TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.- 31.12.2004

 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE   24.2.2005 KLO 9.00
 
 
 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.- 31.12.2004
 
 Lännen Tehtaiden liikevaihto oli 473,8 (2003: 492,0) miljoonaa
 euroa. Konsernin liikevoitto oli 8,7 (11,7) miljoonaa euroa ja
 tulos ennen satunnaisia eriä 7,7 (8,4) miljoonaa euroa.
 Osakekohtainen tulos oli 0,97 (1,11) euroa. Hallituksen
 osinkoesitys yhtiökokoukselle on 0,65 (0,65) euroa osakkeelta.
 
 
 Konsernin rakenne
 Vuoden 2004 aikana konsernin rakenteessa tapahtui useita muutoksia.
 Merkittävimmät muutokset olivat enemmistöosakkuuden hankinta Kuopion
 Kalatukku Oy:stä ja yhtiön liittäminen konserniin kesäkuussa sekä
 Machinium-ryhmän irtautuminen konsernista heinäkuussa, kun Machinium
 Oy ja sen ruotsalaiset tytäryhtiöt hakeutuivat konkurssiin.
 Toukokuussa toimintansa aloitti Ravintoraisio Oy:n kanssa perustettu
 yhteisyritys Ateriamestarit Oy. Vuoden lopulla konserniin ostettiin
 Maatalousryhmän rehuliiketoimintaan liittyvät konsernin ulkopuoliset
 osakeomistukset: SIA Baltic Feedin vähemmistön 25,0 prosentin
 omistus hankittiin marraskuun lopussa ja Suomen Rehu-konsernin
 vähemmistön 12,1 prosentin omistus joulukuun lopussa. Ostojen
 jälkeen Suomen Rehu -konserni on kokonaan Lännen Tehtaiden
 omistuksessa.
 
 Elintarvikeryhmään kuuluvat Lännen Tehtaat Oyj:n yksiköt Apetit ja
 Lännen Sokeri sekä kesäkuussa ryhmään liitetty Apetit Kala Oy
 (aikaisemmin Kuopion Kalatukku Oy), johon vuoden lopussa sulautuivat
 tytäryhtiöt Tresko Fish Oy ja Kalatori Foods Oy.
 
 Maatalousryhmään kuuluvat Suomen Rehu Oy ja sen tytäryhtiöt Lännen
 Rehu Oy ja Hiven Oy Suomessa, SIA Baltic Feed Latviassa ja Rehu
 Eesti Oü Virossa, Avena Nordic Grain Oy ja sen tytäryhtiö ZAO
 Avena St. Petersburg Pietarissa sekä Lännen Plant Systems ja
 Harviala Oy.
 
 Osakkuusyhtiöistä Sucros Oy, Ateriamestarit Oy ja Ab Silva Seafood
 Oy kuuluvat Elintarvikeryhmään, Movere Oy ja Farmit Website Oy
 ovat osa Maatalousryhmää.
 
 Heinäkuussa konsernista irtautuneeseen Machinium-ryhmään kuuluivat
 Machinium Oy alakonsernin emoyhtiönä sekä sen tytäryhtiöt Lännen
 Engineering Oy ja Suomen Rakennuskone Oy Suomessa, SMA
 Construction AB, SMA Maskin AB ja sen tytäryhtiö SMA
 Maskinuthyrning AB Ruotsissa, AS Balti Ehitusmasin-Baltem Virossa
 ja SIA BCM Baltijas Celtniecibas Masina Latviassa sekä UAB
 Baltijos Statybines Masinos Liettuassa.
 
 
 Liikevaihto
 Lännen Tehtaiden konserniliikevaihto oli 473,8 (2003: 492,0)
 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta Elintarvikeryhmän osuus oli 28
 (23) prosenttia. Maatalousryhmän 62 (58) prosenttia ja Machinium-
 ryhmän 10 (19) prosenttia.
 
 Elintarvikeryhmän liikevaihto oli 130,6 (114,9) miljoonaa euroa.
 Kasvu tuli kokonaan kesäkuussa ryhmään liitetystä Apetit Kalasta.
 Apetitin vähittäiskauppatuotteiden myynti kasvoi hieman
 edellisvuodesta, mutta teollisuusmyynti ja vienti jäivät
 vertailuvuoden tasosta. Kotimaassa valmistetun sokerin myynti jäi
 kesäkuusta alkaen viime vuodesta, kun Baltian maista alettiin EU-
 jäsenyyden myötä tuoda sokeria Suomen vähittäiskauppaan.
 
 Maatalousryhmän liikevaihto oli 294,3 (282,6) miljoonaa euroa.
 Rehuryhmän liikevaihto jäi hieman suunniteltua ja vertailuvuotta
 pienemmäksi. Avena Nordic Grainin harjoittaman viljakaupan
 liikevaihto ylitti selvästi edellisen vuoden tason.
 Maatalousryhmän muu liikevaihto oli vähäistä.
 
 Machinium-ryhmästä liikevaihtoa kertyi 48,9 miljoonaa euroa (koko
 vuosi 2003: 94,5 milj. euroa) konsernista irtautumiseen mennessä.
 
 Emoyhtiö Lännen Tehtaat Oyj:n liikevaihto oli 107,5 (115,0)
 miljoonaa euroa.
 
 
 Tulos
 Konsernin liikevoitto oli 8,7 (11,7) miljoonaa euroa ja tulos ennen
 satunnaisia eriä 7,7 (8,4) miljoonaa euroa. Tulosta heikensi
 kesäkuussa kirjattu 4,0 miljoonan euron kuluvaraus Machinium Oy:n
 konkurssin vuoksi realisoituvien vastuiden ja muiden menetysten
 varalta.
 
 Tuloslaskelman välittömät verot olivat 1,4 (2,6) miljoonaa euroa.
 
 Tilikauden voitto verojen ja vähemmistöosuuksien jälkeen oli 6,0
 (6,7) miljoonaa euroa.
 
 Elintarvikeryhmän liikevoitto oli 5,2 (6,5) miljoonaa euroa.
 Apetitin kannattavuus oli alentuneiden myyntihintojen ja kohonneiden
 raaka-ainekustannusten sekä teollisuusmyynnin ja viennin
 liikevaihdon laskusta johtuvien katemenetysten vuoksi edellistä
 vuotta heikompi. Tulosta heikensi myös osakkuusyhtiö Sucroksen
 tulososuuden 0,8 miljoonan euron pieneneminen. Apetit Kala paransi
 ryhmän liikevoittoa vuoden jälkipuoliskolla.
 
 Maatalousryhmän liikevoitto oli 8,2 (8,3) miljoonaa euroa.
 Rehutoimialan kannattavuus oli lähes suunnitellulla tasolla, mutta
 jäi vertailuvuodesta. Kannattavuutta heikensi korkeista raaka-
 ainehinnoista johtuva asiakasmarginaalien lasku toisella ja
 kolmannella vuosineljänneksellä. Viljakaupan kannattavuus oli
 edellisen vuoden tasolla.
 
 Machinium-ryhmästä liiketappiota kertyi -4,7 (-3,1) miljoonaa
 euroa.
 
 Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto ja tulos
 Loka-joulukuun liikevaihto oli 112,4 (129,2) miljoonaa euroa.
 Elintarvikeryhmän liikevaihto oli 37,8 (27,3) miljoonaa euroa ja
 Maatalousryhmän 74,6 (73,4) miljoonaa euroa. Machinium-ryhmän
 liikevaihto vertailukaudella oli 28,5 miljoonaa euroa.
 
 Lännen Tehtaiden neljännen vuosineljänneksen liikevoitto oli 5,2
 (3,3) miljoonaa euroa ja tulos ennen satunnaisia eriä 5,2 (2,4).
 miljoonaa euroa. Elintarvikeryhmän liikevoitto oli 1,9 (1,8)
 miljoonaa euroa ja Maatalousryhmän 3,3 (2,7) miljoonaa euroa.
 Machinium-ryhmän liiketappio vertailuneljänneksellä oli -1,2
 miljoonaa euroa.
 
 
 Rahoitus
 Machinium-alakonsernin irtautumisen seurauksena konsernin
 rahoitusasema muuttui merkittävästi. Korolliset velat olivat
 tilikauden päättyessä 46,2 (73,7) miljoonaa euroa ja kassavarat
 10,2 (13,1) miljoonaa euroa. Lyhytaikaiseen rahoitukseen
 käytettyjä yritystodistuksia oli tilikauden päättyessä emittoituna
 13,0 (15,0) miljoonan euron arvosta. Maksuvalmius on turvattu
 pitkäaikaisin, sitovin limiittisopimuksin. Limiittejä ei ole
 käytetty. Nettorahoituskulut olivat 1,1 (3,3). miljoonaa euroa.
 Nettorahoituskuluja alensivat korkeakorkoisten osakaslainojen
 takaisinmaksu, muun velkapääoman väheneminen sekä osinkotuottojen
 kasvu. Omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 49 (40) prosenttia.
 
 
 Yhtiökokous, osakepääoma ja osakkeet
 Lännen Tehtaat Oyj:n varsinainen yhtiökokous 24.3.2004 päätti
 jakaa osinkoa 0,65 (0,30) euroa osakkeelta
 
 Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman
 korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan
 ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Uusmerkinnässä ja/tai
 vaihtovelkakirjan nojalla tapahtuvassa uusmerkinnässä osakepääomaa
 voidaan korottaa enintään 1 222 514 eurolla, jolloin merkittäväksi
 voidaan antaa enintään 611 257 osaketta. Valtuutus on voimassa yhden
 vuoden yhtiökokouksesta lukien. Osakepääomaa voidaan korottaa ja/tai
 vaihtovelkakirja ottaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
 poiketen, mikäli poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava
 taloudellinen syy.
 
 Kesäkuussa hallitus käytti yhtiökokouksen antamaa osakepääoman
 korotusvaltuutusta. Korotus toteutettiin suunnattuna osakeantina,
 jossa Antti Räsänen merkitsi 195 000 Lännen Tehtaat Oyj:n osaketta
 apporttiomaisuutta vastaan. Osakepääoman korotus merkittiin
 kaupparekisteriin 22.6.2004. Osakkeiden uusi kokonaismäärä on
 6 317 576 ja osakepääoman määrä 12 635 152 euroa. Uudet osakkeet
 otettiin kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä 23.6.2004.
 
 Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään myös yhtiön omien
 osakkeiden luovuttamisesta. Luovutusvaltuutuksen mukaan hallitus
 voi luovuttaa aiemmin hankitut 65 000 omaa osaketta. Osakkeita
 voidaan luovuttaa yrityskauppojen yhteydessä tai muuhun vastaavaan
 tarkoitukseen tai Helsingin Pörssin julkisessa kaupankäynnissä.
 Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksesta lukien.
 
 Luovutusvaltuutusta ei ole toistaiseksi käytetty. Yhtiön omistamat
 65 000 omaa osaketta edustavat 1,0 prosenttia yhtiön
 osakepääomasta ja äänimäärästä.
 
 
 Investoinnit
 Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 11,1 (9,5) miljoonaa
 euroa. Elintarvikeryhmän investoinnit olivat 5,3 (1,7) miljoonaa
 euroa ja Maatalousryhmän 5,5 (7,1) miljoonaa euroa. Merkittävimmät
 investoinnit olivat Apetit Kala Oy:n (aik. Kuopion Kalatukku Oy)
 enemmistöosakkuuden hankinta osakevaihdolla kesäkuussa ja Suomen
 Rehu -konserniin liittyneiden vähemmistöomistusten ostaminen.
 Apetit Kala Oy:n osakkeiden hankintahinta oli 2,6 miljoonaa euroa
 ja rehuliiketoiminnan vähemmistöjen hankintahinta yhteesä 2,9
 miljoonaa euroa. Muut konsernin investoinnit olivat tuottavuus- ja
 korvausinvestointeja.
 
 Machinium-ryhmän investoinnit olivat konsernista irtautumiseen
 mennessä 0,3 (0,7) miljoonaa euroa.
 
 
 Tuotekehitys
 Konsernin tuotekehitystoiminnan kulut olivat 0,6 (0,7) prosenttia
 liikevaihdosta. Eläinten ruokintaratkaisujen tuotekehityksessä
 painopistealueita vuonna 2004 olivat eläinten terveyttä ja
 hyvinvointia edistävän ruokinnan, kotieläintuotannon
 kannattavuutta parantavien rehuteknologioiden sekä erikoisrehu-
 liiketoiminnan kehittäminen.
 
 Elintarvikkeiden tuotekehitys kohdistui Apetit-yksikön
 tuotteisiin. Syksyllä markkinoille tuotiin uudentyyppinen
 mikroaaltouunissa höyrykypsennettävä kasvistuotesarja. Runsaasti
 kasviksia ja vain vähän rasvaa sisältävää Quick&Tasty-
 pikaruokasarjaa täydennettiin mm. uusilla keitoilla.
 
 
 Ympäristöpanostus
 Ympäristön suojelu- ja kehittämiskulut on kirjattu
 tulosvaikutteisesti.
 
 
 EU:n sokerijärjestelmän uudistaminen
 EU:n komissio julkisti heinäkuussa suunnitelman EU:n
 sokerijärjestelmän muuttamisesta. Ehdotettu muutos johtaisi
 sokerikiintiöiden leikkaamiseen, sokerin ja sokerijuurikkaan hinnan
 alentamiseen ja maakohtaisista kiintiöistä luopumiseen. Uudistuksen
 tavoite on leikata sokerin ylituotantoa ja alentaa sokerin hintaa
 EU:n alueella. Esitetyssä muodossa suunnitelma on uhka EU:n reuna-
 alueiden, kuten Suomen juurikkaanviljelylle ja juurikassokeri-
 teollisuudelle.
 
 Suomi on yhdessä kymmenen muun EU:n jäsenmaan kanssa ehdottanut
 paremmin EU:n reuna-alueiden olosuhteet huomioon ottavia muutoksia
 komission suunnitelmaan. EU joutuu ottamaan huomioon myös
 sitoumuksensa köyhien AKT-maiden ja Intian kanssa. Näistä maista
 tuodulla sokerilla on EU:ssa etuisuuskohtelu ja ne saavat korkeampaa
 hintaa sokeristaan kuin maailmanmarkkinoilta. Uudistuksella olisi
 siten myös kehitysmaiden taloutta heikentävä vaikutus.
 
 EU on valittanut WTO:n riitojenratkaisulautakunnan sen ja EU:n
 ulkopuolisten suurten sokerintuottajamaiden välistä kauppakiistaa
 koskevasta ratkaisusta. EU ei antane esitystä uudeksi
 sokerisäännöstöksi ennen kuin valitus on käsitelty. Esitys
 annettaneen kuitenkin ennen joulukuussa 2005 pidettävää WTO:n
 ministerikokousta.
 
 Sokerijärjestelmän uudistus toteutetaan jossain muodossa
 todennäköisesti satokaudelle 2006. Sokerin hinnan laskulla on
 negatiivinen vaikutus sokeritoimialan ja Lännen Tehtaiden tulevien
 vuosien tulokseen.
 
 
 IFRS-raportointiin siirtyminen
 Lännen Tehtaat -konserni siirtyy IFRS-standardien mukaiseen
 tilinpäätösraportointiin vuonna 2005. Vuoden 2005
 osavuosikatsaukset laaditaan IFRS:n mukaan. Ensimmäisen
 vuosineljänneksen osavuosikatsaus julkaistaan 3.5.2005.
 Huhtikuussa 2005 julkaistaan vuoden 2004 luvut IFRS-standardien
 mukaisina. Tiedote sisältää mm. vuoden 2004 tuloslaskelman, taseen
 sekä siltalaskelman siirtymisestä suomalaisen kirjanpitokäytännön
 mukaisesta tilinpäätöksestä IFRS-tilinpäätökseen.
 
 IFRS-raportoinnin lähtökohta on konsernin tase 1.1.2004, johon on
 tehty IFRS-standardien edellyttämät oikaisut. Merkittävin vaikutus
 avaavaan konsernitaseeseen on Machiniumin rahoitusleasing-
 sopimusten kirjaamisella ja tavaroiden hankinnan ja valmistuksen
 kiinteiden kulujen aktivoinnilla vaihto-omaisuuden arvoon.
 Oikaisut nostavat avaavan taseen loppusummaa yhteensä noin 10
 prosenttia. Oma pääoma ei muutu merkittävästi.
 
 IFRS-laskentaan siirtyminen aiheuttaa Lännen Tehtaat -konsernissa
 joitakin tulokseen vaikuttavia muutoksia. Merkittävin muutos on
 liikearvopoistojen peruuntuminen IFRS-laskennassa.
 Liikearvopoistojen määrä FAS-laskennassa vuonna 2004 oli 3,1
 miljoonaa euroa. Arvonalentumistestien mukaan tulevien
 rahavirtojen nykyarvo ylittää testauksen piiriin kuuluvien
 omaisuuserien kirjanpitoarvon. Muiden IFRS-muutosten vaikutus
 tulokseen on pienempi.
 
 Myös tuloksen ajallinen kertyminen muuttuu. IFRS-säännöstön mukaan
 laskettu tulos syntyy pääosin viimeisellä vuosineljänneksellä,
 jolloin satokauden raaka-aineet jalostetaan valmiste- ja
 puolivalmistevarastoiksi. Myytävien tuotteiden aiempaa korkeammat
 varastohinnat pienentävät myyntikatetta kolmen ensimmäisen
 vuosineljänneksen aikana. Muutos koskee konsernin omaa
 elintarviketeollisuutta ja osin myös rehuteollisuutta sekä
 erityisesti osakkuusyhtiö Sucrosta.
 
 
 Alkaneen vuoden näkymät
 Elintarvikeryhmän liikevaihto kasvaa, kun Apetit Kalan koko vuoden
 liikevaihto tulee ryhmään mukaan. Pakasteiden myynnin arvioidaan
 noudattavan markkinoiden yleistä kehitystä. Kasvis- ja
 ruokapakasteiden myynnin odotetaan kuitenkin kasvavan. Sokerin
 kokonaiskulutus ei kasva. Lännen Sokerin kuluttajatuotteiden
 myynnin arvioidaan sokerin tuonnin vuoksi olevan enintään vuoden
 2004 tasoa.
 
 Rehuliiketoiminnan liikevaihdon odotetaan kasvavan vuodesta 2004.
 Suunnitteilla on rehutuotannon uudelleenjärjestely. Toteutuessaan
 järjestelystä seuraa kertaluontoisia alaskirjauksia vuonna 2005.
 Järjestelyn hyödyt saadaan vuodesta 2006 alkaen. Viljakaupan
 liikevaihto riippuu tulevan kauden sadon määrästä ja laadusta
 päämarkkina-alueilla.
 
 Lännen Tehtaat -konsernin liikevaihdon arvioidaan olevan samaa
 tasoa kuin vuonna 2004. IFRS-raportointiin siirtyminen muuttaa
 konsernin tasetta ja tulosta ja tuloksen ajallista kertymistä.
 Ensimmäisen vuosineljänneksen tulos tulee olemaan heikko ja on
 edellisen vuoden tasoa. Koko vuoden 2005 tuloksen arvioidaan
 olevan rehutuotannon uudelleenjärjestelykustannuksista huolimatta
 vuoden 2004 tulosta parempi.
 


KONSERNIN TULOSLASKELMA
milj. euroa           10-12/  10-12/  1-12/   1-12/
                 2004   2003   2004   2003

Liikevaihto           112,4   129,2  473,8   492,0
Liiketoiminnan muut tuotot     0,5    0,8   3,4    2,1
Liiketoiminnan kulut      -105,7  -123,8  -495,5  -473,8
Suunnitelman mukaiset poistot   -2,8   -3,5  -11,5   -11,8
Osuus osakkuusyritysten
voitosta              0,8    0,6   2,5    3,2

Liikevoitto            5,2    3,3   8,7   11,7

Rahoitustuotot ja –kulut      0,0   -0,9   -1,1   -3,3

Voitto ennen
satunnaisia eriä          5,2    2,4   7,7    8,4
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut

Voitto ennen veroja ja
vähemmistöosuuksia         5,2    2,4   7,7    8,4
Tuloverot             -0,5   -0,7   -1,4   -2,6
Vähemmistöosuudet         0,2    0,3   -0,2    0,9

Kauden voitto           4,9    2,0   6,0    6,7


HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS

Hallitus ehdottaa, että Lännen Tehtaat Oyj jakaa vuodelta 2004 osinkoa
0,65 euroa osakkeelta.


KONSERNIN TASE
milj. euroa                     2004   2003

Vastaavaa
Aineettomat hyödykkeet                16,6   21,6
Aineelliset hyödykkeet                69,4   65,6
Sijoitukset                     22,8   21,9
Omat osakkeet                     0,8    0,8
Vaihto-omaisuus                   46,0   80,2
Saamiset                       37,7   46,5
Rahoitusarvopaperit                  0,5    0,5
Rahat ja pankkisaamiset                9,7   12,6

Yhteensä                      203,5   249,7

Vastattavaa
Osakepääoma                     12,6   12,2
Muu oma pääoma                    84,9   82,8
Vähemmistöosuudet                   1,6    4,9
Pakolliset varaukset                 2,1    2,1
Pitkäaikainen vieras pääoma             27,2   48,3
Lyhytaikainen vieras pääoma                  75,1
99,4

Yhteensä                      203,5   249,7


KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA
milj.euroa
                           2004   2003
Liiketoiminta
Tulorahoitus                     16,4   18,8
Käyttöpääoman muutos                 24,0   -7,5

Liiketoiminnan kassavirta (A)            40,4   11,3

Investoinnit
Investoinnit pysyviin vastaaviin           -6,5   -9,5
Hankitun tytäryhtiön käyttöomaisuus         -6,3
Luovutetun tytärkonsernin käyttöomaisuus       1,6
Pysyvien vastaavien luovutustulot           0,8    1,5

Investointien kassavirta (B)            -10,4   -8,0

Rahoitus
Maksullinen osakeanti                 2,3
Lainojen muutos                   -27,6   -3,0
Maksetut osingot                   -3,9   -1,8
Muut oman pääoman ja vähemmistö-
osuuden muutokset                  -3,6   -2,3

Rahoituksen kassavirta (C)             -32,8   -7,1

Rahavarojen muutos (A+B+C)              -2,8   -3,9

Rahavarat kauden alussa               13,1   17,0
Rahavarat kauden lopussa               10,3   13,1


TUNNUSLUVUT
                           2004   2003

Tulos/osake, euroa                  0,97   1,11
Oma pääoma/osake, euroa               15,47  15,29
Osinko/osake, euroa                  0,65   0,65

Sijoitetun pääoman tuotto, %              6,7   7,7
Oman pääoman tuotto, %                 6,4   6,0
Omavaraisuusaste, %                  48,5   39,5
Current ratio                     1,3   1,4

Investoinnit, milj.euroa               11,1   9,5
% liikevaihdosta                    2,3   1,9
Henkilöstö keskimäärin                1072   1161
Osakkeita keskimäärin, 1000 kpl                6160
6058


TOIMIALAKOHTAISET TIEDOT

LIIKEVAIHTO
milj. euroa
                10-12/  0-12/   1-12/  1-12/  
                2004   2003    2004   2003

Elintarvikeryhmä         37,8   27,3   130,6  114,9
Maatalousryhmä          74,6   73,4   294,3  282,6
Machinium-ryhmä          0,0   28,5    48,9   94,5

Yhteensä            112,4  129,2   473,8  492,0

LIIKEVOITTO
milj.euroa

Elintarvikeryhmä         1,9   1,8    5,2    6,5
Maatalousryhmä          3,3   2,7    8,2    8,3
Machinium-ryhmä          0,0   -1,2    -4,7   -3,1

Yhteensä             5,2   3,3    8,7   11,7

HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN

Elintarvikeryhmä                   405    331
Maatalousryhmä                    485    442
Machinium-ryhmä                    182    388

Yhteensä                       1072   1161


ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET JA
MUUT VASTUUT
milj. euroa                     2004   2003

Velat, joiden vakuudeksi annettu
kiinnityksiä
Eläkelainat                           7,9
Rahalaitoslainat                   31,7   46,6

Velkojen vakuudeksi annetut
Kiinteistökiinnitykset                34,9   32,6
Yrityskiinnitykset                  51,4   76,0
Pantatut osakkeet                   3,6    3,6

Muut annetut vakuudet
Yrityskiinnitykset                  0,2    6,9
Pantit                        0,0    0,0

Leasing-vastuut
Seuraavalla tilikaudella maksettavat         0,5    1,0
Myöhemmin maksettavat                 0,5    1,1

Vastuut omista sitoumuksista
Takaisinostositoumukset                0,2   19,0
Muut vastuusitoumukset                0,5    2,4

Vastuusitoumukset osakkuusyritysten
puolesta
Takaukset                       0,2
Muut vastuut
Leasing-rakennusten lunastamis-
vastuu                        2,5    2,6

Johdannaissopimukset
Valuuttatermiinisopimukset
Käypä arvo                      0,1   -0,3
Kohde-etuuden arvo                  3,3    9,5

Koronvaihtosopimukset
Käypä arvo                      -0,7   -0,3
Kohde-etuuden arvo                  25,0   25,0

Hyödykejohdannaiset
Käypä arvo                      0,1   -0,5
Kohde-etuuden arvo                  4,1   10,6

Tietoja ei ole tilintarkastettu.


LÄNNEN TEHTAAT OYJ
Hallitus

Erkki Lepistö
toimitusjohtaja

Lisätietoja: toimitusjohtaja Erkki Lepistö, puh. 010 402 4002

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi
 
 

Tilaa