TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.- 31.12.2003

LÄNNEN TEHTAAT OYJ     PÖRSSITIEDOTE   24.2.2004 klo 9.00

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.- 31.12.2003

Lännen Tehtaiden liikevaihto oli 492,0 miljoonaa euroa (283,4 milj.
euroa vuonna 2002). Liikevaihdon kasvu tuli marraskuussa 2002
konserniin hankittujen Suomen Rehun ja Avena Nordic Grainin
liiketoiminnoista. Konsernin liikevoitto oli 11,7 miljoonaa euroa
(3,3 milj. euroa) ja tulos ennen satunnaisia eriä 8,4 miljoonaa
euroa (-0,1 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 1,11 euroa (0,40
euroa). Hallituksen osinkoehdotus yhtiökokoukselle on 0,65 euroa
osakkeelta (0,30 euroa)


Konsernirakenne

Konsernirakenteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia.
Liiketoimintaryhmien rakenne pysyi ennallaan.

Elintarvikeryhmään kuuluvat Lännen Tehtaat Oyj:n yksiköt Apetit ja
Lännen Sokeri sekä tytäryhtiö Tresko Fish Oy.

Maatalousryhmään kuuluvat Suomen Rehu Oy ja sen tytäryhtiöt Hiven Oy
Suomessa, SIA Baltic Feed Latviassa ja Rehu Eesti Oü Virossa, vuoden
alussa liiketoimintasiirtona perustettu Lännen Rehu Oy, Avena Nordic
Grain Oy ja sen tytäryhtiö ZAO Avena St. Petersburg Pietarissa sekä
Lännen Plant Systems ja Harviala Oy. Maatalousryhmään kuulunut Avena
Oy sulautui Lännen Tehtaat Oyj:öön vuoden lopussa.

Machinium-ryhmään kuuluvat Machinium Oy alakonsernin emoyhtiönä sekä
sen tytäryhtiöt Lännen Engineering Oy, Suomen Rakennuskone Oy, SMA
Construction AB ja SMA Maskin AB sekä sen tytäryhtiö SMA
Maskinuthyrning AB Ruotsissa, Virossa AS Balti Ehitusmasin-Baltem ja
Latviassa SIA BCM Baltijas Celtniecibas Masina sekä Liettuassa UAB
Baltijos Statybines Masinos.

Osakkuusyhtiöistä Sucros Oy kuuluu Elintarvikeryhmään, Movere Oy ja
Farmit Website Oy ovat osa Maatalousryhmää. Samaan ryhmään kuuluneen
Agribalt Oy:n osakkeet myytiin heinäkuun alussa.


Liikevaihto

Lännen Tehtaiden konserniliikevaihto oli 492,0 miljoonaa euroa
(283,4 milj. euroa vuonna 2002). Liikevaihdon kasvu tuli
marraskuussa 2002 konserniin hankittujen Suomen Rehun ja Avena
Nordic Grainin liiketoiminnoista. Liikevaihdosta Elintarvikeryhmän
osuus oli 23 % (43 %), Maatalousryhmän 58 % (25 %) ja Machinium-
ryhmän 19 % (32 %).

Elintarvikeryhmän liikevaihto oli 114,9 miljoonaa euroa (120,8 milj.
euroa). Pakasteiden osuus liikevaihdosta oli 41,6 miljoonaa euroa
(41,9 milj. euroa). Pakastepizzojen ja -perunoiden myynti kasvoi
samoin kuin kalajalosteiden myynti. Vihannes- ja ruokapakasteiden
sekä hillojen myynti jäi viime vuoden tasosta. Liikevaihtoa
vertailuvuoteen nähden laski myös Lannen Polskan poistuminen
konsernista vuoden 2002 loppupuolella.

Sokerin myynti jäi viime vuodesta. Sokerin myyntiin vaikutti vuoden
heikohko marja- ja omenasato. Vertailuvuoden myyntiä nosti
Sucroksen sokeripakkaamon paloa seurannut kuluttajien
vähittäiskauppasokerin varastoonosto.

Maatalousryhmän liikevaihto oli 282,6 miljoonaa euroa (70,8 milj.
euroa). Liikevaihto ei ole vertailukelpoinen viime vuoteen, koska
Suomen Rehu ja Avena Nordic Grain liitettiin ryhmään vuoden 2002
lopulla. Rehuliiketoiminnan myynnin volyymi oli edellisen vuoden
tasoa. Kun vertailupohjana käytetään vuoden 2002 pro forma-lukuja,
liikevaihto jäi alempien myyntihintojen vuoksi kuitenkin
edellisvuotta ja myös suunniteltua pienemmäksi. Viljakaupan
liikevaihto saavutti edellisen vuoden tason. Maatalousryhmän muu
liikevaihto oli vähäistä.

Machinium-ryhmän liikevaihto oli 94,5 miljoonaa euroa (91,8 milj.
euroa). Liikevaihto kasvoi maarakennuskoneiden mynnin kasvun
ansiosta. Myynti kasvoi Suomessa sekä erityisesti Ruotsissa ja
Baltiassa. Materiaalinkäsittelyliiketoiminnan myynti jäi
merkittävästi tavoitteesta ja edellisvuoden tasosta sekä
markkinoiden laskun että markkinaosuuksien menetyksen vuoksi
Ruotsissa.

Emoyhtiö Lännen Tehtaat Oyj:n liikevaihto oli 115,0 miljoonaa euroa
(140,1 milj. euroa). Emoyhtiön liikevaihto laski pääosin sen vuoksi,
että rehuliiketoiminnan liikevaihto siirtyi Lännen Tehtaat Oyj:n
tytäryhtiöön, Lännen Rehu Oy:öön vuoden 2003 alussa.

Tulos

Konsernin liikevoitto oli 11,7 miljoonaa euroa (3,3 milj. euroa) ja
tulos ennen satunnaisia eriä 8,4 miljoonaa euroa (-0,1 milj. euroa).

Tuloslaskelman välittömät verot olivat 2,6 miljoonaa euroa (saamista
0,5 milj. euroa).

Tilikauden voitto verojen ja vähemmistöosuuksien jälkeen oli 6,7
miljoonaa euroa (2,4 milj. euroa). Tulosta parantaa 1,7 miljoonaa
euroa Machinium-konsernin vähemmistöosakkaille kuuluva 40,2
prosentin osuus Machiniumin tappiosta ja heikentää 0,7 miljoonaa
euroa Suomen Rehu -konsernin vähemmistöosakkaille kuuluva 17,9
prosentin osuus Suomen Rehun voitosta.

Elintarvikeryhmän liikevoitto oli 6,5 miljoonaa euroa (3,3 milj.
euroa). Ryhmän kannattavuus oli kokonaisuutena selvästi
viimevuotista parempi, mutta tavoitetta heikompi. Apetitin kotimaan
liiketoiminnan kannattavuus oli viime vuotta heikompi kampanja-
luontoisesti hinnoiteltujen ja alempikatteisten tuotteiden
myyntiosuuden kasvun sekä tuontiraaka-aineiden ja energian hinnan
nousun vuoksi. Kannattavuutta paransi osakkuusyhtiö Sucroksen
tulososuuden nousu takaisin vuoden 2002 pakkaamopaloa edeltäneelle
tasolle. Vertailukauden liikevoittoa heikensivät Puolan tytäryhtiön
tappiollinen toiminta ja Puolasta irtaantumisen kertakustannukset
yhteensä noin 4,1 miljoonaa euroa.

Maatalousryhmän liikevoitto oli 8,3 miljoonaa euroa (5,2 milj.
euroa). Liikevoitto ei ole vertailukelpoinen viime vuoteen konsernin
rakennemuutoksen vuoksi. Maatalousryhmän kannattavuus oli
suunnitellulla tasolla. Rehutoimialan kannattavuus pysyi viime
vuoden tasolla tuotannon ja logistiikan tehostamisen ja kiinteiden
kulujen karsimisen ansiosta, vaikka raaka-aineiden hinnat nousivat
loppuvuonna. Viljakaupan kannattavuus oli edellisen vuoden tasolla.

Machinium-ryhmän liiketulos oli –3,1 miljoonaa euroa (-5,2 milj.
euroa). Ryhmän tulos jäi kannattavuuden paranemisesta huolimatta
edelleen tappiolliseksi. Tappiollisuus johtui pääasiassa
materiaalikäsittelyliiketoiminnan heikosta menestyksestä, mm.
myynnin ja huollon alentuneesta volyymista.
Maarakennuskoneliiketoiminta oli voitollista ja tavoitteiden
mukaista kotimaassa ja Baltiassa. Myös Ruotsin
maarakennuskoneliiketoiminnan tulos oli vertailukautta parempi,
mutta jäi tavoitteesta ja oli tappiollinen.

Lännen Tehtaat Oyj omistaa Machinium-konsernista 59,8 %. Omistuksen
arvoa taseessa alennettiin 5,5 miljoonasta eurosta 2,5 miljoonaan
euroon. Arvonalennus ei vaikuta konsernin tulokseen ennen veroja.
Lisäksi emoyhtiön rahoituskuluihin sisältyy 1,0 miljoonan euron
suuruinen varaus Machinium-konsernin rakennejärjestelyjä varten.
Emoyhtiön muut vastuut Machinium-konsernista ovat 7,3 miljoonaa
euroa.


Rahoitus

Konsernin rahoitusrakenne vahvistui hieman vuoden 2003 aikana
liiketoiminnan hyvän kassavirran ansiosta. Korolliset velat olivat
tilikauden päättyessä 73,7 miljoonaa euroa (83,9 milj. euroa) ja
kassavarat 13,1 miljoonaa euroa (17,0 milj. euroa). Lyhytaikaiseen
rahoitukseen on käytetty yritystodistuksia. Maksuvalmius on turvattu
pitkäaikaisin, sitovin limiittisopimuksin. Limiittejä ei ole
käytetty. Nettorahoituskulut olivat 3,3 miljoonaa euroa (3,2 milj.
euroa). Rahoituskuluja pienensivät nettomäärältään 0,3 miljoonan
euron kertaluonteiset erät. Omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 40 %
(37 %).

Machinium-alakonsernin maksuvalmius on säilynyt tyydyttävänä
tappiollisesta tuloskehityksestä huolimatta. Tappio on rahoitettu
käyttöpääomaa vähentämällä.


Yhtiökokouksen päätökset

Lännen Tehtaat Oyj:n varsinainen yhtiökokous 3.4.2003 päätti jakaa
osinkoa 0,30 euroa osakkeelta (0,60 euroa)

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
luovuttamisesta. Luovutusvaltuutuksen mukaan hallitus voi luovuttaa
hankitut 65 000 omaa osaketta. Osakkeita voidaan luovuttaa
yrityskauppojen yhteydessä tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen tai
Helsingin Pörssin julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus on voimassa
yhden vuoden yhtiökokouksesta lukien.

Luovutusvaltuutusta ei ole toistaiseksi käytetty. Yhtiön omistamat
65 000 omaa osaketta edustavat 1,1 % yhtiön osakepääomasta ja
äänimäärästä.


Investoinnit

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 9,5 miljoonaa euroa
(47,3 milj. euroa). Investoinnit kohdistuivat lähinnä
tuotantotekniikan kehittämiseen ja ylläpitoon.

Elintarvikeryhmän investoinnit olivat 1,7 miljoonaa euroa (5,8 milj.
euroa) ja Maatalousryhmän 7,1 miljoonaa euroa (40,8 milj. euroa).
Maatalousryhmän investointeihin sisältyvät vuoden alussa 3,4
miljoonalla eurolla ostetut aiemmin leasing-sopimuksen perusteella
hallitut pääkonttori- ja ruokalarakennukset. Säkylässä sijaitsevat
rakennukset ovat koko ajan olleet yhtiön käytössä. Vertailuvuoden
investointeihin sisältyy Avena Oy:n osakkeiden hankinta. Machinium-
ryhmän investoinnit olivat 0,7 miljoonaa euroa (0,7 milj. euroa).


Tuotekehitys

Konsernin tuotekehitystoiminnan kulut olivat 0,7 % liikevaihdosta
(0,6 %). Merkittävimmin panostettiin rehujen ja elintarvikkeiden
tuotekehitykseen. Rehujen tuotekehityksessä painopistealueita vuonna
2003 olivat eläinten terveyttä ja hyvinvointia edistävän ruokinnan,
kotieläintuotannon kannattavuutta parantavien rehuteknologioiden
sekä erikois-rehuliiketoiminnan kehittäminen.

Elintarvikkeiden tuotekehitys kohdistui Apetit-yksikön tuotteisiin.
Vuoden alussa markkinoille tuotiin uudet, suomalaisiin
makutottumuksiin mukautetut pizzat ja syyskuussa uusi, runsaasti
kasviksia ja vain vähän rasvaa sisältävä Quick & Tasty -
pikaruokasarja.


Ympäristöpanostus

Ympäristön suojelu- ja panostuskulut on kirjattu tulosvaikutteisesti
lukuun ottamatta Säkylän teollisuusalueen jäteveden
käsittelylaitteisiin ja jätteiden käsittelyyn aktivoitua 0,2
miljoonaa euroa.


IAS-tilinpäätökseen siirtyminen

Lännen Tehtaat julkaisee ensimmäisen IAS-IFRS-standardien mukaan
laaditun tilinpäätöksen vuodelta 2005. Myös osavuosikatsaukset
vuonna 2005 laaditaan IAS:n mukaisina. Vuonna 2004 luodaan IAS-
vertailutiedot vuoden 2005 tilinpäätöstä ja osavuosikatsauksia
varten


Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Vuoden  2004  alussa  Lännen Rehu Oy:n  osakkeet  siirrettiin
osakevaihdolla emoyhtiön omistuksesta Suomen Rehu Oy:n omistukseen.
Lännen Tehtaiden omistus Suomen Rehusta nousi 87,9 %:iin (82,1 %).


Alkaneen vuoden näkymät

Elintarvikeryhmän liikevaihdon kasvun arvioidaan noudattavan
markkinoiden yleistä kehitystä. Apetitin myynnin odotetaan hieman
kasvavan. Vaikka sokerin kokonaiskulutus ei kasva, arvioidaan Lännen
Sokerin kuluttajatuotteiden myynnin kasvavan jonkin verran
poikkeuksellisen alhaisesta vuoden 2003 tasosta.

Rehuliiketoiminnan liikevaihdon odotetaan säilyvän vuoden 2003
tasolla. Raaka-aineiden hintojen nousu heikentää kannattavuutta
erityisesti alkuvuonna. Viljakaupan liikevaihto riippuu tulevan
kauden sadon määrästä ja laadusta päämarkkina-alueilla.

Maarakennus- ja ympäristönhuoltokoneiden markkinoiden odotetaan
jatkuvan hyvällä tasolla Suomessa. Ruotsissa vuonna 2000 alkaneen
laskun odotetaan pysähtyvän. Vakaan kasvun ennakoidaan jatkuvan
lähivuosina Baltian maissa. Markkinoilla on kuitenkin
epävarmuustekijöitä, mm. epätietoisuus suhdannekehityksestä, jotka
haittaavat maarakentamiseen liittyvien investointipäätösten
tekemistä. Materiaalinkäsittelykoneitten markkinoiden arvioidaan
pysyvän Ruotsissa ennallaan.
 
Lännen Tehtaat -konsernin liikevaihdon arvioidaan nousevan yli 500
miljoonaan euroon vuonna 2004. Alkuvuoden tuloskehitys jää vuoden
2003 tapaan vaatimattomaksi. Koko vuoden tuloksen arvioidaan olevan
samaa tasoa kuin vuonna 2003.
 


KONSERNIN TULOSLASKELMA
milj. euroa           10-12/  10-12/  1-12/   1-12/
                 2003   2002   2003   2002

Liikevaihto           129,2   107,5  492,0   283,4
Liiketoiminnan muut tuotot     0,8    3,7   2,1    4,2
Liiketoiminnan kulut      -123,8  -104,3  -473,8  -278,3
Suunnitelman mukaiset poistot   -3,5   -3,6  -11,8   -8,5
Osuus osakkuusyritysten
voitosta              0,6    1,1   3,2    2,5

Liikevoitto            3,3    4,4   11,7    3,3
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta                 -0,2        -0,2
Rahoitustuotot ja –kulut     -0,9   -0,1   -3,3   -3,2

Tulos ennen
satunnaisia eriä          2,4    4,1   8,4   -0,1
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut

Tulos ennen veroja ja
vähemmistöosuuksia         2,4    4,1   8,4   -0,1
Tuloverot             -0,7   -0,3   -2,6    0,5
Vähemmistöosuudet         0,3    1,0   0,9    2,0

Kauden voitto           2,0    4,8   6,7    2,4


HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS

Hallitus ehdottaa, että Lännen Tehtaat Oyj jakaa vuodelta 2003 osinkoa
0,65 euroa osakkeelta.


KONSERNIN TULOSLASKELMA, PRO FORMA
AVENAN TIEDOT YHDISTETTY VERTAILUTIETOIHIN 2002
milj.euroa
                    Pro forma      Pro forma
                10-12/  10-12/  1-12/   1-12/
				 2003   2002   2003   2002

Liikevaihto           129,2   137,9  492,0   506,5
Liiketoiminnan muut tuotot     0,8    3,9   2,1    5,2
Liiketoiminnan kulut      -123,8  -133,4  -473,8  -491,5
Suunnitelman mukaiset poistot   -3,5   -4,2  -11,8   -13,9
Osuus osakkuusyritysten
voitosta              0,6    1,1   3,2    2,6

Liikevoitto            3,3    5,3   11,7    8,9
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta                 -0,1        -0,4
Rahoitustuotot ja -kulut     -0,9   -0,7   -3,3   -6,2

Voitto ennen
satunnaisia eriä          2,4    4,5   8,4    2,3
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut

Voitto ennen veroja ja
vähemmistöosuuksia         2,4    4,5   8,4    2,3
Tuloverot             -0,7   -0,4   -2,6    0,0
Vähemmistöosuudet         0,3    1,0   0,9    1,5

Kauden voitto           2,0    5,1   6,7    3,8


KONSERNIN TASE
milj. euroa                     2003   2002

Vastaavaa
Aineettomat hyödykkeet                21,6   20,3
Aineelliset hyödykkeet                65,6   69,4
Sijoitukset                     21,9   21,5
Omat osakkeet                     0,8    0,8
Vaihto-omaisuus                   80,2   81,9
Saamiset                       46,5   52,0
Rahoitusarvopaperit                  1,5    5,7
Rahat ja pankkisaamiset               11,6   11,3

Yhteensä                      249,7   262,9

Vastattavaa
Osakepääoma                     12,2   12,2
Muu oma pääoma                    82,8   78,9
Vähemmistöosuudet                   4,9    6,1
Pakolliset varaukset                 2,1    0,2
Pitkäaikainen vieras pääoma             48,3   69,0
Lyhytaikainen vieras pääoma             99,4   96,5

Yhteensä                      249,7   262,9


KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA
milj.euroa
                          2003   2002
Liiketoiminta
Tulorahoitus                    18,8   10,5
Käyttöpääoman muutos                 7,4   -16,5

Liiketoiminnan kassavirta (A)            26,4   -6,0

Investoinnit
Investoinnit pysyviin vastaaviin          -9,5   -63,3
Pysyvien vastaavien luovutustulot          1,5   10,1

Investointien kassavirta (B)            -8,0   -53,2

Rahoitus
Lainojen muutos                  -18,0   58,5
Maksetut osingot                  -1,8   -3,6
Muut oman pääoman ja vähemmistö-
osuuden muutokset                  -2,3    0,5

Rahoituksen kassavirta (C)             -22,1   55,4

Rahavarojen muutos (A+B+C)             -3,9   -3,8

Rahavarat kauden alussa               17,0   20,8
Rahavarat kauden lopussa              13,1   17,0


TUNNUSLUVUT
                           2003   2002

Tulos/osake, euroa                  1,11   0,40
Oma pääoma/osake, euroa               15,29  14,66
Osinko/osake, euroa                 0,65   0,30

Sijoitetun pääoman tuotto, %             7,7   2,7
Oman pääoman tuotto, %                6,0   0,5
Omavaraisuusaste, %                 39,5   36,5
Current ratio                     1,4   1,6

Investoinnit, milj.euroa               9,5   47,3
% liikevaihdosta                   1,9   16,7
Henkilöstö keskimäärin                1161   993
Osakkeita keskimäärin, 1000 kpl           6058   6058


TOIMIALAKOHTAISET TIEDOT

LIIKEVAIHTO
milj. euroa
				10-12/ 10-12/   1-12/  1-12/    
				 2003   2002    2003   2002

Elintarvikeryhmä         27,3   29,3   114,9  120,8
Maatalousryhmä          73,4   53,0   282,6   70,8
Machinium-ryhmä         28,5   25,2    94,5   91,8

Yhteensä            129,2  107,5   492,0  283,4


LIIKEVOITTO
milj.euroa

Elintarvikeryhmä         1,8   3,0    6,5    3,3
Maatalousryhmä          2,7   4,8    8,3    5,2
Machinium-ryhmä         -1,2   -3,4    -3,1   -5,2

Yhteensä             3,3   4,4    11,7    3,3


HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN

Elintarvikeryhmä                   331    438
Maatalousryhmä                    442    175
Machinium-ryhmä                    388    380

Yhteensä                       1161    993


ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET JA
MUUT VASTUUT
milj. euroa                     2003   2002

Velat, joiden vakuudeksi annettu
kiinnityksiä
Eläkelainat                      7,9    8,1
Rahalaitoslainat                   46,6   57,3

Velkojen vakuudeksi annetut
Kiinteistökiinnitykset                32,6   37,6
Yrityskiinnitykset                  76,0   54,7
Pantatut osakkeet                   3,6   39,8

Muut annetut vakuudet
Yrityskiinnitykset                  6,9    8,2
Pantit                        0,0    0,0

Leasing-vastuut
Seuraavalla tilikaudella maksettavat         1,0    0,8
Myöhemmin maksettavat                 1,1    0,8

Vastuut omista sitoumuksista
Takaisinostositoumukset               19,0   22,5
Muut vastuusitoumukset                2,4    1,4

Vastuusitoumukset osakkuusyritysten
puolesta
Takaukset                            0,4

Muut vastuut
Leasing-rakennusten lunastamis-
vastuu                        2,6    6,0

Johdannaissopimukset
Valuuttatermiinisopimukset
Käypä arvo                      -0,3   -0,2
Kohde-etuuden arvo                  9,5   11,8
Raaka-ainefutuurit
Käypä arvo                      -0,5   -0,5
Kohde-etuuden arvo                  10,6   15,5
Koronvaihtosopimukset
Kohde-etuuden arvo                  25,0


Tietoja ei ole tilintarkastettu.


LÄNNEN TEHTAAT OYJ
Hallitus

Erkki Lepistö
toimitusjohtaja

Lisätietoja: toimitusjohtaja Erkki Lepistö, puh. (02) 8397 4001

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi
 

Tilaa