OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2005

LÄNNEN TEHTAAT OYJ      PÖRSSITIEDOTE  3.5.2005 KLO 9.00

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2005

 . Lännen Tehtaat siirtyi IFRS-raportointiin, jonka seurauksena tuloksen
  kertyminen painottuu loppuvuoteen.
 . Liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 94,0 miljoonaa euroa (2004: 123,9
  milj.euroa)
 . Jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 94,0 miljoonaa
  euroa (2004: 103,2 milj. euroa).
 . Jatkuvien liiketoimintojen liiketulos ennen kertakuluja oli -0,4 miljoonaa
  euroa (2,3 milj. euroa)
 . Jatkuvien liiketoimintojen liiketulos kertakulut huomioiden oli -3,6 miljoonaa
  euroa (2,3 milj.euroa). Suomen Rehun Vaasan tehtaan sulkemispäätöksen johdosta
  jakson tulokseen on kirjattu käyttöomaisuuden alaskirjauksia ja kuluvarauksia
  yhteensä 3,2 miljoonaa euroa.
 . Mildola Oy:n enemmistöosakkuus hankittiin, kilpailuviranomaiset hyväksyivät
  kaupan 2.5.2005.


Siirtyminen IFRS-laskentaan
Lännen Tehtaat siirtyi IFRS:n mukaiseen raportointiin 1.1.2005. Siirtymisen
vaikutuksista vertailuvuoden 2004 avaavaan taseeseen ja osavuosijaksojen
tuloksiin ja taseisiin tiedotettiin pörssitiedotteella 27.4.2005. Vuoden 2004
vertailutuloslaskelmissa toiminnot jaettiin jatkuviin ja lopetettuihin
toimintoihin. Lopetettuina toimintoina esitettiin konsernista heinäkuussa 2004
irtautunut Machinium-liiketoiminta.

Tiedotteessa kerrottiin myös uudesta segmenttijaosta ja -raportoinnista.
Ensisijainen segmenttijako perustuu liiketoiminta-alueisiin. Olennaiset muutokset
aikaisempaan verraten ovat Rehuliiketoiminnan ja Viljakaupan erottaminen omiksi
liiketoimintasegmenteikseen aikaisemmasta Maatalousryhmästä ja Muut toiminnot-
segmentin perustaminen, johon kuuluvat Lännen Plant Systems, Harviala Oy ja
konsernihallinto. Ennallaan säilyy Elintarvikeliiketoiminta, joka vastaa
aikaisempaa Elintarvikeryhmää. Toissijainen segmenttijako on maantieteellinen.
Raportointi tapahtuu markkina-alueittain, jotka ovat Suomi, muut EU-maat ja muut
maat.

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja
arvostusperiaatteiden mukaan.

Liikevaihto- ja tulosvertailun esittämistapa
Osavuosikatsauksen selostusosassa katsauskauden ja vertailukauden liikevaihtoa ja
tulosta verrataan sekä konsernikokonaisuuden että jatkuvien toimintojen osalta.
Vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä on vain jatkuvia toimintoja. Sen sijaan
vertailukauden ja vertailuvuoden 2004 tuloslaskenta jakaantuu jatkuviin ja
lopetettuihin toimintoihin. Vertailukauden lopetettujen toimintojen tiedot
mainitaan tekstissä erikseen. Katsauksen taulukko-osassa esitetään erikseen
tuloslaskelma jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista sekä jatkuvat ja lopetetut
toiminnot yhteensä.

Liikevaihto
Lännen Tehtaiden liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 94,0 miljoonaa euroa (2004:
123,9 milj. euroa). Jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto oli 94,0 miljoonaa
euroa (103,2 milj. euroa). Lopetettujen toimintojen liikevaihto oli
vertailukaudella 20,7 miljoonaa euroa.

Tulos
Lännen Tehtaiden katsauskauden liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli -0,4
miljoonaa euroa (0,8 milj. euroa). Jatkuvien liiketoimintojen liiketulos ennen
kertaeriä oli -0,4 miljoonaa euroa (2,3 milj. euroa). Lopetettujen toimintojen
liiketulos oli vertailukaudella -1,5 miljoonaa.

Tulos ennen veroja oli ennen kertaeriä -1,2 miljoonaa euroa ja kertaerien jälkeen
-4,4 miljoonaa euroa (-0,6 milj. euroa). Tulos verojen jälkeen oli -3,4 miljoonaa
euroa (-0,9 milj.euroa).Tulosta heikensi Suomen Rehun Vaasan tehtaan
sulkemispäätös, minkä vuoksi konsernissa tehtiin käyttöomaisuuden alaskirjauksia
ja kuluvarauksia yhteensä 3,2 miljoonaa euroa.

Rahoitus
Konsernin korolliset velat olivat katsauskauden lopussa 48,2 miljoonaa euroa
(97,7 milj. euroa) ja kassavarat 11,0 miljoonaa euroa (17,6 milj. euroa).
Konsernin taseen loppusumma oli 205,7 miljoonaa euroa (269,7 milj. euroa) ja
omavaraisuusaste 48 % (35 %). Vertailukauden taseeseen sisältyi lopetettujen
toimintojen tase, jossa kassavarat olivat 2,3 miljoonaa euroa ja korolliset velat
rahoitusleasing-velat mukaan lukien 37,6 miljoonaa euroa. Konsernin
lyhytaikaiseen rahoitukseen on käytetty yritystodistuksia. Maksuvalmius on
turvattu pitkäaikaisin, sitovin limiittisopimuksin. Limiittejä ei ole käytetty
katsauskaudella. Konsernin rahoitustilanne oli koko katsauskauden ajan hyvä.

Investoinnit ja yrityskaupat
Katsauskauden investoinnit olivat lähinnä tuottavuus- ja korvausinvestointeja,
määrältään 0,3 miljoonaa euroa (1,4 milj. euroa).

Maaliskuun alkupuolella konserniin kuuluva Suomen Rehu Oy osti 65 prosenttia
elintarvikeyritys Mildola Oy:n osakkeista 3,9 miljoonalla eurolla. Kaupan jälkeen
Suomen Rehu omistaa Mildolasta 82,5 prosenttia. Kaupan voimaantulo edellytti
kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Hyväksyminen saatiin 2.5.2005. Huhtikuun
alussa Lännen Tehtaat Oyj myi Lännen Plant Systems -taimiteknologiayksikkönsä.
Kummallakaan kaupalla ei ole olennaista vaikutusta Lännen Tehtaat -konsernin
vuoden 2005 tulokseen.

Yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokous 31.3.2005 hyväksyi vuodelta 2004 jaettavaksi osingoksi 0,65 euroa
osakkeelta (0,65 euroa). Osingon kokonaismäärä, 4,1 miljoonaa euroa, kirjattiin
maaliskuun lopussa taseen voittovaroista korottomiin lyhytaikaisiin velkoihin.
Osinko maksettiin 12.4.2005.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta
uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta yhdessä tai useammassa
erässä. Uusmerkinnässä ja/tai vaihtovelkakirjan nojalla tapahtuvassa
uusmerkinnässä osakepääomaa voidaan korottaa enintään 1 263 514 eurolla, jolloin
merkittäväksi voidaan antaa enintään 631 757 osaketta. Valtuutus on voimassa
yhden vuoden yhtiökokouksesta lukien. Osakepääomaa voidaan korottaa ja/tai
vaihtovelkakirja ottaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, mikäli
poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Hallitus valtuutettiin myös päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta.
Luovutusvaltuutuksen mukaan hallitus voi luovuttaa hankitut 65 000 omaa osaketta.
Osakkeita voidaan luovuttaa yrityskauppojen yhteydessä tai muuhun vastaavaan
tarkoitukseen tai Helsingin Pörssin julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus on
voimassa yhden vuoden yhtiökokouksesta lukien.

Yhtiön omistuksessa olevat 65 000 omaa osaketta edustavat 1,0 % yhtiön
osakepääomasta ja äänimäärästä.

Osakevaihto
Katsauskaudella yhtiön osakkeita vaihdettiin pörssissä 888 808 kappaletta (313
574), mikä oli 14,1 % koko osakemäärästä (5,1 %). Osakkeen ylin kurssi oli 13,70
euroa (12,50 euroa) ja alin 11,90 euroa (11,00 euroa). Kauden osakevaihto oli
11,7 miljoonaa euroa (3,7 milj.euroa).


LIIKETOIMINTASEGMENTIT

Elintarvikeliiketoiminta
Elintarvikesegmentin liikevaihto oli 32,0 miljoonaa euroa (25,1 milj. euroa).
Kasvu tuli konserniin kesäkuun 2004 lopussa liitetystä Apetit Kalasta. Apetit-
pakasteiden vähittäiskauppamyynti oli vertailukauden tasoa. Hillojen ja
marmeladien vähittäiskauppamyynti laski. Myös suurkeittiö- ja teollisuusmyynti
jäivät vertailukaudesta. Sokerin myynti jäi selvästi vertailukautta pienemmäksi
lähinnä Baltiasta tapahtuneen tuonnin vuoksi.

Elintarvikeliiketoiminnan liiketulos oli -1,1 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa).
Elintarvikeliiketoiminnan kannattavuus jäi tavoitetasosta ja myös
vertailukaudesta kalaliiketoiminnan heikon kannattavuuden vuoksi. Kalatori- ja
Kesäpöytä-tuotemerkkien vaihtaminen Apetit-merkiksi aiheutti kertaluonteisia
kustannuksia. Keravan uuden tuotantolinjan käyttöönotto nosti käynnistysvaiheessa
tuotantokustannuksia. Muilta osin segmentin kannattavuus oli vertailukauden
tasoa.

Rehuliiketoiminta
Rehuliiketoiminnan liikevaihto jäi vertailukautta pienemmäksi ja oli 44,0
miljoonaa euroa (47,1 milj. euroa). Liikevaihdon aleneminen oli seurausta viime
vuotta alempien rehuraaka-aineiden vaikutuksesta myyntihintoihin sekä volyymin
alenemisesta siipikarjan ja sian rehuissa. Kannattavuus ilman Vaasan tehtaan
sulkemiseen liittyviä 3,2 miljoonan euron kertakuluja jäi hieman vertailukauden
tasosta. Liiketulos ilman kertakuluja oli 1,7 miljoonaa euroa ja kertakulujen
jälkeen -1,5 miljoonaa euroa (2,2 milj. euroa).

Suomen Rehu on vienyt tuotteita vähäisessä määrin Venäjälle. Toiminnan
laajentamiseksi on käynnistetty selvitykset rehutuotannon aloittamiseksi
Luoteis-Venäjällä.

Viljakauppaliiketoiminta
Viljakaupan liikevaihto oli 16,3 miljoonaa euroa (29,6 milj. euroa).
Viljakauppa on alkuvuonna ollut verkkaista syksyn pienestä sadosta ja
rehuviljan suuresta määrästä johtuen. Liikevaihto jäi alkuvuonna selvästi
pienemmäksi kuin vertailukaudella, jolloin vientilaivausten määrä oli
poikkeuksellisen suuri. Pienempi myynti vaikutti myös viljakaupan tulokseen.

Viljakaupan liikevoitto oli 0,1 miljoonaa euroa (1,0 milj. euroa). Liikevoiton
pienentymisestä 0,5 milj. euroa on IFRS:n käyttöönoton aiheuttamaa
jaksotuseroa. Käypiin arvoihin kirjatut raaka-ainepositioiden suojaamiseksi
otetut johdannaissopimukset pienensivät tammi-maaliskuun 2005 tulosta 0,2
miljoonaa euroa ja paransivat tammi-maaliskuun 2004 tulosta 0,3 miljoonaa
euroa. Vuoden 2005 alun jälkeen tehtyjen johdannaissopimusten raportointi on
järjestetty niin, että sopimuksiin voidaan soveltaa suojauslaskentaa, mikä
vähentää viljakauppaliiketoiminnan tuloksen vaihteluherkkyyttä.

Muut toiminnot
Muut toiminnot -segmentin liikevaihto oli 1,7 miljoonaa euroa (1,3 milj. euroa)
ja liiketulos -1,0 miljoonaa euroa (-0,9 milj. euroa).

EU:n sokerijärjestelmän uudistaminen
EU:n sokerijärjestelmän uudistamishanke etenee helmikuun lopulla annetussa
tilinpäätöstiedotteessa kerrotulla tavalla. Komission päätösesitys julkistetaan
kesäkuussa. Sokerijärjestelmän uudistus toteutettaneen satokaudelle 2006.

Loppuvuoden näkymät
Elintarvikeliiketoiminnan liikevaihto kasvaa, kun Apetit Kalan koko vuoden
liikevaihto tulee mukaan elintarvikesegmenttiin. Pakasteiden myynnin arvioidaan
noudattavan markkinoiden yleistä kehitystä. Kasvis- ja ruokapakasteiden myynnin
odotetaan kuitenkin kasvavan. Sokerin kokonaiskulutus ei kasva. Kotimaisen
sokerin osuuden arvioidaan laskevan. Lännen Sokerin kuluttajatuotteiden myynnin
arvioidaan sokerin tuonnin vuoksi jäävän vuoden 2004 tasosta. Apetit Kalan heikon
kannattavuuden parantamiseksi on käynnistetty tehokkuuden parantamis- ja
kustannusten karsimisohjelma.

Rehuliiketoiminnan myynnin volyymin arvioidaan olevan samaa tasoa kuin vuonna
2004. Liikevaihtoon vaikuttaa raaka-aineiden hintataso. Vaasan tehtaan sulkemisen
aiheuttamat kertaluontoiset kustannukset (Vaasan tehtaan sulkeminen) heikentävät
rehuliiketoiminnan kannattavuutta vuonna 2005. Järjestelyn hyödyt toteutuvat
kokonaisuudessaan vuodesta 2007 alkaen.

Viljakaupan liikevaihto riippuu tulevan kauden sadon määrästä ja laadusta
päämarkkina-alueilla. Viime syksyn pienestä sadosta johtuen liikevaihdon
arvioidaan kuitenkin jäävän vuotta 2004 pienemmäksi.

Lännen Tehtaat -konsernin kokonaisliikevaihto laskee vuodesta 2004. Jatkuvien
liiketoimintojen liikevaihto kasvaa vuodesta 2004.

IFRS-laskennan aikaisempaa laskentakäytäntöä korkeampien varastonarvojen vuoksi
tulos painottuu viimeiselle vuosineljännekselle, kun satokauden raaka-aineet
jalostetaan valmiste- ja puolivalmistevarastoiksi.

Liikevoiton ennen rehutuotannon kertaeriä arvioidaan olevan vuoden 2004
liikevoittoa paremman. Konsernin kertaerien jälkeinen liikevoitto ja tulos ovat
vuotta 2004 pienemmät. Jatkuvien liiketoimintojen koko vuoden 2005 liikevoiton ja
tuloksen ennen veroja arvioidaan rehutuotannon kertakustannusten ja
kalaliiketoiminnan heikon kannattavuuden vuoksi jäävän vuotta 2004 pienemmäksi.

Seuraava osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2005 julkaistaan 11.8.2005.


KONSERNIN TULOSLASKELMA
milj. euroa
            Jatkuvat toiminnot  Lopetetut toiminnot Yhteensä
            1-3/  1-3/  1-12/ 1-3/ 1-3/ 1-12/  1-3/ 1-3/ 1-12/
            2005  2004  2004  2005 2004 2004  2005 2004 2004
            3 kk  3 kk  12 kk 3 kk 3 kk 12 kk  3 kk 3 kk 12 kk

Liikevaihto       94,0 103,2  424,9    20,7 48,9  4,0  123,9 473,8

Liiketoiminnan muut
tuotot          0,6  1,5   2,9    0,1  1,2  0,6   1,6  4,1
Liiketoiminnan kulut  -93,4 -100,5 -405,0   -22,0 -52,8 -93,4 -122,5-457,8
Poistot ja
arvonalentumiset    -4,8  -1,9  -8,1    -0,3 -0,6  -4,8  -2,2 -8,7

Liiketulos       -3,6*) 2,3  14,7    -1,5 -3,3  -3,6*)  0,8 11,4

Rahoitustuotot
ja -kulut        -0,3  -0,9  -1,1    -0,3 -0,4  -0,3  -1,2 -1,5
Osuus osakkuus-
yritysten tuloksesta  -0,5  -0,2   2,7          -0,5  -0,2  2,7
Tulos ennen veroja   -4,4  1,2  16,3    -1,8 -3,7  -4,4  -0,6  12,6

Tuloverot        1,0  -0,3  -2,1    0,0  0,0  1,0  -0,3 -2,1

Kauden tulos      -3,4  0,9  14,2    -1,8 -3,7  -3,4  -0,9 10,5

Tuloslaskelman veroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Jakautuminen

   Emoyhtiön
   omistajille    -3,1  0,8  14,1     -1,1 -3,7  -3,1  -0,3  10,4
   Vähemmistölle   -0,3  0,1   0,1     -0,7  0,0  -0,3  -0,6  0,1

Tulos/osake, euroa   -0,49  0,12  2,30          -0,49  -0,05  1,68
Tulos/osake,
laimennettu, euroa   -0,49  0,12  2,30          -0,49  -0,05  1,68


*) Sisältää Vaasan tehtaan sulkemisesta aiheutuvat kertakulut 3,2 milj.euroa.


LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN
milj. euroa
               1-3/2005  1-3/2004  1-12/2004
               3 kk    3 kk    12 kk

Elintarvikeliiketoiminta   32,0    25,1    130,6
Rehuliiketoiminta      44,0    47,1    194,8
Viljakauppaliiketoiminta   16,3    29,6    91,0
Muut toiminnot        1,7    1,3     8,5
Jatkuvat toiminnot yhteensä 94,0    103,1   424,9

Lopetetut toiminnot           20,7    48,9
Yhteensä           94,0    123,9   473,8


LIIKETULOS TOIMIALOITTAIN
               1-3/2005  1-3/2004  1-12/2004
                3 kk   3 kk    12 kk

Elintarvikeliiketoiminta   -1,1    0,1     4,1
Rehuliiketoiminta      -1,5*)   2,2    11,7
Viljakauppaliiketoiminta   0,1    1,0     0,9
Muut toiminnot        -1,0   -0,9    -2,0
Jatkuvat toiminnot yhteensä -3,6    2,3    14,7

Lopetetut toiminnot          -1,5    -3,3
Yhteensä           -3,6    0,8    11,4

*) Liiketulos 1,7 miljoonaa euroa ilman 3,2 miljoonan kertakuluja.


LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

               1-3/2005  1-3/2004  1-12/2004
milj. euroa         3 kk    3 kk    12 kk

Suomi            83,2    85,8      383,2
Muut EU-maat         7,6    20,8       59,6
Muut maat          94,0    123,9      473,8KONSERNIN TASE
milj. euroa
               31.3.2005 31.3.2004 31.12.2004

VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet    66,2      84,1    70,1
Liikearvo           17,4      17,6    17,4
Muut aineettomat hyödykkeet  2,3       3,6     2,5
Osuudet osakkuusyrityksissä  23,0      22,2    23,5
Myytävissä olevat sijoitukset 3,0       2,6     2,8
Laskennalliset verosaamiset  3,0       2,4     2,2
               114,9      132,5    118,5

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus        47,8      76,0    49,5
Saamiset           31,5      43,1    37,2
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat   0,5       0,5     0,5
Rahavarat           11,0      17,6     9,7
               90,8      137,2    96,9

Varat yhteensä        205,7      269,7    215,4


OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille
kuuluva oma pääoma      97,3      91,7    04,3

Vähemmistön osuus       2,2       3,3     2,5

Oma pääoma yhteensä      99,5      95,0    106,8

Pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiset rahoitusvelat  23,0      66,4    23,1
Laskennalliset verovelat    7,0       6,6     7,5
Pitkäaikaiset varaukset    1,0       1,0     1,0
Pitkäaikaiset velat yhteensä 31,0      74,0    31,6

Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat    49,0      68,3    52,7
Lyhytaikaiset rahoitusvelat  25,2      31,4    23,3
Lyhytaikaiset varaukset    1,0       1,0     1,0
Lyhytaikaiset velat yhteensä 75,2      100,7    77,0

Velat yhteensä        106,2      174,7    108,6

Oma pääoma ja velat yhteensä 205,7      269,7    215,4


KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA
milj. euroa
               1-3/2005  1-3/2004  1-12/2004
               3 kk    3 kk    12 kk

Liiketoiminnan rahavirta    4,2       4,5    28,8

Investointien rahavirta    -0,7      -1,0    -10,6

Rahoituksen rahavirta     -2,2       1,6    -21,0

Rahavarojen muutos       1,3       5,1    -2,8

Rahavarat kauden alussa    10,2      13,1    13,0
Rahavarat kauden lopussa   11,5      18,1    10,2


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

A = Osakepääoma
B = Ylikurssirahasto
C = Käyvän arvon rahasto
D = Muut rahastot
E = Omat osakkeet
F = Muuntoerot
G = Kertyneet voittovarat
H = Pääomalainat
I = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
J = Vähemmistön osuus
K = Oma pääoma yhteensä


         A   B   C   D   E   F   G   H  I   J   K


Oma pääoma 31.12.
2003, FAS    12,2 21,4 0,9  7,3  0,8 -0,5 52,1  1,7 95,1  4,9 100,0

IFRS:n käyttöönoton
vaikutus            0,9    -0,8 0,0  2,1 -1,7  0,6 -0,6 0,0
Oma pääoma
1.1.2004, IFRS  12,2  21,4 0,9 7,3  0,0 -0,5 54,3  0,0 95,7  4,3 99,9

Myytävissä olevat sijoitukset:

 voitot/tappiot
 käypään arvoon
 arvostuksesta         0,1                0,1     0,1
 tuloslaskelmaan 
 siirretty määrä       -0,2               -0,2     -0,2
Muuntoerot                  -0,3       -0,3     -0,3
Osingonjako                     -3,9    -3,9     -3,9
Muut muutokset                    0,5     0,5 -0,5  0,0
Katsauskauden tulos                 -0,3    -0,3 -0,5  -0,9

Oma pääoma 31.3.
2004, IFRS     12,2 21,4 0,8 7,3  0,0 -0,8 50,7  0,0   91,7  3,3 95,0

Oma pääoma
1.1.2005, IFRS   12,6 23,4 1,1 7,3  0,0 -0,3 60,2  0,0  104,3  2,5 106,8

Myytävissä olevat sijoitukset:

  voitot/tappiot
  käypään arvoon 
  arvostuksessa                 0,1         0,1    0,1
Muuntoerot                        0,1     0,1    0,1
Osingonjako                     -4,1      -4,1    -4,1
Katsauskauden tulos                 -3,1      -3,1 -0,3 -3,4

Oma pääoma 31.3.
2005, IFRS     12,6 23,4 1,2 7,3 0,0  -0,2  53,1  0,0   97,3  2,2 99,5


AIEMMAN TILINPÄÄTÖSNORMISTON MUKAINEN OMA PÄÄOMA JA IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN OMA
PÄÄOMA 31.3.2004 / TÄSMÄYTYSLASKELMA
milj. euroa

Oma pääoma 31.3.
2004 (FAS)               91,5
 + vähemmistön osuus
(IAS 1, esittämistapaero)        3,9
IFRS 3   Liikearvot          0,8
IAS 1    Pääomalaina         -1,7
IAS 2    Vaihto-omaisuus       2,7
IAS 12   Laskennalliset verosaamiset 2,0
IAS 12   Laskennalliset verovelat  -2,3
IAS 16   Aineelliset hyödykkeet   -0,7
IAS 17   Rahoitusleasing       -1,6
IAS 19   Eläkevelka         -0,7
IAS 28   Osakkuusyhtiösijoitukset   1,3
IAS 32   Omat osakkeet        -0,8
IAS 39   Pörssinoteeratut osakkeet  1,1
IAS 39   Johdannaiset        -0,5
Oma pääoma 31.3.2004 (IFRS)       95,0


AIEMMAN TILINPÄÄTÖSNORMISTON MUKAINEN VOITTO/TAPPIO JA IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN
VOITTO/TAPPIO / TÄSMÄYTYSLASKELMA
milj. euroa

Osavuosijakson 1.1.-31.3.2004 tulos (FAS)0,0
+ vähemmistön osuus
(IAS 1, esittämistapaero)        -0,6
IFRS 3   Liikearvopoistojen peruutus 0,8
IAS 2 Vaihto-omaisuus          -0,7
IAS 12   Laskennalliset verosaamiset -0,1
IAS 12   Laskennalliset verovelat   0,1
IAS 17   Rahoitusleasing       0,0
IAS 19   Eläkevelka          0,0
IAS 28   Osakkuusyhtiösijoitukset  -0,6
IAS 38   Aineettomat hyödykkeet    0,0
IAS 39   Johdannaiset         0,3
Osavuosijakson 1.1.-31.3.2004 tulos (IFRS)-0,9


KONSERNIN TUNNUSLUVUT

               31.3.2005 31.3.2004 31.12.2004

Oma pääoma/osake, euroa   15,90   15,68   17,08
Omavaraisuusaste, %     48,4 %   35,3 %   49,6 %
Investoinnit, milj. euroa   0,3    1,4    11,1
Henkilöstö keskimäärin,
jatkuvat toiminnot      974    727    890
Henkilöstö keskimäärin,
lopetetut toiminnot      -     391    182


KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

milj. euroa         31.3.2005 31.3.2004 31.12.2004

Velkojen vakuudeksi annetut:
Kiinteistökiinnitykset    35,1    32,5    34,9
Yrityskiinnitykset      51,4    75,8    51,4
Osakkeet           3,6    3,6    3,6

Muut annetut vakuudet:
Pantit            0,0    0,0    0,0
Yrityskiinnitykset      0,2    6,9    0,2

Leasing-vastuut        0,8    1,5    0,9

Vastuut omista sitoumuksista:
Takaisinostositoumukset    0,2          0,2

Muut vastuusitoumukset    0,5    2,1    0,5

Vastuusitoumukset
osakkuusyritysten puolesta:

Takaukset           0,2          0,2

Muut vastuut:
Leasing-rakennusten
lunastamisvastuu       2,5          2,5


JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT

Valuuttatermiinisopimukset  2,0    6,7    3,3
Hyödykejohdannaiset      4,0    6,9    4,2
Korkojohdannaiset      25,0    25,0    25,0


Tietoja ei ole tilintarkastettu.


Säkylässä 3.5.2005

LÄNNEN TEHTAAT OYJ
Hallitus


Lisätietoja: toimitusjohtaja Erkki Lepistö, puh. 010 402 00

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi

Tilaa