimaassa ja muilla markkinoilla. 


LIIKETOIMINTAKATSAUKSET                             

Pakasteliiketoiminta                              

Pakasteliiketoiminnan liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 11,8 (14,4) miljoonaa  
euroa. Liikevaihto laski 2,6 miljoonaa euroa. Liikevaihdon lasku oli seurausta 
sokerijuurikkaan viljelyttämisen ja siihen liittyvän tarvikemyynnin       
siirtymisestä Sucros Oy:n hoidettavaksi. Elintarvikkeiden myynti oli      
vertailuvuoden tasoa.                              

Vähittäiskauppatuotteiden myynti laski vertailukaudesta noin 7 %. Tuoteryhmistä 
peruna- ja pizzapakasteiden myynti kasvoi. Vihannespakasteiden ja        
ruokapakasteiden myynti jäi vertailukaudesta. Hotelli-, ravintola- ja catering 
-sektorin myynti kehittyi hyvin. Kasvu oli noin 10 %. Teollisuusmyynti kasvoi  
lähes 20 %. Vienti oli vertailukauden tasoa.                  

Pakasteliiketoiminnan liiketulos oli huhti-kesäkuussa 0,3 (0,2) miljoonaa euroa.

Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 25,1 (27,2) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski  
2,1 miljoonaa euroa. Viljelytarvikkeiden myynnin lasku oli 2,6 miljoonaa euroa. 
Elintarvikkeiden myynti kasvoi runsaan prosentin.                

Vähittäiskauppatuotteiden myynnin lasku oli tammi-kesäkuussa noin 2,5 %. Pääosa 
myynnin laskusta tuli kaupan merkeistä. Hotelli-, ravintola- ja catering    
-sektorin myynti samoin kuin teollisuusmyynti kasvoivat toistakymmentä     
prosenttia. Vienti oli vertailukauden tasoa.                  

Pakasteliiketoiminnan liiketulos oli tammi-kesäkuussa 0,8 (-0,6) miljoonaa   
euroa. Tulos parani myynnin tuoterakenteen muutosten sekä tuottavuuden ja    
kustannustehokkuuden paranemisen seurauksena.                  

Pakasteliiketoiminnan investoinnit olivat tammi-kesäkuussa 1,1 (0,5) miljoonaa 
euroa. Merkittävimmät investoinnit liittyivät pakastuslinjojen uusimiseen.   


Kalaliiketoiminta                                

Kalaliiketoiminnan liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 20,5 (15,6) miljoonaa euroa.
Liikevaihtoa kasvatti Maritim Food-konsernin liittäminen kalaliiketoimintoihin. 
Apetit Kala Oy:n liikevaihto laski 1,7 miljoonaa euroa.             

Kalaliiketoiminnan liiketulos oli toisella vuosineljänneksellä -1,1 (-0,0)   
miljoonaa euroa. Pääosa tuloksen heikkenemisestä tuli Apetit Kalasta. Maritim  
Food -konserni teki ennakoidusti pienen tappion. Apetit Kalan toimintaa     
haittasivat toisella vuosineljänneksellä Kuopion tuotantolaitoksella esiintyneet
laiterikot, jotka aiheuttivat toimitusvaikeuksia ja myynnin menetyksiä sekä   
ylimääräisiä kustannuksia tuotannossa ja logistiikassa. Myös Kustavista     
siirretyn tuotannon käynnistyminen Kuopiossa viivästyi suunnitellusta      
aikataulusta ja aiheutti päällekkäisiä kustannuksia tuotannossa. Lisäksi    
ylimääräisiä kustannuksia aiheutti varautuminen elintarviketeollisuuden     
lakonuhkaan kauden alussa.                           

Kalaliiketoiminnan tammi-kesäkuun liikevaihto oli 36,9 (29,0) miljoonaa euroa. 
Maritim Food -konsernin tuoma liikevaihdon lisäys oli 9,3 miljoonaa euroa.   
Maritim Foodin liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna vajaat 10 %.  
Apetit Kalan liikevaihto laski edellisvuoden vertailujaksosta vajaat 5 %.    
Kalaliiketoiminnan liiketulos tammi-kesäkuulta oli -1,3 (0,4) miljoonaa euroa. 

Kalaliiketoiminnan investoinnit olivat tammi-kesäkuussa 1,1 (0,1) miljoonaa   
euroa. Investoinnit liittyivät tuotannon keskittämisohjelman mukaiseen tehtaan 
laajentamiseen ja savustusuunien uusimiseen Kuopiossa.             

Apetit Kalan valmistustoiminnan keskittäminen Kuopioon toteutettiin Kustavin  
osalta. Keravan tuotanto- ja pakkaamotoimintojen siirtoa koskevat YT-neuvottelut
saatiin päätökseen kesäkuussa. Tuotannon keskittämisellä tavoitellaan      
merkittävää tuottavuuden ja kustannustehokkuuden paranemista.          

Kotimaan kalaliiketoimintojen resursseja vahvistettiin 1.8.2007 nimittämällä  
Apetit Kalan toimitusjohtajaksi DI Ari Laarne, jonka vastuulla on erityisesti  
yhtiön ydinprosessien ja toiminnanohjauksen kehittäminen. Yhtiön tuotannosta,  
tuottavuuden kehittämisestä ja laadusta vastaavaksi johtajaksi nimitettiin ETM 
Heljä Mantere.                                 

Maritim Foodin haltuunotto on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Haltuunotosta 
ja Maritim Foodin Ruotsin toiminnoista vastaavana johtajana aloitti huhtikuun  
alussa merkonomi Anders Ahlberg Ruotsista.                   


Kasviöljyliiketoiminta                             

Kasviöljyliiketoiminnan liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 10,7 (10,5) miljoonaa 
euroa. Liikevaihdon kasvu oli runsaat 2 %. Vertailukelpoinen liiketulos oli 0,6 
(0,9) miljoonaa euroa. Tuloksen lasku on seurausta ennakoidusta         
jalostusmarginaalin laskusta.                          
                                        
Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 20,7 (20,6) miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen 
liiketulos 1,0 (1,6) miljoonaa euroa.                      

Kasviöljyliiketoiminnan investoinnit olivat 0,3 (0,2) miljoonaa euroa.     
Investoinneista merkittävin oli yhtiön toiminnanohjausjärjestelmän uusiminen.  


Viljakauppa                                   

Viljakauppaliiketoiminnan myönteinen kehitys jatkui vahvana myös toisella    
vuosineljänneksellä. Liikevaihto oli 25,1 (23,2) miljoonaa euroa, jossa kasvua 
oli 8 %. Vienti kasvoi merkittävästi ja kotimaanmyynti oli vertailujakson tasoa.
Liiketulos kaksinkertaistui vertailukaudesta ja oli 0,9 (0,4) miljoonaa euroa. 

Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 57,2 (44,7) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu 
oli 28 %. Liikevaihto kasvoi kaikilla markkina-alueilla, eniten kuitenkin    
viennissä. Liikevaihdon kasvuun vaikutti myös viljan markkinahintojen nousu.  
Liiketulos oli 1,7 (0,8) miljoonaa euroa.                    


Muut toiminnot                                 

Muut toiminnot -segmentti muodostuu palveluyhtiö Apetit Suomi Oy:stä,      
konsernihallinnosta ja segmenteille kohdistamattomista eristä. Apetit Suomi Oy:n
tuottamien palveluiden kustannusvaikutus on rasittamassa liiketoimintojen    
tulosta palveluiden käytön suhteessa.                      
                                        
Segmentin liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 0,9 (0,0) miljoonaa euroa ja     
liiketulos -1,2 (-1,2) miljoonaa euroa.                     

Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 1,9 (0,0) miljoonaa euroa ja liiketulos ilman  
kertaeriä -2,3 (-2,5) miljoonaa euroa. Jakson kertaerät olivat +0,1 (-0,6)   
miljoonaa euroa.                                


YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                            

Osingonjako                                   

Lännen Tehtaat Oyj:n 29.3.2007 pidetty yhtiökokous hyväksyi hallituksen     
esityksen mukaisesti vuodelta 2006 jaettavaksi osinkoa 0,84 euroa osakkeelta.  
Osingon kokonaismäärä, 5,3 miljoonaa euroa, kirjattiin maaliskuun lopussa taseen
voittovaroista korottomiin lyhytaikaisiin velkoihin. Osinko maksettiin     
12.4.2007.                                   


Yhtiökokouksen antamat valtuutukset                       

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja  
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa 
erässä maksullisena osakeantina. Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 631 757 
kappaletta. Yhtiön hallussa olevia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 65 000 
kappaletta. Uuden osakkeen merkintähinta on vähintään osakkeen nimellisarvo eli 
kaksi (2) euroa. Oman osakkeen luovutushinta on vähintään sen luovutushetken  
mukainen käypä arvo, joka määräytyy Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa 
kaupankäynnissä määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella. Valtuutus käsittää 
oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta, jos siihen on yhtiön 
kannalta painava taloudellinen syy, oikeuden tarjota osakkeita rahan sijasta  
myös apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin taikka käyttämällä  
kuittausoikeutta sekä oikeuden päättää osakkeen merkintähinnasta ja muista   
osakeantiin liittyvistä ehdoista ja seikoista.                 

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus 
kumosi aikaisemman 29.3.2006 annetun osakeantivaltuutuksen ja samana päivänä  
annetun valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseen.              

Hallitus ei ole toistaiseksi käyttänyt sen yhtiökokoukselta saamaa       
osakeantivaltuutusta.                              


OSAKKEET JA KAUPANKÄYNTI                            

Yhtiön liikkeelle laskemien osakkeiden kokonaismäärä oli kauden päättyessä   
6 317 576 kappaletta ja rekisteröity osakepääoma 12 635 152 euroa. Yhtiön    
hallussa olevien omien osakkeiden määrä oli 65 000 kappaletta eli 1,0 % koko  
osakekannasta. Omien osakkeiden nimellisarvo oli 130 000 euroa. Osakepääomassa 
tai omien osakkeiden määrässä ei ole tapahtunut muutoksia katsaus- tai     
vertailuvuonna.                                 

Katsauskaudella yhtiön osakkeita vaihdettiin pörssissä 478 925 (945 386)    
kappaletta, mikä oli 7,6 (15,0) % koko osakemäärästä. Osakkeen ylin kurssi oli 
24,50 (24,19) euroa ja alin 21,00 (15,26) euroa. Kauden osakevaihto oli 11,2  
(18,7) miljoonaa euroa. Koko osakekannan markkina-arvo oli katsauskauden    
päättyessä 132,7 (122,9) miljoonaa euroa.                    


LIPUTUSILMOITUKSET                               

Lännen Tehtaat Oyj ei ole saanut katsauskaudella liputusilmoituksia.      


HALLINNOINTI                                  

Lännen Tehtaat Oyj:n hallintoneuvosto valitsi 11.4.2007 pitämässään kokouksessa 
yhtiön hallituksen jäseniksi Harri Eelan, Aappo Kontun, Matti Lappalaisen, Hannu
Simulan, Soili Suonojan ja Tom v. Weymarnin. Hallituksen puheenjohtajaksi    
valittiin Tom v. Weymarn ja varapuheenjohtajaksi Hannu Simula.         


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET OLENNAISET TAPAHTUMAT                  

Katsauskauden jälkeen ei ole ollut olennaisia tapahtumia.            


LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT                      

Lännen Tehtaat -konsernin merkittävimmät riskit liittyvät syksyn satojen määrään
ja laatuun, raaka-aineiden hintamuutosten hallintaan, suunniteltujen tuotannon 
siirto-operaatioiden onnistumiseen ja Maritim -konsernin haltuunoton      
onnistumiseen.                                 

Kala- ja kasviöljyliiketoiminnassa sekä viljakauppaliiketoiminnoissa      
merkittävimpien raaka-aineiden hinnat määräytyvät maailmanmarkkinoilla. Näitä  
raaka-aineita ovat mm. lohi, kirjolohi, äyriäiset, rypsinsiemen, soijapavut ja 
viljat. Markkinoilla vallitsevasta kireästä kilpailutilanteesta johtuen kaikkia 
raaka-ainehintojen nousuja ei välttämättä pystytä täysimääräisesti viemään   
myyntihintoihin, mikä toteutuessaan vaikuttaisi negatiivisesti konsernin    
tulokseen.                                   


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT                              

Kolmas vuosineljännes                              

Jatkuvien toimintojen liikevaihdon arvioidaan nousevan vuoden kolmannella    
neljänneksellä jonkin verran vuoden 2006 tasosta johtuen kalaliiketoiminnan   
liikevaihdon kasvusta. Kertaeristä puhdistetun liiketuloksen arvioidaan jäävän 
vertailukauden tasosta ja olevan tappiollinen.                 

Pakasteliiketoiminnan ja viljakaupan tuloksen arvioidaan jäävän kolmannella   
vuosineljänneksellä vertailukauden tasolle. Kotimaan kalaliiketoiminnassa    
tulosta rasittavat tuotannon rakennemuutoksen aiheuttamat            
päällekkäiskustannukset. Tuotannon keskittämisen positiiviset vaikutukset eivät 
realisoidu vielä kolmannella vuosineljänneksellä. Kasviöljyliiketoiminnan    
tulosta heikentää raaka-ainehintojen noususta johtuva jalostusmarginaalien   
lasku.                                     


Koko vuosi                                   

Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuodesta 2006 
kalaliiketoiminnan ja viljakauppaliiketoiminnan kasvun johdosta. Jatkuvien   
toimintojen koko vuoden kertaeristä puhdistetun liiketuloksen arvioidaan olevan 
vertailuvuoden tasoa.                              

Pakasteliiketoiminnan koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan edellisen   
vuoden tasoa. Tuotemyynnin ennakoidaan kasvavan noin 5 %. Sokerijuurikkaan   
viljelyttämisen siirtyminen Sucros Oy:n hoidettavaksi pienentää koko vuoden   
myyntiä vajaat 3 miljoonaa euroa. Myynnin omilla tuotemerkeillä ennustetaan   
kasvavan volyymin kasvun ja myynnin tuoterakenteen muutosten johdosta. Myös   
HoReCa-sektorin ja teollisuusmyynnin myönteisen kehityksen ennustetaan jatkuvan.
Myynnin kaupan merkeillä samoin kuin viennin arvioidaan vähenevän.       
Pakasteliiketoiminnan koko vuoden kertaeristä puhdistetun liiketuloksen     
arvioidaan olevan vertailuvuotta paremman.                   

Teollisesti pakatun kalan markkina kasvaa noin 10 % vuosivauhtia. Johtuen toisen
vuosineljänneksen toimitusvaikeuksista Apetit Kalan koko vuoden myynnin     
ennustetaan jäävän edellisen vuoden tasolle. Maritim Food -konsernin liittämisen
maaliskuun alussa Lännen Tehtaiden kalaliiketoimintoihin arvioidaan kasvattavan 
kalaliiketoiminnan liikevaihtoa tänä vuonna runsaat 20 miljoonaa euroa. Apetit 
Kalan heikosta alkuvuodesta ja kolmannesta neljänneksestä johtuen        
kalaliiketoiminnan kertaeristä puhdistetun liiketuloksen arvioidaan jäävän   
edellisvuotta heikommaksi.                           
                                        
Kasviöljyliiketoiminnan liikevaihdon ennustetaan kasvavan hieman vuoden 2006  
tasosta volyymin kasvun ja tuotehintojen nousun johdosta. Raaka-ainehintojen  
noustua selkeästi tuotehintoja enemmän jalostusmarginaalin ja kertaeristä    
puhdistetun liiketuloksen ennustetaan jäävän vuosien 2005 ja 2006        
poikkeuksellisen hyvää tasoa pienemmäksi.                    

Viljakaupassa koko vuoden liikevaihdon ennustetaan kasvavan yli 100 miljoonaan 
euroon volyymien ja markkinahintojen kasvusta johtuen. Myynnin kasvusta johtuen
Avena Nordic Grain Oy:n liiketuloksen arvioidaan paranevan vuoden 2006 tasosta. 

Lännen Tehtaat Oyj:n visio on olla yksi johtavista suomalaisista        
elintarvikeyhtiöistä. Vision toteuttamiseen tähtäävä määrätietoinen       
vaihtoehtoisten toimialajärjestelyjen ja yrityskauppakohteiden selvitystyö   
jatkuu.                                     


KONSERNIN TULOSLASKELMA                             
milj. euroa                                   
                   4-6/  4-6/  1-6/  1-6/  1-12/   
                   2007  2006  2007  2006  2006   
                   3 kk  3 kk  6 kk  6 kk  12 kk   
Jatkuvat toiminnot                               

Liikevaihto              68,0  63,5  139,5  120,7  244,5   

Liiketoiminnan muut tuotot       0,3   0,4   0,6   1,0   2,0   
Liiketoiminnan kulut         -67,6  -60,9 -137,8 -119,8 -236,3   
Poistot	               -1,2  -2,4  -2,3  -2,5  -4,7   
Arvonalentumiset             -    -    -    -  -0,2   

Liiketulos              -0,5   0,6   0,0  -0,6   5,3   

Rahoitustuotot ja -kulut        0,0   0,3   0,0   2,7   3,2   
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta   0,2   0,2  -0,2  -0,2   1,6   

Tulos ennen veroja          -0,3   1,1  -0,2   1,8  10,2   

Tuloverot               0,1  -0,2   0,1  -0,7  -2,7   

Kauden tulos jatkuvista toiminnoista -0,2   0,9  -0,1   1,1   7,5   

Lopetetut toiminnot                               

Kauden tulos lopetetuista toiminnoista 4,6   1,1   6,4   1,3   5,6   

Kauden tulos              4,4   2,0   6,3   2,5  13,1   

Jakautuminen                                  
  Emoyhtiön omistajille       4,4   2,1   6,3   2,4  13,1   
  Vähemmistölle            -  -0,1    -   0,1    -   

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta                        
tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos                    
Laimennettu ja laimentamaton                          
osakekohtainen tulos, euroa,                          
jatkuvat toiminnot          -0,03  0,17  -0,02  0,16  1,20   

Laimennettu ja laimentamaton                          
osakekohtainen tulos, euroa,                          
lopetetut toiminnot          0,73  0,17   1,03  0,21  0,90   


KONSERNIN TASE                                 
milj. euroa                                   
                     30.6.2007  30.6.2006 31.12.2006  

VARAT                                      
Pitkäaikaiset varat                               
Aineelliset hyödykkeet             38,8     71,0    67,4  
Liikearvo                    6,7     17,4    17,4  
Aineettomat hyödykkeet             3,4     1,6     1,5  
Osuudet osakkuusyrityksissä          41,9     21,3    23,1  
Myytävissä olevat sijoitukset          0,1     0,3     0,1  
Saamiset                    4,5     5,7     5,8  
Laskennalliset verosaamiset           0,9     1,0     0,3  
                        96,3    118,3    115,6  

Lyhytaikaiset varat                               
Vaihto-omaisuus                32,1     37,1    65,3  
Saamiset                    23,5     34,9    49,0  
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti                       
kirjattavat rahavarat             20,1      -      -   
Rahavarat                    5,2     10,9     7,5  
                        80,9     83,0    121,9  

Varat yhteensä                177,2    201,2    237,5  


OMA PÄÄOMA JA VELAT                               
Emoyhtiön omistajille kuuluva                          
oma pääoma                  120,3    108,8    119,2  
Vähemmistön osuus                -      2,3     -   
Oma pääoma yhteensä              120,3    111,1    119,2  

Pitkäaikaiset velat                               
Pitkäaikaiset rahoitusvelat           3,0     10,6     7,0  
Laskennalliset verovelat            4,4     6,7     7,0  
Pitkäaikaiset varaukset             0,1     0,9     -   
Pitkäaikaiset velat yhteensä          7,5     18,2    14,0  

Lyhytaikaiset velat                               
Ostovelat ja muut velat            22,5     41,0    55,2  
Lyhytaikaiset rahoitusvelat          26,9     29,9    49,1  
Lyhytaikaiset varaukset             -      0,9     -   
Lyhytaikaiset velat yhteensä          49,4     71,9    104,3  

Velat yhteensä                 56,9     90,1    118,3  

Omat pääoma ja velat yhteensä         177,2    201,2    237,5  


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA                           
milj. euroa                                   
                      1-6/2007   1-6/2006  1-12/2006  
                        6 kk     6 kk    12 kk  

Tilikauden voitto/tappio            6,3     2,5    13,1  
Oikaisut tilikauden tulokseen         -11,4     4,5     8,5  
Käyttöpääoman muutos              17,0     6,0    -23,1  
Maksetut korot liiketoiminnasta        -1,5     -0,9    -1,9  
Saadut korot liiketoiminnasta          0,5     0,1     0,3  
Maksetut verot liiketoiminnasta        -0,6     -2,6    -3,2  
Liiketoiminnan rahavirta            10,3     9,6    -6,4  

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin                    
hyödykkeisiin                 -3,1     -2,8    -7,7  
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden                    
luovutustulot                  0,1     0,0     4,6  
Ostetut konserniyhtiöt             -8,8     -1,3    -2,8  
Myydyt konserniyhtiöt             45,1     0,9     0,0  
Ostetut osakkuusyhtiöt             -1,1     -0,1    -0,2  
Myydyt osakkuusyhtiöt              0,6     0,0     0,0  
Investoinnit muihin sijoituksiin       -20,0     0,0    -0,1  
Muiden sijoitusten luovutustulot        0,0     3,4     3,4  
Saadut osingot investoinneista         0,0     0,0     0,0  
Investointien rahavirta            12,8     0,1    -2,7  

Pitkäaikaisten lainojen nostot         0,0     0,0     1,9  
Lyhytaikaisten lainojen nostot         0,0     0,0    19,1  
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut    -18,5     0,0     0,0  
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut     -1,7     -5,4    -10,8  
Rahoitusleasing-velkojen takaisinmaksut     0,0     -0,1    -0,1  
Maksetut osingot                -5,3     -4,6    -4,6  
Rahoituksen rahavirta	         -25,5    -10,0     5,5  


Rahavarojen muutos               -2,3     -0,3    -3,7  
Rahavarat kauden alussa             7,5     11,2    11,2  
Rahavarat kauden lopussa            5,2     10,9     7,5  


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                   
milj. euroa                                   

A = Osakepääoma                                 
B = Ylikurssirahasto                              
C = Arvonmuutosrahasto                             
D = Muut rahastot                                
E = Omat osakkeet                                
F = Muuntoerot                                 
G = Kertyneet voittovarat                            
H = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma yhteensä          
I = Vähemmistön osuus                              
J = Oma pääoma yhteensä                             


         A   B   C   D   E   F   G    H   I   J  
Oma pääoma                                   
1.1.2006    12,6 23,4  1,9  7,3 -0,8 -0,2  68,3  112,4  3,7 116,1  

Myytävissä olevat                                
sijoitukset:                                  
 tuloslaskelmaan                                
 siirretty määrä    - -2,1   -   -   -   -  -2,1   -  -2,1  
Rahavirran                                   
suojaukset:                                   
 omaan pääomaan                                
 jaksotettu                                  
 suojaustulos     -  0,6   -   -   -   -   0,6   -  0,6  
Omaan pääomaan                                 
kirjattuihin                                  
tai sieltä                                   
pois siirrettyihin                               
eriin liittyvät                                 
verot          -  0,4   -   -   -   -   0,4   -  0,4  
Muut muutokset     -   -   -   -   -  -0,2  -0,2   -  -0,2  
Lisäosuuden                                   
hankinta                                    
tytäryhtiöstä      -   -   -   -   -   -   0,0 -1,5  -1,5  
Osingonjako       -   -   -   -   -  -4,6  -4,6   -  -4,6  
Katsauskauden tulos   -   -   -   -   -  2,4   2,4  0,1  2,5  

Oma pääoma                                   
30.6.2006   12,6 23,4  0,8  7,3 -0,8  -0,2 65,9  108,8  2,3 111,1  

Oma pääoma                                   
1.1.2007    12,6 23,4  0,4  7,3 -0,8  -0,2 76,5  119,2   - 119,2  

Rahavirran suojaukset:                             
  omaan pääomaan                                
  jaksotettu                                  
  suojaustulos     -  0,0   -   -   -   -   0,0   -  0,0  
Omaan pääomaan                                 
kirjattuihin                                  
tai sieltä                                   
pois siirrettyihin                               
eriin liittyvät                                 
verot          -   -   -   -   -   -    -   -   -  
Muuntoerot       -           0,3   -   0,3     0,3  
Muut muutokset     -   - -0,1   -   -  -0,1  -0,2   -  -0,2  
Osingonjako       -      -   -   -  -5,3  -5,3   -  -5,3  
Katsauskauden tulos   -      -   -   -  6,3   6,3   -  6,3  

Oma pääoma                                   
30.6.2007   12,6 23,4  0,4  7,2 -0,8  0,1  77,4  120,3   - 120,3  


LAADINTAPERIAATTEET                               

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) -standardin mukaan   
noudattaen vuositilinpäätöksessä 2006 kerrottuja laatimisperiaatteita.     

Konserni on soveltanut 1.1.2007 alkaen seuraavia IASB:n julkistamia uusia ja  
uudistettuja standardeja ja tulkintoja:                     

- IFRS 7, Rahoitusinstrumentit: Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot       
- IAS 1 (muutos), Tilinpäätöksen esittäminen - Tilinpäätöksessä esitettävät   
pääomatiedot                                  
- IFRIC 9 Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi             
- IFRIC 10, Osavuosikatsaukset ja arvon alentuminen               

Näiden uusien ja uudistettujen standardien ja tulkintojen käyttöönotolla ei ole 
olennaista vaikutusta konsernin osavuosikatsaukseen.              


SEGMENTTI-INFORMAATIO                              

A Pakasteliiketoiminta                             
B Kalaliiketoiminta                              
C Viljakauppaliiketoiminta                           
D Kasviöljyliiketoiminta                            
E Muut liiketoiminnot                             
F Jatkuvat toiminnot yhteensä                         
G Lopetetut toiminnot                             
H Konserni yhteensä                              


Liiketoimintasegmentit 1-6/2007                         

milj. euroa        A   B   C   D   E   F   G   H  

Ulkoinen myynti                                 
Tavaroiden myynti    25,2  36,7  54,3  20,7   - 136,9  78,8 215,7  
Palvelut          -  0,2  2,9   -  1,9  5,0  -   5,0  
Ulkoinen myynti                                 
yhteensä        25,2  36,9  57,2  20,7  1,9 141,9  78,8 220,7  
Segmenttien välinen                               
myynti         -0,1  -0,1  -0,5  0,0  -1,7  -2,4 -11,6 -14,0  
Liikevaihto       25,1  36,8  56,7  20,7  0,2 139,5  67,2 206,7  

Liiketulos        0,8  -1,3  1,7  1,0  -2,2  0,0  7,8  7,8  

Osuus osakkuusyhtiöiden                             
tuloksesta        0,0  0,1   -   -  -0,3  -0,2  0,1  -0,1  

Varat          25,0  36,2  16,8  7,5  22,9 108,4   - 108,4  
Kohdistamattomat                             68,8  
Varat yhteensä                             177,2  

Velat          4,3  7,0   5,3  2,7  2,3  21,4    - 21,4  
Kohdistamattomat                             35,5  
Velat yhteensä                              56,9  

Bruttoinvestoinnit                               
käyttöomaisuuteen    1,1  1,1    -  0,3  0,1  2,6  0,6  3,1  
Yritysostot ja muut                               
osakeinvestoinnit     -   -    -   -  11,1  11,1   -  11,1  

Poistot         0,8  0,6   0,1  0,3  0,5  2,3  0,2  2,5  
Arvonalentumiset      -   -    -   -   -   -   -     

Henkilöstö        246  351   29  36   11  673  250  923  


Liiketoimintasegmentit 1-6/2006                         

milj. euroa        A   B   C   D   E   F   G   H  

Ulkoinen myynti                                 
Tavaroiden myynti    27,2  29,0  41,6  20,6  0,0 118,4  90,3 208,7  
Palvelut         -    -  3,1   -   -   3,1   -   3,1  
Ulkoinen myynti                                 
yhteensä        27,2  29,0  44,7  20,6  0,0 121,5  90,3 211,8  
Segmenttien välinen                               
myynti         -0,1  0,0  -0,7  0,0  0,0  -0,8 -11,3 -12,1  
Liikevaihto       27,1  29,0  44,0  20,6  0,0 120,7  79,0 199,7  

Liiketulos       -0,6  0,4  0,8  1,9  -3,1  -0,6  2,6  2,0  

Osuus osakkuus-                                 
yhtiöiden tuloksesta   0,0  0,0   -   -  -0,2  -0,2  0,0  -0,2  

Varat          31,2  16,9  9,0  10,6  20,1  87,8  79,5 167,3  
Kohdistamattomat                             33,9  
Varat yhteensä                             201,2  

Velat          5,2  6,0  4,2  2,0  5,1  22,5  19,6  42,1  
Kohdistamattomat                             48,0  
Velat yhteensä                              90,1  

Bruttoinvestoinnit                               
käyttöomaisuuteen    0,5  0,1  0,0  0,2  0,0  0,8  2,1  2,8  
Yritysostot ja muut                               
osakeinvestoinnit     -   -   -   -  0,1  0,1  1,3  1,5  

Poistot         1,3  0,4  0,1  0,3  0,3  2,5  1,7  4,1  
Arvonalentumiset     -   -   -   -   -   -   -   -  

Henkilöstö        259  306   28   35   21  650  324  974  


Liiketoimintasegmentit 1-12/2006                        

milj. euroa        A   B   C   D   E   F   G   H  

Ulkoinen myynti                                 
Tavaroiden myynti    50,2  58,8  90,2  40,6  0,0 239,8 173,5 413,3  
Palvelut         0,0  0,1  6,1   -   -  6,2   -  6,2  
Ulkoinen myynti                                 
yhteensä        50,2  58,9  96,3  40,6  0,0 246,0 173,5 419,5  
Segmenttien välinen                               
myynti         -0,1  0,0  -1,4  0,0  0,0  -1,5  -9,3 -10,8  
Liikevaihto       50,1  58,9  94,9  40,6  0,0 244,5 164,2 408,7  

Liiketulos        1,7  1,6  2,0  3,0  -3,0  5,3  9,2  14,5  

Osuus osakkuusyhtiöiden                             
tuloksesta        0,0  0,0   -   -  1,6  1,6   0,1  1,7  

Varat          28,0  25,2  30,0  14,2  18,1 115,5  90,5 206,0  
Kohdistamattomat                             31,5  
Varat yhteensä                             237,5  

Velat          6,7  8,4  8,8  3,1  1,8  28,8  25,5 54,3  
Kohdistamattomat                             64,0  
Velat yhteensä                             118,3  

Bruttoinvestoinnit                               
käyttöomaisuuteen    0,8  0,6  0,0  0,4  0,1  1,9   5,7  7,6  
Yritysostot ja muut                               
osakeinvestoinnit     -   -   -   -  3,0  3,0    -  3,0  

Poistot         2,7  0,8  0,1  0,6  0,5  4,7   3,5  8,2  
Arvonalentumiset     -  0,2   -   -   -   0,2   -  0,2  

Henkilöstö        275  303   29   36   19  662   319  981  

Kohdistamattomat erät sisältää vero- ja rahoituserät sekä koko konsernille   
yhteiset erät.                                 


MAANTIETEELLISET SEGMENTIT                           

A Suomi                                    
B Skandinavia                                 
C Baltia ja Venäjä                               
D Muut maat                                  
E Jatkuvat toiminnot yhteensä                         
F Lopetetut toiminnot                             
G Konserni yhteensä                              


Maantieteelliset segmentit 1-6/2007                       

milj. euroa       A    B    C    D    E    F   G    

Liikevaihto      92,9  17,0   3,2  26,4  139,5  67,2 206,7    
Varat        158,9  18,3    -    -  117,2   -  177,2    
Bruttoinvestoinnit                               
käyttöomaisuuteen   2,5   0,1    -    -   2,6   0,6  3,1    
Yritysostot ja muut                               
osakeinvestoinnit    -  11,1    -    -  11,1    -  11,1    


Maantieteelliset segmentit 1-6/2006                       

milj. euroa       A    B    C    D    E    F   G    

Liikevaihto      95,5   4,8   1,0  19,4  120,7  79,0 199,7    
Varat        121,7    -    -    -  121,7  79,5 201,2    
Bruttoinvestoinnit                               
käyttöomaisuuteen   0,7    -    -    -   0,7   2,1  2,8    
Yritysostot ja muut                               
osakeinvestoinnit    -    -   0,1    -   0,1   1,3  1,5    


Maantieteelliset segmentit 1-12/2006                      

milj. euroa       A    B    C    D    E    F   G    

Liikevaihto     188,6  22,4   2,3  31,2  244,5  164,2 408,7    
Varat        116,0    -   0,0    -  116,0  121,5 237,5    
Bruttoinvestoinnit                               
käyttöomaisuuteen   1,9    -    -    -   1,9   5,7  7,6    
Yritysostot ja muut                               
osakeinvestoinnit   3,0    -    -    -   3,0    -  3,0    


LOPETETUT TOIMINNOT                               

Lännen Tehtaat Oyj ja SOK:n tytäryhtiö Hankkija-Maatalous Oy allekirjoittivat  
19.1.2007 osakekauppasopimuksen, jolla oli tarkoitus siirtää 51 % Suomen Rehu  
Oy:n ja Avena Nordic Grain Oy:n osakkeista Hankkija-Maatalous Oy:n omistukseen. 
Kun kilpailuviranomaisten käsittelyssä kävi ilmi, että Avena Nordic Grain Oy:n 
viljakauppaliiketoiminnan yhdistämisen Hankkija-Maatalous Oy:n viljakauppaan  
katsottaisiin johtavan kilpailuoikeuden kannalta vahvan markkina-aseman     
syntymiseen, kaupan osapuolet päättivät jättää Avenan kaupan ulkopuolelle.   
Suomen Rehu Oy:n enemmistöosakkeiden kauppa toteutettiin kesäkuun alussa ja   
Suomen Rehu tytäryhtiöineen siirtyi Hankkija-Maatalous -konserniin.       

Osakekauppahinta 51 %:sta myytävien yhtiöiden osakkeita oli 23,6 miljoonaa euroa
ja konsernin myyntivoitto kaupasta oli 4,1 miljoonaa euroa.           

Lännen Tehtaat on oikeutettu lopullisen kauppahinnan korjauserään perustuen   
Suomen Rehun varojen ja velkojen muutokseen. Prosessi on osavuosikatsauksen   
julkistamishetkellä vielä kesken ja keskeneräisyydestä johtuen Lännen Tehtaat ei
pysty luotettavasti määrittämään erän suuruutta. Kauppahinnan korjauserää ei ole
tuloutettu kirjanpidossa ja se on enintään 1,8 miljoonan euroa koskien myytyä 51
%:n osake-enemmistöä.                              

Enemmistökaupan yhteydessä sovittiin lisäksi optiojärjestelystä, jonka     
mukaisesti Lännen Tehtailla on oikeus halutessaan myydä loput 49 % Suomen Rehu 
Oy:n osakkeista Hankkija-Maataloudelle. Hankkija-Maataloudella puolestaan on  
loppuihin osakkeisiin osto-optio, jonka toteuttaminen on mahdollista      
aikaisintaan 15 kuukautta enemmistökaupan toteuttamisen jälkeen.        

Siinä tapauksessa, että optio käytetään, Lännen Tehtaat saa 49 %:n       
omistusosuudesta Suomen Rehussa vastaavan osakekohtaisen kauppahinnan kuin   
enemmistökaupan yhteydessä, mukaan luettuna kauppahinnan korjauserä. Tämän   
lisäksi kauppahintaan vaikuttaa Suomen Rehun tulos kesäkuun 2007 alusta lähtien.
Kauppahinnan tulososuuden laskennallinen arvo raportoidaan osavuosikatsauksissa.

Suomen Rehu on esitetty osavuosikatsauksessa lopetettuna toimintona erillään  
Lännen Tehtaiden jatkuvista toiminnoista myyntihetkeen asti. Lännen Tehtaiden 49
%:n omistusosuus Suomen Rehussa esitetään osakkuusyhtiönä kesäkuusta alkaen.  


milj. euroa            1-5/2007   1-6/2006  1-12/2006       
                   5 kk     6 kk    12 kk       

Tuotot                83.6     91.1    176.7       
Kulut                -76.4    -89.2   -169.1       
Tulos ennen veroja           7,2     1,9     7,6       
Tuloverot               -0,8     -0,5    -2,0       
Kauden tulos lopetetuista                            
toiminnoista              6,4     1,3     5,6       

milj. euroa            1-5/2007   1-6/2006  1-12/2006       
                   5 kk     6 kk    12 kk       

Liiketoiminnan rahavirrat       7,6     3,0     5,4       
Investointien rahavirrat       -0,6     -3,4     1,4       
Rahoituksen rahavirrat        -6,9     -2,8    -10,5       
Rahavirrat yhteensä          0,1     -3,2    -3,7       

Nettokäyttöpääoman muutos vaikuttaa merkittävästi operatiivisiin        
kassavirtoihin.                                 


HANKITUT LIIKETOIMINNOT                             

Lännen Tehtailla ei ollut liiketoimintahankintoja toisella           
osavuosikatsausjaksolla.                            

Vuoden ensimmäisessä osavuosikatsauksessa esitetty alustava Maritim Food AS:n  
hankintamenolaskelma ei olennaisesti muuttunut lopullisten käypien arvojen   
tarkennuttua toisen osavuosikatsauksen aikana.                 

Lisäkauppahintana maksettiin myyjälle Maritim Foodin varojen ja velkojen    
tilintarkastetun kehityksen 30.6.2006 ja kaupantekohetken välisen muutoksen   
perusteella yhteensä 0,6 miljoonaa euroa, joka kasvatti liikearvoa. Lopulliseen 
kauppahintaan vaikuttaa vielä Maritim Foodin ja osakkuusyhtiö Sandanger AS:n  
vuoden 2007 tuloskehitys, jonka vaikutus on 0 - 1,3 miljoonaa euroa. Kyseistä  
lisäkauppahintaa ei vielä pysty luotettavasti määrittämään ja se ei siten ole  
mukana esitetyssä hankintamenossa.                       


               Yhdistämisessä kirjatut    Kirjanpitoarvot   
                     käyvät arvot  ennen yhdistämistä   
milj. euroa                 28.2.2007       28.2.2007   

Aineettomat hyödykkeet              2,8          0,0   
Aineelliset hyödykkeet              4,2          3,6   
Laskennalliset verosaamiset            0,0          0,0   
Vaihto-omaisuus                  3,6          3,1   
Myyntisaamiset ja muut saamiset          2,6          2,6   
Rahavarat                     1,3          1,3   
Varat yhteensä                  14,5         10,7   

Laskennalliset verovelat             1,0          0,0   
Pitkäaikaiset velat                5,7          5,7   
Lyhytaikaiset velat                2,8          2,8   
Velat yhteensä                  9,5          8,6   

Hankitun osuuden mukainen                            
osuus nettovaroista                5,0          2,2   
Hankintameno                   11,1              
Liikearvo                     6,1              

Rahavaroina maksettu kauppahinta                        
ja aktivoidut transaktiomenot          11,1              
Hankitun liiketoiminnan rahavarat         1,3              
Rahavirtavaikutus                 9,8              

Liikearvon syntyyn vaikutti pääosin synenergiaedut myynnissä, logistiikassa ja 
raaka-ainehankinnoissa sekä kiinteiden kustannusten suunnitelluista säästöistä. 

Lännen Tehtaiden liikevaihto 1.1 - 30.6.2007 olisi ollut 4,5 miljoonaa euroa  
suurempi, jos Maritim Food hankinta olisi tapahtunut 1.1.2007. Vastaava vaikutus
nettovoittoon olisi ollut noin 0,0 miljoonaa euroa, kun otetaan huomioon    
kohdistusten poistokulu ja laskennallinen rahoituskulu hankintamenolle 1.1.2007 
alkaen.                                     


KONSERNIN TUNNUSLUVUT	                             
                 30.6.2007  30.6.2006  31.12.2006      

Oma pääoma/osake, euroa        19,25    17,77    19,06      
Omavaraisuusaste, %          67,9    55,3     50,3      
Nettovelkaantumisaste, %        3,9    26,6     40,7      
Bruttoinvestoinnit käyttö-                           
omaisuuteen, milj. euroa        3,1     2,8     7,6      
Yritysostot ja muut osake-                           
investoinnit, milj. euroa       11,1     1,5     3,0      
Henkilöstö keskimäärin         923     974     981      
Osakkeita keskimäärin, 1 000     6 253    6 253    6 253      

Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty vuositilinpäätöksessä 2006 eikä niissä 
ole tapahtunut muutoksia.                            


KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET                           
milj. euroa                                   
                 30.6.2007  30.6.2006  31.12.2006      

Omien velkojen vakuudeksi annetut                        
Kiinteistökiinnitykset         27,1    40,7     37,5      
Yrityskiinnitykset           31,4    51,4     51,4      
Pantatut osakkeet            9,4     3,6     3,6      

Ei purettavissa olevat muut                           
vuokrasopimukset, vähimmäisvuokravastuu:                    
Kiinteistövuokrat            5,4     2,6     2,8      
Muut vuokrat              0,8     1,1     1,1      
	                                        
Vastuut omista sitoumuksista                          
Takaisinostositoumukset         0,0     0,1     0,0      
Lisäkauppahinta, Maritim      0,0-1,3      -      -      
                                        
Vastuusitoumukset samaan                            
konserniin kuuluvien                              
yritysten puolesta:                               
Takaukset                1,6     0,1      -      


EHDOLLISET VARAT                                

Suomen Rehu, lopullisen                             
kauppahinnan korjaus,                              
varojen ja velkojen muutos    0,0 - 1,8      -      -      


SUOMEN REHU - OPTIOJÄRJESTELY                          

Optiojärjestelyyn sisältyvä tulossidonnaisen osan tulouttamaton laskennallinen 
arvo oli 30.6.2007 noin 0,1 miljoonaa euroa.                  


JOHDANNAISSOPIMUKSET                              

Johdannaissopimusten nimellisarvot                       
Valuuttatermiinisopimukset       0,8     0,4     4,5      
Hyödykejohdannaiset           3,5     3,3     4,6      
Korkojohdannaiset           25,0    25,0     25,0      


INVESTOINTISITOUMUKSET                             

Lännen Tehtailla oli 30.6.2007 investointisitoumuksia kala- ja         
pakasteliiketoiminnassa yhteensä 2,0 miljoonaa euroa.              


AINEELLISEN KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET                     

milj. euroa            1-6/2007   1-6/2006  1-12/2006      
                    6 kk     6 kk    12 kk      

Kirjanpitoarvo kauden alussa      67,4    72,2     72,2      
Lisäykset                3,1     2,8     7,3      
Lisäykset yritysostojen kautta     3,2      -      -      
Vähennykset               0,0     0,0     -4,2      
Vähennykset yritysmyyntien kautta   -32,6    -0,4     -0,4      
Poistot ja arvonalentumiset      -2,2    -3,8     -7,7      
Muut muutokset             -0,1     0,2     0,2      
Kirjanpitoarvo kauden lopussa     38,8    71,0     67,4      


LÄHIPIIRITAPAHTUMAT                               

milj. euroa            1-6/2007   1-6/2006  1-12/2006      
                    6 kk     6 kk    12 kk      

Tavaroiden myynnit osakkuusyhtiöille  0,9     0,1     0,1      
Tavaroiden myynnit yhteisyrityksille  4,8     3,9     7,6      
Palvelujen myynnit osakkuusyhtiöille  0,4     0,3     0,1      
Palvelujen myynnit yhteisyrityksille  0,1     0,0     0,1      
Tavaroiden ostot osakkuusyhtiöiltä   0,2     3,5     7,1      
Palveluiden ostot osakkuusyhtiöiltä   5,7     7,6    12,2      
Palveluiden ostot yhteisyrityksiltä   0,0     0,0     0,3      

Pitkäaikaiset saamiset osakkuus-                        
yhtiöiltä kauden lopussa                            
lopussa                 4,5     5,0     5,2      
Myyntisaamiset ja muut saamiset                         
osakkuusyhtiöiltä kauden lopussa    3,5     1,4     5,0      
Myyntisaamiset ja muut saamiset yhteis-                     
yrityksiltä kauden lopussa       0,7     0,8     0,6      
Ostovelat ja muut velat osakkuus-                        
yhtiöiltä kauden lopussa        0,1     2,8     3,7      

Tavaroiden ja palveluiden myynnit yhteis- ja osakkuusyhtiöille perustuvat    
konsernin voimassa oleviin hintoihin.                      


LÄNNEN TEHTAAT OYJ                               
Hallitus                                    


Lisätietoja: toimitusjohtaja Matti Karppinen, puh. 010 402 4001         

JAKELU                                     
Helsingin Pörssi                                
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.lannen.fi