ZEELAND OYJ:N PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2013 (tilintarkastamaton)

 


TAMMIKUU – KESÄKUU 2013
-    Myyntikate kasvussa ja huomattava tulosparannus
-    Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 4.855 tuhatta euroa (5.008), jossa oli laskua 3,1 % ja laskua 20,3 % raportoituun liikevaihtoon verrattuna (6.091)
-    Jatkuvien toimintojen myyntikate kasvoi 6,7 % ja oli 4.682 tuhatta euroa (4.389)
-    Jatkuvien toimintojen käyttökate (EBITDA) oli 11,0 % liikevaihdosta eli 532 tuhatta euroa (75), kasvua 609 %
-    Liikevoitto ennen liikearvopoistoja oli 491 tuhatta euroa (-665), eli 10,1 % liikevaihdosta
-    Liikevoitto oli 238 tuhatta euroa (-912) tuhatta euroa, eli 4,9 % liikevaihdosta
-    Kauden tulos oli 125 tuhatta euroa (-1.069), eli 2,6 % liikevaihdosta
-    Osakekohtainen tulos oli +0,00 euroa (-0,01)
-    Zeeland Oyj:n hallitus päätti rahoitusneuvotteluiden viivästyttyä 5.7.2013 varmistaa yhtiön hyvän kehityksen jatkoa hakemalla kaikki tytäryhtiöt yrityssaneeraukseen ja fuusioida ne yhdeksi yhtiöksi toiminnan edelleen kehittämiseksi sekä kannattavuuden ja vakavaraisuuden edelleen parantamiseksi

 
HUHTIKUU – KESÄKUU 2012
-    Myyntikate reippaassa kasvussa ja kannattavuus hyvä
-    Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 2.539 tuhatta euroa, jossa oli kasvua 6,2 % (2.391) ja laskua 13,3 % raportoituun liikevaihtoon verrattuna (2.929)
-    Jatkuvien toimintojen myyntikate kasvoi 20,8 % ja oli 2.444 tuhatta euroa (2.024)
-    Jatkuvien toimintojen käyttökate (EBITDA) oli 311 tuhatta euroa (-139), eli 12,7 % liikevaihdosta
-    Liikevoitto ennen liikearvopoistoja oli 290 tuhatta euroa (-666), eli 11,4 % liikevaihdosta
-    Liikevoitto oli 164 tuhatta euroa (-772), eli 6,5 % liikevaihdosta
-    Kauden tulos oli 124 tuhatta euroa (-854), eli 4,9 % liikevaihdosta
-    Osakekohtainen tulos oli +0,00 euroa (-0,01)


YLEISTÄ
Jatkuvat toiminnat tarkoittavat Zeelandin nykyistä koko liiketoimintaa, eli markkinointiviestintäpalveluita. Jatkuvan toiminnan vertailulukuina on esitetty edellisen vastaavan kauden vertailukelpoiset luvut. Vuoden 2012 raportoidut luvut sisältävät myös kesällä 2012 myydyn kuvanvalmistustoiminnan luvut.


NÄKYMÄT VUODELLE 2013
Zeeland arvioi edelleen, että jatkuvan liiketoiminnan vuoden 2013 liikevaihto kasvaa (vuonna 2012 8.719 tuhatta euroa). Koko konsernin liikevaihdon on aiemmin arvioitu pysyvän vuoden 2012 tasolla (vuonna 2012 9.799 tuhatta euroa) jatkuvan toiminnan  kasvun ansiosta, vaikka kuvanvalmistusliiketoiminnasta on luovuttu kesällä 2012. Läpilaskutetun alihankinnan vähentämisestä johtuen koko konsernin liikevaihto jää vuoden 2012 liikevaihtoa alhaisemmaksi. Tilikauden käyttökatteen (vuonna 2012 -1.271 tuhatta euroa) ja tuloksen kertaluonteisten erien jälkeen (vuonna 2012 -3.225 tuhatta euroa) arvioidaan edelleen olevan positiivisia. Tulosparannus johtuu kuvanvalmistusliiketoiminnasta luopumisesta ja jatkuvan liiketoiminnan kannattavuuden parantumisesta.


TOIMITUSJOHTAJA TUOMAS AIRISTO
Olemme onnistuneet toiminnan tervehdyttämisessä. Olemme luopuneet kannattamattomasta toiminnasta ja keskittyneet aktiiviseen myyntiin, asiakkaiden sinnikkääseen palvelemisen sekä tarkkuuteen kiinteissä kustannuksissa. Työ on tuonut tulosta: myynti on ollut kasvussa ja toiminta kannattavaa. Työn tuottavuuden parantaminen sekä aktiivinen myynti ja asiakkaiden palvelu ovat jatkossakin johdon agendalla korkeimmalla.

Kevät on siis viimeistään todentanut tiemme kasvuun ja kannattavuuteen. Hallituksen 5.7.2013 tekemä päätös tytäryhtiöiden hakemisesta yrityssaneeraukseen sekä näiden sulauttaminen yhdeksi operatiiviseksi yhtiöksi on tiemme yhtiön taseen vakauttamiseen ja tämä tuo työrauhan strategian toteuttamiseen, myynnin ja tuloksen kasvun jatkolle.

Olemme onnistuneet myös tulosparannuksen sekä saneerauksen viestinnässä asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneille ja he ovat selvästi nähneet asian ytimeen: Zeeland on kannattava yritys ja saneeraus ja sulautuminen vakauttavat yhtiön ja varmistavat sen toiminnan jatkuvuuden ja kehittymisen. Saneerauksella on ollut erittäin vähäiset vaikutukset asiakastyöhömme ja suurin osa toimittajistamme on ymmärtänyt asian hyvin. Kaikki tärkeimmät yhteistyökumppanit jatkavat hyvää yhteistyötämme kanssamme.

Laaja asiakaskuntamme, suuri määrä potentiaalisia asiakkaita yhdistettynä laajaan tarjoamaamme sekä palvelu- ja ulkoistusmalliin luovat Zeelandille paljon mahdollisuuksia syksyllä sekä pidemmällä aikavälillä. Zeelandin erinomainen henkilökunta jaksaa viedä tarinaamme eteenpäin vaikka markkinatilanne nykyisestä vielä heikkenisikin.

Arvioimme, että sulautumisten toteuduttua vuoden vaihteessa tai viimeistään vuoden 2014 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, ja saneerausohjelmien vahvistuttua arviolta samaan aikaan, Zeeland on kannattava, kasvava ja rahoitusasemaltaan vakaa markkinoinnin palveluyritys.


LIIKEVAIHTO, TULOS JA TUNNUSLUVUT
Liikevaihto puolivuotiskaudella oli 4.855 tuhatta euroa, kun se 2012 vastaavana aikana oli 6.091 tuhatta euroa, eli laskua oli 20,3 %. Lasku johtui pääosin kuvanvalmistuksen luopumisesta kesällä 2012. Jatkuvan eli markkinointiviestinnän liiketoiminnan, liikevaihto oli 4.855 tuhatta euroa (5.008). Jatkuvan liiketoiminnan liikevaihdon lasku johtui pääosin läpilaskutetun alihankinnan vähentämisestä.

Jatkuvan toiminnan myyntikate kasvoi 6,7 % ja oli 4.682 tuhatta euroa, kun vertailukelpoinen myyntikate vuonna 2012 oli 4.389 tuhatta euroa. Kasvu johtui onnistumisesta laajalla rintamalla myynnissä nykyisille ja uusille asiakkaille sekä erityisesti palvelusopimusasiakkuuksien hyvästä kehityksestä.

Käyttökate (EBITDA) oli 532 tuhatta euroa (-464), eli 11,0 % liikevaihdosta Vertailukelpoinen käyttökate kasvoi 457 tuhatta euroa ollen 532 tuhatta euroa (75).

Liikevoitto oli 238 tuhatta euroa (-912), eli 4,9 % liikevaihdosta ja tulos ennen veroja 126 tuhatta euroa (-1.062), eli 2,6 %. Osakekohtainen tulos oli +0,00 euroa (-0,01 euroa). Edellisvuoden tulosta rasitti kuvanvalmistustoiminnan luopumisesta aiheutunut kertaluonteinen 186 tuhannen euron tappio.

Konsernin emoyhtiön Zeeland Oyj:n liikevaihto kaudella oli 0 tuhatta euroa euroa (1.175) ja kauden tulos –76 tuhatta euroa (-839). Emoyhtiön liikevaihdon lasku ja tuloksen parantuminen johtuvat pääosin kuvanvalmistustoiminnasta luopumisesta kesällä 2012. Emoyhtiön omapääoma oli 30.6.2013 2.304 tuhatta euroa ja taseen loppusumma 5.016 tuhatta euroa.
 

TUNNUSLUVUT 1.1.-30.6.2013  1.1.-30.6.2012  1.1.-31.12.2012 
Liikevaihto, tuhatta euroa  4.855 6.091 9.799
Käyttökate (EBITDA), tuhatta euroa  532 -467 -1.271
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, tuhatta euroa  238 -726 -1.934
Liikevoitto, tuhatta euroa 238 -912 -2.524
Voitto/tappio ennen veroja, tuhatta euroa  126 -1.062 -3.208
Henkilöstön määrä kauden lopussa 97 112 123
Tulos/osake, euroa 0 -0,01 -0,02
Omavaraisuusaste, % -16,20 % 4,30 % -19,70 %
Oma pääoma/osake, euroa -0,01 0 -0,01
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin 188.964.018 151.185.400 157.750.178
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 193.393.654 151.185.400 185.322.248LIIKETOIMINNAN KEHITYS
Zeelandin jatkuvan toiminnan (eli markkinointiviestinnän) liikevaihto oli 4.855 (5.008) ja laski 3,1 % 2013 ensimmäisellä puolivuotiskaudella. Lasku johtui pääosin läpilaskutetun alihankinnan vähentämisestä. Jatkuvan toiminnan myyntikate oli 4.682 (4.389) ja kasvoi 6,7 %. Kasvuun vaikutti ulkoistus- ja palvelusopimusasiakkuuksien kasvu sekä koko konsernin aktiivinen myyntityö. Tilauskertymä ensimmäisellä puolivuotiskaudella oli hieman vuotta 2012 alhaisempi, mutta pidentynyt tilauskanta palvelusopimusasiakkuuksien kasvun myötä piti myyntikatteen kasvussa.

Jatkuvan toiminnan käyttökate (EBITDA) parantui selvästi ja oli 532 tuhatta euroa (75), eli 11 % liikevaihdosta. Kannattavuuden parantamiseen on vaikuttanut onnistunut myynti syksyllä 2012 sekä keväällä 2013 ja tiukka keskittyminen kannattavuuden johtamiseen kaikessa tekemisessä.


TASE, INVESTOINNIT JA RAHOITUSASEMA
Zeelandin taseen loppusumma oli 6.846 tuhatta euroa (8.355). Konsernin oma pääoma oli –1.106 (361). Konsernin omavaraisuusaste oli 30.6.2013 -16,2 % (4,3 %) ja oma pääoma osaketta kohti -0,00 (+0,00) euroa. Emoyhtiön Zeeland Oyj:n oma pääoma oli 2.304 tuhatta euroa.

Liiketoiminnan rahavirta oli 343 tuhatta euroa (362).

Nettovelka 30.6.2013 oli 648 tuhatta euroa (993) ja nettovelkaantuneisuusaste -49% (275 %). Nettovelan laskennassa on huomioitu vain korolliset rahoituslaitoslainat. Velkaantumista lisää huomattavasti muiden kuin rahoituslaitosten kanssa tehdyt rahoitus- ja maksusopimukset.  

Taseeseen kirjatut investoinnit ilman tytäryhtiöiden vähemmistöosuuksien ja Taitomylly Oy:n liiketoiminnan hankintaa kaudella olivat 40 tuhatta euroa (23). Kauden investoinnit olivat tavanomaisia liiketoiminnan korvausinvestointeja.


HENKILÖSTÖ                                                                      
Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 99 (132) henkilöä ja kauden lopussa 97 (112). Henkilökunnan muutokset vuonna 2013 liittyvät pääosin kesällä 2012 tapahtuneeseen kuvanvalmistustoiminnan divestointiin. Konsernin henkilökunnasta kauden lopussa Suomessa työskenteli 87 ja Virossa 10.

Zeeland tiedotti 3.4.2013 muutoksista johtoryhmässä, kun Zeelandin talousjohtaja Nina Norberg lopetti yhtiön palveluksessa. Tilapäisenä talousjohtajana on sen jälkeen toiminut KTM, KHT Esa Rusanen.


MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA                                                                 
Zeeland tiedotti 2.1.2013 ostaneensa kolmen tytäryhtiön vähemmistöosuudet, minkä jälkeen Zeeland on omistanut 100% Zeeland Maggie Oy:stä, Zeeland Training Oy:stä ja Zeeland East Oy:stä.

Zeeland kertoi 3.6.2013 ostaneensa toukokuussa 100 % Taitomylly Oy:n liiketoiminnasta ja vahvistaneensa kaupalla sisältö- ja viestintäliiketoimintaansa Helsingissä. Kaupan yhteydessä Zeelandiin siirtyi neljä viestinnän ammattilaista sekä useita asiakkuuksia.


YHTIÖKOKOUS
Zeelandin varsinainen yhtiökokous pidettiin 19.4.2013 Helsingissä.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen hallitukseen valitaan alkaneelle toimikaudelle viisi (5) jäsentä. Hallitukseen valittiin varsinaisiksi jäseniksi uudelleen Ville Skogberg, Tanu-Matti Tuominen, Elina Yrjölä ja Jari Tuovinen sekä uutena varsinaisena jäsenenä Pekka Siivonen-Uotila. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan Jari Tuovisen hallituksen puheenjohtajaksi.


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA                                                   
Yhtiöllä on yksi osakesarja. Jokainen osake tuottaa yhden äänen. Zeeland Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX:n Helsingin pörssin First North Finland markkinapaikalla kaupankäynti tunnuksella ZEE1V.

Kauden päättyessä osakkeen kurssi viimeisenä kaupankäyntipäivänä 28.6.2013 oli 0,02 senttiä. Kauden aikana yhteensä 739 tuhatta Zeelandin osaketta, eli 0,4 % kaikista osakkeista, vaihtoi omistajaa kaupankäynnissä. Kauden ylin kaupankäyntikurssi oli 0,02 senttiä ja alin 0,01 senttiä. Zeeland Oyj:n markkina-arvo tilikauden lopussa oli 3,8 miljoonaa euroa.

Yhtiön osakemäärä oli kauden alussa 185.322.248 osaketta. Kauden aikana osakkeiden määrä kasvoi tytäryhtiöiden vähemmistöosuuksien sekä Taitomylly Oy:n liiketoiminnan kauppahintojen velkojen maksuksi suunnattujen antien myötä 193.393.654 osakkeeseen.

Zeeland Oyj:n tai sen tytäryhtiöiden hallussa ei ole yhtiön omia osakkeita 30.6.2013.

Zeelandin varsinainen yhtiökokous 19.4.2013 valtuutti yhtiön hallituksen päättämään  omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että hankittavien osakkeiden määrä voi olla enintään 19.006.032 kappaletta, mikä vastasi enintään 10,0 % Yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun päivänä. Valtuutus oli kokonaan käyttämättä katsauskauden päättyessä.

Zeelandin varsinainen yhtiökokous 19.4.2013 valtuutti yhtiön hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta maksuttomasta ja/tai maksullisesta osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia osakkeita tai päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisen tai optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen perusteella merkittävien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 120.000.000 uutta osaketta, joka vastaa enintään noin 38,3 % yhtiön kaikista osakkeista valtuutuksen perusteella tehtävällä päätöksellä annettujen tai luovutettujen osakkeiden jälkeen.

Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutusta käytetään yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyiden kuten liiketoimintaan tai investointien rahoittamiseen liittyvien järjestelyiden toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen on painava taloudellinen syy. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Valtuutukset ovat voimassa yhtiön seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutuksesta on käyttämättä 116.666.666 osaketta, joka vastaa enintään noin 37,6 % Yhtiön kaikista osakkeista valtuutuksen perusteella tehtävällä päätöksellä annettujen tai luovutettujen osakkeiden jälkeen.


TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN
Yhtiön hallitus päätti rahoitusneuvotteluiden viivästyttyä 5.7.2013 käynnistää Zeeland-konsernin tervehdyttämisen viimeisen vaiheen ja hakea kaikki Zeeland Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden täysin omistamat tytäryhtiöt yrityksen saneerauksesta annetun lain mukaiseen yrityssaneeraukseen sekä sulauttaa tytäryhtiösulautumisina kaikki edellä tarkoitetut tytäryhtiöt yhdeksi operatiiviseksi yhtiöksi. Tehdyillä järjestelyillä ei arvioitu olevan vaikutuksia asiakassuhteisiin tai konsernin henkilöstöön. Yhtiö on tiedottanut asiasta erikseen 5.7.2013.

Yhtiö odottaa Helsingin Käräjäoikeuden päätöstä hakemusten hyväksymisestä elokuun aikana.

Zeeland on 20.8.2013 saanut tiedoksi Helsingin Käräjäoikeuteen toimitetun haastehakemuksen liittyen vuonna 2011 tapahtuneeseen kuvanvalmistusliiketoiminnan johtajan työsuhteen päättymiseen. Zeeland arvioi, että haastehakemuksessa tarkoitettuun riita-asiaan liittyvä taloudellinen riski on vähäinen.

Yhtiö tiedotti 21.8.2013, että yhtiön valmennusliiketoiminnan johtaja ja johtoryhmän jäsen Rasmus Nybergh lopettaa yhtiön palveluksessa 31.10.2013 ja, että valmennusliiketoiminnan vetäjäksi on nimitetty BBA, certified coach Marjut Alatalo. Johtoryhmässä valmennusliiketoiminnasta vastaa toimitusjohtaja Tuomas Airisto.

Yhtiön hallitus päätti 21.8.2013 johtoryhmän optio-ohjelmasta, jonka perusteella voidaan merkitä korkeintaan 10.000.000 yhtiön osaketta 0,02 euron kappalehintaan 1.4.2015-31.3.2016 välisenä aikana.


LÄHIAIKOJEN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT                                         
Zeelandin riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä liittyvät yleisen talouden tilan epävarmuuteen sekä yhtiön maksuvalmiuteen.

Yleinen talouden epävarmuus saattaa hidastaa projektien käynnistymisiä ja vaikeuttaa uusien tilauksien saamista sekä uusasiakashankintaa.

Zeelandin pääomasta suurin osa on tällä hetkellä lyhytaikaista vierasta pääomaa, mikä saattaa aiheuttaa riskejä maksuvalmiudessa. Pidemmällä aikavälillä yhtiön vakavaraisuus aiheuttaa epävarmuutta, ellei yhtiö pysty edelleen parantamaan kannattavuuttaan tai varmistamaan riittävää pitkäaikaista toiminnan rahoitusta.

Mikäli käynnistetyt yrityssaneerausprosessit toteutuvat suunnitellusti, parantavat ne huomattavasti yhtiön maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta, mutta mikäli konserniyhtiöiden yrityssaneeraukset epäonnistuvat, saattaa siitä aiheutua yhtiölle ja konsernille huomattavia taloudellisia vaikeuksia.


TILINPÄÄTÖSTIETOJEN LAATIMISPERIAATTEET                                         
Puolivuotiskatsaus on laadittu Suomen kirjanpitolain ja muiden sovellettavien lakien  ja määräysten mukaisesti. Laskentaperiaatteet ovat samat kuin vuoden 2012 tilinpäätöksessä. Katsaus on laadittu Suomen kirjanpitolain vaatimukset huomioivaa FAS-mallia noudattaen. Konsernin sisäiset liiketapahtumat samoin kuin sisäiset saamiset ja velat on eliminoitu. Puolivuotiskauden luvut ovat tilintarkastamattomia.                                 


TALOUDELLINEN INFORMAATIO
Zeeland julkistaa seuraavan puolivuotiskatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen arviolta 27.2.2014. Yhtiö julkistaa lisäksi taloudellista informaatiota kolmannelta vuosineljännekseltä 24.10.2013.

 

TULOSLASKELMA, FAS 1.1.-30.6.2013 1.1.-30.6.2012 1.1.-31.12.2012
Tuhatta euroa      
       
LIIKEVAIHTO 4.855 6.091 9.800
       
Liiketoiminnan muut tuotot 120 -25 147
       
Materiaalit ja palvelut -294 -1.217 -1.772
Henkilöstökulut -3.090 -3.458 -6.353
  Poistot konserniliikearvosta -253 -247 -420
  Suunnitelman mukaiset poistot -41 -176 -367
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -293 -423 -787
Liiketoiminnan muut kulut -1.060 -1.854 -3.093
       
Osuus osakkuusyhtiöiden tappiosta 0 -24 -466
       
LIIKEVOITTO 238 -912 -2.524
       
Rahoitustuotot ja -kulut -112 -150 -683
       
VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 126 -1.061 -3.208
       
VOITTO (TAPPIO) ENNEN  VEROJA 126 -1.061 -3.208
       
Tuloverot -1 -7 -17
       
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 125 -1.069 -3.225
       
       
TASE, FAS      
       
VASTAAVAA 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012
       
PYSYVÄT VASTAAVAT      
Aineettomat hyödykkeet 4.077 4.423 4.225
Aineelliset hyödykkeet 123 159 124
Sijoitukset 204 677 204
       
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 4.403 5.259 4.552
       
VAIHTUVAT VASTAAVAT      
Vaihto-omaisuus 115 154 81
Lyhytaikaiset saamiset 2.059 2.573 2.176
Rahat ja pankkisaamiset 269 369 196
       
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 2.443 3.096 2.453
       
VASTAAVAA YHTEENSÄ 6.846 8.355 7.006
       
       
VASTATTAVAA 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012
       
OMA PÄÄOMA -1.107 97 -1.378
       
Pakolliset varaukset 0 287 0
       
       
VIERAS PÄÄOMA      
Pääomalaina 1 264 1
Pitkäaikainen vieras pääoma 405 724 532
Lyhytaikainen vieras pääoma 7.547 6.983 7.851
       
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 7.953 7.706 8.383
       
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 6.846 8.355 7.006
       
       
RAHOITUSLASKELMA 1.1.-30.6.2013 1.1.-30.6.2012 1.1.-31.12.2012
     
Liiketoiminnan rahavirta 343 362 330
Investointien rahavirta -149 151 -237
Rahoituksen rahavirta -121 -435  
       
Rahavirrat yhteensä 73 78 -94
       
Rahavarojen muutos 73 78 -94
Rahavarat kauden alussa 196 291 290
Rahavarat kauden lopussa 269 369 196
       
       
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET 1.1.-30.6.2013 1.1.-30.6.2012 1.1.-31.12.2012
     
Osakepääoma kauden alussa 322 322 322
Osakepääoman korotus (vähennys) 0 0 0
Osakepääoma kauden lopussa 322 322 322
       
Muut rahastot kauden alussa 5.718 5.037 5.037
Siirto rahastoon (rahastosta) 145 0 681
Muut rahastot kauden lopussa 5.863 5.037 5.718
       
Edellisten tilikausien voitto (tappio) -7.419 -4.193 -4.193
Muuntoerot 0 0 0
Tilikauden voitto (tappio) 197 -1.069 -3.225
       
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ -1.107 97 -1.378
Helsingissä 21. päivänä elokuuta 2013

ZEELAND OYJ
Hallitus   
 
                                          
Lisätietoja: Tuomas Airisto, toimitusjohtaja, puhelin +358 40 566 1331
                                                                                                                      
Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670
 

Yrityksestä

Avidly on Suomen johtava markkinoinnin palvelutoimisto ja johtava pohjoismainen markkinoinnin automaatioyhtiö, joka on listattu Nasdaq First North -markkinapaikalla Helsingissä. Synnytämme kasvun mahdollisuuksia, jotka vievät asiakkaitamme eteenpäin. Toteutamme tätä tehtävää noin 250 henkilön voimin 16 toimipisteessä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Saksassa. www.avidly.fi

Tilaa