ZEELAND FAMILY OYJ:N PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2016 (tilintarkastamaton)

 

TAMMIKUU – KESÄKUU 2016

  • Liikevaihto oli 7 985 tuhatta euroa (6 481), jossa oli kasvua 23,2%
  • Myyntikate oli 6 011 tuhatta euroa (4 667), jossa oli kasvua 28,8%
  • Ensimmäisen puolivuoden liikevoittoa ja tulosta rasittavat 205 tuhannen euron kertaluonteiset kulut loppukevään aikana toteutetusta toiminnan sopeuttamisesta
  • Liikevoitto oli 346 tuhatta euroa (707), eli 4,3% liikevaihdosta (10,9%)
  • Kauden tulos oli 266 tuhatta euroa (530), eli 3,3% liikevaihdosta (8,2%)
  • Osakekohtainen tulos oli 0,20 euroa (0,50)
  • Omavaraisuusaste nousi 26,5%:iin (23,0%)
  • Zeeland Family siirtyi kauden aikana noudattamaan IFRS-laskentaperiaatteita. Vertailuluvut on esitetty 1.1.2015 alkaen IFRS- periaatteiden mukaisesti.
  • Yhtiö julkistaa taloudellista informaatiota kolmannelta vuosineljännekseltä aikaisemmasta poiketen 2.11.2016

NÄKYMÄT VUODELLE 2016

Arvoimme nyt, että Zeeland Familyn liikevaihto (vuonna 2015 13,3 miljoonaa euroa) ja myyntikate (vuonna 2015 8,7 miljoonaa euroa) kasvavat vuonna 2016 vuoteen 2015 verrattuna ja että liikevoitto kertaluonteisten kulujen jälkeen on samalla tasolla tai paranee vuonna 2016 (vuonna 2015 0,3 miljoonaa euroa).

Aikaisemmin olimme arvioineet, että Zeeland Familyn liikevaihto (vuonna 2015 13,3 miljoonaa euroa) ja myyntikate (vuonna 2015 8,7 miljoonaa euroa) kasvavat vuonna 2016 vuoteen 2015 verrattuna ja että liikevoitto paranee vuonna 2016 (vuonna 2015 0,3 miljoonaa euroa).

TOIMITUSJOHTAJA TUOMAS AIRISTO

Olemme tyytyväisiä kasvuvauhdin jatkumiseen. Kasvua ovat vauhdittaneet toteuttamamme palveluitamme laajentavat ja syventävät pienet, hyvin onnistuneet yritysostot.

Voimakas kasvu ja loppukevään toimenpiteet heikensivät kannattavuutta. Uskomme toisen vuosipuoliskon aikana pääsevämme vuoden 2015 vastaavaa ajankohtaa selvästi parempaan kannattavuuteen.

Loppukeväästä toteutimme organisaatiomuutoksen ja siirryimme palveluittain organisoitumisesta matriisiorganisaatioon. Tavoittelemme muutokselta nopeutta ja tekemisen entistä tiiviimpää integroitumista asiakkaidemme hyväksi. Muutos mahdollisti myös organisaation tiivistämistä, ja tarkoitti valitettavasti myös yhdeksän henkilön irtisanomista. Organisaatiomuutos ja irtisanomiset vaikuttivat loppukevään toimintaan hieman arvioimaamme enemmän. Johdon ja henkilökunnan energiaa meni loppukeväästä arvioitua enemmän muutoksen läpivientiin, mikä näkyi myynnin ja asiakastyön aktiivisuudessa.

Tuomalla markkinoinnin ulkoistuksen Suomeen olemme olleet avainasemassa markkinoinnin ulkoistusmarkkinan synnyttämisessä ja kasvattamisessa. Viimeaikaiset havaintomme asiakkaiden kanssa sekä toimialalla indikoivat ulkoistusmarkkinan kasvua. Luova suunnittelu, jatkuvat digitaalisen markkinoinnin palvelut sekä toimintaamme sopivasti soveltamamme ketterät toimintatavat muodostavat tulevaisuudessa palvelukonseptimme ytimen. Uskomme vahvasti, että ulkoistusmarkkina kasvaa voimakkaasti seuraavina vuosina ja, että Zeeland Family on nyt parhaiten positioitunut yhtiö markkinoilla vastaamaan kasvavaan tarpeeseen ja kysyntään.

LIIKEVAIHTO, TULOS JA TUNNUSLUVUT

Liikevaihto puolivuotiskaudella oli 7 985 tuhatta euroa, kun se vuonna 2015 vastaavana aikana oli 6 481 tuhatta euroa, eli kasvua oli 23,2 %. Myyntikate kasvoi 28,8 % ja oli 6 011 tuhatta euroa, kun myyntikate vertailukaudella oli
4 667 tuhatta euroa.

Liikevaihdon kasvua vauhditti toteutetut yrityskaupat (05/2015 The Family Inc. Advertising Network Oy, 10/2015 Sugar Helsinki Oy, 01/2016 Ideal Markkinoinin liiketoimintakauppa ja 06/2016 H1 Web Oy). Myyntikate kasvoi suhteellisesti liikevaihtoa voimakkaammin, mikä johtui medialiiketoiminnan painopisteen siirtymisestä edelleen enemmän paremman myyntikatteen digitaalisten medioiden ostamiseen ja optimointiin.

Kannattavuus heikentyi katsauskauden loppupuolella toteutetun sopeuttamisen kertaluonteisista kuluista (yhteensä 205 tuhatta euroa) sekä organisaatiomuutoksen toimintaa hetkellisestä häirinneestä vaikutuksesta. Käyttökate (EBITDA) oli 512 tuhatta euroa (889), eli 6,4 % liikevaihdosta. Liikevoitto oli 346 tuhatta euroa (707). Tulos ennen veroja oli 326 tuhatta euroa (665).

Osakekohtainen tulos oli katsauskaudella 0,20 euroa (0,50 euroa).

Konsernin emoyhtiön Zeeland Family Oyj:n (”Yhtiö”) liikevaihto kaudella oli 968 tuhatta euroa (681) ja kauden tulos 171 tuhatta euroa (33). Yhtiön omapääoma oli 30.6.2016 3 695 tuhatta euroa (2 965) ja taseen loppusumma 6 428 tuhatta euroa  (5 669).

 

KONSERNIN TUNNUSLUVUT 1.1-30.6 2016 1.1-30.6 2015 1.1-1.12.2015
Liikevaihto, tuhatta euroa  7 985    6 481    13 256  
Käyttökate (EBITDA), tuhatta euroa  512    889    634  
Liikevoitto, tuhatta euroa  346    707    256  
Voitto ennen veroja, tuhatta euroa  326    665    130  
Henkilöstön määrä kauden lopussa  124    107    122  
Tulos/osake, euroa  0,20    0,50    0,23  
Tulos/osake (laimennettu), euroa  0,20    0,48    0,22  
Omavaraisuusaste, % 26,5% 23,0% 17,3%
Oma pääoma/osake, euroa  1,66    1,54    1,30  
Nettovelkaantumisaste, % -0,5% 15,0% -22%
       
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin   1 329 575 1 050 159 1 140 121
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin (laimennettu) 1 329 575 1 094 345 1 185 992
       

TASE, INVESTOINNIT JA RAHOITUSASEMA

Zeeland Family konsernin taseen loppusumma oli 8 735 tuhatta euroa (8 274). Konsernin oma pääoma oli 2 319 tuhatta euroa (1 902). Konsernin omavaraisuusaste oli 30.6.2015 26,5% (23,0%) ja oma pääoma osaketta kohti 1,66 (1,54) euroa.

Liiketoiminnan rahavirta oli -43 tuhatta euroa (134).

Nettovelka 30.6.2016 oli -11 tuhatta euroa (285) ja nettovelkaantuneisuusaste -0,5% (15,0%). Nettovelan laskennassa on huomioitu vain korolliset rahalaitoslainat. Yhtiön tytäryhtiön saneerausvelkaa yhteensä 2 034 tuhatta euroa ei ole huomioitu nettovelan laskennassa.

Kauden investoinnit ilman yrityshankintoja oli 184 tuhatta euroa (403).

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli kauden aikana keskimäärin 128 (95) henkilöä ja kauden lopussa 124 (107).

MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA

Yhtiö tiedotti 11.4.2016 sulauttavansa 100 % omistamansa tytäryhtiön Kinetic Pixel Oy:n sisaryhtiösulautumisena The Family Inc. Advertising Network Oy:öön ja muuttavansa The Family Inc. Advertising Network Oy:n nimen Zeeland United Oy:ksi. Sulautuminen ja nimenmuutos ovat toteutuneet kauden päättymisen jälkeen 1.9.2016.

Yhtiö tiedotti 1.6.2016 ostaneensa 100 % digitaalisten palveluiden ja WordPress- teknologian asiantuntijasta H1 Web Oy:stä. H1 Web Oy on konsolidoitu Zeeland Familyyn 1.6.2016 alkaen.

YHTIÖKOKOUS

Zeelandin varsinainen yhtiökokous pidettiin 7.4.2016 Helsingissä.

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan alkaneelle toimikaudelle kuusi (6) jäsentä. Hallitukseen valittiin varsinaisiksi jäseniksi uudelleen Ville Skogberg, Jari Tuovinen, Marko Häkkinen ja Juha Impola. Uusina jäsenenä valittiin Elina Yrjölä-Suhonen ja Lasse Järvinen. Hallituksesta jäivät pois Pekka Siivonen-Uotila sekä Tanu-Matti Tuominen. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan Jari Tuovisen edelleen hallituksen puheenjohtajaksi.

Yhtiökokous päätti kattaa Yhtiön 1.1.2015 mennessä kertyneet tappiot 4 228 tuhatta euroa sijoitetun vapaan pääoman rahastosta.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA                                                  

Yhtiöllä on yksi osakesarja. Jokainen osake tuottaa yhden äänen. Zeeland Family Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq First North -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella ZEE1V.

Kauden päättyessä osakkeen kurssi viimeisenä kaupankäyntipäivänä 30.6.2016 oli 3,25 euroa. Kauden aikana yhteensä 155 tuhatta Zeeland Familyn osaketta, eli 11,1% kauden päättyessä ulkona olevista osakkeista, vaihtoi omistajaa kaupankäynnissä. Kauden ylin kaupankäyntikurssi oli 3,66 euroa ja alin 2,36 euroa. Zeeland Family Oyj:n markkina-arvo kauden lopussa oli 4,5 miljoonaa euroa.

Yhtiön osakemäärä oli kauden alussa 1 234 483 osaketta.

Yhtiön hallitus päätti 19.1.2016 suunnatusta osakeannista Idealmainos Oy:n Ideal Markkinointi liiketoimintakaupan loppuun saattamiseksi. Anti toteutettiin siten, että suunnatussa osakeannissa tarjottiin osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Idealmainos Oy:lle merkittäväksi yhteensä 81 433 Yhtiön uutta osaketta. Osakeanti merkittiin kokonaisuudessaan ja hyväksyttiin Yhtiön hallituksen kokouksessa 19.1.2016 ja rekisteröitiin kaupparekisteriin 26.1.2016.

Yhtiön hallitus päätti 1.6.2016 suunnatusta osakeannista vastikkeeksi kaikista H1 Web Oy:n osakkeista. Apporttiosakeannissa H1 Web Oy:n omistajat merkitsivät 81 953 Yhtiön uutta osaketta.

Kauden keskimääräinen osakemäärä oli 1 329 575 osaketta (1 050 159) ja kauden päättyessä yhtiön osakemäärä oli 1 397 869 osaketta (1 234 483).

Zeeland Familyn varsinainen yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,05 euroa osakkeelta. Osingon täsmäytyspäivä oli 11.4.2016 ja maksupäivä 18.4.2016.

Zeelandin varsinainen yhtiökokous 7.4.2016 valtuutti yhtiön hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että hankittavien osakkeiden määrä voi olla enintään 131 591 kappaletta, mikä vastaa enintään 10,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun päivänä. Valtuutus ovat voimassa 30.6.2017 saakka ja se oli kokonaan käyttämättä 30.6.2016.

Zeelandin varsinainen yhtiökokous 7.4.2016 valtuutti yhtiön hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta maksuttomasta ja/tai maksullisesta osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita tai luovuttaa Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita tai päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisen tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen perusteella osakkeiden määrä olisi yhteensä enintään 563 964 osaketta, joka vastaa enintään noin 30,00 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista valtuutuksen perusteella tehtävällä päätöksellä annettujen ja/tai luovutettujen osakkeiden ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden jälkeen.

Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutusta käytetään Yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyiden kuten yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden tai investointien rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen on painava taloudellinen syy. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Valtuutus ovat voimassa 30.6.2017 saakka. Valtuutuksesta oli 30.6.2016 käytetty 81 433 osaketta ja valtuutusta oli siten jäljellä 482 531 osaketta.

TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN

Yhtiön liiketoiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia kauden päättymisen jälkeen.

LÄHIAIKOJEN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 

Zeeland Familyn riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä liittyvät yleisen talouden tilan epävarmuuteen sekä yhtiön maksuvalmiuteen. Maksuvalmius on parantunut huomattavasti yhtiön kannattavuuden myötä.

Yleinen talouden epävarmuus saattaa edelleen hidastaa projektien käynnistymisiä ja vaikeuttaa uusien tilauksien saamista sekä uusasiakashankintaa.

Zeeland Familyn vieraasta pääomasta suurin osa on vahvistettua saneerausvelkaa. Mikäli Zeeland Group Oy ei kykene suoriutumaan veloista oikea-aikaisesti, saattaa se vaarantaa saneerausohjelman ja aiheuttaa yhtiölle huomattavia taloudellisia vaikeuksia. Pidemmällä aikavälillä yhtiön vakavaraisuus saattaa aiheuttaa epävarmuutta, ellei yhtiö pysty säilyttämään kannattavuuttaan.

TILINPÄÄTÖSTIETOJEN LAATIMISPERIAATTEET  

Puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) mukaisesti noudattaen niitä laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin mitä on julkaistu 2.5.2016 julkaistussa IFRS:ään siirtymistä koskeneessa yhtiötiedotteessa. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista. Puolivuotiskauden luvut ovat tilintarkastamattomia.

TALOUDELLINEN INFORMAATIO

Zeeland Family julkistaa seuraavan puolivuotiskatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen arviolta 15.3.2017. Yhtiö julkistaa lisäksi taloudellista informaatiota kolmannelta vuosineljännekseltä aikaisemmasta poiketen 2.11.2016.

 

KONSERNITULOSLASKELMA     1.1.2016 - 30.06.2016 1.1.2015 - 30.06.2015 1.1.2015-31.12.2015
1000Eur            
             
LIIKEVAIHTO     7 985 6 481  13 256  
Liiketoiminnan muut tuotot   43 73  85  
Materiaalit ja palvelut yhteensä   -2 017 -1 887 -4 596  
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -4 370 -2 893 -6 330  
Poistot     -167 -182 -378  
Liiketoiminnan muut kulut   -1 130 -884 -1 831  
Osuus osakkuusyhtiöiden voitosta   0 0  50  
LIIKEVOITTO   346 707  256  
Rahoitustuotot ja -kulut   -19 -42 -126  
VOITTO ENNEN VEROJA   326 665  130  
Tuloverot       -60 -136  135  
TILIKAUDEN VOITTO                266 530  265  
             
Jakautuminen:          
             
Emoyhtiön omistajille   266 530 265
Määräysvallattomille omistajille   0 0 0
             
Eur            
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:
Laimentamaton    0,20    0,50   0,23
Laimennusvaikutuksella oikaistu    0,20    0,48   0,22
             
             
Konsernin laaja tuloslaskelma        
1000eur          
Tilikauden voitto   266 530 265
             
Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi  
Muuntoerot     0 0 0
             
Tilikauden laaja tulos yhteensä   266 530 265
             
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen    
             
Emoyhtiön omistajille   266 530 265
Määräysvallattomille omistajille   0 0 0

       

KONSERNITASE        
1000Eur          
           
VARAT      30.6.2016 30.6.2015 31.12.2015
           
Pitkäaikaiset varat        
    Aineettomat oikeudet  255    300    242  
    Liikearvo  4 030    3 694    3 605  
    Koneet ja kalusto  732    502    604  
    Muut aineelliset hyödykkeet  1    1    1  
    Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat  5    5    5   
    Osuudet osakkuusyhtiöistä  239    176    239  
    Laskennalliset verosaamiset  388    163    395  
Pitkäaikaiset varat yhteensä  5 650    4 840    5 091  
           
Lyhytaikaiset varat        
    Keskeneräiset työt  488    423    427  
    Myyntisaamiset  1 690    1 788    2 139  
    Muut saamiset  246    433    366  
    Siirtosaamiset  288    545    421  
    Rahavarat  373    246    835  
Lyhytaikaiset varat yhteensä  3 084    3 433    4 189  
VARAT YHTEENSÄ    8 735    8 274     9 280  
           
           
OMA PÄÄOMA JA VELAT  30.6.2016 30.6.2015 31.12.2015
           
OMA PÄÄOMA        
  Osakepääoma  322    322    322  
  Sij, vapaan oman pääoman rahasto  3 091    6 838    6 805  
  Kertyneet voittovarat -1 095   -5 259   -5 524  
Oma pääoma yhteensä    2 319    1 902    1 603  
           
           
Pitkäaikaiset velat        
    Rahoitusvelat  167    287    189  
    Laskennallinen verovelka  136    69    48  
    Muut pitkäaikainen  1 772    2 061    1 789  
Pitkäaikaiset velat yhteensä  2 076    2 416    2 025  
Lyhytaikaiset velat        
    Rahoitusvelat  194    244    315  
    Saadut ennakkomaksut  44    48    127  
    Ostovelat  788    1 083    955  
    Muut velat  1 995    957    1 893  
    Siirtovelat  1 319    1 623    2 362  
Lyhytaikaiset velat yhteensä  4 340    3 956    5 652  
Velat yhteensä    6 415    6 372    7 677  
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ  8 735    8 274    9 280  

 

     
RAHAVIRTALASKELMA 1.1.-30.6.2016 1.1-30.6.2015
1000Eur    
     
Liiketoiminnan rahavirta    
Liikevoitto  346    707  
Oikaisut liikevoittoon  167    182  
Käyttöpääoman muutos -550   -710  
Saadut korot  2    1  
Maksetut korot -21   -43  
Verot  13   -3  
Liiketoiminnan rahavirta -43    134   
     
Investointien rahavirta    
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin    -    
hyödykkeisiin -184   -403  
Yrityshankinta   -30  
     
Investointien rahavirta -184   -433  
     
Rahoituksen rahavirta    
Maksullinen osakeanti    
Yrityshankinnan käyttöpääoma -11    269  
Lyhytaikaisten lainojen muutokset -121    29  
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -38    13  
Osingot -65   -28  
Rahoituksen rahavirta -235    283  
     
Rahavirrat yhteensä -462   -16  
     
Rahavarojen muutos    
Rahavarat kauden alussa  835    262  
Rahavarat kauden lopussa  373    246  
     

 

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET 1.1-30.6 2016 1.1-30.6.2015
1000Eur    
Osakepääoma kauden alussa 1.1 322 322
Osakepääoman korotus (vähennys)  
Osakepääoma kauden lopussa 30.6 322 322
     
SVOP-rahasto kauden alussa 1.1  6 805    6 167  
SVOP-rahaston lisäys  591    700  
SVOP-rahaston vähennys -4 305   -29  
SVOP-rahasto kauden lopussa 30.6  3 091    6 838  
     
Kertyneet voittovarat 1.1 -5 524   -5 789  
Siirto SVOP-rahastosta  4 228    -    
Tilikauden voitto  266    530  
Osingonjako -65    -    
Kertyneet voittovarat 30.6 -1 095   -5 259  
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ  2 319    1 902  

Seuraavissa taulukoissa on esitetty IFRS-siirtymän vaikutukset puolivuotiskaudella 1.1.2015-30.6.2015 konsernin tuloslaskelmaan ja konsernitaseeseen 30.6.2015

 

KONSERNI-TULOSLASKELMA   1.1.2015 - 30.06.2015 IFRS 1.1.2015 - 30.06.2015    
1000Eur   FAS MUUTOS IFRS   LIITE
           
LIIKEVAIHTO   6 385 96 6 481   4
Liiketoiminnan muut tuotot 73 0 73    
Materiaalit ja palvelut yhteensä -2 113 226 -1 887   4
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -2 893 0 -2 893    
Poistot -293 111 -182   1,2
Liiketoiminnan muut kulut -913 29 -884   1,2
Osuus osakkuusyhtiöiden voitosta 38 -38 0   1
LIIKEVOITTO 283 424 707    
Rahoitustuotot ja -kulut -29 -13 -42   2
VOITTO ENNEN VEROJA 254 411 665    
Tuloverot   -69 -67 -136   3
TILIKAUDEN VOITTO 186 344 530    
             
Jakautuminen:            
             
Emoyhtiön omistajille 186 344 530    
Määräysvallattomille omistajille 0 0 0    
             
Eur            
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:    
Laimentamaton  0,18      0,50      
Laimennusvaikutuksella oikaistu  0,17      0,48      
             
             
Konsernin laaja tuloslaskelma        
1000eur          
Tilikauden voitto 186 344 530    
             
Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi      
Muuntoerot 0 0 0    
             
Tilikauden laaja tulos yhteensä 9 344 530    
             
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen        
             
Emoyhtiön omistajille 9 344 530    
Määräysvallattomille omistajille 0 0 0    

    

KONSERNITASE 30.6.2015 30.6.15 IFRS 30.6.15  
100Eur      FAS MUUTOS  IFRS LIITE
             
VARAT            
Pitkäaikaiset varat          
    Aineettomat oikeudet  1    299    300    1  
    Liikearvo  50    3 644    3 694    1  
    Konserniliikearvo  3 820   -3 820    -      1  
    Koneet ja kalusto  183    319    502    2  
    Muut aineelliset hyödykkeet  1    -      1    
    Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat  5    -      5    
    Osuudet osakkuusyhtiöistä  42    134    176    
    Muut osakkeet ja osuudet  87   -87   -0    
    Laskennalliset verosaamiset  161    2    163    3  
Pitkäaikaiset varat yhteensä  4 349    491    4 840    
             
Lyhytaikaiset varat          
    Keskeneräiset työt  167    256    423    4  
    Myyntisaamiset  1 905   -117    1 788    4  
    Muut saamiset  433    -      433    
    Siirtosaamiset  545    -      545    
    Rahavarat  246    -      246    
Lyhytaikaiset varat yhteensä  3 295    138    3 433    
VARAT YHTEENSÄ    7 644    630    8 274    
             
             
OMA PÄÄOMA JA VELAT 30.6.15 IFRS 30.6.15  
1000Eur      FAS MUUTOS  IFRS  
Oma Pääoma          
  Osakepääoma  322    -      322    
  Sij, vapaan oman pääoman rahasto  6 838    -      6 838    
  Kertyneet voittovarat -5 410    151   -5 259   1,2,3,4
    Pääomalaina  1    -      1    
Oma Pääoma yhteensä    1 751    151    1 902    
             
Pitkäaikaiset velat          
    Rahoitusvelat  89    198    287    2  
    Laskennallinen verovelka  -      69    69    3  
    Muut pitkäaikainen  2 061    -      2 061    
Pitkäaikaiset velat yhteensä Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä  2 150    267    2 416    
             
Lyhytaikaiset velat          
    Rahoitusvelat  80    164    244    2  
    Saadut ennakkomaksu  -      48    48    4  
    Ostovelat  1 083    -      1 083    
    Muut velat  957    -      957    
    Siirtovelat  1 623    -      1 623    
Lyhytaikaiset velat yhteensä  3 744    212    3 956    
Velat yhteensä    5 893    479    6 372    
             
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ  7 644    630    8 274    

 

1. IFRS 1 Siirtyminen IFRS–standardien noudattamiseen ja IFRS 3 -yrityshankintojen käsittely

Yhtiö soveltaa IFRS 1 -siirtymästandardin mukaisia helpotuksia ennen 1.1.2015 tapahtuneisiin yritysostoihin. IFRS 3 -standardia sovelletaan 1.1.2015 jälkeen tehtyihin yrityskauppoihin. Avaavaan taseeseen 1.1.2015 ei näin ollen tehdä IFRS 3 -standardin mukaisia muutoksia yrityshankintoihin liittyen. Suomalaiseen tilinpäätöskäytäntöön perustuvat suunnitelman mukaiset liikearvopoistot on peruttu vuoden 2015 tuloksessa. Liikearvojen perumisen vaikutus vuoden 2015 puolivuotistulokseen oli 277 tuhatta euroa. Toisaalta IFRS-siirtymässä poistettiin puolivuotiskaudella asiakkuuksiin liittyneitä muita aineettomia hyödykkeitä 115 tuhatta euroa, joka heikensi liikevoittoa suhteessa suomalaiseen tilinpäätöskäytäntöön. IFRS-oikaisujen myötä yhtiö kirjasi puolivuotiskaudella yrityskauppoihin liittyneitä asiantuntijakuluja ja varainsiirtoveroja liiketoiminnan muihin kuluihin yhteensä 45 tuhatta euroa. Puolivuotiskaudella hankittujen liiketoimintojen osalta kohdistettiin asiakkuuksiin yhteensä 138 tuhatta euroa, josta puolivuotiskaudella tehtiin poistoja yhteensä 9 tuhatta euroa, joka sisältyy edellä olevaan 115 tuhannen euron poistoon. Asiakassuhteiden poistoaika on viisi (5) vuotta. Liikearvon kokonaismäärä taseessa 30.6.2015 oli yhteensä 3 694 tuhatta euroa.

IFRS-siirtymän yhteydessä on todettu että yhtiön varoihin sisältyneiden osakkeiden arvostukseen liittyen on siirtymähetkeltä laaditun suomalaiseen tilinpäätöksen jälkeen saatu tietoa, johon on objektiivisesti arvioiden tehtävä oikaisu. Tämän johdosta osakkeiden arvostus on määritetty IFRS-siirtymää laadittaessa käytettävissä olevan tiedon perusteella. Vaikutus osuuteen osakkuusyhtiön tuloksesta puolivuotiskaudella oli -38 tuhatta euroa. Tasevaikutus oli 134 tuhatta euroa suomalaista kirjanpitokäytäntöä korkeampi. Vastaavasti muihin osakkeisiin sisältyneen osakkeen arvonalennuskirjaus 54 tuhatta euroa on huomioitu osakkeen arvon vähennyksenä siirtymätaseessa.

2. IAS 17 Rahoitusleasing

IFRS-siirtymän yhteydessä rahoitusleasingit, jotka täyttävät IAS 17 mukaiset ehdot, on käsitelty siirtymävaiheessa siten, että liisattu kohde on kirjattu koneisiin ja kalustoon ja niistä on sen jälkeen tehty suunnitelman mukainen poisto. Kalusto on esitetty 30.6.2015 taseessa poistojen jälkeiseen arvoon 502 tuhatta euroa ja niitä vastaava leasing velka pitkäaikaisessa ja lyhytaikaisessa rahoitusvelassa. Koneista ja kalustoista on kirjattu poistoa 48 tuhatta euroa puolivuotiskaudella. Puolivuotiskauden leasing kulu 74 tuhatta euroa  on käsitelty liiketoiminnan muiden kulujen vähennyksenä, minkä lisäksi 13 tuhatta on huomioitu korkokuluja lisäten.

3. IAS 12 Tuloverot

IFRS-oikaisujen seurauksena syntyneet laskennalliset verot on kirjattu siltä osin, kun ne ovat aiheuttaneet väliaikaisia verotuksen ja tilinpäätöksen eroja. 1.1.2015-30.6.2015 tuloslaskelmaan sisältyvä IFRS-muutosten verolisäys on yhteensä 67 tuhatta euroa, josta asiakkuuksien kohdistuksiin liittyvän aineettomien oikeuksien poiston vaikutus verovelan muutokseen oli -2 tuhatta euroa.  Muilta osin merkittävin vaikutus oli myynnin tuloutuksen ja siihen liittyvän varaston muutoksen IAS 18 vaikutuksella.

4. IAS 18 Myynnin tuloutus

IAS 18 mukaan konserniyhtiöiden myynnin tuloutus katsotaan tapahtuvan siinä vaiheessa, kun koko tilaus on luovutettu asiakkaalle. Tähän liittyen puolivuotiskautena 1.1.2015-30.6.2015 liikevaihto kasvoi ja myyntisaamiset pienentyivät ja keskeneräinen työn arvo sekä saadut ennakkomaksut kasvoivat.  Näiden tulosvaikutus puolivuotiskauden liikevoittoon oli yhteensä nettomääräisesti 323 tuhatta euroa liikevoittoa parantava.

 

Helsingissä 6. päivänä syyskuuta 2016

ZEELAND FAMILY OYJ

Hallitus  

                                         

Lisätietoja: Tuomas Airisto, toimitusjohtaja, puhelin +358 40 566 1331 tai Mikko Marttinen, talousjohtaja, puhelin +358 50 581 7669

                                                                                                                 

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670

 

Yrityksestä

Avidly on johtava markkinointiteknologia-alan palveluntarjoaja, joka on listattu Nasdaq First North -markkinapaikalla Helsingissä. Tarjoamme asiakkaillemme kokonaisvaltaisia digitaalisia markkinoinnin ja myynnin palveluja ja ratkaisuja. Asiakaskokemus, data ja teknologia kietoutuvat tiiviisti yhteen Avidlyn vaikuttavuushakuisessa kasvustrategiassa. Avidlyn tiimiin kuuluu noin 230 henkilöä yhteensä 16 toimipisteessä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Saksassa. Lue lisää: investors.avidlyagency.com

Tilaa