OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2004

LÄNNEN TEHTAAT OYJ      PÖRSSITIEDOTE   13.5.2004  klo 9.00

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2004

Lännen Tehtaiden tammi-maaliskuun liikevaihto oli 123,9 miljoonaa
euroa (2003: 113,5 milj. euroa). Katsauskauden liikevoitto oli 0,5
miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa) ja tulos ennen satunnaisia eriä 
-0,3 miljoonaa euroa (-1,1 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 
0,00 euroa (-0,08 euroa).

Liikevaihto
Lännen Tehtaiden tammi-maaliskuun liikevaihto oli 123,9 miljoonaa
euroa (2003: 113,5 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu tuli
viljakaupasta. Elintarvikeryhmän liikevaihto oli 25,1 miljoonaa euroa
(24,7 milj. euroa), Maatalousryhmän 78,1 miljoonaa euroa (66,8 milj.
euroa) ja Machinium-ryhmän liikevaihto 20,7 miljoonaa euroa (22,0
milj. euroa).

Tulos
Lännen Tehtaiden katsauskauden tulos oli vertailukautta parempi, mutta
tavoitetta heikompi. Katsauskauden liikevoitto oli 0,5 miljoonaa euroa
(0,1 milj. euroa) ja tulos ennen satunnaisia eriä -0,3 miljoonaa euroa
(-1,1 milj. euroa). Katsauskauden tulos verojen ja vähemmistöosuuksien
jälkeen oli 0,0 miljoonaa euroa (-0,5 milj. euroa). Osakekohtainen
tulos oli vastaavasti 0,00 euroa (-0,08 euroa).

Katsauskauden tulosta vastaavat verot olivat 0,3 miljoonaa euroa
(2003: saamista 0,1 milj. euroa).

Rahoitus
Konsernin korolliset velat olivat katsauskauden lopussa 76,6 miljoonaa
euroa (87,3 milj. euroa) ja kassavarat 18,1 miljoonaa euroa (13,5
milj. euroa). Konsernin taseen loppusumma oli 243,4 miljoonaa euroa
(253,7 milj. euroa) ja omavaraisuusaste 40 % (37 %). Lyhytaikaiseen
rahoitukseen on käytetty yritystodistuksia. Maksuvalmius on turvattu
pitkäaikaisin, sitovin limiittisopimuksin. Limiittejä ei ole käytetty
katsauskaudella. Konsernin rahoitustilanne kokonaisuutena oli koko
katsauskauden ajan hyvä, vaikka Machinium-alakonsernin rahoitustilanne
onkin jatkunut tiukkana.

Investoinnit
Katsauskauden investoinnit olivat lähinnä korvaus- ja ylläpito-
investointeja, määrältään 1,4 miljoonaa euroa (4,1 milj. euroa).
Vertailukauden investointeihin sisältyy Säkylässä sijaitsevien
pääkonttori- ja ruokalarakennusten 3,4 miljoonan euron suuruinen
hankinta.

Yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokous 24.3.2004 hyväksyi vuodelta 2003 jaettavaksi osingoksi
0,65 euroa osakkeelta (0,30 euroa).

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman
korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan
ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Uusmerkinnässä ja/tai
vaihtovelkakirjan nojalla tapahtuvassa uusmerkinnässä osakepääomaa
voidaan korottaa enintään 1 224 514 eurolla, jolloin merkittäväksi
voidaan antaa enintään 611 257 osaketta. Valtuutus on voimassa yhden
vuoden yhtiökokouksesta lukien. Osakepääomaa voidaan korottaa ja/tai
vaihtovelkakirja ottaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen, mikäli poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy.

Hallitus valtuutettiin myös päättämään yhtiön omien osakkeiden
luovuttamisesta. Luovutusvaltuutuksen mukaan hallitus voi luovuttaa
hankitut 65 000 omaa osaketta. Osakkeita voidaan luovuttaa
yrityskauppojen yhteydessä tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen tai
Helsingin Pörssin julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus on voimassa
yhden vuoden yhtiökokouksesta lukien.

Yhtiön omistuksessa olevat 65 000 omaa osaketta edustavat 1,1 % yhtiön
osakepääomasta ja äänimäärästä.

Osakevaihto
Katsauskaudella yhtiön osakkeita vaihdettiin pörssissä 313 574
kappaletta (21 961), mikä oli 5,1 % koko osakemäärästä (0,4 %).
Osakkeen ylin kurssi oli 12,50 euroa (9,90 euroa) ja alin 11,00 euroa
(8,70 euroa).


LIIKETOIMINTARYHMÄT

Elintarvikeryhmä
Elintarvikeryhmän liikevaihto oli 25,1 miljoonaa euroa (24,7 milj.
euroa). Apetit-ryhmän myynti oli viime vuoden tasoa, sokerin myynti
kasvoi hieman. Ruokapakasteiden ja kalajalosteiden myynti kasvoi.
Vihannespakasteiden myynti jäi viime vuoden tasosta. Muiden
pakasteiden samoin kuin hillojen ja marmeladien myynti oli edellisen
vuoden tasoa.

Elintarvikeryhmän kannattavuus oli kokonaisuutena tavoitetasolla ja
myös edellisen vuoden tasolla. Apetitin kannattavuus jäi viime
vuodesta kiristyneestä kilpailusta sekä raaka-aineiden hinnan noususta
johtuneen katetason laskun vuoksi. Apetitin tulosheikennyksen korvasi
osakkuusyhtiö Sucroksen tulososuuden kasvu. Elintarvikeryhmän
liikevoitto oli 0,8 miljoonaa euroa (0,8 milj. euroa).

Huhtikuun lopulla käynnistyi Raisio Yhtymän ja Lännen Tehtaiden
perustaman uuden yhteisyrityksen, Ateriamestarit Oy:n toiminta
perustajayhtiöiden suurkeittiömyynnin henkilöstön siirryttyä uuteen
yhtiöön. Yhtiö hoitaa jatkossa molempien perustajien suurkeittiöille
suuntautuvan myynnin. Tavoitteena on palvella suurkeittiöasiakkaita
entistä paremmin tarjoamalla laajempaa tuotevalikoimaa.

Maatalousryhmä
Maatalousryhmän liikevaihto oli 78,1 miljoonaa euroa (66,8 milj. euroa).
Rehuryhmän liikevaihto jäi hieman suunniteltua pienemmäksi, mutta oli
viime vuoden tasolla. Myös Avena Nordic Grainin harjoittaman viljakaupan
liikevaihto jäi alkuvuonna tavoitetasosta, mutta nousi huomattavasti
vertailukauden liikevaihtoa suuremmaksi. Ryhmän muu liikevaihto oli
vähäistä.

Maatalousryhmän alkuvuoden kannattavuus oli suunnitellulla tasolla ja
vertailukautta parempi. Rehutoimialan kannattavuus oli heikkoa
vertailukautta parempi ja lähes tavoitetasolla saavutettujen
kustannussäästöjen ansiosta. Viljakaupan kannattavuus oli hieman
tavoitetasoa ja myös vertailukautta parempi myynnin kasvun ansiosta.
Maatalousryhmän liikevoitto oli 1,4 miljoonaa euroa (0,2 milj. euroa).

Machinium-ryhmä
Machinium-ryhmän liikevaihto oli 20,7 miljoonaa euroa (22,0 milj.
euroa). Liikevaihto oli sekä tavoitetta että edellisvuotta pienempi.
Maarakennuskoneiden myynti kasvoi kotimaassa, mutta Ruotsissa ja
Baltiassa myynti jäi vertailukautta pienemmäksi. Materiaalinkäsittely-
liiketoiminnan myynti jäi tavoitteesta ja hieman myös edellisvuodesta.

Machinium-ryhmän alkuvuoden kannattavuus oli heikko ja ryhmän tappio
vertailukautta suurempi. Maarakennuskoneliiketoiminnan kannattavuus
oli huomattavasti viime vuotta heikompi lähinnä Ruotsissa, mutta myös
kotimaassa ja Baltiassa tulos jäi viime vuotta pienemmäksi.
Materiaalinkäsittelykoneiden kannattavuus oli vertailukautta parempi,
mutta tavoitteita ei saavutettu. Machinium-ryhmän liiketappio oli -1,7
miljoonaa euroa (-0,9 milj. euroa).


Loppuvuoden näkymät
Elintarvikeryhmän liikevaihdon kasvun arvioidaan noudattavan
markkinoiden yleistä kehitystä. Apetitin koko vuoden myynnin
odotetaan hieman kasvavan edellisvuodesta. Vaikka sokerin
kokonaiskulutus ei kasva, arvioidaan Lännen Sokerin kuluttaja-
tuotteiden myynnin kasvavan poikkeuksellisen alhaisesta vuoden 2003
tasosta.

Maatalousryhmässä rehuliiketoiminnan liikevaihdon odotetaan säilyvän
vuoden 2003 tasolla. Viljakaupan liikevaihto riippuu tulevan kauden
sadon määrästä ja laadusta päämarkkina-alueilla. Liikevaihdon
arvioidaan kuitenkin ylittävän viime vuoden tason.

Maarakennus- ja ympäristönhuoltokoneiden markkinoiden odotetaan
jatkuvan vuoden 2003 tasolla sekä Suomessa että Ruotsissa. Baltian
maissa markkinoiden kasvun ennakoidaan jatkuvan. Materiaalin-
käsittelykoneitten markkinoiden arvioidaan pysyvän Ruotsissa
ennallaan. Machinium-ryhmän liikevaihdon arvioidaan kasvavan jonkin
verran vuodesta 2003.

Lännen Tehtaat -konsernin liikevaihdon arvioidaan ylittävän 500
miljoonaa euroa vuonna 2004.

Konsernin tuloksen ilman Machinium-ryhmää arvioidaan olevan viime vuoden
tasoa. Machinium-omistuksesta pyritään irtaantumaan vuoden 2004 aikana.
Lännen Tehtaat Oyj:n Machinium-ryhmään liittyvät vastuut ja velvoitteet
nousevat 7,3 miljoonaan euroon. Vuoden 2003 konsernitilinpäätökseen
sisältyy Machinium-omistuksesta irtaantumiseen liittyviä
rakennejärjestelykuluvarauksia 1,9 miljoonaa euroa. Irtaantumiseen
liittyvien toimenpiteiden arvioidaan heikentävän koko konsernin
loppuvuoden tuloskehitystä.

Seuraava osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2004 julkaistaan 10.8.2004.


KONSERNIN TULOSLASKELMA
                 1-3/   1-3/   1-12/
                 2004   2003   2003
                    milj. euroa

Liikevaihto           123,9   113,5   492,0
Liiketoiminnan muut tuotot     0,7    0,5    2,1
Liiketoiminnan kulut      -121,7  -111,3  -473,8
Suunnitelman mukaiset poistot   -2,9   -2,8   -11,8
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta             0,5    0,2    3,2

Liikevoitto            0,5    0,1   11,7
Rahoitustuotot ja –kulut     -0,8   -1,2   -3,3
Tulos ennen satunnaisia eriä
ja veroja             -0,3   -1,1    8,4
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
Tuloverot             -0,3    0,1   -2,6
Vähemmistöosuudet         0,6    0,5    0,9

Kauden tulos            0,0   -0,5    6,7

Tuloslaskelman veroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta
vastaavat verot.


KONSERNIN TASE
                 31.3.  31.3.  31.12.
                 2004   2003   2003
                    milj. euroa
Vastaavaa
Aineettomat hyödykkeet      20,8   19,4   21,6
Aineelliset hyödykkeet      64,8   71,5   65,6
Sijoitukset            23,1   21,8   21.9
Omat osakkeet           0,8    0,8    0,8
Vaihto-omaisuus          72,6   79,5   80,2
Saamiset             43,2   47,2   46,5
Rahoitusarvopaperit        0,5    3,3    1,5
Rahat ja pankkisaamiset      17,6   10,2   11,6

Yhteensä             243,4   253,7   249,7

Vastattavaa
Osakepääoma            12,2   12,2   12,2
Muu oma pääoma          83,2   78,4   82,8
Vähemmistöosuudet         3,9    5,6    4,9
Pakolliset varaukset        2,1    0,1    2,1
Pitkäaikainen vieras pääoma    48,3   68,2   48,3
Lyhytaikainen vieras pääoma    93,7   89,2   99,4

Yhteensä             243,4   253,7   249,7


KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA
                 1-3/   1-3/   1-12/
                 2004   2003   2003
                    milj. euroa

Liiketoiminta
Tulorahoitus            2,2   1,7   18,8
Käyttöpääoman muutos        3,7   -4,1    7,4

Liiketoiminnan kassavirta (A)   5,9   -2,4   26,2

Investoinnit
Investoinnit pysyviin vastaaviin -1,4   -4,0   -9,5
Pysyvien vastaavien luovutustulot 0,3   0,1    1,5

Investointien kassavirta (B)   -1,1   -3,9   -8,0

Rahoitus
Lainojen muutos          0,9   3,4   -18,0
Maksetut osingot                   -1,8
Muut oman pääoman ja vähemmistö-
osuuden muutokset         -0,6   -0,6   -2,4

Rahoituksen kassavirta (C)     0,3   2,8   -22,2

Rahavarojen muutos (A+B+C)     5,1   -3,5   -4,0

Rahavarat kauden alussa      13,0   17,0   17,0
Rahavarat kauden lopussa     18,1   13,5   13,0


TUNNUSLUVUT
                 31.3.   31.3.  31.12.
                 2004   2003   2003

Tulos/osake, euroa        0,00   -0,08   1,11
Oma pääoma/osake, euroa     15,35   14,55   15,29
Omavaraisuusaste, %        40,0   37,3   39,5
Investoinnit, milj. euroa     1,4    4,1    9,5
% liikevaihdosta          1,1    3,6    1,9


TOIMIALAKOHTAISET TIEDOT

LIIKEVAIHTO
                 1-3/   1-3/   1-12/
                 2004   2003   2003
                    milj. euroa

Elintarvikeryhmä         25,1   24,7   114,9
Maatalousryhmä          78,1   66,8   282,6
Machinium-ryhmä          20,7   22,0   94,5

Yhteensä             123,9   113,5   492,0


LIIKEVOITTO

Elintarvikeryhmä          0,8    0,8    6,5
Maatalousryhmä           1,4    0,2    8,3
Machinium-ryhmä          -1,7   -0,9   -3,1

Yhteensä              0,5    0,1   11,7


HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN
                 1-3/   1-3/   1-12/
                 2004   2003   2003

Elintarvikeryhmä          301    300    331
Maatalousryhmä           426    419    442
Machinium-ryhmä          391    376    388

Yhteensä             1118   1095   1161


KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET
                 31.3.   31.3.  31.12.
                 2004   2003   2003
                    milj. euroa
Velkojen vakuudeksi annetut
Kiinteistökiinnitykset      32,5   37,6   32,6
Yrityskiinnitykset        75,8   54,7   76,0
Osakkeet              3,6   43,4    3,6


Muut annetut vakuudet
Pantit               0,0    0,0    0,0
Yrityskiinnitykset         6,9    8,2    6,9

Leasing-vastuut          1,8    2,4    2,1

Vastuut omista sitoumuksista
Takaisinostositoumukset      18,3   17,7   19,0
Muut vastuusitoumukset       2,1    1,4    2,4

Vastuusitoumukset osakkuus-
yritysten puolesta
Takaukset                  0,4

Muut vastuut
Leasing-rakennusten lunastamis-
vastuu               2,6    2,7    2,6

Johdannaissopimukset
Valuuttatermiinisopimukset
Käypä arvo            -0,2   -0,1   -0,3
Kohde-etuuden arvo         6,7    8,9    9,5
Raaka-ainefutuurit
Käypä arvo            -0,4    0,7   -0,5
Kohde-etuuden arvo         6,9   16,3   10,6
Koronvaihtosopimukset
Kohde-etuuden arvo        25,0   25,0   25,0


Tietoja ei ole tilintarkastettu.


LÄNNEN TEHTAAT OYJ
Hallitus


Lisätietoja: toimitusjohtaja Erkki Lepistö, puh. (02) 8397 4001

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi


Tilaa