ZEELAND FAMILY OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2017 (IFRS)

Report this content

 

Vahva kasvu jatkui vuonna 2017 ja liikevoitto nelinkertaistui. Jatkuvien palveluiden osuus nousi yli 40 prosenttiin myyntikatteesta.

Tammikuu – joulukuu 2017

 • Liikevaihto oli 15 665 tuhatta euroa (14 032), kasvua 11,6
 • Myyntikate oli 12 912 tuhatta euroa (10 674), kasvua 21,0
 • Jatkuvien palveluiden osuus myyntikatteesta oli 41 % (27 %)
 • Käyttökate (EBITDA) oli 1 327 tuhatta euroa (576) eli 8,5 % liikevaihdosta (4,1 %)
 • Liikevoitto oli 1 064 tuhatta euroa (258) eli 6,8 % liikevaihdosta (1,8 %)
 • Tulos ennen veroja oli 847 tuhatta euroa (207)
 • Tilikauden tulos oli 960 tuhatta euroa (147). Tilikauden tulosta paransi verotuksessa vahvistetuista tappioista kirjattu laskennallinen verosaaminen, 168 tuhatta euroa.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,69 (0,11) euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 791 tuhatta euroa (241)
 • Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,16 euroa (0,08) osakkeelta muille kuin Yhtiön hallussa oleville osakkeille

Heinäkuu – joulukuu 2017

 • Liikevaihto oli 7 216 tuhatta euroa (6 047), kasvua 19,3 %
 • Myyntikate oli 6 049 tuhatta euroa (4 663), kasvua 29,8 %
 • Käyttökate (EBITDA) parantui 240 tuhatta euroa ja oli 304 tuhatta euroa (65) eli 4,2 % liikevaihdosta (1,1 %)
 • Liikevoitto parantui 268 tuhatta euroa ja oli 180 tuhatta euroa (-88) eli 2,5 % liikevaihdosta (-1,5 %)
 • Kauden tulos oli 307 tuhatta euroa (-119)
 • Osakekohtainen tulos kaudelta oli 0,22 (-0,09) euroa

 

Näkymät vuodelle 2018

Zeeland Family arvioi vuoden 2018 liikevaihdon (15 665 tuhatta euroa vuonna 2017), myyntikatteen (12 912 tuhatta euroa vuonna 2017) sekä liikevoiton (1 064 tuhatta euroa vuonna 2017) kasvavan vuodesta 2017.

 

Toimitusjohtaja Tuomas Airisto

Kokonaisuutena vuosi 2017 meni tarkasti suunnitelmiemme mukaisesti sekä kasvun että kannattavuuden osalta. Kasvun moottoreina ovat toimineet ulkoistukset ja jatkuvat palvelut sekä digitaalisen markkinoinnin ja palveluiden hyvä kehitys. Perinteisemmän markkinointiviestinnän palveluiden osuus liikevaihdosta ja myyntikatteesta vähentyi vuoden 2017 aikana lähinnä henkilövaihdosten myötä, mutta uskomme myös näiden palveluiden kääntyvän taas kasvuun vuonna 2018.

Olemme vuoden 2017 aikana kehittäneet ketterää toimintamalliamme, laajentaneet toimintaamme Ouluun ja Jyväskylään sekä valmistelleet johtamisrakenteen muutoksia seuraavaa kasvuvaihetta varten. Muutamat henkilöstövaihdokset saattavat aiheuttaa vielä vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen aikana pientä viivettä myynnin kasvattamisessa. Uskomme kuitenkin, että vuoden 2018 alun aikana saamme organisaatiomme taas hyvään orgaanisen kasvun vauhtiin.

Olemme saaneet rakennettua lähes valtakunnallisen peiton Suomessa ja keskitymme orgaaniseen kasvun toteuttamiseen Suomessa. Toteutamme vuoden 2018 aikana mahdollisesti vielä muutaman pienen yritysoston Suomessa valtakunnallisen peiton täydentämiseksi. Lisäksi tutkimme mahdollisuuksia kasvun vauhdittamiseksi myös Suomen ulkopuolelta etenkin digitaalisten palveluiden osalta.

Käynnistimme neljä keskeistä koko yhtiön toimintaa koskevaa kehityshanketta vuoden 2017 lopulla. Hankkeet liittyvät myynnin, toimintatapojemme, digikyvykkyyksien ja kulttuurin kehittämiseen. Näiden hankkeiden tavoitteena on kasvattaa Zeeland Familystä digitaalista ja ketterää luovaa markkinoinnin palvelutoimistoa. Näin voimme jatkossakin toimittaa asiakaslupauksemme mukaisesti aina parhaita ratkaisuja, ilman rajoja.

 

Tunnusluvut, tilikausi 1-12 1-12
  2017 2016
     
Liikevaihto, tuhatta euroa  15 665  14 032
Myyntikate, tuhatta euroa 12 912 10 674
Käyttökate (EBITDA), tuhatta euroa  1 327  576
Liikevoitto/-tappio, tuhatta euroa  1 064  258
Voitto/tappio ennen veroja,  847  207
tuhatta euroa    
Henkilöstön määrä keskimäärin  160  126
Tulos/osake, euroa  0,69  0,11
Omavaraisuusaste, % 27,8 % 23,0 %
Oman pääoman tuotto, % 31,4 % 6,9 %
Oma pääoma/osake, euroa  2,19  1,53
Nettovelkaantumisaste, % 15,6 % 16,3 %
Osakkeiden lukumäärä painotettu keskiarvo tilikauden aikana  1 385 677  1 355 020
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa  1 397 869  1 397 869
     

 

Tunnusluvut, vuosineljännes, kumulatiivinen, tuhatta euroa 1-3 1-6 1-9 1-12
  2017 2017 2017 2017
         
Liikevaihto  4 199  8 450  11 448  15 665
Myyntikate  3 566  6 863  9 376  12 912
Liikevoitto  657  888  797  1 064
Liikevoitto myyntikatteesta, % 18 % 13 % 9 % 8 %

 

Tunnusluvut vuosineljännes, tuhatta euroa 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12
  2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017
                 
Liikevaihto 4 109 3 876 2 302 3 745 4 199 4 251 2 998 4 217
Myyntikate 3 323 2 689 1 868 2 794 3 566 3 297 2 513 3 537
Liikevoitto/-tappio 507 -161 -189 101 657 231 -91 267
Liikevoitto/-tappio myyntikatteesta, % 15 % -6 % -10 % 4 % 18 % 7 % -4 % 8 %

 

Markkinatilanne

EK:n Suhdannebarometrin (tammikuu 2018) mukaan tieto- ja viestintäalan palveluyritykset kuvasivat suhdannetilannettaan hieman keskimääräistä paremmaksi, kun vuotta aikaisemmin yritykset kuvasivat suhdannetilannettaan keskimääräiseksi. Barometrin mukaan 40 % yrityksistä kärsi rekrytointivaikeuksista.

Kantar TNS:n mukaan mediamainonta vuonna 2017 laski 0,1 % ja oli 1,2 miljardia euroa (-0,9 % ja 1,2 miljardia euroa vuonna 2016). Painetun ja TV-median selvä lasku jatkui. Verkkomedioiden osuus oli 30 % koko mediamainonnasta (28 %).

Mainostajien liiton Mainosbarometrin (10/2017) mukaan markkinointiviestintäpanostuksia oltaisiin kasvattamassa selvästi vuonna 2018. Panostusten odotetaan kasvavan erityisesti verkkomediamainonnassa (display, hakumainonta, mainonta sosiaalinen media) sekä yritysten omissa medioissa (verkkopalvelut, blogit, sosiaalinen media).

PALTA:n tutkimuksen (Palveluiden suhdanteet 3/2017, marraskuu 2017) mukaan informaatio- ja viestintäpalvelut -alan liikevaihdon kasvun arvioitiin vuonna 2017 olevan 5,3 %. Erityisesti tietojenkäsittelypalveluiden liikevaihdon kasvun arvioitiin vauhdittavan kasvua edelleen.

 

Liikevaihto ja myyntikate

Zeeland Family -konsernin liikevaihto tilikaudella 2017 kasvoi 11,6 % ja oli 15 665 tuhatta euroa (14 032). Myyntikate kasvoi vuonna 2017 liikevaihtoa voimakkaammin, 21,0 %, ja oli 12 912 tuhatta euroa (10 674). Toiminnan volyymia paremmin kuvaavan myyntikatteen kasvu oli liikevaihdon kasvua suurempaa, koska mediamyynnin läpilaskutuksen suhteellinen osuus vähentyi.

Myyntikate kasvoi vuoden aikana orgaanisesti noin 13 % ulkoistuspalveluiden kasvun ansiosta ja epäorgaanisesti noin 8 % vuosina 2016 ja 2017 toteutettujen pienten yritysostojen seurauksena.

 

Taloudellinen tulos

Zeeland Familyn kannattavuus parani huomattavasti vuonna 2017. Konsernin käyttökate (EBITDA) kasvoi 130,4 % ja oli 1 327 tuhatta euroa (576) eli 8,5 % liikevaihdosta (4,1 %). Käyttökate parantui pääasiassa myyntikatteen kasvun myötä.

Liikevoitto parani 312,1 % ja oli 1 064 tuhatta euroa (258). Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 6,8 % (1,8 %) ja myyntikatteesta 8,2 % (2,4 %).

Tulos ennen veroja kasvoi 308,0 % ja oli 847 tuhatta euroa (207) eli 5,4 % liikevaihdosta (1,5 %). Rahoituskulut kasvoivat kesäkuussa toteutetun rahoitusjärjestelyn sekä vuonna 2016 toteutetun liiketoimintakaupan ehdollisen kauppahinnan muutoksen seurauksena. Tilikauden tulos oli 960 tuhatta euroa (147). Tilikauden tulosta paransi verotuksessa vahvistetuista tappioista kirjattu laskennallinen verosaaminen, 168 tuhatta euroa.

Osakekohtainen tulos parani 527,3 % ja oli tilikaudella 0,69 euroa (0,11). Laskennallisen verosaamisen vaikutus osakekohtaiseen tulokseen oli 0,12 euroa.

Zeeland Family omistaa noin 27 % kanta-asiakas- ja maksukorttijärjestelmiä kehittävästä ja myyvästä PCKT Money Oyj:stä (aiemmin Neocard Oyj). Zeeland Familyn tilinpäätöshetken arvioitu osuus osakkuusyhtiön tuloksesta, 0 tuhatta euroa (15), on yhdistelty konsernitilinpäätökseen kohdassa osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta.

 

Tase ja rahoitusasema

Zeeland Familyn taseen loppusumma oli 11 009 tuhatta euroa (9 270). Tasetta kasvattivat yrityskauppojen rahoitusta varten kesäkuussa solmitut 1,35 miljoonan euron vieraan pääoman rahoitussopimukset. Konsernin oma pääoma oli tilikauden lopussa 3 056 tuhatta euroa (2 136). Konsernin omavaraisuusaste 31.12.2017 oli 27,8 % (23,0 %). Oma pääoma osaketta kohti oli 2,19 (1,53) euroa.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 791 (241) tuhatta euroa. Rahavirran kasvu edelliseen kauteen verrattuna johtui pääosin kannattavuuden parantumisesta.

Konsernin korollinen nettovelka 31.12.2017 oli 478 tuhatta euroa (349) ja nettovelkaantuneisuusaste 15,6 % (16,3 %). Nettoveloissa on huomioitu vain korolliset rahoituslaitoslainat. Konsernin velkaantumista lisää yhden tytäryhtiön koroton saneerausvelka, joka maksetaan ohjelman mukaisesti loppuun vuonna 2020.

 

Investoinnit, tutkimus- ja kehitysmenot

Zeeland Familyn investoinnit olivat 591 tuhatta euroa (446). Investoinnit koostuvat yrityshankinnoista sekä korvausinvestoinneista.             

Konsernin tutkimus- ja kehittämistoimet vuonna 2017 tapahtuivat pääosin asiakasprojektien yhteydessä ja varsinaiset tutkimus- ja kehittämismenot olivat 0 % liikevaihdosta (0 %).

 

Muutokset konsernirakenteessa

Zeeland Family osti 4.4.2017 Jyväskylässä toimivan markkinointiviestinnän toimija Serus Media Oy:n liiketoiminnan ja 29.8.2017 oululaisen mainostoimisto Pakkahuone Oy:n koko osakekannan. Näiden yhtiöiden liiketoiminta on konsolidoitu konsernin lukuihin kauppahetkestä eteenpäin.

 

Konsernin emoyhtiö

Konsernin emoyhtiö Zeeland Family Oyj:n (’Yhtiö’) liikevaihto vuonna 2017 oli 1 962 tuhatta euroa (1 710), liikevoitto oli 123 tuhatta euroa (166) ja tilikauden tulos 117 tuhatta euroa (243). Yhtiön liiketoiminta muodostuu pääosin hallintopalveluiden tuottamisesta muille konserniyhtiöille. Yhtiöllä ei ole ulkomaisia sivuliikkeitä.

Emoyhtiön taseen loppusumma oli 7 823 tuhatta euroa (6 557) ja oma pääoma 3 844 tuhatta euroa (3 768). Omavaraisuusaste oli 49,1 % (57,5 %).

 

Hallituksen ehdotus tuloksen käsittelystä

Zeeland Family Oyj:n hallitus ehdottaa Yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Yhtiö jakaa 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella osinkoa 0,16 euroa osakkeelta muille kuin Yhtiön hallussa oleville osakkeille ja että loppuosa voittovaroista siirretään voitto/tappiotilille.

 

Vastuullisuus

Vastuullisuus tarkoittaa Zeeland Familyssä ennen kaikkea sosiaalista vastuullisuutta, henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimista ja innostavan, luovuutta edistävän työympäristön rakentamista. Yksi konsernin strategisista tavoitteista onkin halu olla alan paras työnantaja.

Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 160 (126) henkilöä ja tilikauden lopussa 162 (119). Palkat ja palkkiot tilikaudelta olivat yhteensä 7 649 tuhatta euroa (6 439).

Zeeland Familyssä mitataan henkilöstötyytyväisyyttä kuukausittain. Tutkimuksen mukaan Zeeland Familyn henkilöstön tyytyväisyys omaan työhön ja työnantajaan on hyvällä tasolla. Zeeland Family panostaa vahvasti henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja työhyvinvointiin. Tilikauden jälkeen konsernissa aloitti People & Happiness Officer ja vuoden alusta käynnistettiin useita strategisia kehityshankkeita mm. luovan kulttuurin ja ketterien toimintamallien edistämiseksi.

Zeeland Familyn ympäristövaikutukset on arvioitu vähäisiksi ja ne liittyvät normaalin toimistossa tehtävän tietotyön ympäristövaikutuksiin, kuten IT-laitteiden sähkön käyttöön, tulostukseen, kierrätykseen, yleiseen energian käyttöön ja henkilökunnan matkustukseen.

Kannattava kasvu ja hyvä osinkotuotto ovat Zeeland Familyn taloudellisen vastuun ytimessä. Osinkopolitiikkansa mukaisesti Yhtiö pyrkii jakamaan 50 % tilikauden nettotuloksesta osinkoina.

 

Osakkeet ja osakepääoma

Yhtiöllä on yksi osakesarja. Jokainen osake tuottaa yhden äänen. Zeeland Family Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq First North –markkinapaikalla Helsingissä kaupankäyntitunnuksella ZEE1V.

Osakkeiden vaihto ja yhtiön markkina-arvo

Vuoden 2017 aikana Zeeland Familyn osakkeita vaihdettiin yhteensä 1 262 267 kappaletta (597 797) eli noin 91 % (43 %) yhtiön koko osakekannasta. Osakevaihtoa vilkastutti suurimpien omistajien kesäkuussa tekemät keskinäiset omistusjärjestelyt. Osakkeen kurssi viimeisenä kaupankäyntipäivänä 29.12.2017 oli 6,89 euroa (3,32). Tilikauden ylin kaupankäyntikurssi oli 7,09 euroa (3,86) ja alin 3,18 euroa (2,47). Zeeland Family Oyj:n markkina-arvo lähes kaksinkertaistui vuoden aikana ja oli tilikauden lopussa 9 561 tuhatta euroa (4 641), Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet pois lukien.

Yhtiö tiedotti markkinatakaussopimuksen päättymisestä 28.9.2017.

Osakepääoma, osakkeiden määrä ja osakeomistus

Tilikauden alussa osakkeiden määrä oli 1 397 869 kappaletta, osakepääoma 322 tuhatta euroa ja omistajien kokonaismäärä 456.

Tilikauden päättyessä osakkeiden määrä oli 1 397 869 osaketta, osakepääoma 322 tuhatta euroa. Osakkeenomistajien määrä kasvoi vuoden aikana 70 % ja oli tilikauden päättyessä 775.

Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä tilikaudella oli 1 385 677 (2016: 1 355 020) ja vuoden toisella puolivuotiskaudella 1 396 635 (2016: 1 397 869).

Zeeland Familyn palveluksessa olevan henkilökunnan omistus emoyhtiössä 31.12.2017 oli 19,2 % (31.12.2016: 25,4 %) ja hallituksen ja toimitusjohtajan suora sekä välillinen (määräysvallan sekä vaikutusvallan kautta) omistus yhteensä 29,8 % (31.12.2016: 31,0 %). Yhtiöllä ei ole voimassa olevaa optio-ohjelmaa.

Omat osakkeet

Konserniyhtiöiden hallussa oli tilikauden alussa 25 251 kappaletta omia osakkeitta.

Yhtiö tiedotti 15.6.2017 hallituksen päättämästä, varsinaisen yhtiökokouksen 6.4.2017 sille antaman valtuutuksen perusteella toteutusta 25 251 kappaleen Yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta vastikkeellisesti Yhtiön avainhenkilöille sitouttamistarkoituksessa. Luovutettujen osakkeiden osakekohtainen luovutushinta oli 5,25 euroa. Luovutushinta kirjattiin kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitettuun vapaaseen omaan pääomaan.

Yhtiö tiedotti 30.10.2017 aloittavansa omien osakkeiden hankinnan 6.4.2017 varsinaisen yhtiökokouksen Yhtiön hallitukselle antaman valtuutuksen perusteella. Osakkeita hankitaan korkeintaan 200 tuhannella eurolla.

Yhtiön hallussa oli tilikauden päättyessä 10 154 kappaletta Yhtiön omia osakkeita.

Voimassaolevat valtuutukset

Zeeland Family Oyj:n varsinainen yhtiökokous 6.4.2017 valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että hankittavien osakkeiden määrä voi olla enintään 139 786 kappaletta, mikä vastaa enintään 10,0 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun päivänä.

Valtuutuksesta oli 31.12.2017 käytetty 10 154 osaketta. Valtuutus on voimassa 30.6.2018 asti.

Zeeland Family Oyj:n varsinainen yhtiökokous 6.4.2017 valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta maksuttomasta ja/tai maksullisesta osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita tai luovuttaa Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita tai päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisen tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen perusteella osakkeiden määrä olisi yhteensä enintään 600 000 osaketta, joka vastaa enintään noin 30,00 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista valtuutuksen perusteella tehtävällä päätöksellä annettujen ja/tai luovutettujen osakkeiden ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden jälkeen.

Valtuutus oli kokonaan käyttämättä 31.12.2017. Valtuutus on voimassa 30.6.2018 asti.

 

Hallinto

Yhtiön varsinainen yhtiökokous 6.4.2017 päätti, että hallitukseen valitaan alkaneelle toimikaudelle kuusi (6) jäsentä. Hallitukseen valittiin varsinaisiksi jäseniksi uudelleen Marko Häkkinen, Juha Impola, Lasse Järvinen, Ville Skogberg, Jari Tuovinen ja Elina Yrjölä-Suhonen. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan Jari Tuovisen edelleen hallituksen puheenjohtajaksi.

Yhtiön toimitusjohtajana on tilikaudella toiminut Tuomas Airisto.

Yhtiön johtoryhmässä ovat vuonna 2017 toimineet Sirpa Alhava, Juuso Enala (30.1.2017 alkaen), Mikko Marttinen, Sini Norta, Ismo Nikkola sekä Yhtiön toimitusjohtaja Tuomas Airisto. Tilikauden päättymisen jälkeen 29.1.2018 Yhtiö tiedotti, että johtoryhmän jäsen Juuso Enala ei enää jatka Zeeland Familyn palveluksessa. 

Selvitys Zeeland Familyn hallintoperiaatteista on julkaistu Yhtiön internet-sivuilla https://www.zeelandfamily.fi/sijoittajille/hallinnointi

 

Hyväksytty Neuvonantaja

Yhtiön First North -markkinan sääntöjen edellyttämä hyväksytty neuvonantaja on tilikauden aikana ollut Merasco Oy.

 

Tilintarkastaja

Zeeland Family Oyj:n ja sen suomalaisten tytäryhtiöiden tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja Jari Paloniemi ja varatilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Veikko Terho.

 

Liiketoiminnan riskit ja epävarmuustekijät

Strategiset riskit

Zeeland Family pyrkii kasvamaan markkinoita nopeammin orgaanisesti ja tekemällä aktiivisesti yritysjärjestelyjä. Markkinointiviestintäala muuttuu tällä hetkellä nopeasti digitalisoitumisen myötä, mikä on tuonut ja tuo tulevaisuudessa alalle paljon uusia ja ketteriä toimijoita, ja koko toimialan määrittäminen on tullut entistä vaikeammaksi. Tämä on kiristänyt kilpailutilannetta, ja Zeeland Family joutuu jatkossa entistä enemmän kilpailemaan sekä alan vakiintuneiden toimijoiden että kokonaan uusien kilpailijoiden kanssa.

Toiminnalliset riskit

Yleisen taloudellisen suhdanteen vaikutus markkinointiviestinnän palveluiden kysyntään on suuri. Yhtiö on pyrkinyt jatkuvasti parantamaan kustannustehokkuuttaan ja talousohjaustaan ja siten reagointikykyään mahdollisissa suhdannemuutoksissa. 

Markkinointiviestintäalan painopisteen voimakkaana jatkuva muutos digitaalisiin palveluihin vaatii nykyiseltä henkilökunnalta uutta osaamista ja nopeaa uusiutumiskykyä. Lisäksi uutta osaamista pitää pystyä rekrytoimaan jatkossa, mistä syystä Zeeland Familyn työnantajamielikuvalla on suuri merkitys.

Markkinointiviestinnän projektit hinnoitellaan usein kiinteällä projektihinnalla. Kannattavuus edellyttää, että projektit osataan arvioida ja hinnoitella oikein. On mahdollista, että hankkeiden hinnoittelussa epäonnistutaan ja hankkeiden kannattavuus kärsii. Erityisen haastavaa on ohjelmistopainotteisten hankkeiden hinnoittelu. Lisäksi varsinkin julkishallinnon hankkeissa hintakilpailu on lisääntynyt, millä voi olla vaikutusta hankkeiden kannattavuuteen. Ulkoistuspalveluiden osalta asiakkaiden kanssa sovittavat palvelusopimukset ovat usein pitkiä, ja mikäli Zeeland Family epäonnistuu palvelusopimusten neuvotteluissa ja hinnoittelussa, voi sillä olla negatiivinen vaikutus Zeeland Familyn kannattavuuden kehittymiseen.

Zeeland Family on strategiansa mukaisesti tehnyt ja pyrkii jatkossakin tekemään yritysjärjestelyitä konsernin palvelutarjonnan laajentamiseksi ja kasvattamiseksi sekä maantieteellisen peiton kasvattamiseksi. Pidemmällä aikavälillä Zeeland Family tavoittelee yritysjärjestelyiden toteuttamista entistä enemmän myös Pohjois-Euroopan alueella. Yritysostojen toteuttaminen Suomen ulkopuolella voi olla vaikeampaa kuin kotimaisten järjestelyiden toteuttaminen. Yritysostojen toteutumiseen liittyy epävarmuutta sopivien yritysten löytymiseksi sekä yrityskauppojen oikeaan hinnoitteluun. Yritysostojen jälkeen tapahtuvassa integraatiovaiheessa on riskinä ostettujen yritysten asiakaskunnan ja henkilökunnan lähteminen järjestelyn jälkeen.

Taloudelliset riskit

Zeeland Familyn korollisen vieraan pääoman määrä on noin 1,4 miljoonaa euroa. Viitekorkojen muutoksella ei ole olennaista vaikutusta Zeeland Familyn rahoituskuluihin. Zeeland Familyn korkoriski on pieni, eikä sen suojaamista ole erikseen katsottu tarpeelliseksi.

Zeeland Family toimii pääosin euro-alueella eikä sillä ole merkittävää valuuttakurssiriskiä.

Zeeland Familyn liiketoiminnan keskeytyminen onnettomuuksista johtuvista syistä on katettu vahinko- ja keskeytysvakuutuksin. Liiketoiminnan jatkumisen turvaamiseksi pääosa Zeeland Familyn asiakirjoista varmuuskopioidaan automaattisesti myös toimipisteiden ulkopuoliseen varmennettuun säilöön.

Yhtiön tiedossa ei ole Yhtiöön tai Zeeland Family -konsernin yhtiöihin liittyviä oikeudenkäyntejä tai viranomaisten toimenpiteisiin liittyviä riskejä.

Yhden tytäryhtiön yrityssaneerausohjelma

Zeeland Family Oyj:n 100 prosenttisesti omistamalle tytäryhtiölle Zeeland Group Oy:lle vahvistettiin 9.7.2014 lain mukainen saneerausohjelma. Vuonna 2017 Zeeland Group Oy on toteuttanut vahvistettua ohjelmaa suunnitelman mukaisesti. Mikäli Zeeland Group Oy:n liiketoiminta ei kehity vahvistetun ohjelman edellyttämällä tavalla, voi sillä olla negatiivinen vaikutus Zeeland Familyn taloudelliseen asemaan.

 

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Yhtiö tiedotti 29.1.2018, että Juuso Enala lopettaa Yhtiössä ja yhtiön johtoryhmässä.

Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

 

Yhtiökokous ja taloudellinen informaatio

Zeeland Family Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 5.4.2018. Tilinpäätös ja toimintakertomus ovat saatavilla 28.2.2018 Yhtiön toimipisteessä sekä Yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.zeelandfamily.fi.

Seuraava puolivuotiskatsaus julkistetaan 22.8.2018. Yhtiö julkistaa lisäksi taloudellista informaatiota ensimmäiseltä vuosineljännekseltä 24.4.2018.

 

Tilinpäätöstietojen laatimisperiaatteet

Tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita noudattaen. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista. Tiedotteeseen sisältyvät tilinpäätösluvut 2017 ja 2016 ovat tilintarkastettuja.

Tilintarkastuskertomus on annettu 28.2.2018

 

TILINPÄÄTÖKSEN TAULUKOT

 

Konsernin tuloslaskelma IFRS   1.7- 31.12.2017 1.7- 31.12.2016   1.1.- 31.12.2017 1.1.- 31.12.2016
             
1000eur            
Liikevaihto   7 215 6 047  15 665  14 032
Liiketoiminnan muut tuotot 83 118  117  161
Materiaalit ja palvelut yhteensä -1 249 -1 502 -2 869 -3 519
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -4 556 -3 528 -9 292 -7 898
Poistot   -130 -142 -263 -318
Liiketoiminnan muut kulut -1 188 -1 109 -2 294 -2 215
Osuus osakkuusyhtiöiden voitosta 0 15  0  15
LIIKEVOITTO ( -TAPPIO) 176 -88  1 064  258
Rahoitustuotot ja -kulut -102 -32 -217 -51
VOITTO (TAPPIO) ENNEN  VEROJA 74 -119  847  207
Tuloverot     253 80  113 -60
Tilikauden voitto     326 -119  960  147
             
Jakautuminen:          
             
Emoyhtiön omistajille 326 -119  960  147
Määräysvallattomille omistajille 0 0  0 0
             
Eur            
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:    
Laimentamaton  0,23 -0,09  0,69  0,11
Laimennusvaikutuksella oikaistu  0,23 -0,09  0,69  0,11
             
             
Konsernin laaja tuloslaskelma        
1000eur          
Tilikauden voitto 326 -119  960  147
             
Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi      
Muuntoerot   0 0  0  0
             
Tilikauden laaja tulos yhteensä 326 -119 960  147
             
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen        
             
Emoyhtiön omistajille 326 -119  960  147
Määräysvallattomille omistajille 0 0  0  0

 

Konsernin tase IFRS 31.12.2017   31.12.2016  
1000 eur          
VARAT          
Pitkäaikaiset varat        
    Aineettomat oikeudet  246   236  
    Liikearvo  4 479   4 173  
    Koneet ja kalusto  717   743  
    Muut aineelliset hyödykkeet  1   1  
    Osuudet osakkuusyhtiöistä  253   253  
    Laskennalliset verosaamiset  314   340  
Pitkäaikaiset varat yhteensä  6 010   5 746  
             
Lyhytaikaiset varat        
    Keskeneräiset työt  932   596  
    Myyntisaamiset  1 507   1 725  
    Laskennalliset verosaamiset  334   85  
    Muut saamiset  333   303  
    Siirtosaamiset  443   318  
    Rahavarat  1 449   496  
Lyhytaikaiset varat yhteensä  4 998   3 523  
Varat yhteensä  11 008   9 270  
             
      31.12.2017   31.12.2016  
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
Oma Pääoma        
  Osakepääoma  322   322  
  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto  3 161   3 092  
  Kertyneet voittovarat -427   -1 278  
Oma pääoma yhteensä  3 056   2 136  
             
Pitkäaikaiset velat        
    Rahoitusvelat  1 728   478  
    Laskennallinen verovelka  156   86  
    Muut pitkäaikainen  1 344   1 457  
Pitkäaikaiset velat yhteensä  3 228   2 021  
Lyhytaikaiset velat        
    Rahoitusvelat  199   367  
    Saadut ennakkomaksut  114   61  
    Ostovelat  477   876  
    Muut velat  1 645   1 572  
    Siirtovelat  2 289   2 236  
Lyhytaikaiset velat yhteensä  4 724   5 112  
Velat yhteensä  7 952   7 133  
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ  11 008   9 270  
             
                   

 

Rahavirtalaskelma 1000 eur 1.1-31.12.2017  1.1.-31.12.2016
     
     
Liiketoiminnan rahavirta    
Liikevoitto  1 064  258
Oikaisut liikevoittoon  263  303
Käyttöpääoman muutos -551 -266
Tuloslaskelman rahoitustuotot -49 -79
Tuloslaskelman rahoituskulut  266  130
Saadut rahoitustuotot  49  27
Maksetut rahoituskulut -211 -128
Maksetut verot -40 -4
Liiketoiminnan rahavirta  791  241
     
Investointien rahavirta    
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin    
hyödykkeisiin -285 -330
Yrityshankinta -306 -116
Investointien rahavirta -591 -446
     
Rahoituksen rahavirta    
Yrityshankinnan käyttöpääoma  58 -78
Lyhytaikaisten lainojen muutokset -270  52
Pitkäaikaisten lainojen muutokset  1 005 -43
Osingot -110 -65
Omien osakkeiden hankinta -62  
Omien osakkeiden luovutukset  132  
Rahoituksen rahavirta  753 -134
     
Rahavirrat yhteensä  953 -339
     
Rahavarojen muutos  953 -339
Rahavarat 1.1.  496  835
Rahavarat 31.12  1 449  496

 

Zeeland Family -konserni          
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (IFRS)  
               
1 000 euroa       Osake-pääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2016    322  6 805 -5 524  1 603
Osakeanti          515    515
Osingon jako         -65 -65
Omien osakkeiden hankinta       -64 -64
Tappioiden kattaminen     -4 228  4 228  -  
Tilikauden voitto          147  147
Oma pääoma 31.12.2016    322  3 092 -1 278  2 136
               
1 000 euroa       Osake-pääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2017    322  3 092 -1 278  2 136
Omien osakkeiden luovutukset      132    132
Osingon jako         -110 -110
Omien osakkeiden hankinta     -62   -62
Tilikauden voitto          960  960
Oma pääoma 31.12.2017    322  3 162 -428  3 056

 

             
Rahoitusvelat (1000eur)              
             
Kirjanpitoarvo       2017 2016  
Pitkäaikaiset jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat          
Lainat rahoituslaitoksilta     991 0  
Rahoitusleasingvelka       244 478  
Ehdolliset kauppahintavelat     207    
Shekkitililimiitti       493 150  
Saneerausvelka       1 137 1 457  
Yhteensä         3 072 2 085  
               
Lyhytaikaiset jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat          
Lainat rahoituslaitoksilta     0 23  
Saneerausvelat       320 320  
Factoring         1 022 918  
Rahoitusleasingvelka       199 344  
Yhteensä         1 541 1 605  
Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat yht.   4 613 3 690  
                         

 

Vakuudet ja vastuusitoumukset (1000eur)              
 
Sitovien liiketilojen vuokrasopimusten
         
perusteella maksettavat minimivuokrat           2017 2016
Yhden vuoden kuluessa           429 580
Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluessa         0 401
Yli viiden vuoden kuluttua           0 0
Yhteensä           429 981
               
Leasingsopimusten maksut              
1 000 euroa           2017 2016
Yhden vuoden kuluessa           199 344
Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluessa         244 253
Yhteensä           443 597
               
Omasta puolesta annetut vakuudet              
1 000 euroa           2017 2016
Yrityskiinnitykset           2 100 1 620
Pantatut osakkeet kirjanpitoarvoltaan           226 226
Pantatut pankkitilit           0 89
Yhteensä           2 326 1 935
               
               
               

 

Helsingissä 28. päivänä helmikuuta 2018

 

ZEELAND FAMILY OYJ

HALLITUS

 

                                   

Lisätietoja:

Tuomas Airisto, toimitusjohtaja, puhelin +358 40 566 1331

Mikko Marttinen, talousjohtaja, puhelin +358 50 581 7669          

                                                                                                   

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670

 

 

Tilaa