ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2002

Report this content

ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2002 Aspon tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi 11,6 % ja nousi 98,2 milj. euroon (88,0 MEUR). Liikevoitto oli 5,5 milj. euroa (5,7 MEUR), voitto ennen veroja 12,4 milj. euroa (-2,0 MEUR) ja tulos/osake 0,40 euroa (0,42 euroa). Konsernin koko vuoden liikevaihdon odotetaan pysyvän yli 10 %:n kasvu-uralla. Tuloksen odotetaan pysyvän viimevuotisella tasolla tai paranevan. LIIKEVAIHTO JA TULOS Aspo-konsernin liikevaihto 1.1.-30.9.2002 oli 98,2 milj. euroa, kun se vastaavalla jaksolla viime vuonna oli 88,0 milj. euroa. Konsernin liiketoimintaryhmistä Systems kasvatti liikevaihtoaan, Chemicals- ja Shipping-liiketoiminnan liikevaihto oli viime-vuotisella tasolla. Chemicalsin tulos oli selvästi viimevuotista parempi. Shipping- liiketoiminnan tulos oli viimevuotista huonompi alkuvuodelle ajoittuneiden telakointikustannusten vuoksi. Systemsin alkuvuosi oli tappiollinen. Liikevaihto yhtiöittäin ja liikevoitto liiketoimintaryhmittäin on esitetty erikseen taulukossa. Konsernin liikevoitto oli 5,5 milj. euroa eli 5,6 % liikevaihdosta sisältäen Navintra Oy:n liiketoiminnan myyntivoittoa 1,5 milj. euroa (5,7 milj. euroa; 6,4 %). Suunnitelman mukaiset poistot kasvoivat 0,4 milj. eurolla 5,6 milj. euroon. Nettorahoituskulut olivat 0,8 milj. euroa (0,6 milj. euroa). Voitto ennen satunnaiseriä ja veroja oli 4,8 milj. euroa (5,1 milj. euroa). Voitto ennen veroja oli 12,4 milj. euroa (-2,0 milj. euroa). Satunnaisena tuottona on huomioitu Uudenmaan verotuksen oikaisulautakunnan päätöksellä palautettu vuotta 1994 koskeva vero korkoineen, yhteensä 7,6 milj. euroa. Tulos osaketta kohden oli 0,40 euroa (0,42 euroa). RAHOITUS JA INVESTOINNIT Rahoitustilanne on säilynyt tyydyttävänä. Konsernin likvidit varat olivat katsauskauden lopussa 11,0 milj. euroa. Konsernin inves-toinnit, yhteensä 7,2 milj. euroa, koostuivat Autotankin osakkei-den hankinnasta ja puskuproomuvarustamo Travans Oy:n ostosta. Konsernituloslaskelman nettorahoituskulut olivat 0,8 % liikevaihdosta (0,6 %). Konsernin omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 53,9% (47,9 %). Merkittävä ero vertailukausien luvuissa johtuu pääasiassa vuotta 1994 koskevista verotuspäätöksistä. Vuodenvaihteessa konsernin omavaraisuusaste oli 52,7 %. OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Yhtiön osakepääoma 30.9.2002 oli 17 101 442 euroa ja osakkeiden lukumäärä 8 550 721. Osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on 2 euroa. Aspo Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 25.4.2002 alentaa yhtiön osakepäämaa 439 390 eurolla mitätöimällä yhtiön hallussa olleet 219 695 osaketta. Osakepääoman alennus merkittiin kaupparekiste-riin 6.5.2002. Aspo Oyj:n osakkeen vaihto Helsingin Pörssissä oli tammi-syys-kuussa yhteensä 4 332 112 euroa ja 523 845 osaketta. Ulkomaalais-omistus 30.9.2002 oli 0,3 %. Osakkeen alin kaupantekokurssi tammi-syyskuussa oli 6,15 euroa ja ylin 9,26 euroa. VALTUUTUKSET HALLITUKSELLE Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta siten, että uusmerkinnässä sekä vaihtovelkirjojen että optiotodistusten perusteella osakepääomaa voidaan korottaa enintään 3 420 000 eurolla. Valtuutus oikeuttaa hallituksen poikkeamaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Lisäksi hallitus valtuutettiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta. Osakkeita voidaan luovuttaa muussa suhteessa kuin missä osakkeenomistajilla on etuoikeus hankkia yhtiön osakkeita, jos poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Kaikki valtuutukset ovat voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä. Hallitus ei ole katsauskauden aikana käyttänyt saamiaan valtuuksia. VEROTUS Uudenmaan verotuksen oikaisulautakunta käsitteli 22.5.2002 Aspon vuoden 1994 uudelleen toimitettua verotusta koskevat muutos-vaatimukset. Oikaisulautakunta hyväksyi Aspon oikaisuvaatimukset ja kumosi veroviraston päätöksen lisätä Polttoaine Osuuskunnan tuloon 73 miljoonaa markkaa peiteltynä osingonjakona ja Aspon tuloon samansuuruisen peitellyn osingon. Vuonna 2001 maksuun pantu vero korkoineen, yhteensä 7,6 miljoonaa euroa, palautettiin Aspolle ilman eri hakemusta. Helsingin veroasiamies on hakenut muutosta oikaisulautakunnan päätöksiin. HENKILÖSTÖ Aspo-konsernin henkilöstön keskimäärä 1.1.-30.9.2002 oli 520, viime vuonna vastaavalla jaksolla 406 ja 412 koko tilivuonna 2001. NÄKYMÄT VUODELLE 2002 Viime ja tänä vuonna tehdyt yrityskaupat ovat selkeyttäneet Aspon toimintaa ja vahvistaneet sekä toimialojen markkina-asemaa että tuloksentekokykyä. Chemicals on integroinut viime vuonna ostamansa, Baltiassa toimi-van autokemikaaliyrityksen parantaen autokemikaalit-tuoteryhmän kannattavuutta. Kemikaalien ja muoviraaka-aineiden markkinatilanne on vähitellen vahvistunut kuluvan vuoden aikana ja toimitetut volyymit ovat olleet nousussa. Sama trendi näyttäisi jatkuvan loppuvuonna. Shipping sai puskuproomuvarustamo Travansin ostolla syyskuun alusta lisää kuljetuskapasiteettia noin miljoona tonnia vuositasolla. Lisäkapasiteetti parantaa varustamon palvelukykyä vahvistuvassa markkinatilanteessa ja loppuvuodesta näyttäisi muodostuvan kuluvan vuoden paras vuosineljännes. Systems jatkaa vuoden alussa ostetun Autotankin integrointia. Toiminta on alkuvuonna kärsinyt huoltamoalan investointien hidastumisesta Itämeren alueella. Tilauskanta on vuoden loppua kohden kuitenkin kasvanut, minkä odotetaan johtavan kannattavuuden paranemiseen viimeisellä vuosineljänneksellä. Toimialojen näkymien perusteella Aspo-konsernin koko vuoden liikevaihto näyttäisi pysyvän yli 10 %:n kasvu-uralla. Loppuvuoden tulosodotukset antavat aihetta odottaa samantasoista liiketulosta kuin viime vuonna tai sen ylittymistä. Helsinki, 31.10.2002 ASPO Oyj Hallitus Lisätietoja: Toimitusjohtaja Gustav Nyberg, 09 - 7595 256, 040 503 6420 ASPO Oyj Gustav Nyberg toimitusjohtaja JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/31/20021031BIT00080/wkr0001.doc The full report http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/31/20021031BIT00080/wkr0002.pdf The full report