ZEELAND FAMILY OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE (IFRS)

 

Myyntikatteen vahva kasvu jatkui vuonna 2016. Liikevoitto oli aavistuksen edellistä vuotta parempi. Zeeland Family odottaa kasvun ja kannattavuuden parantumisen jatkuvan vuonna 2017.

Tammikuu – joulukuu 2016

 • Liikevaihto oli 14 032 tuhatta euroa (13 256), kasvua 5,9 %
 • Myyntikate oli 10 674 tuhatta euroa (8 744), kasvua 22,1 %
 • Jatkuvien palveluiden osuus myyntikatteesta oli noin 27 %
 • Käyttökate (EBITDA) oli 576 tuhatta euroa (634) eli 4,1 % liikevaihdosta (4,8 %) ja 5,4 % myyntikatteesta (7,2 %)
 • Liikevoitto oli 258 tuhatta euroa (256), eli 1,8 % liikevaihdosta (1,9 %) ja 2,4 % myyntikatteesta (2,9 %)
 • Tulos ennen veroja oli 207 tuhatta euroa (130)
 • Tilikauden tulos oli 147 tuhatta euroa (265)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,11 (0,23) euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 241 tuhatta euroa (1 240 tuhatta euroa)
 • Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,08 euroa osaketta kohden

Heinäkuu – joulukuu 2016

 • Liikevaihto oli 6 047 tuhatta euroa (6 775), laskua 10,7 % läpilaskutettavien erien laskusta johtuen
 • Myyntikate oli 4 663 tuhatta euroa (4 077), kasvua 14,3 %
 • Käyttökate (EBITDA) parantui 321 tuhatta ja oli 65 tuhatta euroa (-256) eli 1,1 % liikevaihdosta
 • Liikevoitto parantui 363 tuhatta euroa ja oli -88 tuhatta euroa (-451)
 • Kauden tulos oli -119 tuhatta euroa (-256)
 • Osakekohtainen tulos kaudelta oli -0,09 (-0,21) euroa

 

Näkymät vuodelle 2017

Zeeland Family arvioi vuoden 2017 liikevaihdon (vuonna 2016 14 032 tuhatta euroa) sekä myyntikatteen (vuonna 2016 10 674 tuhatta euroa) kasvavan vuodesta 2016. Liikevoiton arvioidaan parantuvan vuodesta 2016 (vuonna 2016 258 tuhatta euroa).

 

Toimitusjohtaja Tuomas Airisto

Voimme olla tyytyväisiä koko vuoden myyntikatteen kasvuun (22 %) vaikka vuosineljännekset olivatkin keskenään hyvin erilaisia. Loppukeväästä toteuttamamme organisaatiomuutos sekä siinä yhteydessä läpiviety sopeuttaminen yhä kannattavamman kasvun mahdollistamiksi vei oletettua enemmän yhtiön resursseja. Tämä heikensi asiakashankintaamme ja kannattavuutta kesällä 2016 huomattavasti.

Tehdyt päätökset ovat kuitenkin osoittautuneet oikeiksi ja loppuvuoden aikana kannattavuus parantui selvästi edelliseen vuoteen verrattuna. Myös jatkuva painopisteen siirto yhä enemmän digitaalisiin palveluihin ja markkinointiin on toteutunut suunnitellusti. Täysin natiivi digitaalinen markkinointi kasvoi vuonna 2016 arviolta noin 100 prosenttia. Arviomme mukaan suurin osa työstämme sisältää digitaalisia elementtejä sisältöjen tai niiden jakelukanavien muodossa.

Zeeland Familyn kehittämisessä viimeiset viisi vuotta on aktiivisella myynnillä ollut merkittävä rooli. Olemme kontaktoineet ja tavanneet tuhansia yrityksiä ja ihmisiä ja siinä sivussa saaneet lukuisia uusia asiakkaita sekä validoineet strategiaamme. Syksystä 2016 alkaen olemme alkaneet korostaa strategiassamme entistä enemmän työskentelyä hyvän työntekijäkokemuksen aikaansaamiseksi.

Uskomme, että seuraavassa kasvuvaiheessa kokonaisvaltaisten asiakkuuksien sekä palvelusopimusten rooli on merkittävin yksittäinen kasvutekijä. Vuosi 2016 oli vedenjakaja markkinoinnin ulkoistuspalveluiden osalta. Pitkään tekemämme markkinointi- ja myyntityö on kääntynyt suositteluksi sekä spontaaniksi kysynnäksi ulkoistuspalveluamme kohtaan. SOK:n kanssa sovittu palvelusopimus paalutti meidät selväksi johtajaksi markkinoinnin ulkoistuspalveluissa.

Ulkoistuspalveluiden sekä muiden jatkuvien palveluiden osuus tilikauden myyntikatteesta oli vuonna 2016 noin 27 prosenttia. Uskomme tämän nousevan vuonna 2017 yli 40 prosenttiin.

Liiketoimintaymmärryksellämme sekä tavallamme toimia on keskeinen merkitys toimintamme asiakashyödyn kasvussa. Olemme samalla myös luova organisaatio ja luovalla suunnittelulla on ollut ja on tulevaisuudessa keskeinen rooli menestyksellemme. Nimitimme vuoden 2016 päättymisen jälkeen Juuso Enalan Zeeland Familyn luovaksi johtajaksi, luovuuden vaalijaksi ja vartijaksi.

Vuosi 2017 on käynnistynyt hyvin. Uskomme kasvun jatkumiseen sekä kannattavuuden parantumiseen alkaneena vuonna.

 

Varsinainen yhtiökokous ja seuraava puolivuotiskatsaus

Zeeland Family Oyj:n yhtiökokous pidetään arviolta 6.4.2017. Zeeland Family Oyj julkaisee seuraavan puolivuotiskatsauksen 31.8.2017. Yhtiö julkaisee lisäksi taloudellista informaatiota ensimmäiseltä vuosineljännekseltä 28.4.2017.

 

Markkinatilanne

EK:n Suhdannebarometrin (tammikuu 2017) mukaan tieto- ja viestintäalanpalveluyritykset kuvasivat suhdannetilannettaan keskimääräiseksi. 30 % alan yrityksistä odotti tammikuussa suhdanteiden paranevan.

Mediamainonta laski vuonna 2016 0,9 % painetun median laskun jatkuessa. Sähköisten medioiden osuus 1,2 mrd mediamainonnasta vuonna 2016 oli jo 55 %. Verkkomedioiden osuus oli 28 % ja se kasvoi 3 %-yksikköä vuonna 2016 (Kantar TNS). Odotamme kehityssuunnan pysyvän samana myös vuonna 2017, joskin ennustettu talouden yleinen piristyminen saattaa nostaa mediamainonnan määrää hieman vuonna 2017.

Mainostajien liiton Mainosbarometrin (1/2017) mukaan markkinointiviestintäpanostuksia oltaisiin kasvattamassa hieman vuonna 2017 vaikkakin odotus on selvästi alentunut syksystä 2016. Panostusten odotetaan kasvavan erityisesti yritysten omiin medioihin (mm. verkkopalvelut, blogit, sosiaalinen media).

PALTA:n tutkimuksen (Palveluiden suhdanteet 4/2016, helmikuu 2017) mukaan media-alan ennakoidaan kääntyvän kasvuun. Informaatio- ja viestintäpalveluiden liikevaihto kasvoi vuonna 2016 1,6 % ja kasvu kiihtyi vuoden viimeisellä neljänneksellä. Kasvua on vauhdittanut tietojenkäsittelypalveluiden liikevaihdon kasvu (+8,6 % vuonna 2016). Edelleen Paltan mukaan markkinointi- ja markkinatutkimusyritysten kasvu vuonna 2016 oli noin 5 %. Vuodelle 2017 Palta odottaa markkinointi- ja markkinatutkimusyritysten kasvavan keskimäärin 8,8 % vuoteen 2016 verrattuna.

 

Muutokset konsernirakenteessa

Zeeland Family osti 1.1.2016 markkinoinnin automaatioon, Hubspot-teknologiaan sekä sisältömarkkinointiin keskittyneen Idealmarkkinoinnin liiketoiminnan. Zeeland Family saavutti syksyllä 2016 Hubspotin korkeimman kumppanuustason kolmantena yrityksenä EMEA- alueella. Liiketoiminta on integroitu Zeeland Family Oyj:n 90 % ostamaan Zeeland Media Group Oy:öön.

Zeeland Family tiedotti 1.6.2016 ostavansa WordPress–teknologiaan perustuvien digitaalisten palveluiden suunnittelu- ja toteutustoimisto H1 Web Oy:n. H1 Web Oy:n liiketoiminta on integroitu Zeeland Familyn toimintaan täysin ja yhtiö arvioidaan sulautettavan vuonna 2017 sisaryhtiösulautumisena.

Zeeland Family Oyj:n 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö Kinetic Pixel Oy sulautettiin sisaryhtiösulautumisena tilikauden kolmannen vuosineljänneksen aikana emoyhtiön 100 %:sti omistamaan tytäryhtiöön Zeeland United Oy:öön.

 

Konsernin liikevaihto, myyntikate, tulos ja tunnusluvut

Konsernin liikevaihto tilikaudella 2016 oli 14 032 tuhatta euroa, kun se edellisellä tilikaudella 2015 oli 13 256 tuhatta euroa, eli kasvua oli 5,9 %. Liikevaihdon kasvua suhteessa myyntikatteen kasvuun hidasti läpilaskutettavien erien vähentyminen.

Myyntikate kasvoi 22,1 % ja oli 10 674 tuhatta euroa (8 744). Myyntikatteen kasvua vauhdittivat toteutetut yritysostot.

Konsernin käyttökate (EBITDA) oli 576 tuhatta euroa (634). Käyttökatetta rasittaa loppukeväällä 2016 toteutetun sopeuttamisen kertaluonteiset kulut noin 205 tuhatta euroa (0). Vertailukelpoinen käyttökate parantui 23 % tilikaudella.

Liikevoitto oli 258 tuhatta euroa (256) ja tulos ennen veroja 207 tuhatta euroa (130). Sopeuttamiskuluista neutralisoitu liikevoitto parantui tilikaudella 80 %.

Osakekohtainen tulos oli 0,11 euroa (0,23 euroa).

 

Tunnusluvut, tilikausi 1-12 1-12
  2016 2015
     
Liikevaihto, tuhatta euroa  14 032  13 256
Myyntikate, tuhatta euroa 10 674 8 744
Käyttökate (EBITDA), tuhatta euroa  576  634
Liikevoitto/-tappio, tuhatta euroa  258  256
Voitto/tappio ennen veroja,  207  130
tuhatta euroa    
Henkilöstön määrä keskimäärin  126  107
Tulos/osake, euroa  0,11  0,23
Tulos/osake (laimennettu), euroa  0,11  0,22
Omavaraisuusaste, % 23,0 % 17,3 %
Oman pääoman tuotto, % 6,9 % 16,5 %
Oma pääoma/osake, euroa  1,53  1,30
Nettovelkaantumisaste, % 16,3 % -20,7 %
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana  1 355 020  1 139 862
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo laimennusvaikutuksella  1 355 020  1 185 734
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa  1 397 689  1 234 483
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa    
laimennusvaikutuksella 1 397 689 1 282 354

 

Tunnusluvut 2016, 1-3 1-6 1-9 1-12
vuosineljännes, kumulatiivinen 2016 2016 2016 2016
         
Liikevaihto, tuhatta euroa 4 109 7 985 10 287 14 032
Käyttökate (EBITDA), tuhatta euroa 619 511 383 576
Liikevoitto/-tappio, tuhatta euroa 507 346 157 258
         
         
Tunnusluvut 2016, 1-3 4-6 7-9 10-12
vuosineljännes 2016 2016 2016 2016
         
Liikevaihto, tuhatta euroa 4 109 3 876 2 302 3 745
Käyttökate (EBITDA), tuhatta euroa 619 -108 -128 193
Liikevoitto/-tappio, tuhatta euroa 507 -161 -189 101

 

Tunnusluvut 2015-2016, vuosineljännes 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16
                 
Liikevaihto, tuhatta euroa 3216 3265 2776 3999 4109 3876 2302 3745
Myyntikate, tuhatta euroa 2174 2493 1528 2549 3323 2689 1868 2794
EBITDA, tuhatta euroa 430 459 -217 -38 619 -108 -128 193
EBITDA% myyntikatteesta 20% 18% -14% -1% 15% -3% -6% 5%

 

Konsernin emoyhtiö

Konsernin emoyhtiön Zeeland Family Oyj:n liikevaihto vuonna 2016 oli

1 710 tuhatta euroa (1 516), liikevoitto oli 166 tuhatta euroa (93) ja tilikauden tulos 243 tuhatta euroa (175). Emoyhtiön liiketoiminta muodostuu pääosin hallintopalveluiden tuottamisesta muille konserniyhtiöille.

Emoyhtiön taseen loppusumma oli 6 557 tuhatta euroa (5 897) ja oma pääoma 3 768 tuhatta euroa (3 107). Omavaraisuusaste oli 57,5 % (52,7 %).

    

Liiketoiminnan kehitys tilikauden aikana

Zeeland Familyn liikevaihto kasvoi 5,9 % vuonna 2016 ja oli 14 032 tuhatta euroa (13 026). Liikevaihdon kasvua hidasti perinteisen mediamyynnin suhteellisen osuuden lasku sekä läpilaskutettavien erien vähentyminen. Zeeland Familyn lisäarvoa paremmin kuvaava myyntikate kasvoi 22,1 % ja siis huomattavasti liikevaihtoa voimakkaammin.  Myyntikate vuonna 2016 oli 10 674 tuhatta euroa (8 744).

Myyntikattern kasvua tuki erityisesti tilikaudella ja edellisellä tilikaudella toteutetut yritysostot.

Käyttökate (EBITDA) oli 576 tuhatta euroa (634). Käyttökatetta tilikaudella laski keväällä toteutetun sopeuttamisen kertaluonteinen 205 tuhannen euron kulu.

 

Osakkuusyhtiöt

Zeeland Family omistaa 29 % kanta-asiakas- ja maksukorttijärjestelmiä kehittävästä ja myyvästä Neocard Oyj:stä. Zeeland Familyn osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 15 tuhatta euroa (50) on yhdistelty konsernitilinpäätökseen kohdassa osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta.

 

Kertaluonteiset ja satunnaiset erät

Konserni sisällyttää kertaluontoisiin eriin merkittävien liiketoimintojen myynneistä tai lopettamisista aiheutuvat voitot ja tappiot, toiminnan vähäistä merkittävämmästä sopeuttamisesta johtuvat kulut sekä liikearvon arvonalentamistappiot. Kertaluonteiset erät esitetään tuloslaskelmassa luonteensa mukaisessa kohdassa.

Henkilöstökuluihin on tilikaudella kirjattu toisen vuosineljänneksen aikana toteutetun sopeutuksen kertaluonteinen 205 tuhannen euron kulu.

 

Tase ja rahoitusasema

Konsernin taseen loppusumma oli 9 270 tuhatta euroa (9 280). Konsernin oma pääoma oli 2 136 tuhatta euroa (1 603). Konsernin omavaraisuusaste oli 31.12.2016 23,0 % (17,3 %). Oma pääoma osaketta kohti oli 1,53 (1,30) euroa.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 241 (1 240) tuhatta euroa. Rahavirran lasku edelliseen kauteen verrattuna johtui erityisesti kasvun myötä käyttöpääomaan sitoutuneen kassavirran vuoksi.

Konsernin korollinen nettovelka 31.12.2016 oli 349 tuhatta euroa (-332) ja nettovelkaantuneisuusaste 16,3 % (-20,7 %). Nettovelassa on huomioitu vain korolliset rahoituslaitoslainat. Konsernin velkaantumista lisää huomattavasti yhden tytäryhtiön koroton saneerausvelka, joka maksetaan saneerausohjelman mukaisesti loppuun vuonna 2020.

 

Investoinnit

Konsernin investoinnit olivat 446 tuhatta euroa (655). Investoinnit koostuvat yrityshankinnoista sekä korvausinvestoinneista.

 

Tutkimus- ja kehitysmenot

Konsernin tutkimus- ja kehittämistoimet vuonna 2016 tapahtuivat pääosin asiakasprojektien yhteydessä ja varsinaiset tutkimus- ja kehittämismenot olivat 0 % liikevaihdosta (0 %).

 

Henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 126 (107) henkilöä ja tilikauden lopussa 119 (122). Palkat ja palkkiot tilikaudelta yhteensä olivat 6 439 tuhatta euroa (5 166). 

Henkilöstö 2016 2015
     
Palkat ja palkkiot, tuhatta euroa 6 439 5 166
Henkilöstön määrä kauden lopussa 119 122
Henkilöstön määrä keskimäärin 126 107

Zeeland Familyssä mitataan henkilöstötyytyväisyyttä kuukausittain. Tutkimuksen mukaan Zeeland Familyn henkilöstötyytyväisyys on kokonaisuutena säilynyt erittäin hyvänä.

 

Ympäristövaikutukset

Zeeland Familyn ympäristövaikutukset on arvioitu vähäisiksi ja ne liittyvät normaalin toimistossa tehtävän tietotyön ympäristövaikutuksiin, kuten IT-laitteiden sähkön käyttöön, tulostukseen, kierrätykseen, yleiseen energian käyttöön ja henkilökunnan matkustukseen.

 

Liiketoiminnan riskit ja epävarmuustekijät

Strategiset riskit

Zeeland Family pyrkii kasvamaan markkinoita nopeammin orgaanisesti ja tekemällä aktiivisesti yritysjärjestelyjä. Markkinointiviestintäala muuttuu tällä hetkellä nopeasti digitalisoitumisen myötä, mikä on tuonut ja tuo tulevaisuudessa alalle paljon uusia ja ketteriä toimijoita, ja koko toimialan määrittäminen on tullut entistä vaikeammaksi. Tämä on kiristänyt kilpailutilannetta, ja Zeeland Family joutuu jatkossa entistä enemmän kilpailemaan sekä alan vakiintuneiden toimijoiden että kokonaan uusien kilpailijoiden kanssa. Kilpailu saattaa aiheuttaa hintapaineita Zeeland Familyn palveluille.

Toiminnalliset riskit

Yleisen taloudellisen suhdanteen vaikutus markkinointiviestinnän palveluiden kysyntään on suuri. Yhtiö on pyrkinyt jatkuvasti parantamaan kustannustehokkuuttaan ja talousohjaustaan ja siten reagointikykyään mahdollisissa suhdannemuutoksissa. 

Markkinointiviestintäalan painopisteen voimakkaana jatkuva muutos digitaalisiin palveluihin vaatii nykyiseltä henkilökunnalta uutta osaamista ja nopeaa uusiutumiskykyä. Lisäksi uutta osaamista pitää pystyä rekrytoimaan jatkossa, mistä syystä Zeeland Familyn työnantajamielikuvalla on suuri merkitys.

Markkinointiviestinnän projektit hinnoitellaan yleensä kiinteällä projektihinnalla. Kannattavuus edellyttää, että projektit osataan arvioida ja hinnoitella oikein. On mahdollista, että hankkeiden hinnoittelussa epäonnistutaan ja hankkeiden kannattavuus kärsii. Erityisen haastavaa on ohjelmistopainotteisten hankkeiden hinnoittelu. Lisäksi varsinkin julkishallinnon hankkeissa hintakilpailu on lisääntynyt, millä voi olla vaikutusta hankkeiden kannattavuuteen. Ulkoistuspalveluiden osalta asiakkaiden kanssa sovittavat palvelusopimukset ovat usein pitkiä, ja mikäli Zeeland Family epäonnistuu palvelusopimusten neuvotteluissa ja hinnoittelussa, voi sillä olla negatiivinen vaikutus Zeeland Familyn kannattavuuden kehittymiseen.

Zeeland Family on strategiansa mukaisesti tehnyt ja pyrkii jatkossakin tekemään yritysjärjestelyitä konsernin palvelutarjonnan laajentamiseksi ja kasvattamiseksi sekä maantieteellisen peiton kasvattamiseksi. Pidemmällä aikavälillä Zeeland Family tavoittelee yritysjärjestelyiden toteuttamista entistä enemmän myös Pohjois-Euroopan alueella. Yritysostojen toteuttaminen Suomen ulkopuolella voi olla vaikeampaa kuin kotimaisten järjestelyiden toteuttaminen. Yritysostojen toteutumiseen liittyy epävarmuutta sopivien yritysten löytymiseksi sekä yrityskauppojen oikeaan hinnoitteluun. Yritysostojen jälkeen tapahtuvassa integraatiovaiheessa on riskinä ostettujen yritysten asiakaskunnan ja henkilökunnan pitäminen Zeeland Familyn palveluksessa järjestelyn jälkeen.

Taloudelliset riskit

Zeeland Familyn korollinen vieraan pääoman määrä on noin 0,2 miljoonaa euroa. Viitekorkojen muutoksella ei ole olennaista vaikutusta Zeeland Familyn rahoituskuluihin. Zeeland Familyn korkoriski on siis pieni, eikä sen suojaamista ole erikseen katsottu tarpeelliseksi.

Zeeland Family toimii pääosin euro-alueella eikä sillä ole merkittävää valuuttakurssiriskiä.

Zeeland Familyn liiketoiminnan keskeytyminen onnettomuuksista johtuvista syistä on katettu vahinko- ja keskeytysvakuutuksin. Liiketoiminnan jatkumisen turvaamiseksi pääosa Zeeland Familyn asiakirjoista varmuuskopioidaan automaattisesti myös toimipisteiden ulkopuoliseen varmennettuun säilöön.

Yhtiön tiedossa ei ole muita Yhtiöön tai Zeeland Family -konsernin yhtiöihin liittyviä oikeudenkäyntejä tai viranomaisten toimenpiteisiin liittyviä riskejä.

Yhden tytäryhtiön yrityssaneeraus

Zeeland Family Oyj:n 100 prosenttisesti omistamalle tytäryhtiölle Zeeland Group Oy:lle vahvistettiin 9.7.2014 yrityssaneerauslain mukainen saneerausohjelma. Vuonna 2016 Zeeland Group Oy on toteuttanut vahvistettua saneerausohjelmaa suunnitelman mukaisesti. Mikäli Zeeland Group Oy:n liiketoiminta ei kehity vahvistetun saneerausohjelman edellyttämällä tavalla, voi sillä olla negatiivinen vaikutus Zeeland Familyn taloudelliseen asemaan.

    

Osakkeet ja osakepääoma

Yhtiöllä on yksi osakesarja. Jokainen osake tuottaa yhden äänen. Zeeland Family Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq First North -markkinapaikalla Helsingissä kaupankäyntitunnuksella ZEE1V.

Tilikauden päättyessä osakkeen kurssi viimeisenä kaupankäyntipäivänä 30.12.2016 oli 3,32 euroa. Tilikauden ylin kaupankäyntikurssi oli 3,86 euroa ja alin 2,47 euroa. Zeeland Family Oyj:n markkina-arvo tilikauden lopussa oli 4 641 tuhatta euroa.

Tilikauden alussa osakkeiden määrä oli 1 234 483 kappaletta, osakepääoma 322 tuhatta euroa ja omistajien kokonaismäärä 297.

Yhtiön hallitus päätti 7.4.2016 kokoontuneen Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen sille antaman valtuutuksen perusteella 19.1.2016 tarjota suunnatussa apporttiosakeannissa 81 433 kappaletta Yhtiön uutta osaketta Idealmarkkinointi liiketoiminnan hankinnan loppuunsaattamiseksi. Osakkeiden merkintähinta suunnatussa osakeannissa oli 3,07 euroa osakkeelta ja suunnatun annin kokonaismäärä oli näin ollen 249 999,31 euroa. Merkintähinta kirjattiin kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Yhtiön hallitus päätti 7.4.2016 kokoontuneen Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen sille antaman valtuutuksen perusteella 1.6.2016 tarjota suunnatussa apporttiosakeannissa 81 953 kappaletta  Yhtiön uutta osaketta H1 Web Oy:n osakekannan oston maksamiseksi. Osakkeiden merkintähinta suunnatussa osakeannissa oli 3,27 euroa osakkeelta ja suunnatun annin kokonaismäärä oli näin ollen 267 986,31 euroa. Merkintähinta kirjattiin kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Yhtiön osakemäärä nousi antien perusteella 1 234 483 osakkeesta 1 397  869 osakkeeseen.

Tilikauden päättyessä osakkeiden määrä oli 1 397 869 osaketta, osakepääoma 322 tuhatta euroa ja omistajien kokonaismäärä 456.

Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä tilikaudella oli 1 355 020 (2015: 1 139 862) ja vuoden toisella puolivuotiskaudella 1 397 869 (2015: 1 234 483).

Zeeland Familyn palveluksessa olevan henkilökunnan omistus emoyhtiössä oli 31.12.2016 25,4 % (31.12.2015: 17,5 %) ja hallituksen ja toimitusjohtajan suora sekä välillinen (määräysvallan sekä vaikutusvallan kautta) omistus yhteensä 31,0 % (31.12.2015: 37,4 %).

Omat osakkeet

Konserniyhtiöiden hallussa oli 31.12.2016 25 251 (31.12.2015: 40 845) kappaletta Yhtiön omia osakkeita.

Optio-ohjelmat

Yhtiöllä ei ole voimassa olevaa optio-ohjelmaa.

Voimassaolevat valtuutukset

Zeeland Family Oyj:n varsinainen yhtiökokous 7.4.2016 valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että hankittavien osakkeiden määrä voi olla enintään 131 591 kappaletta, mikä vastaa enintään 10,0 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun päivänä.

Valtuutus on voimassa 30.6.2017 saakka. Valtuutus oli kokonaan käyttämättä 31.12.2016.

Zeeland Family Oyj:n varsinainen yhtiökokous 7.4.2016 valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta maksuttomasta ja/tai maksullisesta osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita tai luovuttaa Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita tai päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisen tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen perusteella osakkeiden määrä olisi yhteensä enintään 563 964 osaketta, joka vastaa enintään noin 30,00 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista valtuutuksen perusteella tehtävällä päätöksellä annettujen ja/tai luovutettujen osakkeiden ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden jälkeen.

Valtuutuksesta oli 31.12.2016 käytetty 81 953 osaketta ja käyttämättä 482 011 osaketta. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2017.

 

Osakeseuranta

Analyysiyhtiö Inderes aloitti Zeeland Family Oyj:n osakkeen seurannan 11.11.2015. Seuranta on jatkunut tilikaudella 2016. Inderesin 12/2016 tekemä seurannan vuosipäivitys on julkaistu Yhtiön verkkosivuilla zeelandfamily.fi/sijoittajille/julkaisut/.

    

Markkinatakaus

Zeeland Family Oyj:n osakkeella on voimassaoleva markkinatakaus Nordea Bank AB:ta (publ) (aikaisemmin Nordea Pankki Suomi Oyj, joka sulautui 2.1.2017 Nordea Bank AB (publ) osaksi).

    

Hallinto

Varsinainen yhtiökokous 7.4.2016 päätti, että hallitukseen valitaan alkaneelle toimikaudelle kuusi (6) jäsentä. Hallitukseen valittiin varsinaisiksi jäseniksi uudelleen Ville Skogberg, Jari Tuovinen, Marko Häkkinen ja Juha Impola. Uusina jäseninä valittiin Elina Yrjölä-Suhonen sekä Lasse Järvinen. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan Jari Tuovisen edelleen hallituksen puheenjohtajaksi.

Yhtiön toimitusjohtajana on tilikaudella toiminut Tuomas Airisto.

Yhtiön johtoryhmässä ovat vuonna 2016 olleet Timo Muhonen (11.4.2016 saakka), Sirpa Alhava, Mikko Marttinen, Sini Norta, Ismo Nikkola sekä Yhtiön toimitusjohtaja Tuomas Airisto. Tilikauden päättymisen jälkeen 30.1.2017 Yhtiö tiedotti Juuso Enalan nimityksestä konsernin luovaksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi.

Selvitys Zeeland Familyn hallintoperiaatteista on julkaistu Yhtiön internet-sivuilla www.zeelandfamily.fi/sijoittajat/hallintoperiaatteet/.

 

Ulkomaiset sivuliikkeet

Yhtiöllä ei ole ulkomaisia sivuliikkeitä.

 

Hyväksytty Neuvonantaja

Yhtiön First North –markkinan sääntöjen edellyttämä hyväksytty neuvonantaja on tilikauden aikana ollut Merasco Oy.

 

Tilintarkastaja

Zeeland Family Oyj:n ja sen suomalaisten tytäryhtiöiden tilintarkastajana toimii KHT Jari Paloniemi ja varatilintarkastajana KHT Veikko Terho.

 

Hallituksen ehdotus tuloksen käsittelystä

Zeeland Family Oyj:n hallitus ehdottaa Yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Yhtiö jakaa 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella osinkoa 0,08 euroa osakkeelta muille kuin Yhtiön hallussa oleville osakkeille ja että loppuosa voittovaroista siirretään voitto/tappiotilille.

 

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Yhtiö tiedotti 2.1.2017 muutoksesta Nordea Pankki Suomi Oyj:n markkinatakaukseen. Nordea Pankki Suomi Oyj fuusioitui emoyhtiönsä Nordea Bank AB (publ) osaksi 2.1.2017. Samalla Nordean kaikki oikeudet ja vastuut, mukaan lukien Zeeland Family Oyj:lle tarjottava markkinatakaustoiminto, siirtyivät myös Nordea Bank AB (publ) nimiin.

Yhtiö nimitti Juuso Enalan 30.1.2017 Zeeland Family –konsernin luovaksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi.

Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole tapahtunut muita olennaisia muutoksia.

 

Tilinpäätöstietojen laatimisperiaatteet

Tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita noudattaen. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista. Tiedotteeseen sisältyvät tilinpäätösluvut 2016 ja 2015 ovat tilintarkastettuja.

Tilintarkastuskertomus on annettu 14.3.2017.

 

Yhtiökokous ja taloudellinen informaatio

Zeeland Family Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään arviolta 6.4.2017. Tilinpäätös ja toimintakertomus ovat saatavilla 15.3.2017 Yhtiön toimipisteessä. Yhtiö laatii lisäksi erillisen vuosikertomuksen, joka julkaistaan 15.3.2017 Yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.zeelandfamily.fi.

Seuraava puolivuotiskatsaus julkistetaan 31.8.2017. Yhtiö julkistaa lisäksi taloudellista informaatiota ensimmäiseltä vuosineljännekseltä 28.4.2017.

   

Konsernin tuloslaskelma IFRS (1000eur)   01.07- 31.12.2016 01.07-31.12.2015 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015
             
             
Liikevaihto   6 047 6 775  14 032  13 256
Liiketoiminnan muut tuotot 118 12  161  85
Materiaalit ja palvelut yhteensä -1 502 -2 709 -3 519 -4 596
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -3 528 -3 437 -7 898 -6 330
Poistot   -151 -196 -318 -378
Liiketoiminnan muut kulut -1 085 -947 -2 215 -1 831
Osuus osakkuusyhtiöiden voitosta 15 50  15  50
Liikevoitto (tappio) -88 -451  258  256
Rahoitustuotot ja -kulut -32 -84 -51 -126
Voitto (tappio) ennen veroja -119 -535  207  130
Tuloverot     0 271 -60  135
Tilikauden voitto     -119 -265  147  265
             
Jakautuminen:          
             
Emoyhtiön omistajille -119 -265  147  265
Määräysvallattomille omistajille 0 0  0 0
             
             
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos (eur):    
Laimentamaton -0,09 -0,21  0,11  0,23
Laimennusvaikutuksella oikaistu -0,09 -0,21  0,11  0,22
             
             
Konsernin laaja tuloslaskelma (1000eur)        
           
Tilikauden voitto -119 -265  147  265
             
Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi      
Muuntoerot   0 0 0  0
             
Tilikauden laaja tulos yhteensä -119 -265 147 265
             
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen        
             
Emoyhtiön omistajille -119 -265  147  265
Määräysvallattomille omistajille 0 0  0  0
             

 

Konsernin tase IFRS (1000eur) 31.12.2016 31.12.2015 1.1.2015
         
VARAT        
           
Pitkäaikaiset varat      
           
    Aineettomat oikeudet 236 242 271
    Liikearvo 4 173 3 605 3 042
    Koneet ja kalusto 743 604 259
    Muut aineelliset hyödykkeet 1 1 1
    Ennakkomaksut 0 5 0
    Osuudet osakkuusyhtiöistä 253 239 189
    Muut osakkeet ja osuudet 0 0 0
    Laskennalliset verosaamiset 340 395 243
           
Pitkäaikaiset varat yhteensä 5 746 5 091 4 007
           
           
Lyhytaikaiset varat      
    Keskeneräiset työt 596 427 140
    Myyntisaamiset 1 725 2 139 1 149
    Muut saamiset 388 366 387
    Siirtosaamiset 318 421 438
    Rahavarat 496 835 262
           
Lyhytaikaiset varat yhteensä 3 523 4 189 2 376
           
Varat yhteensä 9 270 9 280 6 383
           
      31.12.2016 31.12.2015 1.1.2015
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
           
Oma Pääoma      
  Osakepääoma 322 322 322
  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 3 092 6 805 6 167
  Kertyneet voittovarat -1 278 -5 524 -5 789
Oma pääoma yhteensä 2 136 1 603 700
           
Pitkäaikaiset velat      
    Rahoitusvelat 478 189 154
    Laskennallinen verovelka 86 48 54
    Muut pitkäaikaiset velat 1 457 1 789 2 180
Pitkäaikaiset velat yhteensä 2 021 2 025 2 388
Lyhytaikaiset velat      
    Rahoitusvelat 367 315 215
    Saadut ennakkomaksut 61 127 161
    Ostovelat 876 955 474
    Muut velat 1 572 1 893 1 221
    Siirtovelat 2 236 2 362 1 223
Lyhytaikaiset velat yhteensä 5 112 5 652 3 294
           
Velat yhteensä 7 133 7 677 5 683
           
           
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 9 270 9 280 6 383
           

    

Rahavirtalaskelma (1000eur)  1.1.-31.12.2016  1.1.-31.12.2015
     
     
Liiketoiminnan rahavirta    
Liikevoitto  258  256
Oikaisut liikevoittoon  303  327
Käyttöpääoman muutos -266  731
Tuloslakelman rahoitustuotot -79 -16
Tuloslaskelman rahoituskulut  130  142
Saadut rahoitustuotot  27  14
Maksetut rahoituskulut -128 -211
Maksetut verot -4 -3
Liiketoiminnan rahavirta  241  1 240
     
Investointien rahavirta    
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin    
hyödykkeisiin -330 -574
Yrityshankinta -116 -81
     
Investointien rahavirta -446 -655
     
Rahoituksen rahavirta    
Yrityshankinnan käyttöpääoma -78  269
Lyhytaikaisten lainojen muutokset  52  104
Pitkäaikaisten lainojen muutokset -43 -356
Osingot -65 -28
Rahoituksen rahavirta -134 -11
     
Rahavirrat yhteensä -339  573
     
Rahavarojen muutos -339  573
Rahavarat 1.1.  835  262
Rahavarat 31.12.  496  835

  

Zeeland Family -konserni          
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (IFRS) (1000eur)  
               
        Osake-pääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2016    322    6 805   -5 524    1 603  
Osakeanti          515      515  
Osingon jako         -65   -65  
Omien osakkeiden hankinta       -64   -64  
Tappioiden kattaminen       -4 228    4 228    -    
Tilikauden voitto          147    147  
Oma pääoma 31.12.2016    322    3 092   -1 278    2 136  
               
        Osake-pääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2015    322    6 167   -5 789    700  
Osakeanti          700      700  
Osingon jako       -29     -29  
Omien osakkeiden hankinta     -33     -33  
Tilikauden voitto          265    265  
Oma pääoma 31.12.2015    322    6 805   -5 524    1 603  
                 

   

Rahoitusvelat (1000eur)                
                 
Kirjanpitoarvo           2016 2015 1.1.15
Pitkäaikaiset jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat            
Lainat rahoituslaitoksilta           0 23 90
Rahoitusleasingvelka           478 165 64
Shekkitililimiitti           150 0 0
Saneerausvelka           1 457 1 789 2 180
Yhteensä           2 085 1 977 2 334
                 
Lyhytaikaiset jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat            
Lainat rahoituslaitoksilta           23 117 113
Saneerausvelat           320 320 320
Factoring           918 1 246 674
Rahoitusleasingvelka           344 198 102
Yhteensä           1 605 1 881 1 209
Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat yht.         3 690 3 858 3 543
                 
                        
Vakuudet ja vastuusitoumukset (1000eur)      
     
Sitovien liiketilojen vuokrasopimusten perusteella maksettavat minimivuokrat 2016 2015 1.1.15
Yhden vuoden kuluessa 580 622 464
Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluessa 401 751 1 213
Yli viiden vuoden kuluttua 0 0 0
Yhteensä 981 1 373 1 677
       
Leasingsopimusten maksut 2016 2015 1.1.15
Yhden vuoden kuluessa 344 165 102
Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluessa 253 198 64
Yhteensä 597 363 166
       
Omasta puolesta annetut vakuudet 2016 2015 1.1.15
Yrityskiinnitykset 1 171 1 171 1 171
Pantatut osakkeet kirjanpitoarvoltaan 226 0 0
Pantatut pankkitilit 89 100 100
Yhteensä 1 486 1 271 1 271

      

Helsingissä 15. päivänä maaliskuuta 2017

 

ZEELAND FAMILY OYJ

Hallitus  

                  

Lisätietoja:

Tuomas Airisto, toimitusjohtaja, puhelin +358 40 566 1331

Mikko Marttinen, talousjohtaja, puhelin +358 50 581 7669

                                                                                                   

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670

 

 

Tilaa