ZEELAND FAMILY OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2018 (tilintarkastamaton)

 

Zeeland Familyn liikevaihto ja myyntikate kasvoivat alkuvuonna ja toiminta laajeni Suomessa ja kansainvälisesti. Panostukset kasvuun heikensivät odotetusti osaltaan liiketuloksen kehitystä.   

 

Zeeland Family Oyj, puolivuosikatsaus, 22.8.2018 klo 8.30  

 

Tammikuu - kesäkuu 2018

  • Liikevaihto oli 9 670 tuhatta euroa (8 241), jossa oli kasvua 17,3 %
  • Myyntikate oli 6 942 tuhatta euroa (6 841), jossa oli kasvua 1,5 %
  • Jatkuvien palveluiden osuus myyntikatteesta oli noin 39 % (noin 39 %)
  • Käyttökate oli 531 tuhatta euroa (1 001), joka pieneni 47,0 %
  • Liikevoitto oli 352 tuhatta euroa (867), eli 3,6 % liikevaihdosta (10,5 %)
  • Kauden tulos oli 199 tuhatta euroa (616), eli 2,1 % liikevaihdosta (7,5 %)
  • Osakekohtainen tulos oli 0,14 euroa (0,44)


Näkymät vuodelle 2018
(muuttumattomat, julkaistu 27.6.)

Zeeland Family arvioi edelleen, että yrityskauppojen seurauksena vuonna 2018 sen liikevaihto kasvaa noin 20 miljoonaan euroon (15,7 miljoonaa euroa vuonna 2017) ja myyntikate kasvaa (12,9 miljoonaa euroa vuonna 2017) ja että yritysjärjestelyihin liittyvillä kustannuksilla oikaistu liikevoitto on selvästi positiivinen (1,1 miljoonaa euroa vuonna 2017).

Zeeland Family tulee julkaisemaan päivitetyn strategiansa arviolta syyskuussa 2018.


Toimitusjohtaja Tuomas Airisto

Vuoden 2018 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto ja myyntikate kasvoivat edellisestä vuodesta. Erityisen iloinen olen onnistumisistamme asiakasrintamalla. Yamaha Motor Europen sekä kauden päättyessä toisen Pohjois-Euroopan markkina-alueen suuryrityksen kumppanuuden voittaminen luovat hyvää pohjaa yhä suurempien ja kansainvälisempien asiakkaiden hankinnalle. Voitimme kauden aikana myös muutamia pienempiä ulkoistusasiakkaita, joten jatkuvien palveluiden osuus pysyi 40 % :n tuntumassa, vaikka suurimmissa palveluasiakkuuksissa toimintaa tehostettiin sopimusten mukaisesti.

Liikevaihdon kasvu ja uudet asiakkuudet ovat hieno suoritus poikkeuksellisen dynaamisessa tilanteessa. Samanaikaisesti järjestelimme uudelleen organisaatiomme Turussa, täydensimme maantieteellistä peittoamme Suomessa ostamalla Kaakkois-Suomessa toimivan Nitroidin sekä valmistelimme kansainvälistä askeltamme eli Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa toimivan markkinoinninautomaatioyhtiön ostoa. Ensimmäisen kuuden kuukauden aikana saimmekin kaikki keskeiset asiat kohdalleen voimakkaan kannattavan kasvun jatkamiseksi.

Yrityskaupat tuovat vuonna 2018 voimakasta kasvua, mutta kannattavuus jää pitkän aikavälin tavoitettamme heikommaksi yritysjärjestelyihin liittyvien suorien kustannusten ja epäsuorien vaikutusten sekä alkuvuoden henkilöstömuutosten vuoksi. Olemme jo tehneet ja tulemme syksyllä jatkamaan toimenpiteitä varmistaaksemme vuoden lopulle ja erityisesti vuodelle 2019 hyvät edellytykset voimakkaan ja kannattavan kasvun toteuttamiseksi.

Osakkeenomistajien lukumäärä kasvoi kaudella 25 %, ja nyt omistajia on jo yli 1 000. Aiemmin tiedotetun mukaisesti tavoitteenamme on omistajakunnan merkittävä kasvattaminen suunnitellulla rinnakkaislistautumisella Tukholmaan sekä siihen liittyvällä listautumisannilla.

 

 

Tunnusluvut, tilikausi1.1.-30.6.20181.1.-30.6.20171.1.-30.6.2017
    
Liikevaihto, tuhatta euroa9 670  8 241  15 655
Myyntikate6 942                6841  12 912
Käyttökate (EBITDA), tuhatta euroa531  1 001  1 327
Liikevoitto/-tappio, tuhatta euroa352  867  1 064
Voitto/tappio ennen veroja, tuhatta euroa263  752  847
Henkilöstön määrä keskimäärin170  156  160
Tulos/osake, euroa0,14  0,44                  0,69
Tulos/osake (laimennettu), euroa0,14  0,44  0,69
Omavaraisuusaste, %32,6 %27,4 %27,8 %
Oman pääoman tuotto, %5,5 %22,7 %31,4 %
Oma pääoma/osake, euroa2,49  2,00  2,19
Nettovelkaantumisaste, %26 %13,3 %15,6 %
Osakkeiden lukumäärä painotettu keskiarvo tilikauden aikana1 400 131  1 397 869  1 385 677
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa1 492 760  1 397 869  1 397 869


Liikevaihto ja myyntikate

Zeeland Familyn liikevaihto ensimmäisellä vuosipuoliskolla kasvoi 17,3 % ja oli 9 670 tuhatta euroa (8 241). Liikevaihtoa kasvatti erityisesti medialiiketoiminnan kasvu katsauskaudella. Myyntikate kasvoi kaudella 1,5 % ja oli 6 942 tuhatta euroa (6 841). Myyntikatteen kasvua hidasti viimeisen 12 kuukauden aikana tehdyt henkilöstömuutokset, joiden positiivinen taloudellinen vaikutus alkaa näkyä täysimääräisesti vasta 2018 loppua kohti. Toisella vuosineljänneksellä uudet tilaukset kasvoivat yli 50 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.


Taloudellinen tulos

Zeeland Familyn kannattavuus heikentyi tilapäisesti yritysjärjestelyiden ja henkilöstömuutoksien seurauksena. Konsernin käyttökate (EBITDA) oli 531 tuhatta euroa (1 001) eli 5,5 % liikevaihdosta (12,1 %). Kaudella tapahtuneet henkilöstömuutokset kasvattivat henkilöstökuluja suhteessa myyntikatteeseen ja uudet toimipisteet Suomessa kasvattivat liiketoiminnan muita kuluja. Nitroidin hankintaan liittyvät välittömät kustannukset ensimmäisellä vuosipuoliskolla olivat noin 40 tuhatta euroa. Liikevoitto oli 352 tuhatta euroa (867) eli 3,6 % liikevaihdosta (10,5 %). Tulos ennen veroja oli 263 tuhatta euroa (752) eli 2,7 % (9,1 %) liikevaihdosta.

Osakekohtainen tulos oli katsauskaudella 0,14 euroa (0,44 euroa).


Tase ja rahoitusasema sekä investoinnit

Zeeland Family konsernin taseen loppusumma oli 11 190 tuhatta euroa (10 124). Konsernin oma pääoma oli kauden lopussa 3 607 tuhatta euroa (2 774). Konsernin omavaraisuusaste 30.6.2018 oli 32,6 % (27,4 %) ja oma pääoma osaketta kohti 2,49 euroa (2,00).

Liiketoiminnan rahavirta oli -164 tuhatta euroa (116). Liiketoiminnan rahavirtaa kauden aikana heikensi käyttöpääoman muutos.

Nettovelka 30.6.2018 oli 920 tuhatta euroa (370) ja nettovelkaantuneisuusaste 25,5 % (13,3 %). Nettovelan laskennassa on huomioitu vain korolliset rahalaitoslainat. Konsernin velkaantumista lisää yhden tytäryhtiön koroton saneerausvelka, joka maksetaan saneerausohjelman mukaisesti loppuun vuonna 2020.

Kauden investoinnit ilman yrityshankintoja olivat 92 tuhatta euroa (229).


Henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli kauden aikana keskimäärin 170 (156) henkilöä ja kauden lopussa 194 (161).


Muutokset konsernirakenteessa


Zeeland Family Oyj hankki 31.5.2018 100 % Nitroid Oy:n osakkeista. Nitroid Oy ja sen tytäryhtiöt Nitroid 360 Oy ja Nitroid xD Oy on konsolidoitu konsernitilinpäätökseen 1.6.2018 alkaen.


Konsernin emoyhtiö

Konsernin emoyhtiön Zeeland Family Oyj:n (”Yhtiö”) liikevaihto kaudella oli 984 tuhatta euroa (914) ja kauden tulos -49 tuhatta euroa (63). Yhtiön liiketoiminta muodostuu pääosin hallintopalveluiden tuottamisesta muille konserniyhtiöille. Yhtiöllä ei ole ulkomaisia sivuliikkeitä.

Emoyhtiön oma pääoma 30.6.2018 oli 4 229 tuhatta euroa (3 854) ja taseen loppusumma 8 405 tuhatta euroa (7 517). Omavaraisuusaste oli 50,3 % (51,2 %).


Yhtiökokous

Zeeland Familyn varsinainen yhtiökokous pidettiin 5.4.2018 Helsingissä. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,16 euroa osakkeelta. Osingon täsmäytyspäivä oli 9.4.2018 ja maksupäivä 17.4.2018.

Yhtiökokous valitsi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi uudelleen Ville Skogbergin, Jari Tuovisen, Marko Häkkisen ja Lasse Järvisen. Aikaisemmin hallituksessa olleet Juha Impola ja Elina Yrjölä-Suhonen jäivät hallituksesta pois. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan Jari Tuovisen edelleen hallituksen puheenjohtajaksi.

Yhtiökokous valitsi edelleen tilintarkastajaksi KHT-tilintarkastaja Jari Paloniemen ja varatilintarkastajaksi KHT-tilintarkastaja Veikko Terhon.


Osakkeet ja osakepääoma

Yhtiöllä on yksi osakesarja. Jokainen osake tuottaa yhden äänen. Zeeland Family Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq First North Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella ZEE1V.

Osakkeiden vaihto ja yhtiön markkina-arvo

Tammi-kesäkuussa Zeeland Familyn osakkeita vaihdettiin yhteensä 308 950 kappaletta (940 503) eli noin 21 % (67 %) yhtiön koko osakekannasta. Vertailukaudella osakevaihtoa vilkastutti suurimpien omistajien kesäkuussa tekemät keskinäiset omistusjärjestelyt. Kauden päättyessä osakkeen kurssi viimeisenä kaupankäyntipäivänä 30.6.2018 oli 6,46 euroa (5,29). Kauden ylin kaupankäyntikurssi oli 7,96 euroa (5,84) ja alin 5,74 euroa (3,00). Zeeland Family Oyj:n markkina-arvo kauden lopussa oli 9,5 miljoonaa euroa (7,4), yhtiön hallussa olevat omat osakkeet pois lukien.

Osakepääoma, osakkeiden määrä ja osakeomistus

Yhtiön osakemäärä oli kauden alussa 1 397 869 osaketta, osakepääoma 322 tuhatta euroa ja osakkeenomistajien kokonaismäärä 775.

Nitroid Oy:n hankintaan liittyneen suunnatun osakeannin uudet osakkeet, 94 891 kappaletta, merkittiin kaupparekisteriin 8.6.2018. Kauden keskimääräinen osakemäärä oli näin 1 400 131 osaketta (1 397 869). Kesäkuun lopussa yhtiön osakemäärä oli 1 492 760 osaketta (1 397 869), joista yhtiön hallussa oli 23 000 osaketta (vertailukaudella Yhtiöllä ei ollut hallussaan omia osakkeita). Yhtiön osakepääoma oli 322 tuhatta ja osakkeenomistajien kokonaismäärä 964.

Omat osakkeet

Kauden alkaessa yhtiön hallussa oli 10 154 omaa osaketta. Omien osakkeiden hankinta jatkui 29.3.2018 saakka. Kauden aikana yhtiö luovutti vastikkeellisesti 15 000 kappaletta omaa osaketta yhtiön toimitusjohtajalle sitouttamistarkoituksessa. Yhtiö lunasti niin ikään vastikkeellisesti kesäkuussa 2018 yhtiössä lopettaneen operatiivisen johtajan sitouttamisosakkeita 10 000 kappaletta. Yhtiön hallussa 30.6.2018 oli 23 000 omaa osaketta.

Voimassaolevat valtuutukset

Zeelandin varsinainen yhtiökokous 5.4.2018 valtuutti yhtiön hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että hankittavien osakkeiden määrä voi olla enintään 139 786 kappaletta, mikä vastaa enintään noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun päivänä. Valtuutus ovat voimassa 30.6.2019 saakka ja se oli kokonaan käyttämättä 30.6.2018.

Zeelandin varsinainen yhtiökokous 5.4.2018 valtuutti yhtiön hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta maksuttomasta ja/tai maksullisesta osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita tai luovuttaa Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita tai päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisen tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen perusteella osakkeiden määrä olisi yhteensä enintään 600 000 osaketta, joka vastaa enintään noin 30 prosenttia Zeeland Family Oyj:n kaikista osakkeista valtuutuksen perusteella tehtävällä päätöksellä annettujen ja/tai luovutettujen osakkeiden ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden jälkeen.

Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutusta käytetään Yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyiden kuten yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden tai investointien rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen on painava taloudellinen syy. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Valtuutus on voimassa 30.6.2019 saakka. Valtuutusta käytettiin Nitroid-yritysoston yhteydessä. Valtuutuksesta oli 30.6.2018 käyttämättä 505 109 osaketta.


Liiketoiminnan lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Zeeland Familyn riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä liittyvät yleisen talouden tilan kehittymiseen sekä yrityskauppojen onnistumiseen.

Lyhyellä aikavälillä yrityskauppoihin sekä kansainvälistymiseen liittyvät riskit saattavat heikentää yhtiön kannattavuutta.

Pidemmällä aikavälillä yhtiön vakavaraisuus saattaa aiheuttaa epävarmuutta, ellei yhtiö pysty säilyttämään kannattavuuttaan. Yhtiön riskejä on kuvattu laajemmin tilinpäätöksen 2017 yhteydessä.


Tapahtumat katsauskauden päättymisen jälkeen

Yhtiö tiedotti kauden päättymisen jälkeen 4.7.2018 KTM Jyrki Vaittisen nimittämisestä Zeeland Familyn Suomen toimintojen operatiiviseksi johtajaksi (COO) 1.10.2018 alkaen.

Yhtiön tytäryhtiöt Zeeland United Oy, Pakkahuone Oy ja H1 Web Oy sulautuivat tytäryhtiösulautumisina Yhtiöön 31.7.2018 konsernirakenteen yksinkertaistamiseksi.

Yhtiö kutsui 10.8.2018 ylimääräisen yhtiökokouksen koolle 31.8.2018 päättämään toiminimen muuttamisesta, kansainvälistymiseen liittyvän yrityskaupan osakeantivaltuutuksista sekä suunniteltuun rinnakkaislistautumiseen Tukholmassa liittyvästä osakeantivaltuutuksesta.


Taloudellinen informaatio ja ylimääräinen yhtiökokous

Yhtiö julkistaa taloudellista informaatiota kolmannelta vuosineljännekseltä 24.10.2018. Seuraavan puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen Zeeland Family julkistaa arviolta 28.2.2019.

Zeeland Familyn ylimääräinen yhtiökokous järjestetään Helsingissä 31.8.2018. Yhtiökokouksen kutsu, ilmoittautumisohjeet ja kokousasiakirjat löytyvät yhtiön internet-sivuilta osoitteessa www.zeelandfamily.fi.


Tilinpäätöstietojen laatimisperiaatteet

                                   
Puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) mukaisesti noudattaen niitä laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin mitä on julkaistu 28.2.2018 julkaistussa tilinpäätöstiedotteessa. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista. Puolivuosikauden luvut ovat tilintarkastamattomia ja IFRS-muodossa.

Yhtiö on ottanut käyttöön IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista -standardin 1.1.2018 alkaen. Standardimuutoksella ei ole todettu olevan olennaista vaikutusta vuositasolla, ja Zeeland Family tulee raportoimaan vähäisen, noin 10 tuhannen euron vaikutuksen vuositasolla edellisten tilikausien tuloksen vähennyksenä. Standardimuutos vaikuttaa olennaisemmin Zeeland Familyn neljännesvuosiraportointiin ja puolivuosikatsaukseen, joiden vertailukausien tulokset raportoidaan vastaamaan uutta IFRS 15 -standardia. Tämän puolivuosikatsauksen vertailukauden luvut on oikaistu vastaamaan uutta IFRS 15 -standardia.

 

Konsernin tuloslaskelma1.1. - 30.6.20181.1. - 30.6.20171.1. - 31.12.2017
    
1000eur   
LIIKEVAIHTO9 6708 24115 665
Liiketoiminnan muut tuotot7134117
Materiaalit ja palvelut yhteensä-2 800-1 433-2 869
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut-5 144-4 736-9 292
Poistot-179-133-263
Liiketoiminnan muut kulut-1 309-1 106-2 294
Osuus osakkuusyhtiöiden voitosta4300
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)3528671 064
Rahoitustuotot ja -kulut-89-115-217
VOITTO (TAPPIO) ENNEN VEROJA263752847
Tuloverot-64-136113
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)199616960
    
Jakautuminen:   
    
Emoyhtiön omistajille199616960
Määräysvallattomille omistajille000
    
Eur   
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:   
Laimentamaton0,140,440,69
Laimennusvaikutuksella oikaistu0,140,440,69
    
    
Konsernin laaja tuloslaskelma   
1000eur   
Tilikauden voitto199616
960
    
Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi   
Muuntoerot000
    
Tilikauden laaja tulos yhteensä199616
960
    
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen   
    
Emoyhtiön omistajille199616
960
Määräysvallattomille omistajille000
    

 

KONSERNITASE   
1000eur    
     
VARAT 30.6.201830.6.201731.12.2017
     
Pitkäaikaiset varat   
 Aineettomat oikeudet265217246
 Liikearvo4 7144 2154 479
 Koneet ja kalusto711828717
 Muut aineelliset hyödykkeet111
 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat000
 Osuudet osakkuusyhtiöistä296253253
 Laskennalliset verosaamiset314292314
Pitkäaikaiset varat yhteensä6 3015 8056 010
     
Lyhytaikaiset varat   
 Keskeneräiset työt805837932
 Myyntisaamiset1 9261 3841 507
 Muut saamiset703314667
 Siirtosaamiset639329443
 Rahavarat8161 4551 449
Lyhytaikaiset varat yhteensä4 8894 3194 998
VARAT YHTEENSÄ11 19010 12411 008
     
     
OMA PÄÄOMA JA VELAT30.6.201830.6.201731.12.2017
     
OMA PÄÄOMA   
 Osakepääoma322322322
 Sij. vapaan oman pääoman rahasto3 7333 2243 161
 Kertyneet voittovarat-448-772-427
Oma pääoma yhteensä3 6072 7743 056
     
     
Pitkäaikaiset velat   
 Rahoitusvelat1 5741 4971 728
 Laskennallinen verovelka12487156
 Muut pitkäaikainen1 2171 5321 344
Pitkäaikaiset velat yhteensä2 9153 1163 228
Lyhytaikaiset velat   
 Rahoitusvelat162328199
 Saadut ennakkomaksut8343114
 Ostovelat984381477
 Muut velat1 9602 2271 645
 Siirtovelat1 4791 2552 289
Lyhytaikaiset velat yhteensä4 6684 2344 724
Velat yhteensä7 5837 3507 952
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ11 19010 12411 008
     

 

Rahavirtalaskelma1.1.-30.6.20181.1.-30.6.2017
1000eur  
   
Liiketoiminnan rahavirta  
Liikevoitto352867
Oikaisut liikevoittoon179153
Käyttöpääoman muutos-543-783
Saadut korot614
Maksetut korot-94-129
Verot-64-6
Liiketoiminnan rahavirta-164116
   
Investointien rahavirta  
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin  
hyödykkeisiin-92-229
Yrityshankinta-30-11
   
Investointien rahavirta-122-240
   
Rahoituksen rahavirta  
Omien osakkeiden myynti104132
Omien osakkeiden hankinta-124 
Yrityshankinnan vaikutus24549
Lyhytaikaisten lainojen muutokset-37-142
Pitkäaikaisten lainojen nostot01 154
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut-3150
Osingot-220-110
Rahoituksen rahavirta-3471 083
   
Rahavirrat yhteensä-633959
   
Rahavarojen muutos  
Rahavarat kauden alussa1 449496
Rahavarat kauden lopussa8161 455

 

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET1.1.-30.6.20181.1.-30.6.2017
1000eur  
Osakepääoma kauden alussa 1.1322322
Osakepääoman korotus (vähennys) 
Osakepääoma kauden lopussa 30.6322322
   
SVOP-rahasto kauden alussa 1.13 1613 092
SVOP-rahaston lisäys696132
SVOP-rahaston vähennys-1240
SVOP-rahasto kauden lopussa 30.63 7333 224
   
Kertyneet voittovarat 1.1-427-1 278
Siirto SVOP-rahastosta 0
Tilikauden voitto199616
Osingonjako-220-110
Kertyneet voittovarat 30.6-448-772
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ3 6072 774


Helsingissä 22. päivänä elokuuta 2018

ZEELAND FAMILY OYJ

HALLITUS  

                                         
Lisätietoja:
Tuomas Airisto, toimitusjohtaja, puhelin +358 40 566 1331
Mikko Marttinen, talousjohtaja, puhelin +358 50 581 7669
                                                                                                                     
Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670

Zeeland Family on Suomen johtava markkinoinnin palvelutoimisto, ja listattu Nasdaq First North -markkinapaikalla Helsingissä. Synnytämme kasvun mahdollisuuksia, jotka vievät asiakkaitamme eteenpäin. Toteutamme tätä tehtävää nyt 200 henkilön voimin kymmenessä toimipisteessä. Liikevaihtomme vuonna 2017 oli noin 16 miljoonaa euroa ja liikevoitto yksi miljoona euroa. www.zeelandfamily.fi

Yrityksestä

Avidly (aiemmin Zeeland Family) on Suomen johtava markkinoinnin palvelutoimisto ja johtava pohjoismainen markkinoinnin automaatioyhtiö, joka on listattu Nasdaq First North -markkinapaikalla Helsingissä. Synnytämme kasvun mahdollisuuksia, jotka vievät asiakkaitamme eteenpäin. Toteutamme tätä tehtävää noin 230 henkilön voimin 16 toimipisteessä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. www.avidlyagency.com/fi

Tilaa