OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

LÄNNEN TEHTAAT OYJ     PÖRSSITIEDOTE   13.5.2003 KLO 9.00
   
OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

Lännen Tehtaiden tammi-maaliskuun liikevaihto oli 113,5 miljoonaa
euroa (2002: 52,7 milj. euroa). Katsauskauden liikevoitto oli 0,1
miljoonaa euroa (0,4 milj. euroa) ja tulos ennen satunnaisia eriä -1,1
miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli -0,08
euroa (0,05 euroa).

Konsernirakenteen muutos ja siitä johtuvat esitystavan muutokset

Konsernin liiketoimintarakennetta muutettiin marraskuussa 2002
toteutuneen Avena-kaupan seurauksena. Uuden rakenteen mukaan konserniin
kuuluu kolme liiketoimintaryhmää: Elintarvikeryhmä, Maatalousryhmä ja
Machinium-ryhmä. Maatalousryhmä on uusi. Ryhmään liitettiin Avena-
kaupassa hankitut Suomen Rehu Oy tytäryhtiöineen ja Avena Nordic Grain
Oy sekä aikaisemmin Muihin liiketoimintoihin kuuluneet Lännen Rehu Oy,
Lännen Plant Systems ja Harviala Oy. Muut liiketoiminnot –ryhmä
laskentayksikkönä lopetettiin. Lännen Viljelyosasto siirrettiin
Elintarvikeryhmään. Machinium-ryhmän rakenne säilyi ennallaan. Tässä
osavuosikatsauksessa toimialakohtaiset tiedot esitetään uuden
liiketoimintaryhmäjaon mukaisina. Myös edellisen vuoden
toimialakohtaiset tiedot on muutettu vastaamaan uutta rakennetta.

Tuloslaskelma ja tase esitetään kahdella tavalla: toteutuneita tietoja
verrataan sekä edellisen vuoden toteutumiin että pro forma-tietoihin.
Pro forma-vertailutiedot on koottu yhdistämällä Lännen Tehtaat-
konsernin tietoihin hankitun Avena-konsernin vastaavan ajan tiedot
vuodelta 2002.

Liikevaihto

Lännen Tehtaiden tammi-maaliskuun liikevaihto oli 113,5 miljoonaa
euroa (2002: 52,7 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi yli
kaksinkertaiseksi Maatalousryhmään liitettyjen Suomen Rehun ja Avena
Nordic Grainin liiketoimintojen ansiosta. Elintarvikeryhmän
liikevaihto oli 24,7 miljoonaa euroa (26,0 milj. euroa),
Maatalousryhmän 66,8 miljoonaa euroa (6,6 milj. euroa)ja Machinium-
ryhmän liikevaihto 22,0 miljoonaa euroa (20,1 milj. euroa).

Tulos

Lännen Tehtaiden katsauskauden tulos oli edellisvuotta ja asetettuja
tavoitteita heikompi. Katsauskauden liikevoitto oli 0,1 miljoonaa
euroa (0,4 milj. euroa) ja tulos ennen satunnaisia eriä -1,1 miljoonaa
euroa (0,1 milj. euroa). Katsauskauden tulos oli verojen ja
vähemmistöosuuksien jälkeen -0,5 miljoonaa euroa (0,3 milj. euroa).
Osakekohtainen tulos oli -0,08 euroa (0,05 euroa).

Katsauskauden tulosta vastaavat verot olivat saamista 0,1 miljoonaa
euroa (-0,3 milj. euroa).

Rahoitus

Konsernin rahoitusrakenne muuttui Avena-kaupan seurauksena. Kauppa
rahoitettiin pääosin vieraalla pääomalla. Koska myös ostetun
yrityskokonaisuuden velat tulivat konserniin, konsernin korolliset
velat kasvoivat ja olivat katsauskauden lopussa 87,3 miljoonaa
euroa (25,2 milj. euroa). Kassavarat olivat 13,5 miljoonaa euroa(23,6
milj. euroa). Konsernin taseen loppusumma oli 253,7 miljoonaa euroa
(163,0 milj. euroa) ja omavaraisuusaste 37 % (59 %). Lyhytaikaiseen
rahoitukseen on käytetty yritystodistuksia. Maksuvalmius on turvattu
pitkäaikaisin, sitovin limiittisopimuksin. Limiittejä ei ole käytetty
katsauskaudella. Konsernin rahoitustilanne oli koko katsauskauden ajan
hyvä.

Investoinnit

Katsauskauden investoinnit olivat 4,1 miljoonaa euroa. Vuoden alussa
emoyhtiö osti vuonna 1988 rahoitusyhtiölle myydyt Säkylässä
sijaitsevat pääkonttori- ja ruokalarakennukset. Tilat ovat olleet koko
ajan yhtiön käytössä. Hankintahinta oli 3,4 miljoonaa euroa. Muut
katsauskauden investoinnit olivat pienehköjä korvaus- ja
ylläpitoinvestointeja, määrältään yhteensä 0,7 miljoonaa euroa.
Vertailukauden investoinnit olivat 0,6 miljoonaa euroa.

Yhtiökokouksen päätökset

Yhtiökokous 3.4.2003 hyväksyi vuodelta 2002 jaettavaksi osingoksi 0,30
euroa osakkeelta (0,60 euroa).

Hallitus valtuutettiin päättämään yhtiön omien osakkeiden
luovuttamisesta. Luovutusvaltuutuksen mukaan hallitus voi luovuttaa
hankitut 65 000 omaa osaketta. Osakkeita voidaan luovuttaa
yrityskauppojen yhteydessä tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen tai
Helsingin Pörssin julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus on voimassa
yhden vuoden yhtiökokouksesta lukien.

Yhtiön omistuksessa olevat 65 000 omaa osaketta edustavat 1,1
prosenttia yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä.

Osakevaihto

Katsauskaudella yhtiön osakkeita vaihdettiin pörssissä 21 961
kappaletta (198 531), mikä oli 0,4 % koko osakemäärästä (3,2 %).
Osakkeen ylin kurssi oli 9,90 euroa (11,90 euroa) ja alin 8,70 euroa
(10,30 euroa).

Sulautumissuunnitelma

Lännen Tehtaat Oyj:n hallitus ja Avena Oy:n hallitus allekirjoittivat
31.1.2003 sulautumissuunnitelman, jonka mukaan Avena Oy sulautuu
Lännen Tehtaat Oyj:öön vuoden 2003 loppuun mennessä.


LIIKETOIMINTARYHMÄT

Elintarvikeryhmä

Elintarvikeryhmän liikevaihto oli 24,7 miljoonaa euroa (26,0 milj.
euroa). Apetit-ryhmän kotimaanmyynti oli viime vuoden tasoa, sokerin
myynti sen sijaan jäi hieman viime vuodesta. Pakastepizzojen myynti
kasvoi samoin kuin kalajalosteiden myynti. Vihannes- ja
ruokapakasteiden myynti jäi viime vuoden tasosta samoin kuin hillojen
ja marmeladien myynti. Eniten liikevaihtoa vertailukauteen nähden
laski Lannen Polskan poistuminen konsernista vuoden 2002
loppupuolella.

Elintarvikeryhmän kannattavuus jäi tavoitteesta, mutta oli edellisen
vuoden tasolla. Kotimaan liiketoiminnan kannattavuus oli viime vuotta
heikompi. Kannattavuutta heikensi kampanjaluontoisesti hinnoiteltujen
tuotteiden osuuden kasvu myynnistä sekä energian hinnan nousu.
Liikevoittoa paransi Puolan tappiollisen tytäryhtiön poisjäänti.
Elintarvikeryhmän liikevoitto oli 0,8 miljoonaa euroa (0,7 milj.
euroa).

Maatalousryhmä

Maatalousryhmän liikevaihto oli 66,8 miljoonaa euroa (6,6 milj.
euroa). Liikevaihto ei ole vertailukelpoinen edelliseen vuoteen, koska
Suomen Rehu ja Avena Nordic Grain liitettiin Ryhmään viime vuoden
lopulla. Rehuryhmän liikevaihto jäi suunniteltua pienemmäksi
heikentyneen kysynnän takia. Teollisten rehujen kysyntää alensi
maitokiintiöiden ennustettu ylittyminen maaliskuun lopussa päättyneenä
kiintiövuotena. Avena Nordic Grainin harjoittaman viljakaupan
liikevaihto oli edellisvuoden tasoa. Ryhmän muu liikevaihto oli
vähäistä.

Maatalousryhmän alkuvuoden kannattavuus oli suunniteltua heikompi.
Rehutoimiala jäi tulostavoitteistaan ja myös viime vuoden vastaavasta
ajasta raaka-aineiden hintojen nousun ja suunniteltua pienemmän
liikevaihdon takia. Vaikka viljakaupan liikevoittoa rasittivat vaikean
jäätilanteen vuoksi kohonneet rahtikustannukset, liikevoitto ylitti
edellisen vuoden tason. Maatalousryhmän liikevoitto oli 0,2 miljoonaa
euroa (0,5 milj. euroa).

Vuoden 2003 alusta käynnistyi uuden tytäryhtiön, Lännen Rehu Oy:n
toiminta. Yhtiö perustettiin siirtämällä elinkeinoverolain mukaisella
liiketoimintasiirrolla Lännen Tehtaat Oyj:n rehuliiketoiminnan varat
ja velat uudelle yhtiölle.

Machinium-ryhmä

Machinium-ryhmän liikevaihto oli 22,0 miljoonaa euroa (20,1 milj.
euroa). Liikevaihto oli sekä budjetoitua että edellisvuotta suurempi.
Erityisesti maarakennuskoneiden myynti kasvoi Baltiassa ja Ruotsissa,
mikä lisäsi myös Suomen myyntiyhtiön toimituksia ja koneiden
valmistusta. Materiaalinkäsittelykoneliiketoiminnan myynti jäi
tavoitteesta ja edellisvuodesta.

Machinium-ryhmän alkuvuoden kannattavuus oli edellisen vuoden tasoa,
mutta jäi tavoitteesta. Maarakennuskoneliiketoiminta saavutti
tavoitteensa ja oli voitollista sekä kotimaassa että Baltiassa.
Ruotsin maarakennuskoneliiketoiminnan kannattavuus on parantunut.
Materiaalinkäsittelykoneiden myynnin ja huollon alentunut volyymi on
heikentänyt kannattavuutta, eikä tavoitteita saavutettu. Machinium-
ryhmän liiketappio oli -0,9 miljoonaa euroa (-0,8 milj. euroa).

Loppuvuoden näkymät

Elintarvikeryhmän liikevaihdon arvioidaan jäävän hieman edellisvuotta
pienemmäksi Puolan tytäryhtiön poistumisen vuoksi. Apetit-ryhmän
kotimaan liikevaihdon arvioidaan ylittävän viime vuoden tason. Lännen
Sokerin liikevaihto saattaa laskea sokerin kotimaan
kuluttajamarkkinoiden laskevan kehityksen myötä.

Elintarvikeryhmän tuloksesta odotetaan selvästi edellisvuotta parempaa
tappiollisen Puolan tytäryhtiön ja Puolasta irtaantumisen aiheuttamien
kertakustannusten poisjäännin vuoksi. Kiristynyt kilpailu ja
kustannusten nousu vaikuttavat kotimaan liiketoimintaan, jonka
tuloksen arvioidaan jonkin verran heikkenevän edelliseen vuoteen
verrattuna.

Maatalousryhmässä rehuliiketoiminnan liikevaihdon odotetaan säilyvän
viime vuoden tasolla, kun vertailupohjana käytetään koko vuoden 2002
tietoja. Viljakaupan liikevaihto riippuu tulevan kauden sadon määrästä
ja laadusta päämarkkina-alueilla. Liikevaihdon arvioidaan kuitenkin
saavuttavan viime vuoden tason.

Rehuliiketoiminnassa kannattavuuden odotetaan paranevan alkuvuodesta
myynnin ennustetun kasvun, nousevan katetason ja helmikuussa
käynnistetyn kustannussäästökampanjan avulla. Viljakaupan kannattavuus
säilyy alkuvuoden tasolla myös loppuvuonna. Heikosta alkuvuodesta
huolimatta Maatalousryhmän kannattavuuden ja tuloksen arvioidaan
nousevan samalle tasolle kuin vuonna 2002.

Maarakennuskonemarkkinat ovat Ruotsissa lievässä laskussa. Kotimaassa
markkinat kasvoivat alkuvuonna, koko vuodelle kasvua ei ennusteta.
Baltiassa markkinakehitys on edelleen nousuvoittoista. Mm.
myyntiorganisaation täydentämisen tuloksena Ryhmän Ruotsin
maarakennuskoneiden myynti lähti alkuvuonna nousuun, myös koko vuoden
myynnin ennustetaan kasvavan. Kotimaassa ja Baltiassa jäädään
edellisen vuoden tasolle. Ruotsin materiaalinkäsittelykonemarkkinoiden
odotetaan edelleen laskevan. Maarakennusalan myynnin kasvun ansiosta
Machinium-ryhmän liikevaihto nousee.
    
Maarakennuskoneliiketoiminnan kannattavuus paranee kasvavan myynnin ja
Ruotsissa toteutetun uudelleenjärjestely- ja tervehdyttämisprojektin
ansiosta. Materiaalinkäsittelyliiketoiminnan tappion arvioidaan
pienenevän ennakoidusta myynnin laskusta huolimatta. Machinium-ryhmän
tulos paranee huomattavasti, mutta ei nouse voitolliseksi.

Lännen Tehtaat -konsernin koko vuoden liikevaihto nousee noin 500
miljoonaan euroon. Ensimmäisen vuosineljänneksen heikosta tuloksesta
huolimatta koko vuoden tuloksen arvioidaan muodostuvan tyydyttäväksi.

Seuraava osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2003 julkaistaan 12.8.2003.


KONSERNIN TULOSLASKELMA
                 1-3/   1-3/   1-12/
                 2003   2002   2002
                    milj. euroa
Liikevaihto           113,5   52,7   283,4
Liiketoiminnan muut tuotot     0,5    0,2    4,2
Liiketoiminnan kulut      -111,3   -51,0  -278,3
Suunnitelman mukaiset poistot   -2,8   -1,7   -8,5
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta             0,2    0,2    2,5

Liikevoitto            0,1    0,4    3,3
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta                      -0,2
Rahoitustuotot ja –kulut     -1,2   -0,3   -3,2
Tulos ennen satunnaisia eriä
ja veroja             -1,1    0,1   -0,1
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
Tuloverot             0,1   -0,3    0,5
Vähemmistöosuudet         0,5    0,5    2,0

Kauden tulos           -0,5    0,3    2,4

Tuloslaskelman veroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta
vastaavat verot.


KONSERNIN TULOSLASKELMA, PRO FORMA
AVENAN TIEDOT YHDISTETTY VERTAILUTIETOIHIN 2002

                       Pro forma
                 1-3/   1-3/   1-12/
                 2003   2002   2002
                    milj. euroa
Liikevaihto           113,5   116,9   506,5
Liiketoiminnan muut tuotot     0,5    0,6    5,2
Liiketoiminnan kulut      -111,3  -113,4  -491,5
Suunnitelman mukaiset poistot   -2,8   -3,3   -13,9
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta             0,2    0,2    2,6

Liikevoitto            0,1    1,0    8,9
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta                 -0,1   -0,4
Rahoitustuotot ja –kulut     -1,2   -0,9   -6,2
Tulos ennen satunnaisia eriä
ja veroja             -1,1    0,0    2,3
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
Tuloverot             0,1   -0,3    0,0
Vähemmistöosuudet         0,5    0,4    1,5

Kauden tulos           -0,5    0,1    3,8


KONSERNIN TASE
                        Pro forma
                 31.3.  31.3.  31.3.  31.12.
                 2003   2002   2002   2002
                      milj. euroa
Vastaavaa
Aineettomat hyödykkeet      19,4    6,5   24,8  20,4
Aineelliset hyödykkeet      71,5   38,4   80,9  69,4
Sijoitukset            21.8   19,4   21.4  21,5
Omat osakkeet           0,8    0,8    0,8   0,8
Vaihto-omaisuus          79,5   40,5   73,3  81,9
Saamiset             47,2   33,8   39,6  51,9
Rahoitusarvopaperit        3,3    6,6   10,9   5,7
Rahat ja pankkisaamiset      10,2   17,0   18,0  11,3

Yhteensä             253,7   163,0   269,7  262,9

Vastattavaa
Osakepääoma            12,2   12,2   12,2  12,2
Muu oma pääoma          78,4   80,8   80,6  79,0
Vähemmistöosuudet         5,6    5,2    7,3   6,1
Pakolliset varaukset        0,1    0,1    0,1   0,2
Pitkäaikainen vieras pääoma    68,2   23,4   76,7  68,9
Lyhytaikainen vieras pääoma    89,2   41,3   92,8  96,5

Yhteensä             253,7   163,0   269,7  262,9


KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA
                 1-3/   1-3/   1-12/
                 2003   2002   2002
                    milj. euroa

Liiketoiminta
Tulorahoitus            1,7   1,8   10,5
Käyttöpääoman muutos       -4,1   0,8   -16,5

Liiketoiminnan kassavirta (A)   -2,4   2,6   -6,0

Investoinnit
Investoinnit pysyviin vastaaviin -4,0   -0,3   -63,3
Pysyvien vastaavien luovutustulot 0,1   0,5   10,1

Investointien kassavirta (B)   -3,9   0,2   -53,2

Rahoitus
Lainojen muutos           3,4   0,2   58,5
Maksetut osingot                   -3,6
Muut oman pääoman ja vähemmistö-
osuuden muutokset         -0,6  -0,2    0,5

Rahoituksen kassavirta (C)     2,8   0,0   55,4

Rahavarojen muutos (A+B+C)     -3,5   2,8   -3,8

Rahavarat kauden alussa      17,0  20,8   20,8
Rahavarat kauden lopussa      13,5  23,6   17,0


TUNNUSLUVUT
                 31.3.   31.3.  31.12.
                 2003   2002   2002

Tulos/osake, euroa        -0,08   0,05   0,40
Oma pääoma/osake, euroa     14,55   14,95   14,66
Omavaraisuusaste, %        37,3   59,5   36,5
Investoinnit, milj. euroa     4,1    0,6   47,3
% liikevaihdosta          3,6    1,1   16,7


TOIMIALAKOHTAISET TIEDOT

LIIKEVAIHTO
                 1-3/   1-3/   1-12/
                 2003   2002   2002
                    milj. euroa

Elintarvikeryhmä         24,7   26,0   120,8
Maatalousryhmä          66,8    6,6   70,8
Machinium-ryhmä          22,0   20,1   91,8

Yhteensä             113,5   52,7   283,4


LIIKEVOITTO

Elintarvikeryhmä          0,8    0,7    3,3
Maatalousryhmä           0,2    0,5    5,2
Machinium-ryhmä          -0,9   -0,8   -5,2

Yhteensä              0,1    0,4    3,3


HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN
                 1-3/   1-3/   1-12/
                 2002   2002   2002

Elintarvikeryhmä          300    394    438
Maatalousryhmä           419    101    175
Machinium-ryhmä          376    375    380

Yhteensä             1095    870    993


KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET
                 31.3.   31.3.  31.12.
                 2003   2002   2002
                    milj. euroa
Velkojen vakuudeksi annetut
Kiinteistökiinnitykset      37,6    0,1   37,6
Yrityskiinnitykset        54,7   13,5   54,7
Osakkeet             43,4        39,8

Muut annetut vakuudet
Pantit               0,0    0,0    0,0
Kiinteistökiinnitykset            1,7
Yrityskiinnitykset         8,2    1,7    8,2

Leasing-vastuut          2,4    0,4    1,6

Vastuut omista sitoumuksista
Takaukset             0,0    0,0    0,0
Takaisinostositoumukset      17,7   23,0   22,4
Muut vastuusitoumukset       1,4    0,9    1,4

Vastuusitoumukset osakkuus-
yritysten puolesta
Takaukset             0,4         0,4

Muut vastuut
Leasing-rakennusten lunastamis-
vastuu               2,7    6,1    6,0

Johdannaissopimukset
Valuuttatermiinisopimukset
Käypä arvo            -0,1        -0,2
Kohde-etuuden arvo         8,9    4,7   11,8
Raaka-ainefutuurit
Käypä arvo             0,7        -0,5
Kohde-etuuden arvo        16,3        15,5


Tietoja ei ole tilintarkastettu.

Säkylässä 13.5.2003

LÄNNEN TEHTAAT OYJ
Hallitus


Lisätietoja: toimitusjohtaja Erkki Lepistö, puh. (02) 8397 4001

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi

Tilaa