• news.cision.com/
  • Avidly Oyj/
  • Avidly Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Avidly Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Report this content

Avidly Oyj, yhtiötiedote, 1.4.2019 klo 17:00                                                                                                                               Avidly Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Avidly Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 1.4.2019 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2018 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2018. Osinkoa päätettiin jakaa 0,08 euroa osakkeelta.

Voitonjako ja osingonmaksuYhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö jakaa osinkoa 0,08 euroa osakkeelta muille kuin yhtiön hallussa oleville osakkeille ja että loppuosa voittovaroista siirretään voitto/tappiotilille.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on merkitty yhtiön osakkeenomistajaksi osingonmaksun täsmäytyspäivänä 3.4.2019. Osinko maksetaan 10.4.2019.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja kustannusten korvaus yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan. Yhtiökokous valitsi edelleen tilintarkastajaksi KHT-tilintarkastaja Jari Paloniemen ja varatilintarkastajaksi KHT-tilintarkastaja Veikko Terhon.Hallitus

Yhtiökokous päätti, että alkavalle toimikaudelle valitaan viisi hallituksen jäsentä. Lisäksi päätettiin, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on 4 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen kunkin muun jäsenen palkkio on 2 000 euroa kuukaudessa. Palkkiot maksetaan kuukausittain niiltä kuukausilta, joina henkilö toimii hallituksen puheenjohtajana tai jäsenenä. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan. Muita kokouspalkkioita ei makseta.

Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi Joakim Fagerbakkin, Lasse Järvisen, Juha Mikkolan, Ville Skogbergin ja Jari Tuovisen toimikaudeksi, joka päättyy yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Valtuutus yhtiön omien osakkeiden hankkimiseksi

Yhtiökokous valtuutti, aiemmat käyttämättömät valtuudet peruuttaen, hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Hankittavien osakkeiden määrä voi olla enintään 236 877 kappaletta, mikä vastaa enintään noin 10 prosenttia Avidly Oyj:n kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun päivänä. Omia osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla Nasdaq Helsinki Oy:n (Helsingin Pörssi) ylläpitämän Nasdaq First North -markkinapaikan kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken arvoon.

Hallitus on valtuutettu muutoin päättämään hankinnan kaikista ehdoista mukaan lukien sen, miten osakkeita hankitaan. Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta omien osakkeiden hankkimisesta, jos siihen on Avidly Oyj:n kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta käytetään Avidly Oyj:n kannalta tärkeiden järjestelyiden kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyiden toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa omien osakkeiden hankkimiseen on painava taloudellinen syy. Hankitut omat osakkeet voidaan pitää Yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Valtuutus on voimassa 30.6.2020 asti.

Osakeannit

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta maksuttomasta ja/tai maksullisesta osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita tai luovuttaa Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita tai päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisen tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen perusteella osakkeiden määrä on yhteensä enintään 1 000 000 osaketta, joka vastaa enintään noin 30 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista valtuutuksen perusteella tehtävällä päätöksellä annettujen ja/tai luovutettujen osakkeiden ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden jälkeen.

Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus ei kumoa voimassaolevaa yhtiön hallitukselle 31.8.2018 annettua valtuutusta enintään 800 000 uuden yhtiön osakkeen antamiseen suunnatusti maksutta Avidly AB:n osakkeiden ehdollisen lisäkauppahintaerän maksamiseksi. Valtuutusta esitetään käytettäväksi Yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyiden kuten yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden tai investointien rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen on painava taloudellinen syy. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on Avidly Oyj:n kannalta painava taloudellinen syy, tai osakeyhtiölain niin edellyttäessä, erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutus on voimassa 30.6.2020 asti.

Hallituksen päätökset

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa Avidly Oyj:n hallitus valitsi puheenjohtajaksi Jari Tuovisen ja varapuheenjohtajaksi Juha Mikkolan.


AVIDLY OYJ


Hallitus

Lisätietoja:                                                                  

Jyrki Vaittinen, toimitusjohtaja, puhelin +358 40 703 1662

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Oaklins Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670

Avidly on Suomen johtava markkinoinnin palvelutoimisto ja johtava pohjoismainen markkinoinnin automaatioyhtiö, joka on listattu Nasdaq First North -markkinapaikalla Helsingissä. Synnytämme kasvun mahdollisuuksia, jotka vievät asiakkaitamme eteenpäin. Toteutamme tätä tehtävää noin 230 henkilön voimin 14 toimipisteessä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Lue lisää: investors.avidlyagency.com

Tilaa