KUTSU AVIDLY OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 13.12.2018

Avidly Oyj, kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen, Helsinki 19.11.2018 klo 14.30.

Avidly Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 13.12.2018 kello 14.00 alkaen Avidly Oyj:n kokoustiloissa, osoitteessa Konepajankuja 1, 00510 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kokouspaikalla kokouspäivänä klo 13.30.


A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen ja hallituksen puheenjohtajan puheenvuoro

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä 20,7 prosenttia Avidly Oyj:n osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää täydentää Avidly Oyj:n hallitusta yhdellä (1) varsinaisella jäsenellä siten, että yhtiön hallitukseen kuuluisi yhteensä seitsemän (7) jäsentä toimikaudella, joka päättyy Avidly Oyj:n seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

7. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä 20,7 prosenttia Avidly Oyj:n osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää valita nykyisten Avidly Oyj:n hallituksen jäsenten lisäksi Avidly Oyj:n uudeksi hallituksen jäseneksi Juha Mikkolan toimikaudeksi, joka päättyy Avidly Oyj:n seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

8. Kokouksen päättäminen


B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, tämä yhtiökokouskutsu ja hallitukseen ehdotetun Juha Mikkolan esittely, ovat saatavilla Avidly Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa https://www.avidlyagency.com/fi/sijoittajille viimeistään 20.11.2018 alkaen minkä lisäksi asiakirjat ovat nähtävillä Avidly Oyj:n pääkonttorissa osoitteessa Konepajankuja 1, 00510 Helsinki ja saatavilla yhtiökokouksessa. Edellä mainituista asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 27.12.2018 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 30.11.2018 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 10.12.2018 kello 16:00 mennessä, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- Avidly Oyj:n internetsivuilla olevan ilmoittautumislomakkeen kautta osoitteessa https://www.avidlyagency.com/fi/sijoittajille

- sähköpostitse EGM@avidlyagency.com; tai

- kirjeitse osoitteeseen Avidly Oyj, EGM, Konepajankuja 1, 00510 Helsinki, tai

- puhelimitse numeroon +358(0)10 231 9000 Avidly Oyj:n vaihde, arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 9.00-16.00.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Avidly Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 30.11.2018. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 10.12.2018 klo 10.00 mennessä. Ilmoittautumista tilapäiseen osakasluetteloon pidetään samalla myös ilmoittautumisena yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka halua osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.


3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Avidly Oyj, EGM, Konepajankuja 1, 00510 Helsinki, ennen edellä mainitun ilmoittautumisajan päättymistä.


4. Muut ohjeet / tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Avidly Oyj:llä on kokouskutsun toimittamispäivänä 19.11.2018 yhteensä 1 842 772 osaketta, joista Avidly Oyj:n hallussa on 19 212 osaketta.  Muut kuin Avidly Oyj:n hallussa olevat omat osakkeet tuottavat yhden (1) äänen yhtiökokouksessa.


Helsingissä, 19. päivänä marraskuuta 2018

AVIDLY OYJ


Hallitus

Lisätietoja:                                                                   

Tuomas Airisto, toimitusjohtaja, Avidly Oyj
Puhelin +358 (0)40 566 1331

Yhtiön Certified Adviserina (Hyväksytty Neuvonantaja) toimii Merasco Oy, puhelin +358 (0)9 6129 670.

JAKELU:

Nasdaq Helsinki 
www.avidlyagency.com

Tilaa