ZEELAND FAMILY OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

  

Liikevaihdon kasvu ja kannattavuuden paraneminen jatkuivat vuonna 2015. Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 79 % ja oli 13,5 miljoonaa euroa. Käyttökate (EBITDA) parantui 167 % ja oli 0,8 miljoonaa euroa.

Heinäkuu – joulukuu 2015

 • Liikevaihto oli 7.113 tuhatta euroa (3.400), kasvua 109,2 %
 • Myyntikate oli 4.513 tuhatta euroa (3.081), kasvua 46,5 %
 • Käyttökate (EBITDA) parantui 166 tuhatta ja oli 184 tuhatta euroa (18) eli 2,6 % liikevaihdosta
 • Liikevoitto parani 89 tuhatta euroa ja oli -160 tuhatta euroa (-249), liikevoittoa rasittaa 305 tuhannen euron liikearvopoistot (248)
 • Kauden tulos oli -177 tuhatta euroa (2.584)
 • Osakekohtainen tulos kaudelta oli -0,17 (2,77) euroa

Tammikuu – joulukuu 2015

 • Liikevaihto oli 13.498 tuhatta euroa (7.522), kasvua 79,4 %
 • Myyntikate oli 8.857 tuhatta euroa (6.932), kasvua 27,8 %
 • Käyttökate (EBITDA) oli 760 tuhatta euroa (285) eli 5,6 % liikevaihdosta (3,8 %) ja 8,6 % myyntikatteesta (4,1 %)
 • Liikevoitto oli 123 tuhatta euroa (-254), liikevoittoa rasittaa 578 tuhannen euron (490) liikearvopoistot
 • Tilikauden tulos oli 9 tuhatta euroa (2.618)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,01 (2,87) euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 1.048 tuhatta euroa (247 tuhatta euroa)
 • Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,05 euroa osaketta kohden

  

Näkymät vuodelle 2016

Zeeland Family arvioi vuoden 2016 liikevaihdon (vuonna 2015 13.498 tuhatta euroa) sekä myyntikatteen (vuonna 2015 8.857 tuhatta euroa) kasvavan vuoden 2015 tasosta. Käyttökatteen (EBITDA) arvioidaan parantuvan vuodesta 2015 (vuonna 2015 760 tuhatta euroa).
 

Toimitusjohtaja Tuomas Airisto

Kokonaisuutena vuoteen 2015 on oltava erittäin tyytyväinen. Tilinpäätöksen osoittamat taloudelliset tulokset osoittavat toimintatapamme ja osaamisemme arvoa. Ja kuitenkin olemme vasta alussa. Viime vuosi lisää rohkeuttamme ponnistella kohti tavoitettamme tulla Suomen suurimmaksi markkinoinnin palveluyritykseksi.

Kiihdytimme vuonna 2015 myös epäorgaanisen kasvun toteuttamista ja veimme onnistuneesti läpi neljä yritysjärjestelyä. Palvelutarjoomamme vahvistui erityisesti asiakasymmärryksen tutkimustoiminnan, mediasuunnittelun ja analytiikan sekä vetovoimamarkkinoinnin eli inbound-markkinoinnin osalta. Sugar Helsingin hankinta vahvistaa PR-palveluiden osaamistamme sekä avaa oven kasvavaan kestävän kehityksen brändien maailmaan. Odotamme näiltä kaikilta voimakasta kasvua ja hyvää kannattavuutta vuonna 2016. Yhdistymisprosessit ovat menneet suunnitellusti ja hyvin. Kustannussynergiat ovat toteutuneet arvioitua hieman alempina johtuen erityisesti vuokrasopimusten päällekäisyydestä, minkä vaikutus jatkuu vielä 2016 puolella.

Samalla kun olemme onnistuneet kasvussa, olemme myös luoneet pohjaa jatkolle. Loppuvuonna päivitimme Zeeland Familyn arvot tukemaan kasvuamme niin yhtiötasolla kuin henkilökohtaisella tasolla. Rohkeus, luovuus, inhimillisyys ja sisu kuvaavat jo nyt hyvin zeelandfamilyläisiä, mutta antavat luvan odottaa vielä lisää. Pyrimme voimalla eteenpäin, mutta pidämme tinkimättömästi ihmisen keskiössä – niin omamme kuin asiakkaidemmekin.

Lähdemme vuoteen 2016 erittäin luottavaisina huolimatta edelleen melko sekavasta ja heikosta yleisestä markkinatilanteesta. Keskitymme edelleen strategiamme kulmakivinä toimiviin aktiiviseen myyntiin, integroidun palvelutarjooman ja ulkoistamispalveluiden edelleen kehittämiseen sekä jatkuvaan asiakasarvon ja työn laadun nostamiseen. Tavoitteemme on myös jatkaa toimeliaina yritysostojen suhteen.

 

Varsinainen yhtiökokous ja seuraava puolivuotiskatsaus

Zeeland Family Oyj:n yhtiökokous pidetään arviolta 1.4.2016. Zeeland Family Oyj julkaisee seuraavan puolivuotiskatsauksen 25.8.2016. Yhtiö julkaisee lisäksi taloudellista informaatiota ensimmäiseltä vuosineljännekseltä 10.5.2015.

 

Markkinatilanne

Suomen markkinontiviestintäalan suhdanteita ennustavien tahojen (tässä EK, TNS Gallup, Mainostajien liitto ja PALTA) mukaan kokonaisuutena markkinointiviestintäalan suhdannetta voidaan pitää heikkona. Zeeland Familyn oma arvio on linjassa edellä mainittujen arvioiden kanssa, mutta tunnistamme useita voimakkaan kasvun alueita koko markkinointiviestinnän sisällä, joita ovat muun muassa vetovoimamarkkinointi (”inbound”) sekä markkinoinnin ulkoistaminen.

EK:n Suhdannebarometrin (marraskuu 2015) mukaan tieto- ja viestintäalanpalveluyritykset kuvasivat suhdannetilannettaan edelleen jonkin verran keskimääräistä heikommaksi.

Mediamainonnan euromääräinen lasku jatkui, mutta loivempana vuonna 2015 ja oli -2,1 % (vuonna 2014: -2,6 %) (TNS Gallup, Mediamainonta 1/2016). Verkkomediamainonnan kasvu mediaryhmistä oli edelleen voimakkainta ja oli 6,8 %, mutta selvästi edellisvuotta heikompaa (10,8 %). Mainonta muissa merkittävissä mediaryhmissä laski selvästi. Mediamainonnan vaihtelut heijastavat toimialan yleistä toimeliaisuutta, vaikka ne eivät suoraan korreloikaan Zeeland Familyn myynnin kanssa.

Mainostajien liiton Mainosbarometrin (1/2016) mukaan markkinointiviestintäpanostuksia vuonna 2016 verrattuna edelliseen vuoteen olisivat lisäämässä 29 % (21 %) ja vähentämässä 33 % (29 %) yrityksistä. Vastaajista 38 % (50 %) arvioivat panostusten pysyvän ennallaan. Barometrin mukaan mainostajat aikovat lisätä panostuksiaan edelleen verkkomedioihin. Voimakkainta kasvu on sosiaalisesta mediasta ostetussa mainonnassa.

PALTA:n tutkimuksen (Palveluiden suhdanteet 3/2015, marraskuu 2015) mukaan mainonnan ja markkinatutkimuksen liikevaihtokehitys lähitulevaisuudessa pysyy muuttumattomana ja edelleen heikkona. Tutkimuksen mukaan mainonnan ja markkinatutkimusten liikevaihdon kasvu on ollut heikkoa jo useana vuotena peräkkäin. 

 

Muutokset konsernirakenteessa

Zeeland Family nosti omistuksensa Zeeland Media Group Oy:ssä tammikuussa 2015 90 %:iin aikaisemmasta 30 %:sta. Zeeland Media Group Oy:n toimiva johto omistaa loput 10 %, joiden osalta on sovittu järjestelystä, jolla Zeeland Family voi tulevaisuudessa nostaa osuutensa 100 %:iin.

Zeeland Oyj ja The Family Inc. Advertising Network Oy yhdistyivät 22.4.2015 osakevaihtosopimuksella, missä yhteydessä konsernin emoyhtiön nimi vaihdettiin Zeeland Family Oyj:ksi.

Zeeland Family osti 21.10.2015 eettisten ja ekologisten lifestyle-tuotteiden PR-toimisto Sugar Helsinki Oy:n.

Zeeland Family tiedotti 18.12.2015 ostavansa vetovoimamarkkinoinnin osaamisen vahvistamiseksi Idealmarkkinointi–liiketoiminnan Idealmainos Oy:ltä. Teknisesti Idealmarkkinointi-liiketoiminta ostettiin Zeeland Media Group Oy:öön.

The Family Inc. Advertising Network Oy:n tytäryhtiöt (Family Insight Oy ja Markkinointitoimisto Gold Oy) sulautuivat 30.11.2015 The Family Inc. Advertising Network Oy:öön tytäryhtiösulautumisina.

 

Konsernin liikevaihto, tulos ja tunnusluvut

Konsernin liikevaihto tilikaudella 2015 oli 13.498 tuhatta euroa, kun se edellisellä tilikaudella 2014 oli 7.522 tuhatta euroa, eli kasvua oli 79,4 %. Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli hieman alle 10 %. Orgaaniseen kasvuun on vaikuttanut korkea asiakastyytyväisyys, aktiivinen myynti sekä edelleen eheytetty integroitu palvelutarjooma.

Konsernin käyttökate (EBITDA) oli 760 tuhatta euroa (285), eli 5,6 % liikevaihdosta (3,8 %). Liikevoitto oli 123 tuhatta euroa (-254) ja tulos ennen veroja -31 tuhatta euroa (2.308). Osakekohtainen tulos oli 0,01 euroa (2,87 euroa).

 

Tunnusluvut, tilikausi   1-12
2015
1-12
2014
1-12
2013
 
           
Liikevaihto, tuhatta euroa   13.498 7.522 8.394  
Käyttökate (EBITDA), tuhatta euroa    
760
 
285
 
60
 
Liikevoitto/-tappio, tuhatta euroa    
123
 
-254
 
-537
 
Voitto/tappio ennen veroja,
tuhatta euroa
   
 
-31
 
 
2.308
 
 
-740
 
Henkilöstön määrä keskimäärin    
107
 
88
 
105
 
Tulos/osake, euroa   0,01 2,87 -0,90  
Omavaraisuusaste, %   17,7% 14,4% -30,7%  
Oman pääoman tuotto, %   0,56% Neg. Neg.  
Oma pääoma/osake, euroa   1,25 0,93 -2,29  
Nettovelkaantumisaste, %   -41% 18% -23%  
         
                 

 

Tunnusluvut, vuosineljännes, kumulatiivinen 1-3
2015
1-6
2015
1-9
2015
1-12
2015
         
Liikevaihto, tuhatta euroa 3.109 6.385 9.235 13.498
Käyttökate (EBITDA), tuhatta euroa 325 576 557 760
Liikevoitto/-tappio, tuhatta euroa 178 283 88 123
Liikevoitto/-tappio ilman kertaluonteisia eriä ja liikearvopoistoja, tuhatta euroa 319 556 524 701

 

 

Tunnusluvut, vuosineljännes 1-3
2015
4-6
2015
7-9
2015
10-12
2015
         
Liikevaihto, tuhatta euroa 3.109 3.276 2.850 4.263
Käyttökate (EBITDA), tuhatta euroa 325 251 -19 203
Liikevoitto/-tappio, tuhatta euroa 178 105 -195 35
Liikevoitto/-tappio ilman kertaluonteisia eriä ja liikearvopoistoja, tuhatta  euroa 319 237 -32 177

 

 

Tunnusluvut vuosineljännes

 
1-3
2014
4-6
2014
7-9
2014
10-12
2014
1-3
2015
4-6
2015
7-9
2015
10-12
2015
     
Liikevaihto, tuhatta euroa
Myyntikate, tuhatta euroa
2.109
 
2.050
2.013
 
1.801
1.257
 
1.191
2.143
 
1.890
3.109
 
2.071
3.276
 
2.273
2.850
 
1.770
4.263
 
2.743
     
EBITDA, tuhatta euroa
EBITDA% myyntikatteesta
175
 
9%
92
 
5%
-88
 
-7%
106
 
6%
325
 
16%
251
 
11%
-19
 
-1%
203
 
7%
     

 

Konsernin emoyhtiö

Konsernin emoyhtiön Zeeland Family Oyj:n liikevaihto vuonna 2015 oli 1.516 tuhatta euroa (1.185), liikevoitto oli 93 tuhatta euroa (56) ja tilikauden tulos 175 tuhatta euroa (-503). Emoyhtiön liiketoiminta muodostuu pääosin hallintopalveluiden tuottamisesta muille konserniyhtiöille.

Emoyhtiön taseen loppusumma oli 5.897 tuhatta (5.128) ja oma pääoma 3.107 tuhatta euroa (2.261). Omavaraisuusaste oli 52,7 % (44,1 %).

 

Liiketoiminnan kehitys tilikauden aikana

Zeeland Familyn liikevaihto kasvoi 79,4 %. Liikevaihto oli 13.498 tuhatta euroa kun se edellisenä vuonna oli 7.522 tuhatta euroa.

Myyntikate kasvoi 27,8 % ja oli 8.857 tuhatta euroa (6.932). Voimakkaaseen kasvuun on vaikuttanut erityisesti toteutetut yrityskaupat sekä myös toimialan kasvun ylittävä orgaaninen kasvu.

Käyttökate (EBITDA) parantui selvästi ja oli 760 tuhatta euroa (285). Käyttökate oli 8,6 % myyntikatteesta, kun se edellisenä vuotena oli 4,1 %. Suhteellisen kannattavuuden yli kaksinkertaistumiseen on vaikuttanut toiminnan tehostaminen sekä yrityskauppojen synergiaedut.

 

Osakkuusyhtiöt

Zeeland Family omistaa 29 % kanta-asiakas- ja maksukorttijärjestelmiä kehittävästä ja myyvästä Neocard Oyj:stä. Zeeland Familyn osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 181 tuhatta euroa (5) on yhdistelty konsernitilinpäätökseen kohdassa osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta.

 

Kertaluonteiset ja satunnaiset erät

Konserni sisällyttää kertaluontoisiin eriin merkittävien liiketoimintojen myynneistä tai lopettamisista aiheutuvat voitot ja tappiot, toiminnan vähäistä merkittävämmästä sopeuttamisesta johtuvat kulut sekä liikearvon arvonalentamistappiot. Kertaluonteiset erät esitetään tuloslaskelmassa luonteensa mukaisessa kohdassa.

Rahoitustuottoihin ja -kuluihin on kirjattu tilikauden lopussa kertaluonteinen 54 tuhannen euron arvonalennus.

Satunnaisiin eriin on edellisellä tilikaudella kirjattu yhteensä 2.684 tuhatta euroa.

 

Tase ja rahoitusasema

Konsernin taseen loppusumma oli 8.678 tuhatta euroa (6.195). Konsernin oma pääoma oli 1.540 tuhatta euroa (893). Konsernin omavaraisuusaste oli 31.12.2015 17,7 % (14,4 %). Oma pääoma osaketta kohti oli 1,25 (0,93) euroa. Emoyhtiön oma pääoma oli kauden päättyessä 3.107 tuhatta euroa (2.261).

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 1.048 (247) tuhatta euroa.

Konsernin korollinen nettovelka 31.12.2015 oli -633 tuhatta euroa (162) ja nettovelkaantuneisuusaste -41 % (18 %). Nettovelassa on huomioitu vain korolliset rahoituslaitoslainat. Konsernin nettovelkaantumista lisää huomattavasti yhden tytäryhtiön koroton saneerausvelka, joka maksetaan saneerausohjelman mukaisesti loppuun vuonna 2020.

 

Investoinnit

Konsernin investoinnit olivat 280 tuhatta euroa (17). Investoinnit koostuvat yrityshankinnoista sekä korvausinvestoinneista.

 

Tutkimus- ja kehitysmenot         

Konsernin tutkimus- ja kehittämistoimet vuonna 2015 tapahtuivat pääosin asiakasprojektien yhteydessä ja varsinaiset tutkimus- ja kehittämismenot olivat 0 % liikevaihdosta (0 %).

 

Henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 107 (88) henkilöä ja tilikauden lopussa 122 (84). Henkilökunnan määrän kasvaminen johtuu pääosin toteutetuista yrityskaupoista. Palkat ja palkkiot tilikaudelta yhteensä oli 5.166 tuhatta euroa (4.153).

 

Henkilöstö 2015 2014 2013
       
Palkat ja palkkiot, tuhatta euroa 5.166 4.153 4.756
Henkilöstön määrä kauden lopussa 122 84 105
Henkilöstön määrä keskimäärin 107 88 105

 

Zeeland Familyssä mitataan henkilöstötyytyväisyyttä kuukausittain. Tutkimuksen mukaan Zeeland Familyn henkilöstötyytyväisyys on säilynyt erittäin hyvänä. Pohjola Vakuutus Oy:n toteuttamassa hyvinvointikartoituksessa (11/2015) Zeeland Familyn työhyvinvoinnin kokonaistulos oli 84 %, kun se oli yli tuhannen hengen ylemmät toimihenkilöt ja asiantuntijat vertailuryhmässä 73 %.

 

Ympäristövaikutukset

Zeeland Familyn ympäristövaikutukset on arvioitu vähäisiksi ja ne liittyvät normaalin toimistossa tehtävän tietotyön ympäristövaikutuksiin, kuten IT-laitteiden sähkön käyttöön, tulostukseen, kierrätykseen, yleiseen energian käyttöön ja henkilökunnan matkustukseen.

 

Liiketoiminnan riskit ja epävarmuustekijät

Strategiset riskit

Zeeland Family pyrkii kasvamaan markkinoita nopeammin orgaanisesti ja tekemällä aktiivisesti yritysjärjestelyjä. Markkinointiviestintäala muuttuu tällä hetkellä nopeasti digitalisoitumisen myötä, mikä on tuonut ja tuo tulevaisuudessa alalle paljon uusia ja ketteriä toimijoita, ja koko toimialan määrittäminen on tullut entistä vaikeammaksi. Tämä on kiristänyt kilpailutilannetta, ja Zeeland Family joutuu jatkossa entistä enemmän kilpailemaan sekä alan vakiintuneiden toimijoiden että kokonaan uusien kilpailijoiden kanssa. Kilpailu saattaa aiheuttaa hintapaineita Zeeland Familyn palveluille.

Toiminnalliset riskit

Yleisen taloudellisen suhdanteen vaikutus markkinointiviestinnän palveluiden kysyntään on suuri. Yhtiö on pyrkinyt jatkuvasti parantamaan kustannustehokkuuttaan ja talousohjaustaan ja siten reagointikykyään mahdollisissa suhdannemuutoksissa. 

Markkinointiviestintäalan painopisteen voimakkaana jatkuva muutos digitaalisiin palveluihin vaatii nykyiseltä henkilökunnalta uutta osaamista ja nopeaa uusiutumiskykyä. Lisäksi uutta osaamista pitää pystyä rekrytoimaan jatkossa, mistä syystä Zeeland Familyn työnantajamielikuvalla on suuri merkitys.

Markkinointiviestinnän projektit hinnoitellaan yleensä kiinteällä projektihinnalla. Kannattavuus edellyttää, että projektit osataan arvioida ja hinnoitella oikein. On mahdollista, että hankkeiden hinnoittelussa epäonnistutaan ja hankkeiden kannattavuus kärsii. Erityisen haastavaa on ohjelmistopainotteisten hankkeiden hinnoittelu. Lisäksi varsinkin julkishallinnon hankkeissa hintakilpailu on lisääntynyt, millä voi olla vaikutusta hankkeiden kannattavuuteen. Ulkoistuspalveluiden osalta asiakkaiden kanssa sovittavat palvelusopimukset ovat usein pitkiä, ja mikäli Zeeland Family epäonnistuu palvelusopimusten neuvotteluissa ja hinnoittelussa, voi sillä olla negatiivinen vaikutus Zeeland Familyn kannattavuuden kehittymiseen.

Zeeland Family on strategiansa mukaisesti tehnyt ja pyrkii jatkossakin tekemään yritysjärjestelyitä konsernin palvelutarjonnan laajentamiseksi ja kasvattamiseksi sekä maantieteellisen peiton kasvattamiseksi. Pidemmällä aikavälillä Zeeland Family tavoittelee yritysjärjestelyiden toteuttamista entistä enemmän myös Pohjois-Euroopan alueella. Yritysostojen toteuttaminen Suomen ulkopuolella voi olla vaikeampaa kuin kotimaisten järjestelyiden toteuttaminen. Yritysostojen toteutumiseen liittyy epävarmuutta sopivien yritysten löytymiseksi sekä yrityskauppojen oikeaan hinnoitteluun. Yritysostojen jälkeen tapahtuvassa integraatiovaiheessa on riskinä ostettujen yritysten asiakaskunnan ja henkilökunnan pitäminen Zeeland Familyn palveluksessa järjestelyn jälkeen.

Taloudelliset riskit

Zeeland Familyn korollinen vieraan pääoman määrä on noin 0,2 miljoonaa euroa. Viitekorkojen muutoksella ei ole olennaista vaikutusta Zeeland Familyn rahoituskuluihin. Zeeland Familyn korkoriski on siis pieni, eikä sen suojaamista ole erikseen katsottu tarpeelliseksi.

Zeeland Family toimii pääosin euro-alueella eikä sillä ole merkittävää valuuttakurssiriskiä.

Zeeland Familyn liiketoiminnan keskeytyminen onnettomuuksista johtuvista syistä on katettu vahinko- ja keskeytysvakuutuksin. Liiketoiminnan jatkumisen turvaamiseksi pääosa Zeeland Familyn asiakirjoista varmuuskopioidaan automaattisesti myös toimipisteiden ulkopuoliseen varmennettuun säilöön.

Zeeland Familyllä on keskeneräinen työsuhteen päättymiseen liittyvä riita-asia kuvanvalmistusliiketoiminnan entisen johtajan kanssa. Helsingin käräjäoikeus ratkaisi asian merkittävältä osin Zeeland Family Oyj:n hyväksi vuonna 2015, mutta riidan käsittely saattaa jatkua korkeammissa oikeusasteissa.

Yhtiön tiedossa ei ole muita Yhtiöön tai Zeeland Family -konsernin yhtiöihin liittyviä oikeudenkäyntejä tai viranomaisten toimenpiteisiin liittyviä riskejä.

Tytäryhtiön yrityssaneeraus

Zeeland Family Oyj:n tytäryhtiölle Zeeland Group Oy:lle vahvistettiin 9.7.2014 yrityssaneerauslain mukainen saneerausohjelma. Vuonna 2015 Zeeland Group Oy on toteuttanut vahvistettua saneerausohjelmaa suunnitelman mukaisesti. Mikäli Zeeland Group Oy:n liiketoiminta ei kehity vahvistetun saneerausohjelman edellyttämällä tavalla, voi sillä olla negatiivinen vaikutus Zeeland Familyn taloudelliseen asemaan.

 

Osakkeet ja osakepääoma

Yhtiöllä on yksi osakesarja. Jokainen osake tuottaa yhden äänen. Zeeland Family Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq First North –markkinapaikalla Helsingissä kaupankäyntitunnuksella ZEE1V.

Tilikauden päättyessä osakkeen kurssi viimeisenä kaupankäyntipäivänä 30.12.2015 oli 3,02 euroa. Tilikauden ylin kaupankäyntikurssi oli 3,98 euroa ja alin 2,26 euroa. Zeeland Family Oyj:n markkina-arvo tilikauden lopussa oli 3.728 tuhatta euroa.

Tilikauden alussa osakkeiden määrä oli 956.724 kappaletta, osakepääoma 322 tuhatta euroa ja omistajien kokonaismäärä 295.

Yhtiön hallitus päätti 1.4.2014 kokoontuneen Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen sille antaman valtuutuksen perusteella tarjota suunnatussa apporttiosakeannissa 277.759 Yhtiön uutta osaketta vastikkeeksi kaikista The Family Inc. Advertising Network Oy:n osakkeista. Osakkeiden merkintähinta suunnatussa osakeannissa oli 2,52 euroa osakkeelta ja suunnatun annin kokonaismäärä oli näin ollen 699.952,68 euroa. Merkintähinta kirjattiin kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Yhtiön osakemäärä nousi annin perusteella 956.724 osakkeesta 1.234.483 osakkeeseen. Uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 5.5.2015.

Tilikauden päättyessä osakkeiden määrä oli 1.234.483 osaketta, osakepääoma 322 tuhatta euroa ja omistajien kokonaismäärä 297.

Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä tilikaudella oli 1.140.121 (2014: 910.771) ja vuoden toisella puolivuotiskaudella 1.234.483 (2014: 934.029). Ulkona olevien optioiden laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden keskimääräinen lukumäärä tilikaudella oli 1.185.992 (2014: 956.642).

Zeeland Familyn palveluksessa olevan henkilökunnan omistus emoyhtiössä oli 31.12.2015 17,5 % ja hallituksen ja toimitusjohtajan suora sekä välillinen (määräysvallan sekä vaikutusvallan kautta) omistus yhteensä 37,4 %.

Omat osakkeet

Konserniyhtiöiden hallussa oli 31.12.2015 40.845 kappaletta Yhtiön omia osakkeita.

Optio-ohjelmat

Yhtiön hallitus päätti 21.8.2013 optio-ohjelmasta 19.4.2013 kokoontuneen Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen sille antaman osakeantivaltuutuksen perusteella. Optio-ohjelman mukaisia optio-oikeuksia annetaan Zeeland Familyn johtoryhmälle. Optio-oikeuksien antamiselle on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksilla sitoutetaan ja kannustetaan johtoryhmää pitkäjänteiseen työntekoon Yhtiön omistaja-arvon kasvattamiseksi.

Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 45.871 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 45.871 Yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta konsernin palveluksessa oleville tai palvelukseen rekrytoitaville johtoryhmän jäsenille. Optio-oikeuksien perusteella merkittävät osakkeet vastaavat yhteensä enintään 3,6 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä mahdollisten osakemerkintöjen jälkeen, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita. Osakkeiden lukumäärän vähentämisellä oikaistu optio-oikeuksien perusteella merkittävä osakemäärä on enintään 45.871 Yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta.

Kunkin optio-oikeudella merkittävän osakkeen osakkeiden lukumäärän vähentämisellä oikaistu merkintähinta on 4,36 euroa. Optio-ohjelman ehtojen mukaan osingot, pääomanpalautukset ja määritellyt muut erät vähennetään merkintähinnasta.

Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla alkaa 1.4.2015 ja päättyy 31.3.2016.

Tilikauden päättyessä optioita oli annettu 45.871 kappaletta konsernin johtoryhmän jäsenille.

Voimassaolevat valtuutukset

Zeeland Familyn varsinainen yhtiökokous 27.4.2015 valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että hankittavien osakkeiden määrä voi olla enintään 95.672 kappaletta, mikä vastaa enintään 10,0 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun päivänä.

Valtuutus on voimassa 30.6.2016 saakka. Valtuutus oli kokonaan käyttämättä 31.12.2015.

Zeeland Familyn varsinainen yhtiökokous 27.4.2015 valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta maksuttomasta ja/tai maksullisesta osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita tai luovuttaa Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita tai päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisen tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen perusteella osakkeiden määrä olisi yhteensä enintään 550.458 osaketta, joka vastaa enintään noin 36,52 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista valtuutuksen perusteella tehtävällä päätöksellä annettujen ja/tai luovutettujen osakkeiden ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden jälkeen.

Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2016. Valtuutus oli kokonaan käyttämättä 31.12.2015.

 

Osakeseuranta

Analyysiyhtiö Inderes aloitti Zeeland Family Oyj:n osakkeen seurannan 11.11.2015. Seurannan aloitusraportti on julkaistu myös Yhtiön verkkosivuilla.

 

Markkinatakaus

Zeeland Family Oyj:n osakkeella on voimassaoleva markkinatakaus Nordea Pankki Suomi Oyj:ltä.

 

Hallinto

Varsinainen yhtiökokous 27.4.2015 päätti, että hallitukseen valitaan alkaneelle toimikaudelle kuusi (6) jäsentä. Hallitukseen valittiin varsinaisiksi jäseniksi uudelleen Ville Skogberg, Tanu-Matti Tuominen, Jari Tuovinen, Marko Häkkinen ja Pekka Siivonen-Uotila sekä uutena jäsenenä Juha Impola. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan Jari Tuovisen edelleen hallituksen puheenjohtajaksi.

Yhtiön toimitusjohtajana on tilikaudella toiminut Tuomas Airisto.

Yhtiön johtoryhmässä ovat vuonna 2015 olleet Timo Muhonen, Sirpa Alhava, Mikko Marttinen, Sini Norta, Ismo Nikkola (04/2015 alkaen) sekä Yhtiön toimitusjohtaja Tuomas Airisto.

Selvitys Zeeland Familyn hallintoperiaatteista on julkaistu Yhtiön internet-sivuilla www.zeelandfamily.fi/sijoittajat/hallintoperiaatteet.

 

Ulkomaiset sivuliikkeet

Yhtiöllä ei ole ulkomaisia sivuliikkeitä.

 

Hyväksytty Neuvonantaja

Yhtiön First North –markkinan sääntöjen edellyttämä hyväksytty neuvonantaja on tilikauden aikana ollut Merasco Oy.

 

Tilintarkastaja

Zeeland Family Oyj:n ja sen suomalaisten tytäryhtiöiden tilintarkastajana toimii KHT Jari Paloniemi ja varatilintarkastajana KHT Veikko Terho.

 

Hallituksen ehdotus tuloksen käsittelystä

Zeeland Family Oyj:n hallitus ehdottaa Yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Yhtiön 1.1.2015 mennessä kertyneet tappiot 4.227.810,72 euroa katetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta ja että Yhtiö jakaa 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella osinkoa 0,05 euroa osakkeelta ja että loppuosa voittovaroista siirretään voitto/tappiotilille.

 

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Zeeland Familyn 18.12.2015 tiedottama Idealmarkkinoinnin liiketoimintakauppa tuli voimaan 1.1.2016.

Zeeland Family Oyj toteutti suunnatun osakeannin Idealmarkkinoinnin liiketoimintakauppaan liittyneen kauppahintavelan maksuksi Idealmarkkinoinnin myyneelle Idealmainos Oy:lle. Osakeannissa merkittiin yhteensä 81.433 kappaletta Zeeland Family Oyj:n uusia osakkeita. Osakkeiden lukumäärä nousi uusien osakkeiden tultua rekisteröityä kaupparekisteriin 1.234.483 osakkeesta 1.315.916 osakkeeseen.

Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole tapahtunut muita olennaisia muutoksia.

 

Tilinpäätöstietojen laatimisperiaatteet

Tilinpäätöstiedote on laadittu Suomen kirjanpitolain ja muiden sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti. Laskentaperiaatteet ovat samat kuin vuoden 2014 tilinpäätöksessä. Katsaus on laadittu Suomen kirjanpitolain vaatimukset huomioivaa FAS-mallia noudattaen. Konsernin sisäiset liiketapahtumat samoin kuin sisäiset saamiset ja velat on eliminoitu. Tilikauden luvut ovat tilintarkastettuja.

Tilintarkastuskertomus on annettu 27.1.2016.

 

Yhtiökokous ja taloudellinen informaatio

Zeeland Family Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 1.4.2016. Tilinpäätös ja toimintakertomus ovat saatavilla 10.3.2015 Yhtiön toimipisteessä. Yhtiö laatii lisäksi erillisen vuosikertomuksen, joka julkaistaan 10.3.2015 Yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.zeelandfamily.fi.

Seuraava puolivuotiskatsaus julkistetaan 25.8.2016. Yhtiö julkistaa lisäksi taloudellista informaatiota ensimmäiseltä vuosineljännekseltä 10.5.2016.

                                                

 

TULOSLASKELMA, FAS
Tuhatta euroa
1.7.-31.12.
2015
1.7.-31.12.
2014
1.1.-31.12.
2015
1.1.-31.12.
2014
         
LIIKEVAIHTO 7.113 3.400 13.498 7.522
         
Liiketoiminnan muut tuotot 12 56 85 66
         
Materiaalit ja palvelut -2.612 -375 -4.726 -655
Henkilöstökulut -3.437 -2.280 -6.330 -5.078
  Poistot konserniliikearvosta -305 -248 -578 -489
  Suunnitelman mukaiset poistot -39 -17 -59 -50
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -344 -265 -637 -539
Liiketoiminnan muut kulut -1.035 -788 -1.948 -1.574
         
Osuus osakkuusyhtiöiden voitosta 143 3 181 5
         
LIIKEVOITTO -160 -249 123 -254
         
Rahoitustuotot ja -kulut -125 -36 -154 -122
         
VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ -285 -290 -31 -376
 
SATUNNAISET ERÄT
 
0
 
2.559
 
0
 
2.684
VOITTO (TAPPIO) ENNEN  VEROJA -285 2.269 -31 2.308
         
Tuloverot 108 314 39 310
         
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -177 2.584 9 2.618
         
         
TASE, FAS        
         
VASTAAVAA 31.12.
2015
31.12.
2014
   
         
PYSYVÄT VASTAAVAT        
Aineettomat hyödykkeet 3.591 3.313    
Aineelliset hyödykkeet 190 95    
Sijoitukset 239 110    
         
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 4.272 3.747    
         
VAIHTUVAT VASTAAVAT        
Vaihto-omaisuus 269 110    
Lyhytaikaiset saamiset 3.302 2.076    
Rahat ja pankkisaamiset 835 262    
         
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 4.406 2.448    
         
VASTAAVAA YHTEENSÄ 8.678 6.195    
         
         
VASTATTAVAA 31.12.
2015
31.12.
2014
   
         
OMA PÄÄOMA 1.540 893    
         
Pakolliset varaukset 0 0    
         
         
VIERAS PÄÄOMA        
Pääomalaina 0 1    
Pitkäaikainen vieras pääoma 1.813 2.270    
Lyhytaikainen vieras pääoma 5.326 3.032    
         
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 7.139 5.302    
         
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 8.678 6.195    
         
 
 
       
RAHOITUSLASKELMA 1.1.-31.12.
2015
1.1.-31.12.
2014
   
         
Liiketoiminnan rahavirta 1.048 247    
Investointien rahavirta -280 -17    
Rahoituksen rahavirta -195 -292    
         
Rahavirrat yhteensä 573 -62    
         
Rahavarojen muutos 573 -62    
Rahavarat kauden alussa 262 324    
Rahavarat kauden lopussa 835 262    
         
         
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET 1.1.-31.12.
2015
1.1.-31.12.
2014
   
         
Osakepääoma kauden alussa 322 322    
Osakepääoman korotus (vähennys) 0 0    
Osakepääoma kauden lopussa 322 322    
         
Muut rahastot kauden alussa 6.167 5.863    
Siirto rahastoon (rahastosta) 667 304    
Osingonjako
Muut rahastot kauden lopussa
-29
6.805
 
6.167
   
         
Edellisten tilikausien voitto (tappio) -5.596 -8.214    
Muuntoerot 0 0    
Tilikauden voitto (tappio) 9 2.618    
         
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 1.540 893    

 

Helsingissä 27. päivänä tammikuuta 2016

 

ZEELAND FAMILY OYJ

Hallitus  

 

                                     

Lisätietoja: Tuomas Airisto, toimitusjohtaja, puhelin +358 40 566 1331

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670

 

 

Yrityksestä

Avidly (aiemmin Zeeland Family) on Suomen johtava markkinoinnin palvelutoimisto ja johtava pohjoismainen markkinoinnin automaatioyhtiö, joka on listattu Nasdaq First North -markkinapaikalla Helsingissä. Synnytämme kasvun mahdollisuuksia, jotka vievät asiakkaitamme eteenpäin. Toteutamme tätä tehtävää noin 230 henkilön voimin 16 toimipisteessä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. www.avidlyagency.com/fi

Tilaa