• news.cision.com/
  • Avidly Oyj/
  • ZEELAND FAMILY OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 5.4.2018

ZEELAND FAMILY OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 5.4.2018

Report this content

Zeeland Family Oyj, yhtiötiedote, 5.4.2018 klo 15.45                                                                                                                                                           


ZEELAND FAMILY OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 5.4.2018

Zeeland Family Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 5.4.2018 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2017 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2017. Osinkoa päätettiin jakaa 0,16 euroa osakkeelta.

Voitonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö jakaa 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella osinkoa 0,16 euroa osakkeelta muille kuin yhtiön hallussa oleville osakkeille ja että loppuosa voittovaroista siirretään voitto/tappiotilille. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on merkitty yhtiön osakkeenomistajaksi osingonmaksun täsmäytyspäivänä 9.4.2018. Osinko maksetaan 17.4.2018.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja kustannusten korvaus yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan ja valitsi edelleen tilintarkastajaksi
KHT-tilintarkastaja Jari Paloniemen ja varatilintarkastajaksi KHT-tilintarkastaja Veikko Terhon.

Hallitus

Yhtiökokous päätti, että alkavalle toimikaudelle valitaan yhteensä neljä (4) hallituksen varsinaista jäsentä. Lisäksi päätettiin, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on 2 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen kunkin muun jäsenen palkkio on 1 000 euroa kuukaudessa. Palkkiot maksetaan kuukausittain niiltä kuukausilta, joina henkilö toimii hallituksen puheenjohtajana tai jäsenenä. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan. Muita kokouspalkkioita ei makseta.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi Marko Häkkisen, Lasse Järvisen, Ville Skogbergin ja Jari Tuovisen toimikaudeksi, joka päättyy yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Valtuutus yhtiön omien osakkeiden hankkimiseksi

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti aiemmat valtuudet peruuttaen valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että hankittavien osakkeiden määrä voi olla enintään 139 786 kappaletta, mikä vastaa enintään noin 10 prosenttia Zeeland Family Oyj:n kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun päivänä. Omia osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla Helsingin Pörssin ylläpitämän Nasdaq First North -markkinapaikan kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken arvoon.

Hallitus on valtuutettu muutoin päättämään hankinnan kaikista ehdoista mukaan lukien sen, miten osakkeita hankitaan. Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta omien osakkeiden hankkimisesta, jos siihen on Zeeland Family Oyj:n kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta käytetään Zeeland Family Oyj:n kannalta tärkeiden järjestelyiden kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyiden toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa omien osakkeiden hankkimiseen on painava taloudellinen syy. Hankitut osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Valtuutus on voimassa 30.6.2019 asti.

Valtuutus osakeantiin

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti aiemmat valtuudet peruuttaen valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta maksuttomasta ja/tai maksullisesta osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita tai päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisen tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen perusteella osakkeiden määrä on yhteensä enintään 600 000 osaketta, joka vastaa enintään noin 30 prosenttia Zeeland Family Oyj:n kaikista osakkeista valtuutuksen perusteella tehtävällä päätöksellä annettujen ja/tai luovutettujen osakkeiden ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden jälkeen.

Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutusta käytetään yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyiden kuten yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden tai investointien rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen on painava taloudellinen syy. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus on voimassa 30.6.2019 asti.

Hallituksen päätökset

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa Zeeland Family Oyj:n hallitus valitsi puheenjohtajakseen Jari Tuovisen ja varapuheenjohtajaksi Marko Häkkisen.  

ZEELAND FAMILY OYJ


Hallitus


Lisätietoja:                                                                    

Tuomas Airisto, toimitusjohtaja, puhelin +358 40 566 1331

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670


Zeeland Family on Suomen johtava markkinoinnin palvelutoimisto, ja listattu Nasdaq First North -markkinapaikalla Helsingissä. Synnytämme kasvun mahdollisuuksia, jotka vievät asiakkaitamme eteenpäin. Toteutamme tätä tehtävää nyt yli 170 henkilön voimin kuudessa toimipisteessä. Liikevaihtomme vuonna 2017 oli noin 16 miljoonaa euroa ja liikevoitto yksi miljoona euroa. www.zeelandfamily.fi