ZEELAND OYJ: YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 17.12.2014

 

Zeeland Oyj:n ("Yhtiö") ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 17.12.2014 Yhtiön toimitiloissa Helsingissä. Yhtiökokous päätti hallituksen täydentämisestä ja Yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentämisestä sekä hallitukselle annettujen valtuutusten muuttamisesta.

Hallituksen täydentäminen

Yhtiökokous päätti täydentää Yhtiön hallitusta yhdellä (1) jäsenellä ja siten Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin viisi henkilöä. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Marko Häkkinen toimikaudeksi, joka alkoi ylimääräisen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy Yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous päätti, että Marko Häkkiselle maksetaan hallituksen kokouspalkkiota 2.500 euroa toimikaudelta eli hänelle maksettavassa toimikauden palkkiossa huomioidaan jäljellä oleva arviolta noin viiden kuukauden pituinen ajanjakso, joka on suhteutettu koko toimikaudelta hallituksen jäsenelle maksettavaan Yhtiön 1.4.2014 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päättämän hallituspalkkion määrään.

Marko Häkkinen toimii toimitusjohtajana Riserva-konsernin konserniyhtiöissä. Häkkinen omistaa 4.809.975 Yhtiön osaketta (ennen jäljempänä kuvatun Yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentämisen täytäntöönpanoa) Minodel Oy:n kautta.

Yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentäminen

Yhtiökokous päätti Yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti vähentää Yhtiön osakkeiden lukumäärää osakepääomaa alentamatta tässä kuvatulla tavalla omien osakkeiden luovuttamisella ja omien osakkeiden lunastamisella siten, että Yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentämistä koskevien toimien tultua tehdyiksi kutakin 218 (kahtasataakahdeksaatoista) osaketta vastaa yksi (1) Yhtiön osake. Ennen osakkeiden lukumäärän vähentämistä Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 208.565.832 kpl ja lukumäärän vähentämisen jälkeen osakkeiden kokonaismäärä olisi 956.724 kpl.

Yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentäminen päätettiin toteuttaa siten, että Yhtiö luovuttaa 19.12.2014 (jäljempänä "Järjestelypäivä") jokaiselle Yhtiön osakkeenomistajalle Yhtiön omia osakkeita osakeannilla vastikkeetta siten, että kaikkien Yhtiön osakkeenomistajien omistamien osakkeiden lukumäärä arvo-osuustilikohtaisesti on jaollinen luvulla 218. Yhtiön luovuttamien omien osakkeiden enimmäismäärä on enintään 217 osaketta kerrottuna Yhtiön osakkeenomistajien Yhtiön osakkeita säilyttävien arvo-osuustilien lukumäärällä Järjestelypäivänä. Yhtiön osakkeenomistajien lukumäärä per 31.10.2014 oli 298 (kaksisataayhdeksänkymmentäkahdeksan). 

Samanaikaisesti edellä kuvatun Yhtiön omien osakkeiden luovuttamisen kanssa Yhtiö lunastaa jokaiselta Yhtiön osakkeenomistajalta Järjestelypäivänä vastikkeetta osakemäärän, joka määräytyy lunastussuhteen 218/1 mukaisesti, toisin sanoen jokaista 218 osaketta kohden lunastetaan 217 osaketta.

Yhtiön osakkeenomistaja Jari Tuovinen on sitoutunut luovuttamaan Yhtiölle vastikkeetta sen määrän osakkeita, jotka tarvitaan edellä kuvatun omien osakkeiden luovuttamisen toteuttamiseen edellyttäen, että Yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentämisen toteuttamiseksi Yhtiö luovuttaa osakkeet Yhtiön osakkeenomistajille vastikkeetta ja että Yhtiö lunastaa jokaiselta Yhtiön osakkeenomistajalta sen osakkeita lunastussuhteen 1/218 mukaisesti.

Yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentämisen toteuttamisen yhteydessä lunastetut Yhtiön osakkeet mitätöidään välittömästi lunastuksen yhteydessä Yhtiön hallituksen päätöksellä.

Yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentäminen toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä First North Finland -markkinapaikan kaupankäynnin päättymisen jälkeen 19.12.2014 eli Järjestelypäivänä. Osakkeiden mitätöinti ja Yhtiön uusi kokonaisosakemäärä näkyy kaupparekisterissä arviolta 22.12.2014. Kaupankäynti Yhtiön uudella kokonaisosakemäärällä First North Finland -markkinapaikalla alkaa arviolta 22.12.2014. Tarvittaessa Yhtiön osakkeen kaupankäynti First North Finland -markkinapaikalla keskeytetään väliaikaisesti tarvittavien teknisten järjestelyiden tekemiseksi kaupankäyntijärjestelmässä Järjestelypäivän jälkeen.

Yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentämisen tarkoituksena on yksittäisen osakkeen arvon kasvattaminen sekä siten osakkeita koskevan kaupankäynnin edellytysten parantaminen ja osakkeiden hinnanmuodostuksen luotettavuuden parantaminen. Hallitus katsoi ehdotuksessaan siten, että osakkeiden lukumäärän vähentämiseen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Järjestely ei vaikuta Yhtiön omaan pääomaan eikä toteutuessaan edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä.

Valtuutukset hallitukselle

Yhtiökokous päätti Yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa edellä kuvatun Yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentämisestä tehdyn päätöksen johdosta Yhtiön 1.4.2014 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä hallitukselle annettua valtuutusta omien osakkeiden hankinnasta osakemäärän osalta siten, että valtuutus koskee enintään 88.712 osaketta, mikä vastaa enintään noin 9,27 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista sen jälkeen kun edellä tarkoitettu Yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentäminen on täytäntöönpantu. Muilta osin valtuutus pysyy voimassa muuttumattomana.

Yhtiökokous päätti Yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa edellä kuvatun Yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentämisestä tehdyn päätöksen johdosta Yhtiön 1.4.2014 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä hallitukselle annettua valtuutusta päättää osakeannista ja optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, josta on käytetty 15.172.178 osaketta, osakemäärän osalta siten, että valtuutus koskee enintään 550.458 osaketta ja että valtuutusta on siten jäljellä enintään 480.860 osaketta. Muilta osin valtuutus pysyy voimassa muuttumattomana.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä Zeelandin pääkonttorissa ja Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.zeeland.fi/sijoittajille viimeistään 31.12.2014.

 

Helsingissä 17. päivänä joulukuuta 2014

ZEELAND OYJ

Hallitus  

                                   

Lisätietoja: Tuomas Airisto, toimitusjohtaja, puhelin +358 40 566 1331                                                                                                             

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy, puh +358 9 6129 670

Yrityksestä

Avidly (aiemmin Zeeland Family) on Suomen johtava markkinoinnin palvelutoimisto ja johtava pohjoismainen markkinoinnin automaatioyhtiö, joka on listattu Nasdaq First North -markkinapaikalla Helsingissä. Synnytämme kasvun mahdollisuuksia, jotka vievät asiakkaitamme eteenpäin. Toteutamme tätä tehtävää noin 230 henkilön voimin 16 toimipisteessä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. www.avidlyagency.com/fi

Tilaa